Tag Archives: Yiddish Bible translation

Hosea in Lithuanian Yiddishהושע

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

די פּרקים

א      ב      ג     ד     ה     ו     ז     ח    ט    י    יא    יב    יג    יד

☜ רות       ☜ מלכים א       ☜ מלכים ב      ☜ יונה      ☜ איכה    ☜ אסתר     ☜ דניאל      ☜ קהלת    ☜ שיר השירים

בווילנא

לעין הקורא

אין אָט דעם תרגום הושע לייענט זיך וי  — [עי];  בשעת ווען וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב [טעיב], בעת אַ טוֹיב [טאָיב] פליט אַזש אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש; ביי די ווערטער פון סעמיטישן אָפּשטאַם, איז עס בדרך כלל [עי] אין אָפענע טראַפן (סוחר [סעיכער], סודות [סעידעס]); [אָ] אין פאַרמאַכטע טראַפן (סוחרים [סאָכרים], סוד [סאָד]).

≡≡ פּרק א ≡≡

(א) אָדאָס איז דער דְּבַר יי, אַוואָס איז באַ הוֹשֵׁׁעַ⸗בֶּן⸗בְּאֵרִי′ן געווען אין די יאָרן פון: עֻזִּיָּה, יוֹתָם, אָחָז און יְחִזְקִיָּה — מלכים פון יהודה; און אין די יאָרן פון: יְרָבְֿעָם⸗בֶּּן⸗יוֹאָשׁׁ — מלך פון ישראל.

(ב) לכתחילה, אַז ס′האָט גאָט מיט הוֹשֵׁׁעַן גערעדט, זאָגנדיק, גאָט — הוֹשֵׁׁעַן:

„גיי זשע און נעם⸗זאַך אַ פרוי אַ פאַרקורוועטע, און קינדער אַוואָס פון קורווערײַ, אַווײַלע קורווענען, טוט זאַך אַזש די גאַנצע לאַנד, זיי קורווענען זאַך אַזש אוֹיסעט פון פאַר גאָט“. 

(ג) איז גייט ער און נעמט ער זאַך גּׁמֶרְן, די טאָכטער באַ דִּבְֿלַיִם. איז זי פאַרגאַנגען אין טראָגן, און האָט עם צוגעוואונען אַ זון. (ד) איז זאָגט עם אָנעט גאָט:

„זאָלסט עם דעם נאָמען אָנרופן: יִ זְ רְ עֶ א ל, ווײַלע אָט נאָך אַ ביסל און כ′ל אָפּמאָנען די בלוט פון יִזְרְעֶאל אַפן חשבון פון בֵּית יֵהוּא, און כ′ל אַ סוף מאַכן מיטן מלכות בית ישראל, (ה) און ס′עט אין אָט דעם טאָג זײַן, אַז דעם בויגן פון ישראל וועל איך צוברעכן, אַדווקא אינעם עֵמֶק יִזְרְעֶאל.“

(ו) זי איז ווײַטער פאַרגאַנגען אין טראָגן, און האָט געוואונען אַ טאָכטער. זאָגט ער עם:

„רוף איר דעם נאָמען אָנעט לׁ א ⸗ רֻ חָ מָ ה — ניט⸗דערבאַרעמדיקע, ווײַלע אַף ווײַטער וועלעך שוין מער קין רחמנות ניט האָבן אַפן בית ישראל זיי אָפּזשאַלעווען. (ז) נאָר אַפן בית יהודה וועל איך פונדעסטוועגן רחמנות האָבן, און כ′ל זיי אָפּראַטעווען אַדוך יי, זייער גאָט; כ′ל זיי ניט אָפּראַטעווען ניט מיטן בויגן ניט מיטן שווערד, ניט מיט מלחמה ניט מיט פערד און ניט מיט רײַטער.“

(ח) אַז זי האָט אַנטוויינט לׁא⸗רֻחָמָהן, איז זי טראָגעדיק געוואָרן און האָט צוגעוואונען אַ זון. (ט) זאָגט ער עם:

„רוף עם דעם נאָמען אָנעט לׁ א ⸗ עַ מִּ י, ווײַלע איר זײַט דאָך ניט מײַן פאָלק, און איכ′ל פון אײַערטוועגן ניט פאַראַן זײַן.“

≡≡ פּרק ב ≡≡

 • (א) ס′עט די צאָל פון די בני ישראל,
 • אַזש ווי דער זאַמד פון ים זײַן,
 • אַוואָס — ניט מ′קען מעסטן, ניט מ′קען ציילן,
 • און ס′עט זײַן, אַז,
 • אָנשטאָט מ′זאָל זיי אָנזאָגן: „לׁא⸗עַמִּי אַתֶּם — ניט מײַן פאָלק זײַט איר“,
 • ט′מען זיי אַזש אַ זאָג טאָן: „בְּנֵי אֵל⸗חַי — קינדער פון לעבעדיקן גאָט“. (ב)
 • און ס′עלן די בני יהודה מיט די בני ישראל,
 • זאַך זאַלבענאַנד אײַנזאַמלען,
 • און זיי′לן זאַך שטעלן אַן איינאיינציקן ראש,
 • און זיי′לן פונעם אָפּלאַנד אַרופגיין, ווײַלע גרויס איז דער טאָג פון:
 • יִזְרְעֶאל — פ אַ ר ז י י ע ן וועט דאָך גאָט. (ג) 
 • איז זאָגט זשע די ברידער אײַערע: 
 • „עַמִּי — פאָלק מײַנער“,
 • און די שוועסטער אַוואָס באַ אײַך: 
 • „רֻ חָ מָ ה — דיאָ אַוואָס מ′האָט איר געטרייסט“. 
 •                            
 • (ד) טאָ קריגט⸗זאַך, מיט די מאַמע אַוואָס באַ אײַך,
 • טאָ קריגט⸗זאַך, אַווײַלע זי איז גאָר מײַן ווײַב ניט,
 • און איר מאַן בין איך גאָר ניט,
 • איז זאָל זי דען די קורווישקײַט אָפּטאָן פון די צורה אירע,
 • און די נַפְקישקײַט פון צווישן די בריסט, (ה) 
 • טאָמער זאָל איך איר דען ניט אוֹיסטאָן אַ נאַקעדיקע,
 • איר אַרומווײַזן אָט ווי אין טאָג פון איר געבאָרן ווערן,
 • איר שטעלן ווי אין דער מדבר, איר אָפּטאָן ווי אין וויסטעניש,
 • איר אַזש מיט דאָרשט טייטן; (ו) 
 • און אַף אירע קינדער כ′לעך קין רחמנות ניט האָבן,
 • ווײַלע זנות⸗קינדער אי′ דאָס דאָך, (ז) 
 • מה⸗דאָך, אַז די מאַמע באַ זיי האָט זאַך געקורוועט,
 • דיאָ אַוואָס האָט זיי געבאָרן, זי′ט זאַך פאַרשעמט.
 • זי′ט דאָך אַ זאָג געטאָן: 
 • „אַגיין וועלעך אַנאָך מײַנע האָלטהאָבער,
 • די געבער פון מײַן ברויט און מײַן וואַסער,
 • מײַן וואָל און מײַן בוימל און מײַנע משקאות.“ (ח)  
 • דרום נעם איך דיר די וועג אַזש מיט דערנער פאַרשפּאַרן!
 • פאַרצאַמען וועלעך איר מיט אַ צאַם,
 • און זי′ט ניט טרעפן די וועג אַף אַהין⸗און⸗אַהער. (ט) 
 • אַנאָכלויפן ′עט זי די האָלטהאָבער אירע,
 • נײַערט דאַיאָגן ′עט זי זיי פאָרט ניט;
 • זוכן ′עט זי זיי זוכן, נײַערט טרעפן ט′זי ניט טרעפן.
 • אָדאַמאָלסט ′עט זי באַ זאַך אַ זאָג טאָן: 
 • „ל′איך זאַך גיין אַף קאַריק צום ערשטן מאַן מײַנעם
 • ווײַלע בעסער איז מיר דאַמאָלסט געווען, ווי איצטערטאָ. (י)
 • אַ⸗קשיא⸗אַף⸗אַ⸗מעשה: זי′ט דען ניט געוואוסט,
 • אַז  א י ך  האָב דאָס איר געגעבן דעם קאָרן, מיטן ווײַן, מיטן בוימל,
 • און זילבער איר געמערט, און גאָלד 
 • און דאַמיט האָבן זיי פון בַּעַלס וועגן געמאַכט. (יא)
 • דרום ל′איך זאַך אומקערן,
 • און כ′ל באַצײַטנס אָפּנעמען מײַן קאָרן,
 • און מײַן ווײַן צו די צײַט זײַנע, 
 • כ′ל דאַצו אָפּשיידן מײַן וואָל און מײַן פלאַקס,
 • אַוואָס איר צוצודעקן די נאַקעדיקײַט. (יב)  
 • און איצטערטאָ כ′לעך אַנטפּלעקן די שאַנדהאַפטיקײַט אירע
 • פאַר די אויגן פון אירע האָלטהאָבער,
 • קיינער ט′איר פון די הענט מײַנע ניט אָפּראַטעווען. (יג)  
 • פאַרשטערן וועלעך גאָר די פרייד אַוואָס באַ איר,
 • יום⸗טובים, ראש⸗חודש, שבתים,
 • אַלע אירע פרייד⸗טעג, (יד)
 • און דעם ווײַנשטאָק מיטן פײַגנבוים אירן,
 • ל′איך טאָן פאַרוויסטן,
 • אַוואָס זי′ט אַף זיי אַ זאָג געטאָן:
 • „אַמײַנע זײַנען זיי דאָך,
 • אַוואָס די האָלטהאָבער מײַנע האָבן מיר אַוועקגעגעבן“,
 • און כ′ל פון זיי גאָר אַ וואַלד מאַכן,
 • אַוואָס ווילדע חיות פון פעלד וועלן פונדאַפון אָפּפרעסן. — (טו) 
 • און אָפּצאָלן וועלעך איר,
 • פאַר די אַלע יאָרן מיט די בְּעָלִים,
 • אַוואָס צו זיי האָט זי מקריב געווען די קרבנות,
 • זאַך אוֹיסצירנדיק,
 • מיט אירע עוורינגלעך און אירע איידלשטיינער.
 • זי איז דאַמיט געגאַנגען אַנאָך אירע האָלטהאָבער.
 • און מיר האָט זי גאָר געטאָן פאַרגעסן —
 • איז אָט וואָס, אַזויאָ זאָגט גאָט: (טז) 
 • „דרום וועל איך איר אַזש פאַרריידן,
 • כ′ל איר אָפּפירן אין דער מדבר אַוועקעט,
 • און כ′ל איר אַפן האַרצן ריידן. (יז)
 • און אַפון דאָרטן וועלעך איר אָפּגעבן,
 • אירע ווײַנגערטנער,
 • און דעם טאָל פון עָכוֹר אַזש אַף אַ פֶּתַח⸗תִּקְוָה,
 • — אַן אָנהייב פון האָפונג, פאַרבײַטן.
 • און אָטאָ דאָרטן ט′זי גאָר ענטפערן
 • אָט אַזויאָ, אַזש ווי אין די יאָרן פון די יונגשאַפט.
 • אָט אַזויאָ גראָד ווי אין טאָג,
 • פון איר אַרופגיין פון לאַנד מִצְרַיִם.“ (יח)
 • און ס′עט זײַן אין אָטאָ דעמאָ טאָג — 
 • אָט אַזויאָ זאָגט גאָט:
 • „דו′עסט גאָר אַ רוף⸗אוֹיסעט טאָן: 
 • ,מײַן מאַן!‘ און מיר ′עסטע ווײַטער ניט אָנרופן ,מײַן בַּעֲל‘, (יט)
 • און איכ′ל גאָר אַראָפּנעמען די נעמען פון די בְּעָלִים
 • פון מוֹיל וואָס באַ איר,
 • און מ′עט זיי באַם נאָמען מער ניט אָנרופן. (כ) 
 • און אין אָטאָ דעמאָ טאָג,
 • כ′לעך מיט זיי כּוֹרֵתֿ בּרִיתֿ זײַן,
 • מיט די חיות פון פעלד און מיט די פייגל פון די הימלען,
 • און מיט די ווידמענונג פון די ערד,
 • און דעם בויגן מיטן שווערד מיט מלחמה⸗האַלטן,
 • וועל איך צעשמעטערן,
 • אַזש פון די ערד אַראָפּ,
 • כ′ל זיי אַלע געבן זיכעראַהייט זאַך אָפּרוען, (כא)
 • כ′ל דיר אַף אייביק פאַרקְנַסְן,
 • כ′ל דיר מיט רעכטפאַרטיקײַט און גערעכטיקײַט פאַרקְנַסְן, (כב)
 • כ′ל דיר מיט אמונה פאַרקְנַסְן,
 • ′עסטע גאָט וואוילקענען. (כג)
 • און ס′עט זײַן אין אָטאָ דעמאָ טאָג,
 • ל′עך ענטפערן — אָט אַזויאָ זאָגט גאָט:
 • „די הימלען ל′עך ענטפערן,
 • און זיי ווידער וועלן די ערד אָפּענטפערן, (כד)
 • און די ערד גופא ′עט מיט ק אָ ר ן ענטפערן,
 • און מיט וו ײַ ן און מיט ב ו י מ ל,
 • און זיי גופא ′לן דאָך אָפּענטפערן:
 • ,יִ זְ רְ עֶ אל‘ — אַ פ אַ ר ז י י ע ן טוט גאָט. (כה)
 • און איך וויל איר — צו מיר — פאַרזייען אינעם לאַנד,
 • כ′ל אַף לׁא⸗רֻחָמָהן אַזש רחמנות האָבן,
 • כ′ל לׁא⸗עַמּין אַ זאָג טאָן: 
 • ,עַמִּי — פאָלק מײַנער בינסטע′,
 • און ער ווידער וועט אַ זאָג טאָן:
 • ,אֱלׁהַי — אָ, גאָטעניו מײַנער‘.“

≡≡ פּרק ג ≡≡

(א) טוט מיר אַ זאָג גאָט

„איז גיי נאָכאַמאָל, און ליב⸗זאַך מיט אַ פרוֹי, אַוואָס אַ צווייטער האָט איר האָלט און זי איז אַ נואפטע — אָט אַזויאָ ווי גאָט האָט האָלט די בני ישראל כאָטש זיי קערן זאַך פון עם אַוועקעט צו די אַנדערע געטער און אָנזשלאָקער פון בעכער מיט געצנווײַן.“

(ב) איז האָב איך פאַר איר פופצן זילבערנע באַצאָלט, מיט אַ חוֹמֶר גערשטן און אַ לֶתֶֿךְ גערשטן, (ג) און אָט טו איך איר אַ זאָג: „אַ פולע טעג זאָלסטע מיר אָפּזיצן, מאַך ניט קין זנותערײַען און זײַ ניט מיט קין מאַן, און אָט אַזוי אויכעט איך וואָ⸗שייך דיר, (ד) אַווײַלע לאַנגע יאָרן וועלן אָפּזיצן די בני ישראל, און ס′ניטאָ קין מֵלֶךְ, ס′ניטאָ קין האַר, ניטאָ קין קרבן, און ניטאָ קין שטענדער, ניטאָ אויך — ניט קין אֵפוֹד און ניט קין תְּרָפִים. 

(ה) און אַנאָכדעם וועלן די בני ישראל ערשט תשובה טאָן און אוֹיסזוכן אֲדֹנָי זייער גאָט, און דָּוִדְן זייער מֵלֶךְ, און זע′לן מורא האָבן פון פאַר גאָט און פון זײַן גוטיקײַט — אַזש אין די אחרית הימים.

≡≡ פּרק ד ≡≡

 • (א) הערט זשע אוֹיסעט דעם וואָרט פון גאָט, אָ בני ישראל:
 • ווײַלע אַ קריג האָט דאָך גאָט מיט אָטאָ דיאָ,
 • וואָס זיי וואוינען אין לאַנד,
 • אַז ניטאָ קין אמת, און ניטאָ קין חסד,
 • און אין לאַנד וויל מען גאָט ניט וויסן. (ב)  
 • נאָר וואָדען: מ′טוט פאַלש שווערן, מ′לייקנט אָפּעט,
 • מ′רַצְחְנט, מ′גנבעט, מען טרײַבט ניאוף,
 • מען ווילדעוועט אַזש ביז די בלוט פון איינעם
 • פאַלט ניט אין בלוט פונעם צווייטן אַרײַנעט.(ג) 
 • דרום טוט די לאַנד אבילות אָפּריכטן,
 • אַז אומגליקלעך איז איטלעכער,
 • אַוואָס אָדאָרטן טוט ער זאַך זיצן,
 • אַזש מיט די חיות פון פעלד און די פייגל פון די הימלען,
 • אַפילו די פיש וואָס אין ים ט′מען אַוועקקלײַבן, (ד)
 • און פונדעסטוועגן, זאָל זאַך אַ מענטש ניט אַמפּערן,
 • זאָל ער ניט אַרײַנמוסרן,
 • ווײַלע עַמְּךָ איז מערניט אַף קריגן זאַך מיטן כהן. (ה) 
 • געשטרויכלט ′סטע ווערן באַטאָג,
 • און מיט דיר אינאיינעם ′עט דער נביא געשטרויכלט ווערן באַנאַכט,
 • און די מאַמע באַ דיר וועל איך אַנטשווײַגן, (ו)
 • אַז פאַרשטומט איז מײַן פאָלק פון דוחק אין וויסן,
 • ווײַלע וויסן איז דיר מיאוס געווען,
 • וועט מיר דען מיאוס זײַן אײַער באַדינען מיר אַלץ כהן —
 • האָסט פאַרגעסן די תורה פון דײַן גאָט,
 • אָט אַזויאָ וועל איך אין דײַנע קינדער פאַרגעסן.(ז)
 • אַוואָס מער זיי האָבן זאַך געמערט,
 • אַלץ מער האָבן זיי אין מיר געזינדיקט,
 • כ′לעך דעם כבוד זייערן אַף שאַנדהאַפטיקײַט פאַרבײַטן; (ח) 
 • די זינד פון מײַן פאָלק פרעסן זיי אָפּעט,
 • און לייגן די האַרץ אין חטאים אַרײַנעט. (ט) 
 • אַזויאָ באַ עמך — אָט אַזויאָ באַם כהן. 
 • כ′לעך עם אָפּשטראָפן איבער זײַנע זיטן,
 • עם אָפּגעבן לוֹיט די מעשים. (י) 
 • זע′לן עסן און זיך ניט אָנזעטיקן,
 • זע′לן זיך אַרומזונהן און וועלן זאַך ניט פאַרמערן,
 • ווײַלע זיי האָבן פאַרלאָזן די האָרכונג פון אֲדֹנָיען. (יא) 
 • אַז דער זנות מיטן אַלטן ווײַן מיטן נײַעם ווײַן
 • נעמען צו די האַרץ. (יב) 
 • אַז מײַן פאָלק גייט עתידות באַ אַ קלאָץ גאָר פרעגן,
 • און דער שטעקן וואָס באַ עם ט′עם אַן ענטפער געבן!
 • אַווײַלע ס′האָט אַ רוח שטות פאַרפירט,
 • און אַף די שפּיצן פון די בערג קוילענען זיי קרבנות,
 • און טוען אָפּברענען אַף די היגלען:
 • אונטערן אייכנבוים, דעם באַרנבוים, דעם לינדנבוים,
 • אַווײַלע — גוט איז באַ עם דער שאָטן.
 • דעריבער ל′ן אָנזונהווען אײַערע טעכטער און אָננַפְקענען אײַערע שניר. (יד) 
 • פונדעסטוועגן וועלעך עס ניט אָפּציילן אַקעגן אײַערע טעכטער,
 • אַז זיי וועלן זונהווען, און אײַערע שניר, אַז זיי וועלן נַפְקענען,
 • מה⸗דאָך, אַז ז יי  אַ ל י י ן האָבן דאָך חברותא מיט די זונות געמאַכט,
 • און קרבנות מיט קורוועס געבראַכט.
 • אַ פאָלק וואָס פאַרשטייט ניט, וועט אַף פּורעניות אָנקומען. (טו) 
 • אַז דו, י ש ר א ל,  בינסט אַ זונה
 • וועט י ה ו ד ה דאַפון ניט שולדיק ווערן;
 • איז קומט ניט אַפן גִּלְגָּל,
 • און קריכט ניט אין בֵּית⸗אָוֶן,
 • און שווערט ניט אָדאָרטן: „חַי יי“. (טז) 
 • אַזוי ווי אַ ווידערשפּעניקע אָנגעשטאָפּטע קו
 • האָט ווידערשפּעניקט ישראל,
 • טאָ זאָל איצטער גאָט זיי ווי אַ שאָף אַף דער פרײַ לאָזן? (יז) 
 • צוגעטשעפּעט צו די אָפּבילדער איז אפרים.
 • איז — לאָז עם צורו! (יח) 
 • און ווען זייער טרינקעכץ איז אָפּגעטרונקען זונהווען זיי אין זנות,
 • אַז האָלט⸗האָבן האָבן אירע האַרן מערניט שאַנד, (יט) 
 • אַז דער ווינט האָט איר פאַרפּלאָנטערט אירע קליידלעך,
 • און מיט זייערע קרבנות וועלן זיי זיך גלאַט שעמען.

≡≡ פּרק ה ≡≡

 • (א) טוט הערן, אָ, כהנים,
 • און האָרכט זאַך אײַנעט, בית ישראל,
 • און גיט אַן עווער, אָ, בֵּית הַמֵּלֶךְ,
 • ווײַלע אַף אײַך גייט דאָך דער משפּט,
 • אַלמאַי אַ פּאַסקע האָט איר אין מִצְפּה געמאַכט,
 • און אַ נעץ⸗געוועב אוֹיסגעשפּרייט אַף תָּבוֹר, (ב) 
 • אַז די וואָס האָבן זאַך אָפּגעקערט,
 • האָבן זאַך אין שחיטה פאַרטיפט,
 • און איך, וואָס כ′ל זיי אַלעמען מוסרן, (ג) 
 • איך קען דאָך אפרימען,
 • און ישראל איז פאַר מיר ניט פאַרבאַהאַלטן,
 • ווײַלע אָט איצטערטאָ האָסט זיך אפרים אָנגעזוֹנהט,
 • ישראל — פאַרטומהט. (ד) 
 • אַז די בייזע מעשים זייערע דאַלאָזן זיי ניט,
 • אומקערן זאַך צו זייער גאָט,
 • ווײַלע בײַ זיי גופא איז אַ רוח פון זנותעכץ,
 • און אֲדֹנָיען האָבן זיי געטאָן — ניט⸗וויסן. (ה) 
 • וועט דאָך די גאווה פון ישראל אָפּגעענטפערט ווערן
 • פון פאַרן אייגענעם פּרצוף;
 • און ישראל מיט אפרים וועלן נכשל ווערן מיטן זינד זייערן,
 • און מיט זיי אינאיינעם וועט נכשל ווערן יהודה אויכעט. (ו) 
 • מיט זייערע שאָף, מיט די רינדער זייערע וועלן זיי גיין,
 • זוכן אֲדֹנָיען — און וועלו ניט טרעפן,
 • ער האָט זיך פון זיי אָפּגערוקט. (ז) 
 • אֲדֹנָיען האָבן זיי געטאָן פאַרראַטן,
 • און זיי האָבן געבאָרן קינדער פון פרעמדע,
 • ט′מען זיי אין נײַעם חודש אופפרעסן,
 • אינאיינעם מיט זייערע נחלאות. 
 •                                                   
 • בלאָזט דען אין שופר אין גִּבְעָה,
 • און טרומייטערט אין רָמָה,
 • שאַלט און בלאָזט אין בֵּית⸗אָוֶן: 
 • „אַנאָך דיר, אָ בנימין!“ 
 • צו אַ בייזוואונדער וועט דאָך אפרים,
 • אין טאָג פון די תוכחה זײַן,
 • אַז אין די שבטי ישראל טו איך,
 • וואָרהאַפטיקײַט מוסר מודעה זײַן. 
 • זײַנען די האַרן פון יהודה געוואָרן,
 • ווי דיאָ וואָס פאַררוקן די געמאַרקן,
 • אַזוי ווי וואַסער כ′לעך אַף זיי,
 • אוֹיסגיסן מײַן גרימצאָרן. (יא
 • צעדריקט איז אפרים, 
 • אין משפּט צעשמעטערט,
 • ווײַלע ער איז דאָך נאָכגעגאַנגען שמוץ. (יב
 • און איך וועל אפרים זײַן ווי אַ מילב,
 • און צו בית יהודה אַ האָלץ⸗וואָרים. (יג
 • און אַז אפרים האָט זײַן חולאת דאַזען,
 • און יהודה זײַן ראַנע,
 • איז אפרים — צו די אַשורים אַוועק,
 • אַוועקגעשיקט צום מֵלֶךְ הַפּלאָנטערניש,
 • קען ער דיר אָבער ניט אוֹיסהיילן,
 • יָכְלְט ער ניט דײַן וואונד באַזאַלבן. (יד
 • ווײַלע כ′ל יהודהן ווי אַ לייב זײַן
 • און ווי אַ יונגע לייבעכע צו בית יהודה,
 • איך און איך אַליין וועל פאַרצוקן און — אַוועק,
 • אַוועקטראָגן די פאַרצוקעניש,
 • און קין מַצִּיל ט′ניט זײַן. (טו
 • כ′ל זאַך אַ נעם טאָן און — אַוועק,
 • קאַריק אַף מײַן אָרט,
 • ביזקל וואַנענט זיי וועל אײַנזען די שולד,
 • און אוֹיסזוכן פון פאַר מיר,
 • און פון אַלדי צרות וועלן זיי זיך,
 • אופכאַפּן מיר — אוֹיסזוכן.

≡≡ פּרק ו ≡≡

 • (א) איז קום זשע,
 • לאָמיר זאַך אומקערן צו אֲדֹנָיען!
 • האָטאָך ער פאַרצוקט,
 • און ער וועט אונדז אוֹיסהיילן,
 • ער האָט פאַרוואונדיקט,
 • און ער וועט אונדז די וואונדן איבערבינדן. 
 • פון אַ טאָג צוויי ט′ער אונדז אופלעבן,
 • אין דעם דריטן טאָג,
 • וועט ער אונדז אופשטעלן,
 • און מי′לן לעבן פון פאַר עם. 
 • און מי′לן וויסן דאַיאָגן דעם וויסן פון אֲדֹנָיען,
 • קלאָר ווי דער אינדערפריעדיקער שטערן,
 • ט′עם זײַן, עם אין אָרט זײַנעם טרעפן,
 • און ווי דער רעגן ט′ער צו אונדז קומען,
 • אַזש ווי דער שפּעטער שפּריי רעגן
 • קומט דערנערן די ערד. 
 • אײַ וואָזשע זאָלעך דיר אפרים טאָן?
 • אײַ וואָזשע זאָלעך דיר יהודה טאָן?
 • אַז די גוטיקײַט איז באַ אײַך,
 • ווי אַ וואָלקן אינדערפרי,
 • ווי דער טוֹי וואָס אײַלט זאַך אַוועקעט? 
 • דרום האָב איך זיי געהויערט,
 • אַדוך די נביאים,
 • זיי אַוועקגעהרגעט,
 • מיטן זאָג פון מײַן מוֹיל,
 • און דער משפּט דײַנער,
 • זאָל נאָך צום ליכטיקן אַרוֹיסעט, 
 • ווײַלע גוטיקײַט האָב איך געוועלט,
 • און ניט קין קרבנות,
 • און דַּעֲת אלהים,
 • איידער די קרבן⸗עולות. 
 • נאָר זיי ווידער האָבן עובר ברית געווען,
 • מעשה אדם הראשון,
 • אָטאָ דאָרטן האָבן זיי אין מיר פאַרראַטן: 
 • אַז גִּלְעָד איז אַ שטאָט מיט אופטוער פון שאַלקהאַפטיקײַט,
 • אַפול מיט אַזעטקענע
 • וואָס אַף ריינע בלוט לאָקערן. 
 • אַזוי ווי כאָפּטעס מיט רוֹיבער
 • וואַרטן אַף אַ מענטשן
 • אַזוי באַ חברה כהנים
 • אונטערוועגנס אַפן שְכֶמער וועג טוען רַצְחענען,
 • פּאַסקודסטוועס טוען זיי אָפּעט. 
 • באַם בית ישראל האָבעך דאַזען
 • וואָס די האָר שטייען פונדאַפון קאַפּויער,
 • אַ זנותערײַ באַ אפרים
 • אַ טומאה באַ ישראל. (יא
 • אָהאָ, יהודה, אַף דיר′ט אָפּוואַרטן אויך דיאָ שניטצײַט.
 • נײַערט — באַם אומקערן די אַרוֹיסקערונג פון מײַן פאָלק.

≡≡ פּרק ז ≡≡

 • (א) אַז כ′ל אַ רפואה טאָן ישראל,
 • ′עט זאַך אופדעקן די זינד פון אפרים,
 • און די שלעכטיקײַט שומרונס,
 • אַלמאַי די שקרימדיקײַט,
 • אַוואָס זיי האָבן געטאָן אָנמאַכן,
 • אַז דער גנב גליטשט זאַך אינעווייניק אַרײַנעט,
 • בעת די כאָפּטע אינדרוֹיסן לאָזט זיך פונאַנדער, (ב)
 • זאָלן זיי באַזעך אין האַרצן נאָר ניט אַוואָס זאָגן —
 • די גאַנצע שאַלקהאַפטיקײַט זייערע,
 • האָב איך דאָך פאַרגעדיינקט,
 • לעת⸗עתה רינגלען זיי אַרומעט,
 • זייערע מעשים,
 • אַזיי שטייען מיר אַזש פאַר די אויגן. (ג)
 • מיט זייער רשות,
 • זײַנען זיי דעם מלך משמש
 • און מיט זייערע לייקענישן,
 • די פּרינצן די ליגנער, (ד)
 • זײַנען אַלע נואפים,
 • ווי אַן אָנגעהייצטער באַק⸗אויוון,
 • אַז דער בעקער הערט אוף די טייג קנעטן,
 • אַביזקל ס′עט נתחמץ ניט ווערן. (ה)
 • אין סאַמע טאָג פון דעם מלך באַקריינען,
 • נעמען זאַך די האַרן אַזש קריינקן מיט ווײַן,
 • און עם ציט די האַנט זײַנע,
 • גראָד די לצים דאַלאַנגען. (ו)
 • און  ז י י  ווידער האָבן די האַרץ צוגעגרייט,
 • ווי אַַ באַק⸗אויוון בעתן לאָקערן,
 • אַז אַ גאַנצע נאַכט שלאָפט אײַנעט דער בעקער,
 • און אינדערפרי טוט ברענען פלאַם⸗פײַער; (ז)
 • היצן זיי זאַך אינאיינעם אין אויוון,
 • נאָכן אָפּפרעסן די שופטים וואָס באַ זיי,
 • געפאַלן זײַנען אַלע זייערע מלכים,
 • אַז ניטאָ צווישן זיי,
 • אַוואָס רופט אוֹיסעט — צו מיר. (ח)
 • אפרים — צווישן די פעלקער,
 • ′עט⸗צעך אוֹיסמישן,
 • אַ האַלב געבאַקענער קיכל איז געוואָרן אפרים, (ט)
 • וואָס פרעמדע האָבן זײַנע כוחות צופרעסן,
 • ער אַליין ווייס דאָס ניט,
 • גראָע האָר יאַווען זיך אָדאָ, אָדאָרטן,
 • נאָר ער אַליין ווייס דאָס ניט, (י)
 • און די גאווה פון ישראל,
 • וועט עם אָפּענטפערן אין פּרצוף אַרײַן,
 • נאָר זיי האָבן זאַך ניט אומגעקערט,
 • צו זייער גאָט, אֲדֹנָיען, און
 • מיט אָט דעם אַלעמען, עם — ניט געטאָן אוֹיסזוכן. (יא) 
 • אפרים ט′זאַך פאַר אַ נאַרישע טײַבעלע געמאַכט,
 • אָן אַ פאַרשטענדעניש,
 • אָט — אַ רוף טוענדיק צו מצרים,
 • אָט — אַף אַשור קריכנדיק. (יב) 
 • אָט ווי אַזוי זיי גייען נאָר, וועלעך די נעץ מײַנע אוֹיסשפּרייטן,
 • און ווי די פייגל אַפן הימל וועלעך זיי אַראָפּבריינגען,
 • זיי אַרײַנזאָגנדיק, ווי מ′הערט דאָס באַ קהל, (יג) 
 • אָך און וויי זיי, אַוואָס פון מיר האָבן זיי אַוועקגעהַלְכְנט,
 • אַ קלאָג זיי, וואָס זיי האָבן אין מיר געזינדיקט, —
 • זאָל איך זיי גיין אוֹיסלייזן, אַז זיי האָבן אַף מיר כזב ושקר אָנגערעדט? (יד) 
 • אַז צו מיר האָבן זיי פונעם האַרצן ניט אַרוֹיסגעשריען,
 • זאָלן זיי אַפילו יללהן אין סאַמע געלעגער,
 • נײַערט וועגן אָנגעשײַערטן קאָרן, מיטן ווײַן, טוען זיי,
 • זאַך אָנדרודלען, כדי פון מיר אָפּקערן — (טו) 
 • דאָס האָב איך זיי געפעסטיקט און געשטאַרקט די האַנט –
 • און דאָך אַף מיר האָבן זיי קרום אָנגעקוקט. (טז) 
 • טוען זיי אַ קער, איז ניט — אַרופצעצו,
 • נאָר ווי באַם איבערגעדרייטן בויגן,
 • וועלן פאַלן באַ זיי אַפן שווערד די פּרינצן,
 • אַפן חשבון פונעם פאַרביסענעם צונג וואָס באַ זיי.
 • אַפדערוף ט′מען פון זיי ערשט חוזק מאַכן — אין ארץ מצרים.

≡≡ פּרק ח ≡≡

 • (א) דעם שופר אין מוֹיל לייג אַרײַן!
 • ווי אַ רוֹיב⸗פויגל קומט ער אַפן בֵּית יי אָנעט,
 • אַלמאַי זיי האָבן דעם כריתות ברית מײַנעם פאַרשוועכט,
 • און אין די תורה מײַנע ווידערשפּעניקט. (ב)
 • איז צו מיר ′לן זיי דען גיין שרײַען:
 • „גאָט מײַנער! דײַן פאָלק ישראל קען דאָך דיר!“? (ג)
 • אַז אָפּגעשלײַדערט האָט ער גאָר אָדאָס וואָס איז גוט —
 • וועט עם דער שונא פאַריאָגן. (ד)
 • אַז אופגעמֵלֶכְט האָבן זיי מלכים — גאָר ניט פון מײַנטוועגן,
 • אופגעפּרינצט פּרינצן — וואָס קענען קענעך זיי אַפילו ניט,
 • פון זייערע זילבער מיט די גאָלד זייערע האָבן זיי זאַך געטשקעס געטאָן מאַכן,
 • דרום וועלן זיי אַליין — אָפּגעהאַקט ווערן. (ה)
 • אָפּגעשלײַדערט איז דער עֵגֶל הַזָּהָב דײַנער, אָ, שומרון,
 • דער צאָרן באַ מיר גרימט אַזש אין זיי,
 • ביזקל וואַנעט וועלן זיי צו רייניקונג ניט דאַגיין?
 • אַז פון ישראל אַפילו אָטוואָס:
 • פון בעל⸗מלאכה — קין גאָט אי′ דאָס ניט.
 • נײַערט צו שפּענדלעך וועט צושמעטערט ווערן דער קאַלב פון שומרון! (ז)
 • דען אַ ווינט טוען זיי זייען,
 • און אַ זאַווערוכע ′לן זיי פונדאַפון שנײַדן,
 • פון דער זייאונג וועט די תבורה ניט שטיין,
 • און אַז שפּראָצן וועט די זייאונג,
 • וועט עס קין מעל ניט באַווײַזן, נײַערט ליידיקע זאַנגען,
 • און טאָמער וועט עס פאָרט וואָס מאַכן —
 • וועלן דאָס שטאָק פרעמדע אופפרעסן. (ח)
 • אופגעשלונגען איז דען ישראל
 • איצטער צווישן די פעלקער ′לן זיי זײַן
 • אַזוי ווי אַ כֵּלי וואָס איז קיינעם קין חֵפֶץ ניט. (ט)
 • ווײַלע אָן אַשור האָבן זיי זאַך צוגעטשעפּעט,
 • ווי אַ צעווילדעוועטער מוֹיל⸗אייזל,
 • וואָס דרייט זיך איינער אַליין אַרומעט.
 • אירע ליבהאָבער ט′אפרים זיך אַזש צוגעקויפט; (י)
 • כאָטש אַוועק אין די פעלדער זײַנען זיי, זיך צוקויפן,
 • וועל א י ך זיי אָט איצטער פונדעסטוועגן טאָן אײַנזאַמלען,
 • זאָלן זיי נישקשה אונטערקריינקן,
 • אַזש פון די משא פונעם מֵלֶךְ מיט די פּרינצן;  (יא) 
 • אַלמאַי געמערט האָט אפרים מזבחות אַף זינדיקן,
 • אַיע, אַף ז י נ ד י ק ן
 • זײַנען עם די מזבחות געווען.  (יב)
 • אַז געשריבן האָבעך עם אַזויפל פון די תורה מײַנע,
 • איז עס באַ עם גאָר אַן אָפּפרעמדעניש פאַרבליבן,  (יג)
 • און די ברענעכצער פון אָטאָ די קרבנות,
 • זאָלן זיי עס בעסער די קוילונגען צו פלייש קאָכן און אָפּעסן,
 • ווײַלע גאָט — וויל זיי ניט.
 • הײַנט ′עט ער זייערע זינד פאַרגעדיינקן,
 • און די חטאים זייערע אָפּציילן,
 • אַף מצרים וועלן זיי קאַריק.  (יד)
 • וויילע פאַרגעסן האָט ישראל אָטאָ דעם וואָס האָט עם געמאַכט,
 • און גלאַט געבויט היכלות אַף עבודה זרה.
 • און יהודה ווידער האָט זיך געמערט געפעסטיקטע שטעט,
 • נאָר אַ שריפה ′לעך אַף די שטעט זײַנע אָנשיקן
 • און אָפּפרעסן וועט זי אירע אַלע פּאַלאַצן.

≡≡ פּרק ט ≡≡

 • (יד)  זאָלסט זאַך, אָ, ישראל, ניט פרייען,
 • אַף גליק אַזוי ווי באַ די פעלקער,
 • ווײַל אָן דײַן גאָט האָסטו מיטן קורווע⸗געלט אָנגעזנותט,
 • מיט אַ באַצאָלטן ליבהאָבער האָסט זאַך געליבט,
 • אַף אַיעדע פּאַדלאָגע פון אַ קאָרן⸗שײַער, (ב)
 • איז וועט דער שײַער מיטן קעלטער זיי ניט שפּײַזן,
 • און צום ווײַן ′לן זיי ניט אוספּייען, (ג)
 • אין גאָטס לאַנד וועלן זיי ניט פאַרבלײַבן,
 • נײַערט אומקערן וועט זאַך אפרים — אין מצרים,
 • און פרעסן טַרפות ט′ער אַזש — אין אַשור. (ד)
 • זיי ′עלן שוים ניט גיסן פאַר גאָט קין ווײַן,
 • און ס′עלן עם ניט זיס זײַן,
 • זייערע קרבנות וועלן אַזש זײַן ווי די ברויט באַ אבלים,
 • און אַווער ס′טוט פונדאַפון עסן ′עט טמא ווערן,
 • ווײַלע זייער ברויט איז צו זייער לײַב ראוי,
 • אין בֵּית יי ′עט ניט דאַגיין; (ה)
 • איז וואָס ט′איר גיין טאָן אום יום⸗טוב,
 • און אין טאָג פון אַ חג אֲדֹנָי? (ו)
 • אַז אָט זײַנען זיי פון פאַרחוּרבֿעניש אַוועקעט,
 • און אָט האָט זיי אופגעזאַמלט מצרים,
 • איז וועלן זיי אין מוֹף באַגראָבן ווערן,
 • די קעסטלעכע זילבערנע אוצרות וועלן ירשענען שטעכלקעס
 • און די שטעכלקעס וועלן די שטיבער אָפּנעמען. (ז)
 • קומען זיי אָנעט די טעג פון אָפּרעכענונג,
 • קומען זיי אָנעט די טעג פון אָפּצאָלונג,
 • דאָס′ט וויסן זײַן ישראל, אַוואָס האָבן אַ זאָג געטאָן:
 • „אַ נאַר אי′ דער נביא, אַ שוטה דער מענטש פון גײַסט“,
 • און פאַר די גרויסעצאָלעקײַט פון בייזע מעשים,
 • גרויסעצאָליק ט′זײַן רונד אַרום די פאַרהאַסונג. (ח)
 • פאַר גאָטס אַ סטראָפּטשע האַלט זאַך גאָר אפרים,
 • דעם יעגערס אַ פּאַסטקע שטעלט ער —
 • דעם נביא, אַף אַלע זײַנע וועגן,
 • ט′זײַן רונד אַרום די פאַרהאַסונג אינעם הוֹיז פון זײַן גאָט. (ט)
 • זיי האָבן זאַך אַזש אַרײַנגעטיפט אין שאַלקהאַפטיקײַט,
 • פּונקט ווי אין די טעג פון די גִּבְעָה;
 • געדיינקן ′עט ער זייער זינד
 • און אופמאָנען ′עט ער דעם חטא. (י)
 • ווי מ′טרעפט אין דער מדבר ווײַנטרוֹיבן,
 • אָט אַזויאָ האָבעך די ישראל געטראָפן,
 • ווי דעם פײַגנבוים צו ערשטע אופבליאונג,
 • האָבעך די אבות אײַערע אָנגעקוקט,
 • זיי זײַנען צום בַּעַל פּעוֹר אָנגעקומען,
 • און זאַך אָפּגעשיידט — צו בושות,
 • געוואָרן פּאַסקודסטוועס גענוֹי ווי זייער ליבהאָבער. (יא)
 • אפרים: ווי אַ פויגל ט′אָפּפליען דער כבוד אַוואָס באַ זיי,
 • אינאיינעם מיטן געבורט פון אַ בוֹיך, און גלאַט טראָגעשאַפט. (יב)
 • און זאָלן זיי אַפילו מגדל בנים זײַן,
 • כ′לעך זיי פאַרוואַרפן פון אַן איינציקן אַ מענטש צו ווערן,
 • טאַקע זיי אַזאָכנוויי, אַז כ′ל זאַך פון זיי אָפּטראָגן. (יג)
 • אפרים — אָט אַזוי ווי כ′האָב דאַזען באַ צוֹר
 • פאַנאַנדערגעפלאַנצט מיט אָנגענעמקײַט —
 • אי′ וואָס זשע טוט אפרים, טראָגט אַרוֹיסעט זײַנע זין צום הַרְגער. (יד)
 • איז גיב זיי, אָ גאָט, אָדאָס, אַוואָס⸗ניט⸗איז, אַוואָס דו′סט דען געבן:
 • אַ טראַכט וואָס מַפּילט גיב זיי,
 • און אײַנגעשרומפּענע בריסט. (טו)
 • אינעם גִּלְגָּל איז גאָר די שלעכטיקײַט זייערע,
 • אַז אָדאָרטן האָבעך זיי פײַנט געהאַט
 • פון וועגן די שלעכטע מעשים זייערע,
 • איז פון מײַן הוֹיז כ′לעך זיי פאַרטרײַבן,
 • אַווײַטער כ′לעך זיי ניט האָלט האָבן,
 • מה⸗דאָך זייערע האַרן זײַנען אָפּקערער. (טז)
 • אַז געשלאָגן איז אפרים,
 • דער וואָרצל באַ זיי אוֹיסגעטריקנט,
 • קין פרוכפּערקײַט ל′ן זיי ניט מאַכן,
 • זאָלן זיי אַפילו קינדער טאָן געווינען,
 • וועלעך ממיתן די שענסטע פרוכט פונעם בוֹיך. (יז)
 • גאָט וועט זיי פאַר מאוס⸗מיאוסע וואַרפן,
 • אַלמאַי זיי האָבן זאַך צו עם ניט צוגעהאָרכט,
 • נע⸗ונע וועלן זיי אַזש צווישן פעלקער וואָגלען.

≡≡ פּרק י ≡≡

 • (א)   אַ מאדימדיקער ווײַנשטאָק איז ישראל,
 • וואָס בריינגט אופעט פּירות אַוואָס זיי פּאַסן עם,
 • נאָר וואָסאַמער פּירות,
 • אַלצאַמער — געצן⸗מזבחות;
 • וואָסאַמער גוט איז אין לאַנד,
 • אַלצאַמער — די שענסטע געצן⸗סלופּעס. (ב)
 • האָטצאַך די האַרץ באַ זיי אָפּגעטיילט,
 • וועלן זיי איצטערטאָ געשולדיקט ווערן:
 • די מזבחות ט′ער זיי דעם נאַקן אײַנברעכן,
 • די געצישע סלופּעס חרוב מאַכן. (ג)
 • איז אַצינד ל′ן זיי אַוודאי אַ זאָג טאָן:
 • „קין מלך אי′ באַ אונדז ניטאָ!“
 • אַלמאַי מיר האָבן פאַר גאָט קין מורא ניט געהאַט,
 • און דער מֵלֶךְ — אַוואָס קען ער אונדז שוין אופטאָן? (ד)
 • אומרעכטיקע ווערטער ריידן זיי,
 • פאַלשע שבועות טוען זיי באַם צושטימען,
 • ווי ביטער⸗גראָז בליט אַזש אופעט דער משפּט אַוואָס באַ זיי,
 • אַף די בייטן פון מײַנע פעלדער. (ה)
 • פון פאַר די עֵגֶל⸗זָהָבְס אַוואָס אין בֵּית⸗חֶטא
 • וועלן די אײַנוואוינער פון שומרון אופציטערן,
 • מחמת דער פאָלק ′עט איבער זיי אבילות פּראַווען,
 • די פּריסטער וואָס דערוף וועלן זאַך שוין „פרייען“
 • איבערן כבוד פונדאַפון, וואָס איז פון דאָרטן —
 • אויך אין גלות אַוועק. (ו)
 • אַז אויכעט אַדאָס ט′מען אין אַשור אַוועקטראָגן,
 • אַ מתנה דעם מֵלֶךְ הַפּלאָנטערניש;
 • אַ בושה ט′אָפּנעמען אפרים,
 • און פאַרחרפּהנען זײַנע עצה⸗געבער. (ז)
 • אַז פאַרשוואונדן ווערט באַ שומרון דער מֵלֶךְ אירער,
 • ווי שוֹים אַוואָס אַפן וואַסער. (ח)
 • און די הויכע במות פון בֵּית⸗חֶטא ′לן צושמעטערט ווערן,
 • דער חטא פון ישראל גופא,
 • דערנער מיט שטעכלקעס ′לן אַף די מזבחות אַרופעט,
 • און צו די בערג וועלן זיי אַזש אַ זאָג טאָן: „פאַרדעקט זשע אונדז“,
 • און צו די היגלען: „פאַלט זשע אַף אונדז אַראָפּעט“. (ט)
 • אַז פון זינט די מעשה אין די גבעה,
 • האָסט דאָך געזינדיקט, אָ, ישראל,
 • אָדאָרטן זײַנען זיי געשטאַנען,
 • וועסט זיי דען אין די מלחמה אַוואָס אין גבעה ניט דאַיאָגן,
 • אַזוי באַ די הײַנטיקע זינדיקע גאווהניקעס; (י)
 • לוֹיט מײַן ווילן ל′עך זיי פאַרשפּאַרן,
 • און ס′עלן אָנגעזאַמלט ווערן אַף זיי די פעלקער
 • באַם פאַרשפּאַרט ווערן אין אַ צווייפאַכיקן יאָך. (יא)
 • אַן אָנגעלערנטער קאַלב איז אפרים,
 • אַוואָס האָלט האָט ער דרעשן,
 • אַוואָס געזשאַלעוועט האָב איך איר דעם שיינעם נאַקן,
 • נײַערט אַצינד ט′מען אַף עם אַף אפרימען רײַטן, און יהודה′עט אָפּאַקערן —
 • און צעקאַלעטשן ′עט זאַך אַזש יעקב. (יב)
 • איז זייעט זאַך צו פון רעכטפאַרטיקײַט וועגן,
 • און שנײַדט זשע אָפּעט מיט רחמנות,
 • רידלט אַדורך אַפסנײַ די ערד:
 • אַ צײַט אַף אוֹיסזוכן גאָט,
 • ביז וואַנענט ער′ט קומען,
 • און אַף אײַך מיט גערעכטיקײַט אַראָפּרעגענען. (יג)
 • נאָר וואָדען, אַז איר′ט געאַקערט רשעות און אָפּגעשניטן אומרעכט,
 • געגעסן פון די פּירות פון שקרים,
 • מיט בטחון אַנאָך אינעם וועג דײַנעם,
 • מיט די גאַנצע גיבורים דײַנע. (יד)
 • דרום וועט אַ ברומונג באַ דיר אין פאָלק אַרוף,
 • און די פעסטונגען וועל גאָר צושטערט ווערן,
 • אָטאַזויאָ ווי ס′האָט שַׁלְמַן אין טאָג פון מלחמה דעם בֵּית⸗אַרְבֵּאל צעשטערט,
 • מאַמעס מיט די קינדער האָט מען אינאיינעם צושפּאָלטן, (טו)
 • אַזויאָ ט′איר זאַך אָפּגעטאָן מיטן בֵּית⸗אֵל,
 • איבער די שלעכטע שבשלעכטע,
 • אַז אינדערפרי איז אין אַ שלאָף גאָר פאַרשלאָפן דער מֵלֶךְ ישראל.

≡≡ פּרק יא ≡≡

 • (א)  אַז ישראל איז אַ אינגעלע געווען, האָבעך עם האָלט געהאַט,
 • פון מצרים מײַן זונעלע אַרוֹיסגערופן, (ב)
 • אַוואָס מער מ′האָט זיי גערופן, אַלץ מער איז מען פון זיי אַוועקעט,
 • צו די בּעָלִים האָבן זיי קרבנות געבראַכט,
 • צו די פּסילים געטאָן דעמפּן. (ג)
 • און איך דען האָב מיט אפרימען ערשטע טריט געלערנט גיין,
 • זיי ווידער האָבן גאָרניט געוואוסט, אַז דאָס האָב א י ך זיי פאַרהיילט, (ד)
 • מיט מענטשן⸗שטריק,
 • מיט רינגלעך פון האָלטשאַפט,
 • ווי אָדי⸗אָ, אַוואָס דעם יאָך טוען זיי הייבן אַזש איבער די בעקלעך —
 • איידעלערהייט האָבעך זיי געקאָרמעט. (ה)
 • אין ארץ מצרים ט′ער זאַך ניט אומקערן,
 • נאָר אַשור ט′עם דער קיניג זײַן,
 • ווײַלע א ו מ ק ע ר ן האָבן זיי זאַך טאַקע אָפּגעזאָגט. (ו)
 • איז וועט דער שווערד אַף זײַנע שטעט אַראָפּפאַלן,
 • די גרויסעלײַט פאַרצוקן, גלאַט פאַרלענדן,
 • פון וועגן זייערע אַלע באַשלוסערײַען. (ז)
 •                              
 • טוט מײַן פאָלק אַ ישוב הדעת:
 • צי זאָל מען זאַך אומקערן?
 • זאָל מען עם אַפילו אַרופצעצו רופן,
 • ′לן זיי אינאיינעם זאַך קין הייב ניט טאָן. (ח)
 • און פונדעסטוועגן, ווי זשע זאָלעך דיר אופגעבן, אפרים?
 • ווי אַזוי דיר אָפּגעבן, אָ, ישראל?
 • ווי אַזוי דיר אַ גיב טאָן ווי אַדְמָה,
 • דיר אַ שטעל טאָן ווי צְבוֹאִים —
 • אַז די האַרץ באַ מיר טוט זאַך אַ קער איבער —
 • רחמנותן צינדן זאַך אָן באַנאַנד. (ט)
 • דעם גרימצאָרן מײַנעם כ′לעך ניט פאַרוואָריקן,
 • און מער ל′עך ניט משחית זײַן אפרימען,
 • אַז גאָט בינעך, ניט עפּעס אַ מענטשנקינד,
 • דער הייליקער וואָס אַדיר אינצווישן,
 • און כ′ל די שטאָט מער ניט איבערקערן. (י)
 • נאָך אֲדֹנָיען ′לן זיי גיין,
 • ווי ס′רעוועט אַ לייב אָט אַזוי ווי ער רעוועט,
 • ′לן זאַך קינדער ציטערנדיק,
 • קומען אַזש פון מערב אַף קאַריק, (יא)
 • ציטערנדיק ל′ן זיי פון מצרים אָנקומען,
 • ווי אַ טײַבל פון לאַנד אַשור,
 • און כ′ל זיי אין זייערע הײַזער אומקערן,
 • — אָט אַזוי זאָגט אֲדֹנָי.

≡≡ פּרק יב ≡≡

 • (א) מיט ליגנערײַ האָט מיר אַרומגערינגלט אפרים,
 • מיט פאַרנאַרערײַ, בית ישראל,
 • און יהודה שפּילט זאַך מיט גאָט,
 • נאָך געטרײַלעך די הייליקײַטן. (ב)  
 • אפרים, אַ פּאַסטעך פון ווינט טוט יאָגן,
 • דעם מזרחדיקן ווינט אַנאָכעט,
 • אַ גאַנצן טאָג טוט וואָס מער אָפּעט,
 • שלעכטיקײַט מיט שאַלקהאַפטיקײַט,
 • גייט נאָך כורת ברית זײַן מיט אַשור
 • און דעם ארץ ישראלדיקן בוימל
 • — טראָגט ער אָפּעט אין מצרים. (ג) 
 • אַ קריוודע באַ גאָט אַף יהודהן,
 • ער′ט זאַך מיט יעקבן אָפּרעכענען
 • לוֹיט יענעמס שטייגער,
 • לוֹיט די מעשים וועט ער עם אַזש אומקערן. (ד) 
 • נאָך אין בוֹיך ט′ער דעם ברודער —
 • אַ כאָפּ געטאָן באַ די פּיאַטע,
 • און מיט זײַן גבורה געראַנגלט מיטן געטלעכן, (ה) 
 • מיטן מלאך זאַך פאַרמאָסטן און גובר געווען,
 • זיך צעוויינט און עם געטאָן בעטן זאַך,
 • געפינען ט′ער עם אין בֵּית⸗אֵל,
 • אָדאָרטן אָ ט′ער מיט אונדז ריידן. (ו) 
 • נאָר אֲדֹנָי איז דער גאָט פון אַלע צבאות,
 • אַדֹנָי איז זײַן געדיינקעניש, (ז) 
 • איז — דו! צו ד ײַ ן גאָט טו זאַך אומקערן!
 • רחמנות און רעכטפאַרטיקײַט זאָלסט אָפּהיטן
 • אַף ד ײַ ן גאָט זאָלסט זאַך תמיד פאַרהאָָפן. (ח) 
 • נאָר דער סוחר דער כנעני,
 • וואָס באַ עם אין האַנט אַ פאַלשע וואָגשאָל,
 • ער האָט דען האָלט  — אָפּנאַרן. (ט) 
 • זאָגטעך אָבער אפרים: „האָבעך זאַך אַ פּותיקי געטראָפן,
 • און אין אַלע מײַנע באַמיאונגען ט′מען באַ מיר ניט טרעפן
 • אַן עוולה וואָס אַ זינד איז“. (י)     
 •                                   
 • בין איך דען אֲדֹנָי, דײַן גאָט,
 • אַוואָס פון ארץ מצרים,
 • איכ′ל דיר אָן די געצעלטן אַווײַטערפירן
 • אַזוי זיכער ווי די טעג אַזש פון לוח, (יא) 
 •  גערעדט האָבעך מיט די נביאים,
 • די חזיונות פאַרמערט,
 • און אַדוך די נביאים אָפּגעמשלט באַשײַמפּערלעך: (יב) 
 • און אַז גִּלְעָד איז אַף שאַלקהאַפטיקײַט,
 • אַף נישטיקײַט אַוועק,
 • איז האָט מען אָקסן אין גִּלּגָל מקריב געווען,
 • אָנגעפילט מיט זייערע מזבחות
 • ווי קופּעס אָפּפאַל באַ די בייטן פון פעלד. (יג) 
 • אַנטלאָפן איז יעקב אבינו קין שְׂדֵה אֲרָם,
 • און געאַרבעט האָט ער, יעקב, פאַר אַן אשה,
 • און פאַר אַן אשה געטאָן שאָף היטן, (יד) 
 • און מיט אַ נביא האָט גאָט אַרופגעבראַכט,
 • די ישראל פון מצרים,
 • און מיט אַ נביא זײַנען זיי פון אַלעם בייז אָפּגעהיט געוואָרן. (טו) 
 • האָט אפרים אַפצעלהָכעִיס אָפּגעטאָן,
 • וועט זײַן בלוט אַף עם געוואָרפן זײַן —
 • אַז די חרפּהניש זײַנע ט′עם שוים אָפּצאָלן גאָט.

≡≡ פּרק יג ≡≡

 • (א)  אַז אפרים האָט גערעדט ט′מען אַזש געציטערט,
 • פאַרגרויסאַרטיקט איז ער באַ ישראל געוואָרן,
 • נאָר ער האָט זאַך צעזינדיקט מיטן בעל,
 • איז ער אָפּגעשטאָרבן, (ב)
 • און לעת⸗עתה זינדיקן זיי זאַך נאָכמער אונטער,
 • מאַכן זיך ַאַ געטשקע אַ געגאָסענע פון זייער זילבער,
 • אָפּגעטער לוֹיט אייגענע פאַרשטאַנדיקײַט,
 • אינגאַנצן די אַרבעט פון האַנטמײַסטער,
 • אַדי⸗אָ, וואָס אַף זיי טוט מען זאָגן:
 • „אָדי⸗אָ וואָס זיי בריינגען אַ מענטשן אַ קרבן,
 • טוען זיי קושן דעם עֵגֶל“. (ג)
 • דרום וועלן זיי ווי דער וואָלקן אינדערפרי זײַן,
 • און ווי דער טוֹי וואָס יאָגט זאַך נעלם ווערן,
 • ווי די פּלאַווע וואָס ווערט אוֹיסגעווייט פון שײַער דוכן שטורעם⸗ווינט,
 • ווי דער רוֹיך דוכן פענצטער. (ד)
 •                                   
 • בין איך דען אֲדֹנָי, דײַן גאָט,
 • אַזש פון ארץ מצרים אַרוֹיס,
 • און אַ גאָט אַחוץ מיר זאָלסטע ניט וויסן זײַן,
 • קיין ראַטעווער אוֹיסער מיר איז ניטאָ. (ה)
 • איך האָב דיר דאָך געקענט אין דער מדבר,
 • אין לאַנד פון אוֹיספעלענישן. (ו)
 • און אַז זיי האָבן אָפּגעגעסן, זאַך אָנגעזעט,
 • אין אָנזעטיקונג איז די האַרץ אַ דערהויבענע געוואָרן,
 • דרום האָבן זיי אין מיר — פאַרגעסן. (ז)
 • בין איך זיי געוואָרן דער לייב וואָס פאַרצוקט,
 • דער לעמפּערט וואָס אונטערוועגנס אַף אַשור. (ח)
 • באַגעגענען וועל איך זיי ווי דער פאַרוואָרפנדיקער בער,
 • וואָס צערײַסט באַם מענטשן דעם ברוסטקאַסטן,
 • און כ′ל זיי ווי אַ לייבעכע אופפרעסן,
 • — ווילדע חיות ל′ן זיי אַזש צערײַסן. (ט)
 • אַז האָסט⸗זעך אַליין אומגעבראַכט, אָ ישראל,
 • ווײַלע מיר′סטע געטראָפן, דײַן באַהעלפיקן. (י)
 • אָט האָסטע דען אַ מֵלֶךְ!
 • ′עט ער דיר דען אָפּראַטעווען אין די אַלע שטעט דײַנע?
 • און וואָסי′ מיט די שופטים, וואָס דו′סט זיי געטאָן זאָגן:
 • „גיב מיר אַ מֵלֶךְ מיט פּרינצן!“ (יא)
 • איז נאַ דיר אַ מֵלֶךּ אין מײַן גרימצאָרן,
 • און מיט כעס כ′לעך עם אַזש צונעמען. (יב)
 • אײַנגעחתמעט איז די זינד פון אפרים,
 • פאַרזיגלט איז זײַן חטא. (יג)
 • ווייטיקן פון אַ געווינערין ′לן עם צוקומען,
 • אַז ער איז אַ זון ניט⸗קין⸗חכם,
 • שוים צײַט ער זאָל דאָרט ניט הײַען,
 • אָדאָרטן וואו אַ זון באַדאַרף אַדוכרײַסן. (יד)
 • פון גיהנום זאָלעך זיי אוֹיסלייזן?
 • פונעם טויט זיי אוֹיסגוֹאֵלן?
 • דײַנע די פּלאָג, אָ, טויט!
 • דײַנע דער אומקום, אָ, גיהנום!
 • פון מײַנע אויגן ′עט זיך רחמנות אַזש אוֹיסבאַהאַלטן זיך.  (טו)
 • צווישן די טשרעט איז′ר אַ גאַנצער אפרימער,
 • נאָר אַז פון מזרח קומט אָנעט דער רוח יי,
 • פון דער מדבר קומט ער אַזש אַרופעט,
 • ′עט⸗זעך אוֹיסטריקענען זײַן קוואַל און חרוב ווערן זײַן קרעניצע.
 • — צעפּטרן ט′ער אַזש די אוצרות פון אַיעדער פּראַכטפולער כלי.

≡≡ פּרק יד ≡≡

 • (א)  אַ שולדיקע וועט שוים פאַרבלײַבן שומרון,
 • מחמת זי האָט ווידערשפּעניקט אין איר גאָט,
 • אַ ז י י וועלן אַפן שווערד פאַלן,
 • זייערע קינדער ′לן צושניטן ווערן,
 • זייערע טראָגעדיקע פרוֹיען ′לן אופגעריסן ווערן. (ב) 
 •                                   
 •  איז מיט תשובה⸗טאָן,
 • אַף קאַריק טו קומען, אָ, ישראל,
 • ביזקל אֲדֹנָיען, דײַן גאָט,
 • ביסט דען מיטן זינד געשטרויכלט געוואָרן, (ג)  
 • איז נעם⸗זשע אָטאָ דיאָ ווערטער, מיט⸗זעך אינאיינעם,
 • און קערט זאַך אומעט צו אֲדֹנָיען,
 • און טו עם אַ זאָג: 
 • „פאַרגיב⸗זשע אונדז אַלצינעזדינג,
 • נעם⸗זשע אָדאָס וואָס איז גוט,
 • און מיט גוטע רייד אַף די ליפּן
 • — ′לן מיר די אָקסן⸗קרבנות פאַרבײַטן. (ד)  
 • אַשור ט′אונדז ניט אָפּראַטעווען
 • אַף קין פערד ′לן מיר ניט רײַטן
 • און מער ל′ן מיר ניט זאָגן:
 • ,אונדזער גאָט’ אַפן מאַכעץ פון אונדזערע הענט —
 • נײַערט אין דיר גופא ′עט⸗זעך טרייסטן דער יתום.“ (ה)  
 • ′על איך זיי אוֹיסהיילן פון קאַריקגליטשעניש,
 • ווי אַ נדבה — ′עלעך זיי פאָרט האָלט האָבן,
 • מחמת מײַן גרימצאָרן האָט⸗זעך פון זיי אָפּגעקערט. (ו) 
 • אָט ווי דער טוֹי ′על איך ישראלן זײַן,
 • און ער′ט אופבליען ווי די רויז,
 • וואָרצלען ט′ער אָנשלאָגן ווי דער הַר לְבָנוֹן. (ז)  
 • אַווײַטער ל′ן⸗זעך צעוואַקסן זײַנע צווײַגעלעך,
 • ווי דער פײַגנבוים זײַן פּראַכט,
 • בשמימדיק, טאַקע, ווי אין לבנון. (ח)  
 • אומקערן ′לן⸗זעך אָדי⸗אָ וואָס רוען אין זײַן שאָטן,
 • דעם קאָרן ל′ן זיי אופלעבן,
 • און צעבליען ל′ן זיי⸗זעך אַזש ווי דער ווײַנשטאָק,
 • די אָנדיינקעניש פונדאַפון 
 • — ווי לבנונדיקע ווײַן. (ט)  
 • ′עט זאָגן אפרים: 
 • „ט′אַוואָס דאַף איך די געצערײַען?“
 • און כ′ל ענטפערן, עם באַגליקן,
 • איך, ווי אַ צווײַגנדיקער בוקסערבוים,
 • — אַז באַ מיר ′סטע דײַנע פּירות געפינען. (י)  
 • איז ווער⸗זשע איז דען באַ אײַך אַ חכם,
 • אַוואָס ער′עט דאָס אַלצינעזדינג פאַרשטיין?
 • דער פאַרשטאַנדיקער — זאָל ער עס אַלצינעזדינג וויסן!
 • ווײַלע רעכטפאַרטיק זײַנען דאָך די וועגן פון גאָט,
 • די צדיקים ′לן דאָך אַף זיי גיין,
 • בעת פּושעים וועלן אָּדאָרטן ערשט אַרײַנפאַלן.

חזק


חשוון תשע″ח

אַ האַרציקן יישר⸗כח:

מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק)  פאַר זײַן גאָר ברייטהאַרציקער הילף און וויכטיקע פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די פולע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין.

Draft Bible translations into the Yiddish of easterly regions of the old Province of Vilna by Dovid Katz  (© Dovid Katz, Vilnius 2018).  See also RuthI KingsII Kings, Jonah, Lamentations, Daniel, and Esther.

Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Hosea in Lithuanian Yiddish

The Book of Daniel in Lithuanian Yiddish


TRANSLATION BY DOVID KATZ

PART OF A BIBLE IN LITHUANIAN YIDDISH TRANSLATION PROJECTFrontispiece by Giedrė Beconytė   שער⸗בילד פון גיעדרע בעצאָניטע 


דניאל

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

געווידמעט פּראָפעסאָר דזשאָסעף מאַלאָנען מיט לעבנלאַנגיקן יישר כח פאַר זײַן קורס „די קונסט פון איבערזעצונג און די וויסנשאַפט פון לינגוויסטיק“

Dedicated to Professor Joseph L. Malone, master of “The Art of Translation and the Science of Linguistics”

☜ רות      ☜ מלכים א      ☜ מלכים ב     ☜ איכה     ☜ אסתר     ☜ יונה

בוויﬥנא

די פּרקים

א      ב      ג      ד     ה     ו     ז     ח     ט     י     יא    יב

לעין הקורא

אין אָט דעם תרגום דניאל לייענט זיך וי  — [עי];  בשעת וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב [טעיב], בעת אַ טוֹיב [טאָיב] פליט אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש; ביי די ווערטער פון סעמיטישן אָפּשטאַם, איז עס בדרך כלל [עי] אין אָפענע טראַפן (סוחר [סעיכער], סודות [סעידעס]); [אָ] אין פאַרמאַכטע טראַפן (סוחרים [סאָכרים], סוד [סאָד]).

דער תרגום פון לשון⸗קודשדיקן חלק פון ספר ווערט געבראַכט ווי געוויינלעך אין מרובע שריפט; דאַקעגן זשע ווערט דער אַראַמישער חלק געבראַכט אינעם משקיט (מעשיט) שריפט אַוואָס ס′האָט פרײַנטלעך דערלויבט נוצן פּראָפעסאָר רפאל פינקל (לעקסינגטאָן, קענטאָקי), וועלכער טראָגט פאַרשטייט זיך ניט קיין אחריות פאַרן תרגום און זיינע חסרונות און טעותן. אינעם תרגום פון אַראַמישן חלק פון ספר דניאל, ווערן בדרך כלל געבראַכט נאָר אַביסל נקודות: קמץ אלף, פּתח אלף און די פיר רפהס פון בגד כפת: בֿ, כֿ, פֿ, תֿ.

≡≡ פּרק א ≡≡

(א) אינעם דריטן יאָר פון יְהוֹיָקִימען, מלך פון יהודה, איז געקומען נְבֿוּכַדְנֶאצַּר מלך בבל אַף ירושלים און האָט אַף איר באַלעגערט. (ב) האָט עם גאָט אין האַנט אַרן געגעבן יְהוֹיָקִימען, מלך פון יהודה, און אויכעט אַביסל פון די כלים וואָס אין הוֹיז פון גאָט. האָט ער זיי געבראַכט אין לאַנד שִׁנְעָר אין הוֹיז פון זנע געטער. די כלים האָט ער געבראַכט אין הוֹיז פון די אוצרות פון זנע געטער.

(ג) דער מלך האָט אָנגעזאָגט אַשְׁפְּנַזְן, דעם הויפּט פון די סריסים, מ′זאָל עם פון די בני ישראל אַראָפּברענגען פון די וואָס שטאַמען אָפּעט פון די מלוכה, און פון די אַדעלע לט, (ד) יונגעלט אַזעטקענע אַוואָס באַ זיי איז קיין שום מום ניטאָ, שיינע אין אוֹיסזען, וואויל⸗געלערנטע אין אַיעדער פון די חכמות, וואויל⸗קענעוודיקע אין דעות, פאַרשטייער אין וויסנשאַפט, אַכלל: אָט אַזעטקענע באַ וועמען ס′איז דאָ דער מעמד צו שטיין אינעם פּאַלאַץ פונעם מלך, און אַוואָס מ′קען מיט זיי לערנען די כתבים און דעם לשון פון די כַּשְׂדִּים, (ה) און דער מלך וועט זיי אָנגרייטן די זאַכן וואָס טאָג אנעט טאָג אוֹיסעט, פון מלכס פּראַכט⸗מאָלצטן און פונעם וון פון זנע משקאות — זיי דר יאָר אוישיאָריקן; טייל פון זיי וועלן פון פאַרן מלך שטיין.

(ו) איז געווען צווישן זיי פון דיאָ פון יהודה: דָּנִיאֵל, חֲנַנְיָה, מִישָׁאֵל און עֲזַרְיָה, (ז) דער הויפּט פון די סריסים האָט זיי אַ נאָמען געגעבן, דניאלן — בֵּלְטְשַׁאצַּר; חנניהן — שַׁדְרַךְ; מישאלן — מֵישַׁךְ, און עזריהן — עֲבֵֿד⸗נְגֿוֹ.

(ח) דניאל האָט זיך אין האַרצן אנגעשפּאַרט, אַז ער וועט זיך ניט מחלל זן אַניט מיטן מלכס פּראַכט⸗מאָלצטן און אַניט מיטן וון פון זנע משקאות. האָט ער געטאָן בעטן באַם הויפּט פון די סריסים אַז ער זאָל זיך ניט מחלל זן. (ט) און פאַרוואָר, גאָט האָט דניאלן געגעבן באַם הויפּט פון די סריסים באַרעמהאַרציקט און רחמנות, (י) טוט דער הויפּט פון די סריסים דניאלן אַ זאָג:

„כ′האָ′ דאָך פאָרט מורא פאַר מן האַר דעם מלך וואָס האָט דאָך באַשטעלט די מאכלים אערע מיט די משקאות אערע! ט′ער דאַזען אַז באַ אך איז דער פּנים ניט אַזוי א⸗א⸗א, ווי באַ די יונגעלט וואָס אַן ערך אין דן עלטער און באַ מיר אַפן קאָפּ וועט באַם מלך אַראָפּפאַלן די שולד!“

(יא) האָט דניאל אַ זאָג געטאָן דעם קאָך⸗מנסטער וואָס דער הויפּט פון די סריסים האָט געשטעלט צו דניאלן, חנניהן, מישאלן, און עזריהן:

(יב) „איז אָטוואָס: פּרואווט אוֹיסעט אַף אַ צען טעג אערע געטרע. זאָל מען אונדז געבן פונדאַפון וואָס ס′וואַקסט פון די ערד — און מי′לן אָפּעסן; און וואַסער — און מ′עט אוֹיסטרינקען! (יג) און אונדזער אוֹיסזע וועט פאַר אכעט געזען ווערן, אָט אַזויאָ ווי דער אוֹיסזע פון די יונגעלט אַוואָס זיי עסן דעם מלכס פּראַכט⸗מאָלצטן. און לוֹיט דעם וואָס איר′ט זען, אָט אַזוי ט′איר מאַכן מיט אערע געטרע.“

(יד) אין אָטאָ די זאַך האָט ער זיך צו זיי צוגעהאָרכט. צען טעג האָט ער זיי באַפּרואווט. (טו) און צום סוף פון די צען טעג האָט אוֹיסגעזען די מראה באַ זיי בעסער, און מיט פעטערע לײַב, איידער באַ די אַלע יונגעלט אַוואָס זיי האָבן אָפּגעגעסן פון די פּראַכט⸗מאכלים פונעם מלך. (טז) איז האָט דער קאָך⸗מײַנסטער באַ זיי צוגענומען זייערע פּראַכט⸗מאָלצטן מיטן ווײַן פון די געטראַנקען זייערע, און זיי געגעבן  אַוואָס ס′וואַקסט אוֹיסעט פון די ערד.

(יז) און אָטאָ די יונגעלײַט — די גאַנצע פיר — גאָט האָט זיי פאַרוואָר געגעבן וואויל⸗געלערנטקט און וואויל⸗קענעוודיקט אין אַיעדער בוך און אין אַיעדער וויסנשאַפט.

און דאַצו האָט  ד נ י א ל  וואויל⸗פאַרשטאַנען פּותֿר זן אַוועלכע ניט איז זעאונגען, און — חלומות!

(יח) צום סוף פון די טעג אַוואָס דער מלך האָט געהייסן, מ′זאָל זיי אַלעמען צופירן, האָט זיי דער הויפּט פון די סריסים געבראַכט פון פאַר נְבֿוּכַדְנֶצַּרן. (יט) דער מלך האָט זיי פאַרהערט, און צווישן זיי אַלעמען האָבן זיך ניט אָפּגעזוכט אָט אַזעטקענע ווי דניאל, חנניה, מישאל, און עזריה. אַז זיי זנען געשטאַנען פון פאַרן מלך, (כ) אין אַיעדער ענין פון חכמה און פאַרשטענדיקט אַוואָס נאָר ס′האָט זיי אוֹיסגעפאָרשט דער מלך, האָט ער זיי געפונען צען האַנט⸗מאָס העכער איידער די אַלע כִּישוּפֿמאַכער און וואונדיירים⸗טוער אַוואָס באַ עם אין די גאַנצע מלוכה.

(כא) אָטאָ דאָרטנאָ איז דניאל אָפּגעווען, אַזש ביזקל אין ערשטן יאָר פון מלך כּוֹרֶשׁ. 

≡≡ פּרק ב ≡≡ 

(א) אַז אין צווייטן יאָר פון מלכות נְבֿוּכֿדְנֶצַּר, האָט זיך נְבֿוּכֿדְנֶצַּרְן גענומען אַ חלום טאָן חלומות, אַזוי אַרומעט, אַז זן שטימונג איז אופגערודערט געוואָרן און ס′האָט זיך עם ניט אנגעשלאָפן. (ב) האָט ער געהייסן מ′זאָל עם צורופן די שטערנקוקער מיט די וואונדיירים⸗טוער מיט די כִּישוּפֿמאַכער מיט די כַּשְׂדִּים, דעם מלך פּותר זן די חלומות זנע. זנען זיי געקומען און זנען געשטאַנען פון פאַרן מלך. (ג) זאָגט זיי דער מלך:

„מיר האָט זאַך אַ חלום געחלומט, און די שטימונג איז באַ מיר אופגערודערט געוואָרן, אַף וויסן זן — אַוואָס דער חלום!“

(ד) די כַּשְׂדִּים האָבן מיטן מלך גענומען ריידן  אַ ף  אַ ר אַ מ י ש:

«אָ, מלך, אייביגערהייט זאָלט איר לעבן, זאָגט נייערט אַוואָש איז גיווען דער חלום, אונ′ מיר וועלן דעם חלום טאָן פותֿר זיין:»

(ה) האָט דער מלך גיענטפֿערט, אונ′ ער האָט דיא כשדים זייני גיזאָגט:

«אַז דער גזר מיינער איז דאָך בפֿהרסיא: וועט איר ניט געבן צו ווישן שיי דעם חלום אונ′  ש י י  דעם באַשייד פֿונדאַפֿון וועט איר ביזקל אַף דיא אבֿרים צוברעקלט ווערן, אונ′ אייערי הייזער וועט מען אין מישט⸗הויפֿנש פֿאַרוואַנדלין: (ו) פֿאַרקערט, ′עט איר מיר אַנטפלעקן אַוואָש דער חלום אונ′ זיין באַשייד ט′איר פֿון מיינטוועגן באַקומין מתנותֿ אונ′ גישענקיניש אונ′ אַ גרוישן כבֿוד. איז דאַריבער טוט מיר זאָגן דעם חלום מיט זיין באַשייד:»

(ז) איז האָבן זיי עם נאָכֿאַמאָל גיטאָן ענטפֿערן:

«זאָל נאָר דער מלך טאָן זאָגן דעם חלום פֿאַר זייני גיטרייע, וועלן מיר עם גריילאַך באַשיידן:»

(ח) ענטפֿערט דער מלך אונ′ טוט זאָגן:

«אַף גיוויש ווייש איך, אַז איר קויפֿט זיך אייניט מערניט צייט, וויילי דער פסק איז פֿון מיר בפֿהרסיא אַרוישיט, (ט) תאמר וועט איר מיר דעם חלום ניט אַנטפלעקן, קען אייך מערניט אַן איינערלייאיקער משפט זיין: דרום האָט איר אַ ליגנהאַפֿטיקי זאַך, אונ′ אַ שאַלקהאַפטיקי, צוגיקלערט מיר פֿאַרדרייען, אַביזקיל דיא צייט וועט ניט איבערגיין אַנדערשטווייז: דרום דעם  ח ל ו ם טוט מיר זאָגן, איך זאָל ווישן זיין אַז איר קענט מיר עם אויכֿיט אַנטפלעקן:»

(י) האָבן דיאָ כשדים גיענטפֿערט פֿון פֿאַר דעם מלך אַזוי צו זאָגן:

«אַז קיין שום מענטש איז ניט פֿאַראַן אַף דיא ערד, וואָש קען אָדעם אָנזאָג פון מלך אַדורכֿפֿירן: והא ראיה — אַז קיין שום מלך, האַר, אָדער גיוועלטיגער האָט אָט אַזאַ מין זאַך ניט גיטאָן בעטן באַ כישוף מאַכֿער, וואונדיירים טוער, אָדער כשדים: (יא) אַזאַ שווערי זאַך איז דאָש, אַוואָש קיין אַנדירער קען עש ניט אוישפֿירן פון מלכֿש וועגן שיידן  ג ע ט ע ר, וואָש ניט צווישן בשר ודמש איז זייער וואוין אָרט צום טרעפֿן:»

(יב) אַדאָש דאַהערט איז דער מלך אין אַ גרימצאָרן אַריינגיפֿאַלן, איינמאָל אַ ווישטן כעס, אונ′ ער האָט גיהיישן מען זאָל אום בריינגין דיא אַלי חכֿמי בבֿל:

(יג) אַז עש איז אַרויש דער גזר, אַז מען בריינגט אומיט דיא גילערינטי, אַריינגירעכֿינט דניאלן, וואָש עם מיט דיא חבֿרים זייני האָט מען גיהאַלטן אין אוישזוכֿן, אַף אום צו בריינגין, (יד) אָדאַמאָלשט האָט דניאל מיט עצהשאַפֿט אונ′ טוענדיק ווי אַ חכֿם, אַף ווייטער גיטאָן פֿרעגן באַ אַריוכֿן דעם אייבערמיינשטער פון די שעכֿטאָרים, וואָש ער איז אַרוישיט אַף אום צו בריינגין דיא חכֿמי בבֿל. (טו) ער האָט אָפגיענטפֿערט אַריוכֿן, דעם גיוועלטיגער וואָש באַם מלך:

«אַצו וואָש אַזאַ אייליניש באַם גזר וואָש פֿונים מלך?»

אַז אַריוך האָט עם אין גאַנג פון שמועתֿ גיגעבן צו ווישן דניאלן דיא זאַך, (טז) איז דניאל אַריין בעטן באַם מלך אַ באַשטימיניש זאָל עם גיגעבן ווערן, ער זאָל דעם פתֿרון פֿאַרן מלך טאָן אַנטפלעקן:

(יז) אונ′ דאַמאָלשט, אַז דניאל איז אַוועק צו זיך אַהיים אונ′ ער האָט דיא זאַך גיגעבן צו ווישן חנניהן, מישאלן, אונ′ עזריהן, זייני חבֿרים: (יח) האָט ער באַ זיי גיטאָן פועלן, זיי זאָלן תפֿילה טאָן באַ גאָט וואָש אין דיא הימלין וואָש איז שייך אָטאָ דעם סוד, אַזוי אַרומיט אַז דניאל מיט דיא חבֿרים זייני זאָלן ניט אום קומין אינאיינים מיט דיא איביריקי חכֿמי בבֿל:

(יט) אונ′ אָדאַמאָלשט איז אין אַ נאַכֿטיקי זעאונג דניאלן אַנטפלעקט גיוואָרן דער סוד: האָט דניאל גיבענטשט אָגאָט אַוואָש אין דיא הימלין: (כ) אָפגירופֿן האָט זיך דניאל, אַזוי צו זאָגן:

 • «זאָל זיין נאָמין, גאָטש
 • גיבענטשט זיין פֿון אייביק לעלמיא, העט ביזקל אייביקעלמיאן:
 • אַוואָש באַ עם איז דיא חכֿמה אונ′ דיא גבֿורה
 • (כא) ער בייט אומיט יאָריקי צייטן אונ′ תקופותֿ:
 • נעמט מלכֿים אַראָפשליידערן, נעמט מלכֿים אוישהייבן
 • ער גיט דען חכֿמה דיא חכֿמים, קענשאַפֿט דיא קענער פֿון פֿאַרשטענדיניש:
 • (כב) ער איז מגלה עמקותֿן אונ′ וואָש דען בסתֿר
 • ער ווייש אַוואָש אין חשכֿותֿ, וויילי אין עם טוט אָפזיין ליכט:
 • (כג) אָ דיר אָ גאָט פֿון מייני אבֿותֿ טו איך מודה זיין אונ′ שבֿחים בריינגין
 • אַלמאַי דיא חכֿמה אונ′ דיא גבֿורה אַוואָש דו′שט מיר אָפגיגעבן:
 • אַז אַצינד האָשט מיר אַנטפלעקט אָדאָשאָ אַוואָש מיר האָבין באַ דיר גיבעטן
 • האָשטו דאָך אונדז דיא זאָך פֿונים מלך צו ווישן גיגעבן:»

(כד) איז דניאל אַזוי אַרומיט אַוועקגעגאַנגין צו אַריוכֿן, אַוועמין דער מלך האָט באַשטעלט אַף אום בריינגין דיא חכֿמי בבֿל: אונ′ אָט אַזויאָ האָט ער עם גיטאָן זאָגן:

«בריינגט דען ניט אומיט דיא חכֿמי בבֿל: בריינגט זשע מיר בעשער אַרופֿיט פון פֿאַרן מלך, אונ′ כֿ′ל עם פותֿר חלום זיין»:

(כה) זיך אַרומאיילנדיק אין אַ בהלה האָט אַריוך דניאלן פֿון פֿאַרן מלך אַרופֿגעפֿירט, אונ′ האָט אָט אַזויאָ דעם מלך אַ זאָג גיטאָן:

«כֿ′האָב גיפֿונין אַ מאַן: ער איז פֿון דיא פֿאַרשיקטי אין גלותֿ פון יהודה, ער וועט דעם מלך פותֿר חלום זיין»:

(כו) ענטפֿערט דער מלך, אונ′ זאָגט דניאלן, וואָש זיין נאָמין איז גאָר בלטשאצר:

«אַוועט איר בפֿירוש מיר קענין געבן צו ווישן, דעם חלום אַוואָש ש′האָט זיך מיר גיחלומט אונ′ זיין באַשיידיניש?»:

(כז) האָט דניאל פֿון פֿאַרן מלך גיענטפֿערט, אונ′ האָט גיזאָגט:

«אָטאָ דעם סוד, וואָש דער מלך טוט דאַוועגן אָנפֿרעגן, יָכֿלין ניט פאַרן מלך אַנטפלעקן, ניט דיא חכֿמים, ניט דיא שטערן קוקער, ניט די כישוף מאַכֿער אונ′ ניט דיא וואָר זאָגער: (כח) נאָר וואָדען, פֿאַראַן אַ גאָט אין דיא הימלין וואָש אַנטפלעקט סודותֿ, אונ′ ער האָט דעם מלך נבֿוכֿדנצרן צו ווישן גיגעבן אַוואָש וועט אין אחריתֿ הימים צייט גישען.

«אָט איז דער חלום אייערער, אונ′ דיא חזיונותֿ וואָש אין קאָפ בעתֿ אַפן גילעגער ליגנדיק:

«(כט) א י י ך,  אָ מלך, זיינין מחשבֿותֿ אַרוף, בעתֿ אַפֿן גילעגער, אַוואָש וועט זיין אַנאָכֿדעם אַלימין, אונ′ דער אַנטפלעקער פון סודותֿ וועט אייך טאַקי צו ווישן געבן אַוואָש זיין וועט: (ל) אונ′ דווקא מיר, וואָש באַ מיר איז ניטאָ קיין חכֿמה אַמער איידער באַ די אַלי וואָש לעבן, איז אָטאָ דער סוד גראַדי מיר אַנטפלעקט גיוואָרן: פֿאַרוואָש, בכֿדי דער פתֿרון זיינער זאָל אייך אָפגיגעבן ווערן, גיוואָר ווערן, דיא מחשבֿותֿ וואָש באַ אייך אַפֿן האַרצן זאָלט איר גופֿא ווישן זיין:

«(לא) איר, אָ מלך, האָט גיזען, אונ′ אָט שטייט אייני אַ צורה אַ גאָר גרוישי, אַ גלאַנציק בלישטשינדיקע: זי איז אַקעגן אייך אימהדיק פֿאָרכֿצומיש גישטאַנין: (לב) באַ די צורה איז דיא קאָפ פֿון גינגאָלד גיווען, די ברושט אונ′ דיא אָרימלאַך באַ איר פֿון זילבער, דער בויך מיט דיא לענדן פון קופער, (לג) דיא שענקלין אייזערני, אונ′ דיא פֿיש טיילווייז אייזערני אונ′ טיילווייז ליימיני:

«(לד) בעתֿ איר האָט זאַך צוגיקוקט האָט זיך אָפגירישן אַ ריזיקער שטיין, כאָטש קיינער האָט זיך אָן עם מיט קיין האַנט ניט צוגירירט, אונ′ האָט אַ שלאָג גיטאָן אָן דיא פֿיש פון די צורה, דיא אייזערני אונ′ ליימיני, אונ′ זיי צומאָלן אַף פיץ פיצלאַך: (לה) איז דאַמאָלשט אינאיינים צומאָלן גיוואָרן אייזן, ליים, קופער, זילבער אונ′ גאָלד, אָט אַזוי ווי דער שפייער פֿון שייער אַוואָש עש טראָגט אַוועקיט דיא ברומונג פון ווינט, אַז קיין סימן זוכט זאַך אַזש פֿונדאַפֿון ניט אָפיט: נאָר וואָדען, דער שטיין איז אוישגיוואַקשן אין אַ ריזיקן באַרג וואָש האָט אָנגיפֿילט דיא גאַנצי ערד:

«(לו) עד כאן — דער חלום. אונ′ איצטערטאָ וועלן מיר פֿאַרן מלך דעם באַשייד זאָגן:

«(לז) איר, אָ מלך, מלך המלכֿים, אַוועמין גאָט וואָש אין דיא הימלין האָט גיטאָן געבן מלכֿותֿ, גבֿורה, תקיפֿותֿ אונ′ רומפֿוליקייט, (לח) אונ′ אַוואו נאָר עש לעבן בני אדם, צי חיותֿ פֿון פֿעלד, צי פֿייגל פֿון הימל, האָט ער  א י י ך אין האַנט גיגעבן, אונ′ אייך פֿאַר גיוועלטיגער איבער זיי אַלימין גימאַכֿט: א י ר זייט דאָש דען דיא קאָפ פון גאָלד: (לט) אונ′ אַף אייער אָרט וועט אופֿקומין אַן  אַ נ ד ע ר י מלוכֿה, אַ שלאַפֿערי פֿון אייערי, אונ′ נאַכֿער נאָך אייני, אַזש אַ  ד ר י ט י  מלוכֿה, אַ קופערני, וואָש וועט גיוועלטיגן איבער דיא גאַנצי ערד: (מ) דאַנאָכֿדעם וועט אַ פֿ ע ר ט י מלוכֿה זיין, שטאַרק ווי אייזן: אָט אַזויאָ ווי אייזן צוברעכֿט אַף פיץ פיצלאַך אונ′ צושמעטירט אַלציקעדינג, טאַקי אָט אַזוי אָ ווי אייזן צוקלאַפט, וועט אָטאָ דיא מלוכֿה צומאָלן אַף פיץ פיצלאַך אונ′ צוקלאַפן די אַלי אַנדערי:

«(מא) אונ′ אָט אַזוי אָ ווי איר האָט גיזען די פֿיש אונ′ זייערי פֿינגער, טיילווייז פֿון טעפערש ליים אונ′ טיילווייז פֿון אייזן, אָט אַזוי אָ וועט די מלוכֿה אַ צושפאָלטיני זיין: נאָר דעריין וועט פֿאָרט פֿאַראַן זיין דער אייזן, פונקט אַזוי ווי איר האָט גיזען ווי דער אייזן איז מיטן ליים צומישט: (מב) אונ′ אָט אַזוי אָ ווי דיא פֿינגער פֿון די פֿיש זיינין טיילווייז אייזערני אונ′ טיילווייז ליימיני, אָט אַזוי אָ וועט די מלוכֿה זיין טיילווייז אַ שטאַרקי אונ′ טיילווייז אַ שלאַפֿי: (מג) אונ′ אָט אַזוי ווי איר האָט גיזען אייזן פֿאַרמישט מיטן טעפערש ליים, וועלן זיי פֿאַרוואָר באַהאָפֿטן זיין, אַדורך אוישגימישטי זרע פֿון בני אדם, אָבער דיא מיט יעני קלעפן זיך פֿאָרט ניט איינער מיטן אַנדערן, מחמתֿ אייזן קלעפט זיך ניט צו מיט ליים:

«(מד) אין דיא טעג פֿון אָטאָ דיא מלכֿים וועט גאָט אַוואָש אין דיא הימלין אופֿשטעלן אַ מלוכה וואָש אַף אייביק, אַוואָש זי וועט זיך ניט לאָזן אופֿריישן, אַ מלכֿותֿ וואָש וועט קיינמאָל ניט גיגעבן ווערן אַן אַנדער פֿאָלק. זי וועט צושמעטערן אונ′ צוברעקלין דיא אַנדערי מלוכֿותֿ, אונ′ זי וועט אַ תקומה האָבן אַף אייביגי יאָרן:

«(מה) וויבאַלד איר האָט גיזען ווי דער שטיין איז פֿונים פֿעלדז אָפגישניטן גיוואָרן אָן אימיצינש אַ האַנט, אונ′ אַז צושמעטערט האָט ער אַף פיץ פיצלאַך אייזן אונ′ קופער אונ′ ליים אונ′ זילבער, אונ′ גאָלד, אָט אַזויאָ האָט דער גרוישער גאָט צו ווישן גיגעבן דעם מלך, אַוואָש עש וועט אַנאָכֿדעם אַלימין גישען.

«אַכלל: דער חלום — אַ שטאַנדהאַפֿטיקער;  אונ′ דער באַשייד פֿונדאַפֿון — אַ וואָרהאַפֿטיקער:»

(מו) איז דאַביי גיפֿאַלן אַפֿן פנים דער מלך נבֿוכֿדנצר, ער האָט זיך גיבוקט פֿאַר דניאלן, אונ′ האָט גיהיישן מען זאָל עם ברענגין אַ גישאַנק אַ קרבן מנחה אונ′ אַ ריח ניחוח: (מז) אונ′ דער מלך האָט דניאלן גיענטפֿערט, אַזוי צו זאָגן:

«אַן אמתֿ איז דאָש, אַז אייער גאָט איז דאָך גאָט פֿון די געטער, האַר איבער די מלכֿים, אַנטפלעקער פון סודותֿ. וואַ, אַז איר האָט גיקענט אַנטפלעקן אָט אַזאַ מין סוד.»

(מח) דאַמאָלשט האָט דער מלך גישטעלט דניאלן פֿאַר אַ גרוישאַרטיקן, אונ′ אַ סך ווערטהאַפֿטיקי מתנותֿ האָט ער עם גיגעבן, אונ′ עם גימאַכֿט פֿאַרן געוועלטיגער פֿון גאַנץ פראָווינציע בבֿל גופֿא אונ′ פֿאַרן בעל⸗דעה איבער דיא חכֿמי בבֿל:

(מט) אונ′ דניאל האָט באַם מלך גיפועלט, מען זאָל אויכֿיט שטעלן אַף אַרביט איבער דיא ענינים פֿון דיא פראָווינציע בבֿל שדרכֿן, מישכֿן, אונ′ עבֿד⸗נגו′ין:

נייערט דניאל אַליין איז באַם טויער פֿון מלך גיבליבן:

                              ≡≡ פּרק ג ≡≡

(א) דער מלך נבֿוכֿדנצר האָט אַ גאָלדערנעם פסל גימאַכֿט: דיא הייך וואָש באַ עם איז  ז ע כֿ צ י ק  איילן גיווען, אונ′ אין די ברייט איז ער  ז ע ק ס  איילן גיווען. אופֿגישטעלט האָט ער עם אין בִּקְעַתֿ דּוּרָא, אַוואָס אין די פראָווינציע בבֿל: (ב) אונ′ ער האָט, דער מלך נבֿוכֿדנצר, אָנגיהיישן אופֿזאַמלין דיא אֲחַשְׁדַרְפָּנִים, דיא סְגַנִּים, דיא פַּחַוָתִֿים, דיא אֲדַרְגָּזְרִים, דיא גִּזְבָּרִים, דיא שׁוֹפְטִים, דיא  שׁוֹטרִים מיט דיא אַלי גיוועלטיגער איבער דיא פראָווינציעס, זיי זאָלן זאַך אַלע יאַווין אַפן חֲנוּכַּתֿ הַפֶּסֶל אַוואָש ש′האָט אופֿגישטעלט נבֿוכֿדנצר המלך. (ג) זיינין דאַמאָלשט צונויף גיקומין דיא אֲחַשְׁדַרְפָּנִים, דיא סְגַנִּים, דיא פַּחַוָתִֿים, דיא אֲדַרְגָּזְרִים, דיא גִּזְבָּרִים, דיא שׁוֹפְטִים, דיא שׁוֹטרִים מיט דיא אַלי גיוועלטיגער איבער די פראָווינציעס, אַפן חֲנוּכַּתֿ הַפֶּסֶל, אַוואָש ש′האָט אופֿגישטעלט נבֿוכֿדנצר.

(ד) אונ′ דער אויש שרייער האָט אַרויש גירופֿן מיט אַ קול גדול: 

«אייך פֿון אַאיטלאַכן פאָלק, אומה, אונ′ לשון טוט מען היישן: (ה) אָדאַמאָלשט, אַז איר′ט דאַהערן דעם גיקלאַנג פון דיא האָרנש מיט די פֿלייטן מיט דיא זיטער מיט דיא פֿידלין מיט דיא דרייפֿאַכֿיקע מיט דיא האַרפֿן מיט די באַראַבאַניש מיט דיא אַלע אַנדירי כלי⸗זמירותֿ, טאָ זאָלט איר אַנידערפֿאַלן אונ′ בוקן זאַך צום גאָלדערנעם פסל אַוואָש ש′האָט אופֿגישטעלט נבֿוכֿדנצר המלך, (ו) און אַווער ש′עט ניט אַנידערפֿאַלן אונ′ צובוקן זאַך צום גאָלדערנעם פסל, ט′מען בשעתֿ מעשה אַריינהייבן אין ברענינדיקן פֿייעריקן קאַלךאויוון אַריין:»

(ז) דרום אַז דיא אַלע פֿעלקער האָבן דאַהערט דעם גיקלאַנג פֿון דיא האָרנשס מיט די פֿלייטן מיט דיא זיטער מיט דיא פֿידלין מיט דיא דרייפֿאַכֿיקע מיט דיא האַרפֿן מיט דיא באַראַבאַניש מיט דיא אַלע אַנדירי כלי⸗זמירותֿ, זיינין זייא בעתֿ מעשה אַנידערגיפאַלן און זאַך צוגיבוקט צום גאָלדערנעם פסל אַוואָש ש′האָט אופגישטעלט דער מלך נבֿוכֿדנצר:

(ח) אָדאַמאָלשט האָבן צוגיטראָגן מענער, כשדים, און זייערע קיכֿלאַך זיך צוגיגריזשיט אָן דיא אידן: (ט) זיי האָבן זיך אָפגירופֿן אונ′ אַ זאָג גיטאָן דעם מלך נבֿוכֿדנצרן:

«אָ מלך, אייביק לעבן, (י) איר האָט, אָ מלך, מכריז גיווען אַ גזר, אַז איטלאַכֿער מענטש, אַוואָש′יט הערן דעם גיקלאַנג פֿון דיא האָרנשס מיט דיא פֿלייטן מיט דיא זיטער מיט דיא פֿידלין מיט דיא דרייפֿאַכֿיקע מיט דיא האַרפֿן מיט דיא באַראַבאַניש מיט דיא אַלע אַנדירי כלי⸗זמירותֿ, זאָל אַנידערפֿאַלן אונ′ זאַך צובוקן צום גאָלדערנעם פסל, (יא) און אַז ווער ש′יט ניט אַנידערפאַלן אונ′ זאַך צובוקן צום גאָלדערנעם פסל, ט′מען אַריינהייבן אין ברענינדיקן פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון אַריין: (יב) איז וואָש, ש′זיינין פֿאַראַן געווישע מענער, אידן, אַוועמין איר האָט גישטעלט איבער דיא ענינים פֿון די פראָווינציע בבֿל — שדרך, מישך און עבֿד⸗נגו: אָטאָ די מענער, אָ מלך, אַז דיא דאָזיקע לייגן גאָר קין אַכט ניט אַף אייך, אָ מלך: ניט זיי דינען אייערע געטער אונ′ ניט זיי בוקן זאַך צום גאָלדערנעם פסל אַוואָש איר האָט אופֿגישטעלט:»

(יג) אַפדאַרוף האָט נבֿוכֿדנצר, אין אַ רוגזא אונ′ מיט אַ גרימצאָרן, גיהיישן מ′זאָל אַריין בריינגין שדרכֿן, מישכֿן אונ′ עבד⸗נגו′ין: אונ′ אַז דיאָ מענער האָט מען אַריין גיבראַכט פֿון פֿאַרן מלך, (יד) האָט נבֿוכֿדנצר זיך אָפגירופֿן און זיי אַ זאָג גיטאָן:

«צו איז דאָש אַן אמתֿ, שדרך, מישך, עבֿד⸗נגו, אַז מייני געטער דינט איר ניט, אונ′ צום גאָלדערנים פסל אַוואָש איך האָב אופֿגישטעלט בוקט איר זאַך ניט צו? (טו) איז אָט וואָש, ′עט איר גרייט זיין, אַז איר′ט דאַהערן דעם גיקלאַנג פֿון דיא האָרנש מיט דיא פֿלייטן מיט דיא זיטער מיט דיא פֿידלין מיט דיא דרייפֿאַכֿיקער מיט דיא האַרפֿן מיט דיא באַראַבאַניש מיט דיא אַלע אַנדירי כלי⸗זמירותֿ, אונ′ איר′ט אַנידערפֿאַלן אונ′ זיך צובוקן צום גאָלדערנים פסל אַוואָש איך האָב גימאַכֿט? נאָר וואָדען, ′עט איר זאַך בשעתֿ מעשה ניט צובוקן, טאָ וועט איר אַריינגיהייבן ווערן אין ברענידיקן, פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון… אונ′ ווער אי′ דאָש דער גאָט אַוואָש ער′ט אייך אָפראַטיווין פון מיינע הענט, אַ?»

(טז) האָבן גיענטפֿערט שדרך, מישך אונ′ עבד⸗נגו אונ′ נבֿוכֿדנצר⸗המלכֿן גיטאָן זאָגן:

«אַ′ ס′ניט נייטיק אייך אָפענטפֿערן אַוועגן אָטאָ דעם אָ ענין. (יז) א ו י ב ע  אָטאָ דער גאָט אַוועמין מיר דינען יָכֿולט אונדז אָפּראַטיווין פֿונים ברענינדיקן פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון, אונ′ פֿון אייערי הענט, אָ מלך, אָפראַטיווין, איז  —מהיכֿא תיתֿי, (יח) נאָר תאמר ניט, זאָל עס אייך ידועדיק זיין, אָ מלך, אַז אייערי געטער וועלן מיר ניט דינען, אונ′ צום גאָלדערנעם פסל אַוואָש איר האָט אופֿגישטעלט וועלן מיר זאַך ניט צובוקן.»

(יט) אַף דאַרוף איז באַ נבֿוכֿדנצרן אָנגיפֿילט גיוואָרן מיט גרימצאָרן, אַזש די צורה פֿון פנים באַ עם האָט זאַך איבערגיאַנדערשט אַף שדרכֿן, מישכֿן, אונ′ עבֿד⸗נגו′ין: ער האָט זאַך אָפגירופֿן, אונ′ האָט גיהיישן, מ′זאָל דעם קאַלך⸗אויוון איינהייצן זיבן מאָל מער ווי דאָש אַוואָש מ′איז גיווען צוגעוויינט גיוויינלאַך הייצן: (כ) און גיבורי חייל, אַוואָש באַ עם אין די חיילותֿ, האָט ער גיהיישן אַשדרכֿן, אַמישכֿן, אונ′ אַעבֿד⸗נגו′ין צובינדן, אונ′ זיי אַריינוואַרפֿן אינים ברענינדיקן פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון: (כא) איז האָט מען אָטאָ דיאָ מענער צוגעבונדן, אַנאָך מיט זייערע מאַנטלין, דיא הויזן, דיא היטלאַך — אונ′ אין די אַלי מלבושים, און מ′האָט זיי אַריינגיוואָרפֿן אינעם ברענידיקן, פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון אַרייניט. (כב) נאָר מחמתֿ דעם, וואָש דעם מלכֿס וואָרט איז גיווען אַזאַ בחפזונדיקע, אונ′ דער קאַלך⸗אויוון איז אַף אַזויפֿל גיווען איבערגיהייצט, האָט די פֿלאַמפֿייעריקייט דאַהרגיט דיאָ מענער וואָס זיי האָבן אַריינגיפֿירט שדרכֿן, מישכֿן, אונ′ עבֿד⸗נגו′ין, (כג) אַוואָש זיי, אָטאָ  דיאָ  מענער, זיינין זאַלבידריט אַריינגיפֿאַלן, גיבונדינערהייט, אינים ברענינדיקן פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון אַרייניט.

(כד) אָט איז נשתומם גיבליבן נבֿוכֿדנצר המלך, און האָט זיך אַ הייב אופֿיט גיטאָן אין אייליניש. ער האָט זיך אָפגירופֿן אונ′ גיטאָן זאָגן די פמליא זייני:

«צו האָבן מיר דען ניט דריי מענער, גיבונדיני, אַריינגיוואָרפֿן אין שאַמי תוך פֿייער אַרייניט?»

האָבן זיי גיענטפֿערט אונ′ עם אַ זאָג גיטאָן:

«אמתֿ, אָ מלך:»

(כה) טוט ער זיי ענטפֿערן אַף קאַריק:

«וואַ, קוקט זאַך אייניט, אָט זע איך מענער  פֿ י ר,  לחלוטין פֿרייאי, גייען זייא אַרומיט אין שאַמי תוך פֿון פֿייער, קין פגם איז באַ זיי ניטאָ… אונ′ די מראה באַם פֿערטן איז גאָר גיגליכֿן צו אַ בן אלהים:»

(כו) אָדאַן האָט זיך נבֿוכֿדנצר דאַנענטערט צו די טיר פֿון ברענידיקן, פֿייעריקן קאַלך⸗אויוון. ער האָט זאַך אָפגירופֿן אונ′ גענומין ריידן: 

«שדרך! מישך! עבֿד⸗נגו! דינער פֿונים לעילאדיקשטן גאָט: גייט אַרוישיט, אַהערצוצו קומט זשע צו:»

זיינין זיי אַרוישיט, שדרך, מישך, אונ′ עבֿד⸗נגו פון שאַמי תוך פֿון פֿייער, (כז) האָט מען אָנגיזאַמלט דיא אֲחַשְׁדַרְפָּנִים, דיא סְגַנִּים, דיא פַּחַוָתִֿים מיטן מלכֿס פמליא: האָבן זיי געזען אָטאָ דיא מענער, אַז דער פֿייער האָט קין שליטה ניט גיהאַט אַפֿן קערפער באַ זייא, ניט די האָר וואָש באַ זיי אַפֿן קאָפ זיינין גאָרניט אָפגיזיינקט גיווען, אונ′ ניט די מאַנטלין באַ זייא זיינין ניט פֿאַרענדערט גיווען, קיין ריח האש איז באַ זיי אַדורך: (כח) האָט נבֿוכֿדנצר גינומין ריידן אונ′ גיזאָגט:

«גיבענטשט איז דער גאָט וואָס באַ שדרכֿן, מישכֿן, אונ′ עבֿד⸗נגו′ין, אַוואָש ער האָט זיין מלאך געטאָן צושיקן אונ האָט גיראַטיוויט זיינע גיטרייאי וואָש האָבן אין עם בטחון גיהאַט, אונ′ דעם וואָרט פֿונים מלך האָבן זיי איבערגעביטן, און האָבן גערן אָפגיגעבן זייערע קערפערס, אַבי ניט דינען אונ′ זיך ניט צובוקן זאַך אַוועלכן ניט איז גאָט  אַ ח ו ץ   ז י י ע ר  אָ ט. (כט) אונ′ פֿאַרדערפֿאַר לאָז איך אַרוישיט אַ גזר, אַז איטלאַכֿער פאָלק, אומה, אונ′ לשון וואָס ′עט מזלזל זיין אינים גאָט וואָס באַ שדרכֿן, מישכֿן, אונ′ עבֿד⸗נגו′ין, אָדעם ט′מען אַף פיץ פיצלאַך צוברעקלין אונ′ זייערי הייזער אין מישט⸗הויפֿנש פֿאַרוואַנדלין, וויילע פשוט ניטאָ קין אַנדער גאָט וואָש קען אָט אַזאַ מין הצלה אוישפועלן: 

(ל) און דאַן האָט דער מלך צו מער הצלחה גיבראַכֿט שדרכֿן, מישכֿן, אונ′ עבד⸗נגו′ין:

(לא) «פֿון מלך נבֿוכֿדנצרן צו אַלי פֿעלקער, אומותֿ און לשונותֿ, וואָש לעבן אין אַאיטלאַכֿן לאַנד:

«זאָל באַ אייך דער שלום אין איטלאַכֿן לאַנד אַוואו איר לעבט פֿאַרמערט ווערן.

(לב) «וואָש שייך די אותֿותֿ אונ′ מופֿתֿים אַוואָש דער לעילאדיקשטער גאָט האָט מיר געטאָן, זעט מיר אוישיט פֿאַר גוט באַ מיר אין די אויגן מוסר מודעה זיין:

(לג) «ווי פֿילאַרטיק זיינין די אותֿותֿ זייני אונ′ ווי שטאַרקהאַפֿטיק די מופֿתֿים:

«זיין מלכֿותֿ איז אַף לעלמיא⸗אייביק: זיין גיוועלטערישקייט באַ איטלאַכן איז מיט אַאיטלאַכֿן דור אונ דור:»

                              ≡≡ פּרק ד ≡≡

(א) «אָ, איך, נבֿוכֿדנצר, זייאינדיק אַ שלווהדיקער באַ זאַך אין הויז, אַן אָפגיפֿרישטער אין מיין פאַלאַץ: (ב) אַ חלום האָב איך גיזען, אַז ש′האָט מיר אָפגישראָקן; אין גילעגער מחשבֿותֿ, אונ′ אין קאָפ חזיונותֿ, אַוואָש זיי בריינגין מיר אַזש אין אַ בהלהניש אַרייניט: (ג) דרום האָב איך אַן אָנזאָג אַרוישגילאָזן, צובריינגין אַדי אַלי חכֿמי בבֿל צו מיר צוצו, זאָלן זיי דען פֿונמיינטוועגן פותֿר חלום זיין:

(ד) «אַז ש′זיינין באַ מיר אַרופֿיט דיא חַרְטוּמִים מיט דיא אָשְׁפִּים מיט דיא כַּשְׁדִּים. אונ′ דעם חלום האָב איך פֿאַר זיי אוישגידאַציילט: פֿונדעסטוועגן האָבן זיי דעם פתֿרון זיינים מיר ניט גיקענט צו ווישן געבן: (ה) נאָר סוף כל סוף איז צו מיר אַרייניט דניאל, וועמיס נאָמען ש′איז בֵּלְטְשַׁאצַּר, אַפן נאָמין פֿונים גאָט מיינים, אַוואָש באַ עם איז דאָ דער רוח פֿון אֱלָהִין קַדִישִׁין:  און דעם חלום האָב איך פֿאַר עם גיטאָן אוישזאָגן: 

(ו) «אָ בלטשאצר, דער גרעשטער פֿון די חַרְטוּמִים, וויילע איך ווייש דען אַז דער רוח פֿון די אֱלָהִין קַדִּישִׁין איז באַ אייך: און קיין שום סוד איז אייך קין אָפהאַלטיניש ניט: (ז) טאָ הערט זשי אוישיט דעם אָ חלום אַוואָש מיר זאַך גיחלומט ש′האָט: אונ′ זיין באַשייד גיט דען צו ווישן: אַז די חזיונותֿ פון קאָפ אַפן גילעגער האָב איך דען גיזען —

«שטייט אַ בוים, אין תוך פֿון דיא אדמה, אין הייך אַ גרוישאַרטיקער: (ח) אוישגיוואַקסן איז גיווען דער בוים און ביז גאָר שטאַרק, און זיין הייך אַזש אין דיא הימלין אַרייניט אונ′ די זעעניש פֿונדאַפֿון ביזקל אין עק פֿון די וועלט: (ט) די בלעטער זייני שיין⸗שיינינקי, אַ פֿולע פֿרוכֿט דאַרין, איטלאַכֿן צו עשנוואַרג דאַרין האָט גיקלעקט: דאַרונטער האָבן אַ מקלט גיטראָפֿן די אינדרוישנדיקע חיותֿ: אונ′ די פֿייגל פֿונדאַלופֿטן האָבן זאַך גילעבט אין זיינע צווייגלאַך: איז פֿונדאַפֿון האָט זאַך כל חי געטאָן שפייזן:

«(י) גיזען האָב איך אין די חזיונותֿ וואָש באַ מיר אין קאָפ אַפן גילעגער מיינים, אונ′ —

«אָהאָ, אָט פֿון דיא הימלין לאָזט זאַך אַראָפיט אַ וואַכֿהאַפֿטיקער אַ הייליקער: (יא) בגבֿורותֿ האָט ער גיטאָן אויש שרייען אונ′ אָט אַזוי אָ האָט ער גיטאָן זאָגן: דעם בוים האַקט אָפיט! די צווייגן זיינע טוט אָפשערן! די בלעטער זייני וואַרפֿט אָפיט אונ′ טוט צושפרייטן זייני פֿרוכֿט: אונ′ זאָלן דיא חיותֿ זיך אָפטראָגן פֿון אונטער עם, אונ′ די פֿייגל פֿון זייני צווייגן:

«(יב) אלא וואָדען, דעם קאָרטש, מיט דיא עיקר שרשים אינדערערד לאָזט דען איבער, מיט אַן אייזערנים⸗קופערנים באַנד מיטן אינדרוישנדיקן גראָז אַרומינאַרומיט, זאָל ער מיטן טוי פון די הימלין גינעצט זיין אונ′ מיט די אינדרוישנדיקע חיותֿ זאָל פֿאַרבלייבן זיין נחלה אין די גראָזן פֿונדערערד: 

«(יג) און די האַרץ באַ עם זאָל פֿון אַ מענטשנש איבערגיביטן ווערן, אונ′ עם וועט גיגעבן ווערן אַ חיהש אַ האַרץ, אונ′ ש′וועלן זיבן יאָר⸗גיצייטן דאַרוף זאַך איבערבייטן:

«(יד) לויטן גזר פֿון דיא וואַכֿהאַפֿטיקע איז דאָש דער פסק, און לויט די זאָגיניש פֿון די הייליקע די אָנפֿרעגיניש, ביזקל וואַנינט די לעבידיקי זאָלן ווישן זיין אַז דער אייבערשטער גיוועלטיקט אין מלכֿותֿ בני אדם, און וועמין עש גלושט זאַך עם גיט ער עם אַוועקיט, און דעם שפֿלדיקן פֿון צווישן די מענטשן קען ער אַפֿדערוף אָנשטעלן:

«(טו) אָטאָ דעם חלום האָב איך גיזען, איך, נבֿוכֿדנצר המלך, און איר, אָ בלטשאצר, זיין באַשייד טוט זאָגן, היותֿ ווי די אַלע חכֿמים פון מיין מלוכֿה יכֿלין ניט מיר צו ווישן געבן זיין באַשייד, בעתֿ איר זייט דאָס ביכֿולתֿ, מחמתֿ אין אייך איז דאָך פֿאַראַן דער רוח אַוואָש באַ די אֱלָהִין קַדִישִׁין»:

(טז) אָדאַמאָלשט איז פֿאַרשטומט גיבליבן דניאל, וואָש רופן האָט מען עם גאָר גירופֿן בלטשאצר, אַקעגן אַ שעה, און די מחשבֿותֿ אַוואָש באַ עם האָבן עם אין אַן אָפשרעקיניש דאַפֿירט. האָט זאַך אָפגירופֿן דער מלך און גיזאָגט:

«זאָל דער חלום מיטן פתֿרון זיינים אייך ניט אָפשרעקין»:

האָט עם בלטשאצר גיענטפֿערט אַזאָגטאָנדיק:

«זאָל דער חלום, מיין האַר, אַף אייערי שונאים גיזאָגט ווערן, און דער פתֿרון אַף אייערי אַראָפרייסער: (יז) אָדעם בוים וואָש איר′ט גיזען, אַוואָש גרוישאַרטיק אונ′ אַביז גאָר שטאַרקהאַפֿטיק, אַז דער שפיץ זיינער האָט זיך אָנגיזען אַזש ביזקל די הימלין אונ′ אַזוי אַרומיט איז ער אָנזעעוודיק איבערן גאַנצינים לאַנד גיווען, (יח) אונ′ זייני בלעטער זיינין שיין⸗שיינינקי מיט אַ פֿולי פֿרוכֿט דאַרין, פֿונדאַפֿון האָט זיך כל חי גיטאָן שפייזן: אַוואָש דאַרונטער האָבן אַ מקלט גיטראָפֿן די אינדרוישנדיקע חיותֿ:  אונ′ די פֿייגל פֿונדאַלופֿטן האָבן זאַך גילעבט אין זייני צווייגלאַך:

«(יט) איר, אָ מלך, איר זייט דער בוים! איר זייט אוישגיגרוישט אונ′ אויסגישטאַרקט: און אייער גרוישיקייט גיגריישט איז, און ציט זאַך אַזש ביזקל אין דיא הימלין: און אייער גיוועלטיקונג ציט זיך אַזש ביז עק וועלט: (כ) און אַוואָש דער מלך האָט גיטאָן זען אַ וואַכֿהאַפֿטיקן און הייליקן, אַראָפלאָזנדיק זאַך פון די הימלין, אַזאָגטאָנדיק: ′דעם בוים האַקט אָפיט! אַ תל פֿון עם מאַכֿט: אלא וואָדען, דעם קאָרטש, מיט דיא עיקר שרשים לאָזט דען איבער אינדערערד, מיט אַן אייזערנים⸗קופערנים באַנד, מיטן אינדרוישנדיקן גראָז אַרומינאַרומיט, זאָל ער מיטן טוי פֿון די הימלין גינעצט זיין, אונ′ מיט די חיותֿ פֿון אינדרוישן זאָל די נחלה זייני פֿאַרבלייבן, ביזקל וואַנינט ש′וועלן זאַך דאַרוף זיבן יאָר⸗גיצייטן ניט איבערבייטן′:

«(כא) אָט איז דער פתֿרון חלום, אָ מלך, דער גזר פֿונים אייבערשטן איז עש, אַוואָש ער האָט אַראָפגילאָזן אַף מיין האַר דעם מלך —

«(כב) אייך ט′מען פֿאַרטרייבן פון מענטשן: און מיט די אינדרוישנדיקע חיותֿ וועט זיין אייער וואוינונג: אָט אַזוי ווי אַן אָקס ט′מען אייך מיט גראָז קאָרמין, און מיטן טוי איט איר זיך אוישבאָדן, אונ′ איבער אייך איט זיבן מאָל איבערגעביטן ווערן דער יאָר⸗גיצייט, ביזקל וואַנינט איר′ט ווישן זיין אַז דער אייבערשטער געוועלטיקט איבערן מלכֿותֿ פון בני אדם:  ע ר  גיט עש דען וועמין עם גלושט זאַך —

«(כג) נאָר אַוואָש מ′האָט גיזאָגט, מען זאָל די עיקר שרשים פֿונים בוים איבערלאָזן — אייער מלוכֿה פאֿרבלייבט דען אייערי: אַנאָכֿידעם ווי איר וועט ווישן זיין דעם גיוועלטיקער פֿון די הימלין —

«(כד) דרום אָ מלך, זאָל מיין עצה⸗געבונג באַ אייך חן טרעפֿן, און אייער זינד טוט רעכֿטפֿאַרטיקן מיט צדקה, אונ′ אייערי חטאים מיט רחמנותֿ אָרימילייט: אַזוי אַרומיט וועט זיין אַ דאַליינגיניש צו אייערי גליקן:»

(כה) אונ′ אָ דאָס אַלציקעדינג איז אַף נבֿוכֿדנצר⸗המלכֿן גיקומין: (כו) צום סוף פֿון צוועלף חדשים איז ער אֲרומגיגאַנגין איבערן פאַלאַץ פונעם מלך בבֿל: (כז) דער מלך האָט זיך אָפגירופֿן און האָט גיזאָגט: 

«אַדאָש איז דען ניט גרויש⸗בבֿל, אַוואָש איך האָב איר אוישגיבויט פֿאַר אַ ביתֿ מלכֿותֿ מיטן כח פֿון מיין גבֿורה אונ′ פֿון כבֿוד פון מיין פראַכט וועגן?»

(כח) דער וואָרט איז נאָך באַם מלך אין מויל גיווען, אונ′ אָט פאַלט פון הימל אַראָפיט אַ קול:

«אַ ד י ר   טוט מען זאָגן, נבֿוכֿדנצר⸗המלך — דיין מלוכֿה איז פֿון דיר אָפגיטאָן: (כט) און פֿון מענטשן וועט מען דיר פֿאַרטרייבן און מיט די אינדרוישנדיקע חיותֿ וועט דיין וואוינונג זיין: מיט גראָז וועט מען דיר קאָרמען, אָט אַזוי ווי דיא אָקשן: אונ′ זיבן יאָר⸗גיצייטן וועלן זיך איבערבייטן איבער דיר, ביזקל וואַנינט דו′שט ניט ווישן זיין, אַז דער אייבערשטער גיוועלטיקט איבערן מלכֿותֿ פֿון די מענטשן, און  ע ר   גיט עש אָפיט אַוועמין  ע ם  גילושט זאַך:»

(ל) אונ′ אָט בעתֿ מעשה איז דיא זאַך פֿאַרלענט גיוואָרן אַף נבֿוכֿדנצרן: פֿון מענטשן איז ער פֿאַרטריבן גיוואָרן: גראָז האָט ער גיגעשן אָט אַזוי ווי דיא אָקשן: דער גוף זיינער האָט זאַך אוישגיוואַשן מיטן טוי פֿון הימל: אונ′ דאַוויילי זיינין באַ עם גיוואַקשן די האָר אָט אַזוי ווי די פֿליגלין פֿון אָדלער, און די נעגל ווי די נעגל וואָש באַ פֿייגלין:

«(לא) אונ′ צום סוף פון אָטאָ דיא טעג, האָב איך, נבֿוכֿדנצר, אופֿגיהויבן דיא אויגן מייני צו די הימלין און אָט קערט זיך מיר אומיט דער פֿאַרשטאַנד, האָב איך גיבענטשט דעם אייבערשטן, דעם אייביק לעבידיקן גינומין לויבן אונ′ באַפראַכטיקן, וויילע די גיוועלטיקייט זייני איז דען די אייביקי גיוועלטיקייט אונ′ זיין מלכֿותֿ איז אין איטלאַכן דור אונ′ דור: (לב) אָדי אַלע לעבידיקע אַפֿדערערד, אַלע רעכֿינין זיי זאַך פאַר גאָרנישניט: נייערט לויט זיין ווילן טוט  ע ר  אין די חיילותֿ פֿון די הימלין אונ′ באַ די לעבידיקע אַפֿדערערד: און קיינער קען עם זיין האַנט ניט ווערן, און עם זאָגן ′העי וואָס טוסטע?′ (לג) בעתֿ מעשה האָט זאַך מיר אומגיקערט דער פֿאַרשטאַנד: און ס′האָט זאַך מיר אומגיקערט די רומפֿולקייט פֿון מיין מלוכֿה, מיין פראַכֿטפֿולקייט אונ′ מיין גלאַנץ: אונ′ מייני יועצים מיט דיא מיניסטאָרן האָבן זאַך צו מיר באַגערט: אונ′ איבער מיין מלוכֿה בין איך פֿעסטגישטעלט גיוואָרן, אונ′ מער גרוישיקייט איידער אַפֿרייער איז מיר צוגיקומין —

«(לד) אַז איצטערטאָ טו איך נבֿוכֿדנצער לויבן, הייבן און פֿאַרפראַכֿטיקן דעם מֶלֶךְ שְׁמַיָּא: וויילע אַלע זייני טואונגין זיינין — אמתֿ: זייני זיטן — יושר: און ווער ש′גייט אַרומיט מיט גאווה קען ער גריילאַך טאָן אַראָפנידיריקן:»

                              ≡≡ פּרק ה ≡≡

(א) בֵּלְשַׁאצַּר⸗הַמֶּלֶךְ האָט אַ גרוישי סעודה גימאַכֿט פֿאַר טויזנט גדולים זייני. האָט ער פֿאַר זיי, די טויזנט, וויין גיטרונקין: (ב) אונ′ באַם טעם פֿונים וויין האָט ער גיהיישן מען זאָל צובריינגין פֿאַר עם די גאָלדערני מיט די זילבערני כלים אַוואָס נְבֿוּכַֿדְנֶצַּר דער טאַטי זיינער האָט אַרוישגינומין פֿון בית המקדש וואָש אין ירושלים: האָבן פֿון זיי גיטרונקין דער מלך מיט זייני גדולים, זייני פֿרויאין אונ′ פלגשים: (ג) האָט מען דאַנאָכֿדעם צוגיבראַכֿט די גאָלדערני כלים אַוואָש מען האָט אַרוישגינומין פֿונים היכֿל פֿון בֵּית יי אַוואָש אין ירושלים אונ′ פֿון זיי האָבן אוישגיטרונקין דער מלך מיט זייני גדולים מיט זייני פֿרויאין מיט זייני פלגשים:

(ד) אַוויין האָבן זיי גיטרונקין, אונ′ שבֿחים האָבן זיי גיזאָגט פֿאַר די אָפגעטער פֿון גאָלד אונ′ פֿון זילבער, קופער, אייזן, האָלץ אונ′ שטיין:

(ה) אונ′ אָט בשעתֿ מעשה האָבן זאַך געיאַוויט פֿינגער פֿון אַ מענטשישע האַנט: אונ′ זייא האָבן גינומין איינשרייבן אין קאַלך פֿונים וואַנט פֿון מלכֿס פאַלאַץ אַלעבן לייכֿטער: אונ′ אַז דער מלך האָט דאַזען די פֿלאַך פֿון די שרייבנדיקע האַנט, (ו) אָדאַמאָלשט האָט זיך באַ עם דער פנים איבערגיביטן: די מחשבֿותֿ זייני האָבן עם אין אַ בהלהניש אַריינגיפֿירט: די צונויפֿהאַלטיניש פֿון די לענדן האָט זאַך איינגיבראָכֿן, אונ′ די קני באַ עם האָבן זיך איינער אָן אַנדערן אָנגיקלאַפּט:

(ז) האָט דער מלך אַ רוף גיטאָן, הויך, מען זאָל עם אַרופֿבריינגין די אָשְׁפִּים מיט די כַּשְׁדִּים מיט די שטערנקוקער: דער מלך האָט גינומין ריידן און אַ זאָג גיטאָן די חכֿמי בבֿל:

«אַווער ש′איז, וואָש′יט אויסלייאינין אָטאָ דעמאָ כתֿבֿ און באַשיידן, אָטאָ דעם ט′מען אוישצירן אין פורפול, אונ′ אַ גאָלדיני קייט אָנטאָן אַרום האַלדז, און ער′ט דער דריטער שבמלכֿותֿ גיוועלטיקן»:

(ח) זיינין אַרוף דעם מלכֿס אַלי חכֿמים: נייערט דעם כתֿבֿ האָבן זיי פֿונדעשטוועגן ניט גיקענט איבערלייאינין און אַ באַשייד דעם מלך צו ווישן געבן: (ט) איז דער מלך בֵּלשאַצר מלא פחד גיוואָרן, דער פנים באַ עם האָט זיך שטאַרק איבערגיביטן: די גדולים זייני זיינין אין אַ צעטומליניש פֿאַרבליבן:

(י) לויטן וואָרט פֿונים מלך אונ′ זייני גדולים איז דאַמאָלשט אין הויז פֿון די הוליאַנקי אַריין די מלכה: האָט זי גענומין ריידן, די מלכה, און אַזוי אָ האָט זי אַ זאָג גיטאָן:

«אָ מלך, אייביק לעבן, לאָז דען ניט די מחשבֿותֿ דיר אין אַ בהלהניש אָפפֿירן, אונ′ זאָל ניט איבערגיביטן ווערן באַ דיר דער פנים: (יא) פֿאַראַן דאָך אין דיין מלוכֿה אַ מאַן באַ וועמין ס′דאָך דאָ דער רוּחַ אֱלָהִין קַדִּישִׁין, אונ′ אין די יאָרן פֿונים טאַטן דיינים האָט מען באַ עם גיטראָפֿן ליכֿטיקייט, שכֿלדיקייט, אונ′ חכֿמה אָט אַזוי ווי די חכֿמה וואָש באַ די געטער: אַוואָש, דער טאַטי דיינער, נבֿוכֿדנצר⸗המלך — דיין טאַטי דער מלך האָט עם דאַהייבן פֿאַר האַר איבער די חַרְטוּמִים מיט די אָשְׁפִים מיט די כַּשְׁדִּים מיט די שטערנקוקער, (יב) וויבאַלד אַ נשמה יתֿירה, ווישן, שכֿלדיקייט, פתֿרון חלומותֿ, זאָגיניש פֿון רעטינישן, אופֿבינדיניש פֿון קניפלאַך — האָט מען גיטראָפֿן באַ אָטאָ דעמאָ דניאלן, וואָש דער מלך האָט עם אַ נאָמען גישטעלט בֵלטשאַצר: איז זאָל מען  ד נ י א ל ן  אופֿרופֿן אונ′  ע ר  וועט דעם באַשייד פֿון די זאַך צו ווישן געבן»:

(יג) האָט מען דאַמאָלשט דניאלן פֿאַרן מלך אַרופֿגעפֿירט: דער מלך האָט גינומין ריידן:  טוט ער דניאלן אַ זאָג:

«אַאיר זייט דאָש דניאל פון די בני גלותֿ פֿון יהודה, אַוואָש דער מלך, מיין פֿאָטער, האָט אַרוישגיבראַכֿט פון יהודה? (יד) האָב איך דאָך וועגן אייך גיהערט, אַז באַ אייך איז דאָ דער רוּחַ אֱלָהִין, באַ אייך צום טרעפֿן איז ליכֿטיקייט אונ′ שכֿלדיקייט אונ′ חכֿמה יתֿירה? (טו) אָט ט′מען פֿאַר מיר אָקערשט אַרופֿגיפֿירט די חֲכָמִים מיט די אָשְׁפִים, זיי זאָלן אָטאָ דעם כתֿבֿ איבערלייאינין, אונ′ מיר געבן צו ווישן דעם באַשייד — אונ′ אָט האָבן זיי ניט געיכֿולט דעם מלך מודיע זיין דעם באַשייד: (טז) נאָר וואָדען, איך האָב גיהערט אַף אייך זאָגנדיק, אַז איר קענט באַהאַלטנקייטן באַשיידן, קניפלאַך אופֿבינדן — איז איצטערטאָ אָט וואָש: אויבע איר וועט אָטאָ דעם כתֿבֿ איבערלייאינין, אונ′ דעם באַשייד זיינים מיר געבן צו ווישן, וועט איר אוישגיצירט ווערן אין פורפול, אַ גאָלדיני קייט וועט באַ אייך אַפן האַלדז אַרופֿגילייגט ווערן, אונ′ איר′ט ווי דער דריטער פֿון מלכֿותֿ גיוועלטיקן»:

(יז) אַפֿדערוף האָט גינומין ריידן דניאל: ער האָט פֿאַרן מלך גיזאָגט:

«די מתנותֿ קענען באַ אייך בלייבן, אונ′ די גישענקינישן גיט אָפּיט אַן אַנדערן: אַפֿונדעסטוועגן וועל איך דעם כתֿבֿ פֿאַרן מלך איבערלייאינין אונ′ עם געבן צו ווישן דעם באַשייד זיינים, דהיינו —

 «אָ, מלך! דער אֵל עֶלְיוֹן האָט דאָך אייער טאַטן נבֿוכֿדנצרן, גיגעבן זיין מלכֿותֿ אונ′ זיין רומפֿוליקייט אונ′ זיין כבֿוד אונ′ זיין פראַכֿטפוליקייט, (יט) און מחמתֿ די רומפֿוליקייט, אַוואָש ער′ט עם גיגעבן, האָבן פֿון פֿאַר עם גיציטירט און מורא גיהאַט אַלי פֿעלקער, אומותֿ אונ′ לשונותֿ: אַוועמין ער′ט גיוועלט ט′ער דאַהרגיט און אַוועמין ער′ט גיוועלט ט′ער באַם לעבן גיהאַלטן: וועמין ט′ער גיטאָן אופֿהייבן, און אַוועמין ער′ט גיוועלט ט′ער אָפגינידיריקט: (כ) נאָר וואָש, אַז די האַרץ באַ עם איז דאַהויבן גיווען, אונ′ דער גיישט באַ עם האָט זיך גישטאַרקט אַף העזה, איז ער דאָך אַראָפגינידירט גיוואָרן פֿונים טראָן פֿון די מלוכֿה זייני, אונ′ דער כבֿוד איז באַ עם צוגינומין גיוואָרן, (כא) אַז פֿון צווישן בני אדם איז ער אַזש פֿאַרטריבן גיוואָרן ביזקל וואַנינט זיין האַרץ איז צו די חיותֿ גלייך גיוואָרן: אונ′ זיין וואוינונג ווי באַ די ווילדע אייזלין: אונ′ ווי אָקשן האָט מען עם געקאָרמיט מיט גראָז: אונ′ מיטן טוי פֿון הימל האָט ער זאַך גיוואַשן, ביזקל וואַנינט ער′ט זיך ניט דאַוואושט, אַז דער אֵל עֶליוֹן גיוועלטיקט איבערן מלכֿותֿ בני אדם, אונ′  ע ר  איז דער אַוואָש ער שטעלט אופֿיט אַפֿדערוף אַוועמין  ע ם  פֿאַרוועלט זאַך —

(כב) «אונ′ איר — זון זיינער, בֵַּלשאַצר— איר האָט זאַך ניט אַראָפגילאָזן די האַרץ, ניט קוקנדיק אַוואָש איר האָט דאָש אַלציקידינג וואוילגיוואושט, (כג) אונ′ אַפֿן מָרָא שְׁמַיָּא האָט איר זאַך גיטאָן אַקעגנהייבן: און מ′האָט אייך גיבראַכט צו טראָגן די כלים פון  ז י י ן  ה ו י ז, אונ′ איר מיט אייערי גדולים מיט אייערי פֿרויאין מיט אייערי פלגשים האָבן פֿון זיי וויין גיטרונקין: אונ′ איר האָט שבֿחים גיגעבן פֿאַר די אָפגעטער פֿון זילבער אונ′ גאָלד, קופער, אייזן, האָלץ אונ′ שטיין, וואָש ניט זיי זעאין און ניט זיי וויישן עפיש: אונ′ גאָט, אַוואָש אין זייני הענט איז אייער נשמה און אַלע אייערי שטעגן האָט איר ניט באַשיינט — (כד)  ערשט אָדאַמאָלשט איז פֿון  ע ם אָפגישיקט גיוואָרן די פֿלאַך פֿון האַנט אונ′ אָטאָ דער כתֿבֿ איז אופֿגיצייכֿנט גיוואָרן — (כה)

«אונ′ אָט איז דער כתֿבֿ וואָש איז אופֿגישריבן גיוואָרן: 

«מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין:

(כו) «אונ′ אָט איז פֿון די זאַך דער באַשייד:

«מְנֵא: מְנָה אֱלָהָא מַלְכוּתָךְ וְהַשְׁלְמָהּ — גאָט האָט אָפגיציילט אייער מלוכֿה אונ′ האָט איר גיטאָן צו אַ סוף בריינגין: (כז)

«תְּקֵל: תְּקִלְתָּא בְמֹאזְנַיָּא וְהִשְׁתְּכַחַתּ חַסִּיר — מ′האָט אייך אָפּגיוואויגן אַף די וואָגשאָלן און גיפֿונין אַז איר זייט אַ חסר: (כח)

«פְּרֵס: פְּרִיסַת מַלְכוּתָךְ וִיהִיבַת לְמָדַי וּפָרַס — צוטיילט ווערט די מלוכֿה אייערי, אונ′ גיגעבן ווערט זי פֿאַר מָדַי און פָּרַס»: (כט) 

«האָט דאַמאָלשט גיהיישן בֵּלשאַצר און מען האָט דניאלן אָנגעטאָן אין פורפול: אונ′ אַ גאָלדיני קייט עם אַפֿן האַלדש אַרופֿגילייגט: אונ′ מען האָט איבער עם אַ כרוז אַרוישגילאָזן, ער זאָל דער דריטער שבמלכֿותֿ גיוועלטיקן: (ל) 

אָט די זעלביקי נאַכֿט איז בֵּלשאַצר דער מלך פֿון די כשדים דאַהרגיט גיוואָרן:

                              ≡≡ פּרק ו ≡≡

(א) אָדאַמאָלשט האָט דָּרְיָוֶשׁ⸗מָדָיאָ — דאַריאָוויש דער מעדיער — די מלוכֿה באַקומין צו זייני זעכֿציק⸗צוויי יאָר אַן ערך: (ב) דאַריאָווישן איז רעכֿטהאַפֿטיק גיווען אופֿשטעלן איבערן מלכֿותֿ הונדערט⸗צוואַנציק אֲחַשְׁדַּרְפָּנים אַוואָש זיי זיינין איבערן גאַנצן מלכֿותֿ, (ג) אונ′ איבער זיי — דריי סָרְכִֿים, אַוואָש דניאל איז איינער פֿון זיי גיווען, בכֿדי אָטאָ די אֲחַשְׁדַּרְפָּנים זאָלן אָפגעבן דין וחשבון, אונ′ אַז באַם מלך זאָל קין היזקותֿ ניט זיין: (ד) אַנאָכֿידעם איז אָטאָ דעראָ דניאל אַ בעל⸗נצחון גיווען סיי איבער די סָרְכִֿים אונ′ סיי איבער די אֲחַשְׁדַּרְפָּנים, וויילע באַ עם איז נשמה יתֿירה גיווען, אַזוי אַרומיט אַז דער מלך האָט נוטה גיווען עם דאַהייבן איבערן גאַנצן מלכֿותֿ:

(ה) זיינין די סָרְכִֿים מיט די אֲחַשְׁדַּרְפָּנים דאַמאָלשט אַוועק זוכֿן אַף דניאלן אַן אוישרייד אַף אַ בלבול, אַדאָש וואָש ס′האָט מיט מלכֿותֿ אַ שייכֿותֿ: נייערט מען האָט ניט גיפֿונין קיין שום צודַבְּריניש אָדער אומאָרינטלאַכֿקייט, דווקא אַוויילע ער איז גיווען אַ באַגלייבטער מענטש, אַוואָש שאַלקהאַפֿטיקייט מיט אומאָרינטלאַכֿקייט טרעפֿט מען באַ עם ניט: 

(ו) האָבן זיי דאַן גינומין אַ זאָג טאָן איינער דעם אַנדערן, אָטאָ די לייט:

«מי′לן דאָך ניט טרעפֿן באַ דעם דניאלן אַוועלכֿי ניט איז צודַבְּריניש, אַחוץ אָדעם וואָש מען טרעפֿט אין דתֿ פֿון זיין גאָט»:

(ז) זיינין זיי דאַן צוגעלאָפֿן צום מלך, דיאָ סָרְכִֿים אונ′ אֲחַשְׁדַּרְפָּנים: אָט אַזויאָ האָבן זיי עם אַ זאָג גיטאָן:

«דאַריאָוויש⸗המלך, אייביק לעבן, (ח) ש′האָבן זאַך אַן עצה גיהאַלטן די אַלי סָרְכִֿים פון די מלוכֿה, די אַלי סְגַנִיםאֲחַשְׁדַּרְפָּנים, הַדָּבְֿרִים, פַּחְוָתִֿים, מ′זאָל אופֿשטעלן און מקיים זיין דעם מלכֿס אַן איסור, אַז ווער ש′עט אין משך פֿון דריישיק טעג האָבן אַ בקשה צו אַוועלכֿן ניט איז גאָט אָדער מענטש, אַחוץ צו אייך, אָ מלך, זאָל מען עם אַריינשליידערן אינעם גרוב פֿון די לייבן — (ט)

«איז איצטערטאָ, אָ מלך, שטעלט דרום אופֿיט דעם איסור אונ′ חתֿמיט אונטער דעם כתֿבֿ, ש′זאָל ניט גיביטן ווערן, — אַפֿן שטייגער פֿון די אומבייטיוודיקע דינים פון מָדַי אונ′ פָּרַס»: (י)

האָט דאַפֿאַר אונטערגיחתֿמינט דער מלך דאַריאָוויש דעם כתֿבֿ פֿונים איסור:

(יא) אַז דניאל איז געוואָר גיוואָרן אַז דער כתֿבֿ איז אונטערגיחתֿמינט גיוואָרן, איז ער אַריין צו זאַך אין זיין הויז, אַפֿן אייבערשטן גאָרן זיינין באַ עם אָפֿן גיווען די פֿענצטער אַקעגן ירושלים צוצו, האָט ער דריי מאָל אין טאָג זיך געקניט אַף די קני זייני און געטאָן תפֿילה און הודאה פֿאַר זיין גאָט, אָט אַזוי ווי ער פֿלעגט טאָן מקדמתֿ דנא:

(יב) זיינין אָדאַמאָלשט אָטאָ דיאָ לייט אַריינגילאָפֿן און האָבן גיפֿונין דניאלן, אָט ווי ער האַלט אין בקשותֿ און תחינותֿ טאָן פֿאַר זיין גאָט:

(יג) האָבן זיי זאַך דאַמאָלשט צוגינענטערט צום מלך וואָס איז שייך דעם מלכֿס איסור:

«צו האָט איר דען ניט אונטערגיחתֿמינט אַן איסור, אַז איטלאַכֿן מענטשן, אַווער ש′עט אין משך פֿון דריישיק טעג אַ בקשה מאַכֿן באַ אַוועלכֿן ניט איז גאָט אָדער מענטש, אַחוץ באַ אייך, אָ מלך, וועט מען אַריינשליידערן אין גרוב פֿון די לייבן?»:

האָט דער מלך גינומין ריידן:

«ריכֿטיק גיזאָגט גיוואָרן! אַזויאָ איז לויטן דין פֿון מָדַי און פָּרַס, וואָס איז ניט אומצובייטן:» (יד)

האָבן זיי אָדאַמאָלשטאָ גינומען ריידן און אַ זאָג גיטאָן פֿאַרן מלך:

«דער דניאל, דער פֿון די בני גלותֿ פֿון יהודה, ער לייגט קין אַכֿט ניט, אָ מלך, ניט אַף אייך אונ′ ניט אַף אייער איסור, אַוואָש איר′ט אונטערגיחתֿמינט, אונ′ דריי מאָל אין טאָג בַּקְשינט ער אוישיט זייני בקשותֿ»: (טו)

דאַהערט אָטאָ די ווערטער האָט דעם מלך שטאַרק וויי גיטאָן אַפֿדערוף, און ער האָט מיטן האַרצן ממש זיך גיסטאַריט דניאלן, אָפראַטיווין: ביזקל אין שקיעה אַריין עם גיפּרואווט מציל זיין: (טז)

אַדאַן האָבן זאַך אָטאָ די לייט זאַך אַריינגיאיילט צום מלך, טוען זיי דעם מלך אַ זאָג: 

«זייט וויסן, אָ מלך, אַז דער דין פון מָדַי און פָּרַס, אַז אַן איסור אָדער גיזעץ אַוואָש דער מלך שטעלט אופֿיט, קען מען דאָך ניט אומבייטן»:  (יז)

אַדאַן האָט דער מלך גיהיישן, און מ′האָט גיבראַכֿט דניאלן, און מען האָט עם אַריינגישליידערט אַריין אין גרוב פֿון די לייבן:

האָט דער מלך גינומין ריידן, און דניאלן גיזאָגט:

«אייער גאָט, אַוועמין איר טוט נאָכֿאַנאַנד באַדינין,  ע  ר  וועט אייך אָפראַטיווין»:  (יח)

האָט מען גיבראַכֿט אַ שטיין אַזאַ, און עם אַוועקגילייגט באַם מויל פֿון גרוב, און דער מלך האָט עם צוגיחתֿמינט מיטן אייגינים פֿינגערל אונ′ מיטן פֿינגערל פֿון זייני גדולים, בכֿדי דער רצון זאָל ניט גיביטן ווערן: (יט)

אָדאַמאָלשט איז דער מלך אַוועקגיגאַנגין אין זיין פאַלאַץ: ער האָט די נאַכֿט גיפֿאַשט: אונ′ זייני מיידלאַך האָט מען עם ניט גיבראַכֿט: און דער שלאָף באַ עם האָט זאַך פֿון עם אָפגיטאָן: (כ) אונ′ דאַמאָלשט איז אופֿגישטאַנין דער מלך גאָר פֿרי צום גלאַנץ פֿון מאָרגנשטערן, אונ′ ער איז אין אַ בהלהניש אַוועק אין גרוב פֿון די לייבן: 

(כא) אַז ער האָט זאַך דאַנענטערט צום גרוב, צו דניאלן, האָט ער אַ שריי אויש גיטאָן מיט אַן עצבֿותֿדיקן קול, דער מלך האָט גינומין ריידן, אונ′ דניאלן אַ זאָג גיטאָן:

«אָ דניאל, געטרייער פֿון לעבידיקן גאָט: דיין גאָט, אַוועמין דו טושט עם נאָכֿאַנאַנד באַדינין, צו קען ער דיר דען אַזש פֿון די לייבן אוישראַטיווין?»:  (כב)

אָדאַמאָלשט האָט דניאל גירעדט מיטן מלך:

«אָ מלך, אייביק לעבן, (כג) מיין גאָט האָט דאָך זיין מלאך גישיקט, אונ′ האָט דעם מויל באַ די לייבן גישלאָסן, אונ′ זיי האָבן מיר ניט קין תל גימאַכֿט, וויבאַלד אַז פֿון פֿאַר עם בין איך גיפֿונין גיוואָרן אַ זכאי, אונ′ דאַצו אויכֿיט פֿון פֿאַר אייך האָב קין שאַלקהאַפֿטיקייט ניט אָפגיטאָן»:  (כד)

אַדאַמאָלשט איז דער מלך זייער גליקלאַך גיווען, אונ′ ער האָט גיהיישן מען זאָל דניאלן אַרויסנעמין פֿון גרוב אַרויש: האָט מען דניאלן פֿונים גרוב אַרוישגיצויגן: קיין שום פגימה האָט מען באַ עם ניט גיטראָפֿן, וויילע ער האָט אין זיין גאָט גיגלייבט: (כה)

דער מלך האָט גיהיישן, און מען האָט גיבראַכֿט צו טראָגן אָטאָ דיאָ לייט אַוואָש זיי האָבן אָנגיגריזשיט אַף דניאלן, אונ′ מען האָט זיי אַריינגישליידערט אין גרוב פֿון די לייבן אַריין — זיי מיט זייערי קינדער מיט זייערי ווייבער: מה⸗דאָך, אַזיי זיינין נאָך ניט ביזקל אין דנאָ פֿון גרוב דאַגאַנגין אונ′ די לייבן האָבן איבער זיי די שליטה גיהאַט, אונ′ זייערי אַלי ביינער אַף פיץ⸗פיצלאַך צומאָלן: (כו)

אַדאַמאָלשט האָט דאַריאָוויש⸗המלך אָנגישריבן צו די אַלע פֿעלקער, אומותֿ, לשונותֿ, אַוואָש זיי לעבן אין אַאיטלאַכֿן לאַנד:

«אייך אַ שלום גדול: (כז) פֿון פֿאַר מיר בין איך גוזר אַ פסק אַז אין גאַנצן שלטון פֿונים מלכֿותֿ מיינים זאָל מען ציטערניש אונ′ אימה האָבן פֿון פֿאַרן גאָט פֿון דניאלן, וואָרים ער איז דער לעבידיקער גאָט אונ′ איז אַף אייביק קיים, און  אָ ז י י ן  מלכֿותֿ וועט צעשטערט ניט ווערן אונ′ זיין גיוועלטיקונג וועט ביזקל אין שאַמע סוף גידויערן: (כח) ער איז דער וואָס ראַטיוויט אָפיט אונ′ אַוואָש איז מציל: אונ′ ער מאַכֿט דאָש נסים אונ′ מופֿתֿים אָט אין די הימלין אָט אַזוי ווי אַפֿדערערד: אַוואָש ער האָט דניאלן גיראַטיוויט אַזש פֿון די לאַפיס פֿון לייבן»: (כט)

האָט אָט דער דניאל מצליח גיווען אינעם מלכֿותֿ דאַריאָוויש אונ′ אין מלכֿותֿ פֿון כּוֹרֶשׁ⸗פַּרְסָיָא — כורש דער פערסישער:

≡≡ פּרק ז ≡≡

(א) אינים ערשטן יאָר פון בֵּלְאשַׁצַּר מלך בֿבל האָט זאַך  ד נ י א ל ן  גיחלומט אַ חלום מיט חזיונותֿ אין קאָפ אַפֿן גילעגער: אָדאַמאָלשט האָט ער דעם חלום אָנגישריבן אונ′ די ראשי פרקים געטאָן פֿאַרזאָגן: (ב) ער האָט גינומין ריידן, דניאל, אָט אַזויאָ זאָגנדיק:

«אָט האָב איך אין באַנאַכֿטיקע חזיונותֿ דאַזען, אונ′ די פֿיר ווינטן פֿון די הימלין וואויען אַפֿן גרוישן ים: (ג) אונ′ אָט גייען אוף פֿונעם ים אַרופֿיט פֿיר גרוישי חיותֿ, אַנדערשטדיקע איינע פֿון די אַנדירי: (ד)

«דער ערשטער איז ווי אַ לייב גיווען, נאָר מיט פֿליגלין ווי באַ אַן אָדלער: האָב איך גיקוקט ביזקל וואַנינט די פֿליגלין זיינין באַ עם אָפגיפֿליקט גיוואָרן, און ש′איז פֿונדערערד אופֿגיהויבן גיוואָרן אונ′ אופֿגישטעלט אַף די פֿיש גיוואָרן ווי אַ מענטשנקינד, און די האַרץ פֿון אַ מענטשן איז עם גיגעבן גיוואָרן: (ה)

«אונ′ אָט נאָך דער צווייטער, גיגליכֿן צו אַ בער, זאַך אַ הייב⸗טאָנדיק פֿון איין זייט, אָנהאַלטנדיק דריי ריפן אין מויל צווישן די ציין און מען טוט עם זאָגן: הייב זאַך אופֿיט און עש זיך אָניט מיט אַ סך פֿלייש: (ו) 

«אונ′ אַנאָכֿידעם האָב איך אין חזיון דאַזען ווי אַ לעמפערט, נאָר אַף עם זיינין גיווען פֿיר פֿליגלין ווי באַ אַ פֿויגל: פֿיר קעפ זיינין באַ די חיה גיווען, אונ′ די גיוועלטיקייט איז עם גיגעבן גיוואָרן: (ז) 

«אונ′ אַנאָכֿידעם האָב איך אין די נאַכֿטיקי חזיונותֿ דאַזען, און אָט אַ פֿערטי חיה — אַ פֿאָרכֿצומי אונ′ אַן אימהדיקי, גוזמאדיק שטאַרק מיט גרוישי אייזערני ציין: אַוואָש ש′האָט גיטאָן די גרעשטי טייל אופֿגיפֿרעסן: אונ′ צוריבן, אונ′ אָדאָש וואָש ש′איז איבערגיבליבן האָט עש מיט די פֿיש פֿאַרדַרסינט: און ש′איז אַנדערשט גיווען פֿון די אַלי חיותֿ אַוואָש פֿון פֿרייער: אונ′ הערנער  צ ע ן  האָט עש גיהאַט: (ח) איך האָב זאַך גוט צוגילוגט אַף די הערנער און אָט דאַזע איך נאָך אַ הערנדל, אַ קליינינקן, ער גייט אופֿיט אַצווישן זיי: אונ′ דריי פֿון די פֿרייערדיקע הערנער האָט מען עוקר גיווען פֿון פֿאַרן קליינינקן: אונ′ באַ אָטאָ דעם קליינינקן זיינען גיווען אויגן ווי באַ אַ מענטשנקינד, מיט אַ מויל וואָש רעדט פֿון גרוישינישן: — (ט) 

«גיזען האָב איך, אַביזקל מען האָט טראָנען אופֿגישטעלט, און דער עַתּיק יוֹמִין טוט זיצן: זיין מלבוש אַ וויישער ווי דער שניי, זייני האָר וואָס באַ עם אַפֿן קאָפ ווי ריינוואָל: אונ′ זיין טראָן אויש פֿייערדיקע פֿונקין, און די רעדער אַוואָש באַ עם אייטל פֿלאַם⸗פֿייער: (י) פֿון אַפֿאַר עם האָט אופֿגיברויזט אַ טייך פֿון פֿייער: אלף⸗אלפֿים האָבן עם גיטאָן באַדינין, אונ′ טויזנטער אלף⸗אלפֿים האָבן זיך פֿון פֿאַר עם אַ שטעל⸗אופֿיט גיטאָן: דער פסק איז גיגעבן גיוואָרן אונ′ מען האָט אַן עפֿן⸗אוף גיטאָן די ספֿרים — (יא)

«אָדאַמאָלשט האָב איך דאַזען, ווי די גרוישינקע ווערטער אַוואָש דער האָרן טוט אַרוישריידן: איך האָב זאַך צוגיקוקט ביזקל וואַנינט די חיה איז דאַהרגיט גיוואָרן, אונ′ דער גוף פֿונדאַפֿון איז נאבֿד גיוואָרן, און מ′האָט עש אָפגיגיבן אָפגיברענט ווערן מיטן פֿייער: (יב) אונ′ וואָש ש′איז שייך די איבעריקע חיותֿ האָט מען באַ זיי צוגינומין זייער גיוועלטיקונג: פֿונדעשטוועגן איז זיי גיגעבן גיוואָרן אַ פֿאַרלענגערניש פֿון לעבן גופֿא אַף אַ גיוויסע תקופֿה⸗צייט: (יג)

«אָט האָב איך גיזען אין די נאַכֿטיקע חזיונותֿ ווי מיט די וואָלקנס פֿון די הימלין איז גיווען אַרוישגיקומין ווי אַ בן אדם, אָנגיקומין איז ער ביזקל דעם עַתִּיק יוֹמִין, אונ′ מען האָט עם, צו עם נאָיאינט⸗צוצו דאַנענטערט: (יד) אונ′ עם איז גיגעבן גיוואָרן גיוועלטיקייט, רומפֿוליקייט, מלכֿותֿ, אַז אַלי פֿעלקער, אומותֿ אונ′ לשונותֿ זאָלן עם טאָן באַדינין: זיין גיוועלטיקונג איז דען די אייביקי גיוועלטיקונג וואָש וועט ניט אָפגיטאָן ווערן, אונ′ זייני איז דער מלכֿותֿ וואָס וועט ניט צושטערט ווערן: (טו)

«דער גיישט איז מיר אַפֿדערוף פֿאַרהאַקט גיוואָרן, באַ מיר, דניאל, אונ′ די חזיונותֿ אַוואָש אין קאָפ האָבן מיר אין אַ בהלהניש אַריינגיפֿירט:  (טז)

«איז גיי איך צו צו איינים פֿון די שטייער, אונ′ איך שפאַר זאַך צו צו עם, וועלנדיק באַ עם גיוואָר ווערן אַף אָטאָ דעם אַלימין: האָט ער מיר גיזאָגט, אונ′ דעם באַשייד פֿון די ווערטער גיגעבן צו ווישן: (יז)

«אָטאָ די גרוישינקי חיותֿ, אַוואָש פֿיר זיינין זיי, אָדאָש זיינין דאָך די פֿיר מלכֿים אַוואָש זיי קומין אופֿיט פֿונדערערד: (יח) נאָר וואָדען, די קַדִּישֵׁי עֶליוֹנִין זיינין אָט די אַוואָש זיי וועלן באַקומין מלכֿותֿ, אונ′ מלכֿותֿ אָפיַרשינין אַף אייביק, לעולם ועד: (יט)

«אונ′ דאַמאָלשט האָב איך באַגערט ווישן זיין דעם אמתֿ וועגן די פֿערטי חיה, אַוואָש איז אַנדערשט גיווען פֿון זיי אַלי, זייער שרעקידיק, אַמיט ציין פֿון אייזן און נאָגל פֿון קופער אַוואָש ש′האָט גיטאָן אופֿפֿרעסן אונ′ צוריבן, אונ′ אָדאָש וואָש ש′איז איבערגיבליבן האָט עש מיט די פֿיש פֿאַרדַרסינט: (כ) מכח די הערנער די צען אַוואָש באַ עם אַפן קאָפ, אונ′ דעם אַנדערן וואָש איז אַרופֿגיקומין, פֿאַר אַוועלכֿן עש זיינין דריי פֿון זיי אָפגיפאַלן —

«אָטאָ דער האָרן, וואָש באַ עם איז דאָ אויגין, אונ′ אַ מויל וואָש טוט ריידן גרוישינקי זאַכֿן, אַוואָש דער אוישקוק איז באַ עם גרעשער איידער באַ די גיזעלינש — (כא)

«אָט האָב איך געזען, ווי אַזוי אָטאָ דער האָרן האָט מלחמה גיהאַלטן מיט די קַדִּישִׁין אונ′ האָט זיי איבערגיקומין, (כב) ביזקל וואַנינט ש′איז גיקומין דער עַתִּיק יוֹמַיָּא, אונ′ האָט זיין פסק גיגעבן לטובֿתֿ די קַדִּישֵׁי עֶליוֹנִין, און ש′איז די צייט אָנגיקומין, אונ′ מלכֿותֿ האָבן די קַדִּישִׁין געירשינט: (כג)

«אָט אַזוי האָט ער גיזאָגט: ‹די פֿערטי חיה וועט דען דער פֿערטער מלכֿותֿ זיין אַפֿדערערד, וואָס וועט אַנדערשט זיין איידער די אַלע מלוכֿותֿ: אונ′ ש′עט אופֿעשן די גאַנצי ערד און איר צודרעשן אונ′ צומאָלן: (כד)

«אונ′ די צען הערנער —  פֿון אָטאָ דיאָ מלוכֿה וועלן צען מלכֿים אופֿקומין: אונ′ אַנאָך זיי וועט אופֿקומין אַן אַנדערער, אונ′ ער וועט אַנדערשט זיין פֿון די אַפרייערדיקי, אונ′ ער וועט משפיל זיין דריי מלכֿים — (כה)

אונ′ ריידן ט′ער ריידן קעגן דעם אייבערשטן און די קַדִּישִׁין עֶלְיוֹנִין וועט ער טאָן מוטשין, אונ′ ער וועט קלערן איבערמאַכֿן די יאָר⸗גיצייטן אונ′ דעם גיזעץ: אונ′ זיי וועלן עם איבערגיגעבן ווערן אַף אַ יאָר, אַף צוויי יאָר, אַף אַ האַלבן יאָר —  (כו) 

«נאָר וואָש, אַז דער ביתֿ⸗דין וועט משפטן, אונ′ זיין גיוועלטיקייט וועט צוגינומין ווערן, פֿאַרטיליקט אונ′ פֿאַרלאָרן ווערן, ביזקל צום שאַמי סוף: (כז) אונ′ דער מלכֿותֿ אונ′ די גיוועלטיקונג אונ′ די גרוישיקייט פון די מלוכֿותֿ אַוואָש אונטער די אַלי הימלין וועט גיגעבן ווערן דעם פֿאָלק פֿון די הייליקע פֿונים אייבערשטן: זייער מלכֿותֿ איז אַף אייביק, אונ′ די אַלע ריגירונגין וועלן זיי באַדינען אונ′ אַזיי צוהאָרכֿן›: (כח) 

«עד כאן — דאָס איז דער סוף פֿון די זאַך: וואָש שייך מיר, דניאל, האָבן דיאָ מחשבֿותֿ מיר גאָר שטאַרק אָפגישראָקן: דער אוישקוק באַ מיר האָט זיך גיביטן: אונ′ די זאַך האָב איך באַ זאַך אין האַרצן אָפּגיהיט»:  

 ◊

 ◊

≡≡ פּרק ח ≡≡

(א) „אין דריטן יאָר פון בּלשאַצר⸗המלכס מלוכה האָט זיך מיר אַ זעאונג געזען, אַוואָס איך, דניאל אַליין, האָב דאַזען אַנאָך אָט דיאָ, אַוואָס ס′האָבן זיך מיר לכתחילה געוויזן געוואָרן: (ב) און איך האָב אין די זעאונג דאַזען — ס′געווען אַזוי:

„איך טו אַ קוק און אָט בין איך אין שושן הבירה, אַוואָס אין די פּראָווינציע עֵילָם, און אין די זעאונג דאַזע איך ווי איך געפין זאַך באַם טײַך ׳אוּלַי׳: (ג) טו איך אַ הייב די אויגן און דאַזע, אָט שטייט אַן אַיִל — אַ באַראַנטשיק באַם וואַסער,

„און באַ עם איז דאָ הערנער, הויכע הערנער, נאָר וואָס, איינער איז העכער פאַרן אַנדערן, און די העכערע דאַזעט זאַך אַמלעצטן: (ד) איך זע: דער באַראַנטשיק, ער שטויסט זאַך צו מערב צו, צו צפון צו, און צו דרום צוצו, און קיין שום חיה וועט פון פאַר עם ניט דאַשטיין, און אַווער ס′זאָל פון עם אָפּראַטעווען איז ניטאָ: ער האָט געטאָן אָט אַזוי ווי עם האָט זאַך פאַרוועלט, און ער האָט זאַך אַלץ גרעסער און גרעסער געמאַכט — (ה)

„אָט איך האַלט אָט אַזויאָ אין באַקלערן זאַך, און בעת מעשה יאַוועט זיך אַ האָריקער צ אַ פּ  פון מערב זײַט, און גייט פריי אַדוכעט איבערן גאַנצן לאַנד אַפילו ניט אָנרירנדיק די לענדער, און צווישן זנע אויגן איז אַן איינאיינציקער ריזיקער האָרן: (ו) גייט ער צו צום באַראַנטשיק דעם בַּעַל⸗קַרְנַיִם אַצוויי, אַוואָס איך האָב געהאָט געזען אַשטייענדיק פאַרן וואַסערל, און ער איז צו עם צוגעלאָפן מיטן גרימצאָרן פון זן מאַכטיקט: (ז) און איך האָב דאַזען ווי אַזוי ער קומט אָנעט צום באַראַנטשיק און פאַלט אַף עם אָנעט מיט אַ רציחה, און שלאָגט אַנידער דעם באַראַנטשיק, צוברעכט באַ עם די ביידע הערנער:

„אַקיצור, ס′איז ניט געווען קין כח באַם באַראַנטשיק שטעלן זאַך אַקעגן עם, און ער האָט עם אַראָפּגעשלדערט אין דרערד, און האָט עם צוטראָטן: ס′איז פּשוט ניט געווען אַווער ס′קען דעם באַראַנטשיק אָפּראַטעווען פון זן האַנט  — (ח)

„און דער האָריקער צאַפּ ווידער האָט זיך פֿאַרגרעסערט אָן אַ שיעור, און בעת זן גבורהשאַפט האָט זאַך צובראָכן דער האָרן דער גרויסער, און אַף זן אָרט איז אַרוף די זעעניש פון  פ י ר  הערנער צו די אַלע פיר זייטן פון הימל: (ט) און פון איינעם פון זיי איז אַרוֹיס אַן  א י י נ צ י ק ע ר  הערנדל, אַ קליינינקער, וואָס האָט זיך גוזמאדיק צואוואַקסן: אַף דרום און אַף מזרח און אַפן לאַנד אַוואָס ס′גלוסט זיך, (י) און ס′איז אוֹיסגעוואַקסן אַזש ביזקל די חיילות פונעם הימל, און האָט אַ חלק פון די הימלדיקע חיילות מיט די שטערן אַראָפּגעוואָרפן אין דרערד און זיי צוטראָטן — (יא)

„יע, ער האָט זיך פאַרמאָסטן אַפילו אַפן הויפּט פון די חיילות, און באַ יענעם איז צוגענומען געוואָרן דער שטענדיקער קרבן: און דער הייליקער אָרט פון זן וואוינונג איז פאַרשטערט געוואָרן, (יב) און עם איז עס געגעבן געוואָרן פון פאַרברעכערישקט וועגן אַקעגן דעם קרבן תמיד: און ער האָט געטאָן און הצלחה געהאַט בעת דער אמת איז אין דרערד אַוועקגעשלדערט געוואָרן — (יג)

„און איך האָב געהערט, ווי איינער אַ הייליקער טוט ריידן: און נאָך איינער אַ הייליקער טוט זאָגן דעמענען, דעם פּלוני⸗אַלמוני וואָס ער האָט געהאַלטן אין ריידן, אַזאָגטאָנדיק: 

′אַף ווי לאַנג איז חל די נבואה מכח דעם קרבן תמיד? און די פאַרברעכערישקט וואָס בריינגט שטוינונג, צו דאַלאָזן ס דעם הייליקן אָרט און ס די חיילות אַף צוטראָטן צו ווערן?′ (יד)

„איז זאָגט ער מיר: 

אַביזקל צוויי טוֹיזנט מיט דר הונדערט טאָג⸗און⸗נאַכטן: און דאַמאָלשט וועט דער הייליקער אָרט אופגערעכטפאַרטיקט ווערן′: (טו)

„ס′געווען אָט אַזוי, אַז באַם דאַזען אָטאָ די נביאות האָב איך דניאל, איך אַליין, געבעטן פאַרשטאַנדהאַפטיקט אַפדערוף: און אָט שטייט אַקעגן מיר, ווי מיט די מראה פון אַ מאַנספּאַרשוין, (טז) און אָט דאַהער איך אַ קול פון אַ בן⸗אדם פון צווישן די ברעגן פונעם טך ′אוּלַי′, ער′ט אַרוֹיסגערופן און אַ זאָג געטאָן:

′אָ, העי,  ג ב ר י א ל,  גיב דעם אָטאָדעמאָעדיקן ער זאָל פאַרשטיין די זעאונג′: (יז)

„איז ער צוגעקומען צום אָרט וואו איך בין געשטאַנען: צו זן אָנקום בין איך צעשראָקן געוואָרן, און איך בין אַראָפּגעפאַלן אַפן פּנים מנעם: ער האָט מיר געטאָן זאָגן: 

′זאָלסט פאַרשטיין, בן⸗אדם, אַז די נביאות זנען פון די צט פונעם קץ′: (יח)

„בשעת ער האָט מיט מיר גערעדט בין איך אַוועקגעפאַלן אין אַ שלאָף אַף דרערד אַראָפּעט: ער האָט מיר אַ ריר געטאָן און מיר אַוועקגעשטעלט אַ שטייאיקן: (יט)

„און ער זאָגט מיר:

′אָט בין איך דיר מוסר מודעה, אָטאָ דאָס, אַוואָס ס′עט זן אין אחרית הימים צום סוף פונעם גרימצאָרן, וולע ס′געהערט דאָך דעם  ס ו ף  פון אָטאָ די צט: (כ) דער באַראַנטשיק, אַוואָס דו האָסט געזען, אָטאָ דער מיט די הערנער די צוויי — אָדאָס זנען דאָס די מלכים פון מָדַי און פָּרַס: (כא) און דער האָריקער צאַפּ — אָדאָס איז דער מלך פון יוון: און דער גרויסער האָרן אַוואָס צווישן די אויגן באַ עם — אָדאָס איז דער מלך דער ערשטער — (כב)

′און דער צובראָכענער, אַף זן אָרט וועלן אופשטיין אַזש  פ י ר — פיר מלוכות פון די אומה: זיי וועלן שטיין, אָבער שוין ניט מיט אָט יענע מאַכטיקט: (כג)

′און צום סוף פון זייערע מלוכהשאַפטן, אַז די פּושעים וועלן אָפּטאָן זייערע פאַרברעכנס, וועט אופקומען אַ מלך מיט אַ פּנים פון פעסטהאַפטיקט, אַ פאַרשטייער אין רעטענישקטן, (כד) וואָס דער עצם כח שטעקט ניט אינעם כח גופא זנעם, פונדעסטוועגן וועט ער מיט נפלאות פאַרטיליקן, און ער וועט מצליח זן און אופטאָן, און ער וועט פאַרטיליקן גיבורים און דעם הייליקן פאָלק אויכעט, (כה) מיטן שכל זײַנעם און מיט כיטרעקט וועט ער מצליח זײַן, און ער וועט זיך טאָן פאַרגרעסערן באַ זיך אין האַרצן, און דווקא אַז ס′עט שלווה זײַן וועט ער אַ פולע פאַרטיליקן: און אויך קעגן דעם מלך המלכים וועט ער זיך אַקגענשטעלן, אָבער דאָ ט′ער צובראָכן ווערן אָן די פּעולה פון אַ קיין שום מענטשלעכע האַנט — (כו)

′און די זעאונגען פון אָוונטצט, און פון פרימאָרגנצט, וואָס איז אָנגעזאָגט געוואָרן, איז אַן אמת: אָבער דו, פאַרריגל די נביאות וולע דאָס איז אַ זאַך פון אַ סך אַ סך יאָרן′:

(כז) „איך, דניאל, האָב אַוועקגעחלשט, און איך בין געוויסע טעג שלאַף געבליבן: נאָר וואָדען, איך האָב זיך אַ הייב אופעט געטאָן און איך האָב ווטער אוֹיסגעפירט די מלאכה אַוואָס באַם מלך: איך אַליין בין נשתומם געבליבן פון די נביאות: נאָר קיינער איז דאַרוף ניט געווען קיין מבין“:

 ◊

 ◊

≡≡ פּרק ט ≡≡ 

(א) „אינעם ערשטן יאָר פון דָּרְיָוֶשׁ בֶּן אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ מִזֶּרַע מָדַי — דאַריאָוויש בן אחשוורוש פון אָפּשטאַם פון די מעדיער —, אַוועמען מען האָט פאַר מלך אָנגעקיניגט איבערן מלכות כַּשְׂדִּים: (ב)

„האָב איך, דניאל, אין אַיענעם ערשטן יאָר, זיך אַרנבאַהאַוונט אין די ספרים מכח די צאָל יאָרן, אַוואָס ס′איז געווען דער דְּבַֿר יי באַ ירמיהו⸗הנביאן, ביזקל וואַנענט ס′עלן זאַך אויסלאָזן די זיבעציק יאָר אַנאָך ירושלימס חרוב ווערן: (ג)  האָב איך מיין פּנים געווענדט צו יי, גאָט, בכדי בעטן מיט תפילה און תחנונים, מיט תעניתים, מיט זאַק, און מיט אַש: און כ′האָב תפילה געטאָן פאַר יי מן גאָט און איך האָב זיך מתוודה געווען, און געזאָגט האָב איך: (ד)

′אָנָּא יי — הָאֵל הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא, אָפּהיטער פונעם ברית און פון חסד באַ די וואָס האָבן דיר האָלט, און באַ די אָפּהיטער פון דנע מצוות: (ה)

מיר האָבן אונטערגעזינדיקט: מיר האָבן גישאַלקעוועט: מיר האָבן רשעות געטאָן: מיר האָבן ווידערשפּעניקט און זאַך אָפּגעקערט, ניט אָפּהיטנדיק דנע מצוות און דנע געזעצן, (ו) און צו דנע געטרע, די נביאים, וואָס האָבן דאָך פון דן נאָמענס וועגן געטאָן ריידן מיט אונדזערע מלכים, אונדזערע שרים — אונדזערע אבות, און גאָר דעם פאָלק וואָס אין לאַנד: (ז)

′אָ  ד י ר, אָ גאָט, אַוואָס דיר געהערט די רעכטפאַרטיקט, און  א ו נ ד ז — די בושה פון די פּנימער וואָס באַ אונדז, אַוואָס נאָך באַם הײַנטיקן טאָג באַ דיאָ פון שבט יהודה, באַ די תושבים פון ירושלים, און צו גאַנץ ישראל, די נאָיענטע און די ווטע, אַוואָס אין די אַלע לענדער וואוהין דו האָסט זיי פאַרשטויסן אַהינצוצו, איבער די פעלשונג אַוואָס זיי האָבן געטאָן אין דיר פעלשן: (ח)

′אָ גאָט,  א ו נ ד ז  געהערט די בושה פון די פּנימער וואָס באַ אונדז, באַ אונדזערע מלכים, אונדזערע שרים, און — אונדזערע אבות, אוואָס מיר האָבן פאַר דיר געזינדיקט: (ט) נערט יי, אונדזער גאָט, געהערט די באַרמיקט, מיט די פאַרגעבונגען, אַלמאי מיר האָבן אין עם ווידערשפּעניקט (י) און זאַך ניט צוגעהאָרכט צום קול יי אלהינו אַף צו גיין לויט זן תורה, אַוואָס ער האָט פון פאַר אונדז געגעבן אַדוך זנע געטרע, די נביאים, (יא) און גאַנץ ישראל האָבן עובר געווען אויף די תורה דנע, און זאַך אָפּגעקערט אַף ניט צוהערן זאַך צו דיין קול, אַז האָסט אַף אונדז די תוכחה געטאָן בריינגען, די קללה און די שבועה וואָס איז אָנגעשריבן אין תורת משה עבד אלהים, אַוואָס אַקעגן עם האָבן מיר אונטערגעזינדיקט: (יב) 

′האָט ער אַף אונדז מקיים געווען דיאָ ווערטער, אַוואָס ער′ט געטאָן ריידן אַף אונדז און אונדזערע שופטים וואָס האָבן אונדז געמשפּט, אונדז אָנבריינגען אַ רעה גדולה, אַזאַאָ וואָס איז ניט אָפּגעטאָן געוואָרן אונטערן הימל דעם גאַנצן, אַדאָס וואָס איז אָפּגעטאָן געוואָרן אין ירושלים, (יג) אָט אַזויאָ, ווי ס′שטייט אָנגעשריבן אין תורת משה אַז ס′עט אָטאָ די גאַנצענע שלעכטיקט אַף אונדז אָנקומען:

′און פונדעסטוועגן האָבן מיר פון פֿאַר יי אלהינו ניט געבעטן, אַז מיר זאָלן זאַך אומקערן פון אונדזער זינד און אופגעקלוגט ווערן מיט קלוגשאַפט אין דײַן וואָריקט: (יד) גאָט האָט נאָך  צ ו ג ע א ײַ ל ט  די שלעכטיקײַט און איר אַף אונדז געטאָן אָנבריינגען דווקא ווײַלע אַ  צ ד י ק  איז דאָך גאָט אין אַלע זנע מעשים אַוואָס ער האָט געמאַכט, נאָר וואָס, מ י ר האָבן זאַך צו זן קול ניט צוגעהאָרכט — (טו)

′הנט אָט וואָס, יי אלהינו, אַוואָס  ד ו  האָסט דעם פאָלק דנעם אַרויסגעצויגן פון לאַנד מצרים מיט אַ פעסטהאַפטיקע האַנט און האָסט זיך געמאַכט אַ שם, אָט ווי באַם הנטיקן טאָג, אָט בשעת ווען  מ י ר  האָבן געזינדיקט און געטאָן שאַלקהאַפטיקט — (טז) 

′איז אָ גאָט, אין דן גאַנצע צידקותשאַפט, זאָל זשע קאַריקגעקערט ווערן דער כעס דײַנער, מיטן גרימצאָרן דײַנעם, פון ירושלים דן שטאָט, פון דיין הייליקן באַרג: מחמת דעם, וואָס אַלציקעדינג וואָס פון אונדזערע חטאים, און די זינדיקײַטן פון אונדזערע אבות⸗אבותינו, איז ס ירושלים און ס דן פאָלק פאַר אַ חרפּה אַרומענאַרומעט געוואָרן: (יז) איז איצטערטאָ טו הערן, גאָט אונדזערער, אונדזער קול, די תפילה פון דן געטרען, און די תחינות מנע, און טו צוליכטיקן דן פּנים אַפן בית⸗המקדש דנעם דעם פאַרוויסטיקטן, כאָטש פון יי′ס וועגן — (יח)

′טאָ נייג צו דנע אייווערן, אָ גאָט, און — הער: עפן זשע אופעט דנע אויגן און קוק, און — זע, טו לוגן די פאַרוויסטעניש אַוואָס באַ אונדז: מהדאָך, אַז אָט די שטאָט גופא, אַוואו ס′איז אָנגערופן אָדן נאָמען: פאַרוואָר, ניט אַף  א ו נ ד ז ע ר ע  מעשים טובים שפּאַרן מיר אָנעט אונדזערע תחינות פון פאַר דיר, נאָר וואָדען — אַף די גרויסאַרטיקע רחמנות  אַ ד נ י ק ע: (יט)

′אָ גאָט: הער זשע, אָ גאָט: פאַרגיב זשע, אָ גאָט: הער זאַך צו און טו אופעט, זאָלסט זאַך ניט זאַמען: פון  ד נ ט  וועגן, מײַן גאָט, וולע  ד  ן  נאָמען ווערט דאָך אָנגערופן אויף  ד  ן  שטאָט און  ד  ן  פאָלק′: (כ)

„אָט האַלט איך אין ריידן און תפילה טאָן און מתוודה זן זאַך, פאַרן אייגענעם זינד און פאַרן זינד פון מן פאָלק ישראל, און איך לאָז אַרוֹיסעט די תחינה מנע פון פאַר יי מיין גאָט איבערן הייליקן באַרג פון מן גאָט, (כא) און אָט, איך האַלט אין ריידן אין תפילה, און דער מאַן גבריאל, אַוועמען איך האָב געזען אין די זעאונג באַם סאַמע אָנהייב ווערט באַפלויגן, פליט צו, טוט מיר אַ ריר, בערך אין צט פון קרבן מנחה: (כב) ער האָט מיר געגעבן צו פאַרשטיין, און האָט גערעדט מיט מיר אַזאָגטאָנדיק:

′דניאל!  אָט איצטערטאָ בין איך אַראָפּ דיר אופקלוגן מיט פאַרשטאַנדיקט: (כג) באַם אָנהייב פון דן תחינות⸗זאָגן איז אַרוֹיס אַ וואָרט: און איך בין דען געקומען אָנזאָגן, אַז דו ביסט אַן אנגענאַמער, איז טו זאַך אַרנפאַרשטיין אינעם וואָרט אַרײַן און וועסט פאַרשטיין די זעעניש: (כד) זיבעציק וואָכן איז נגזר אַף דן פאָלק און אַף דן הייליקע שטאָט, אַף אָפּפאַרטיקן מיטן זינד, און אַף צו בריינגען אַן אייביקע רעכטפאַרטיקט, אָפּזיגלען ס די נבואה און ס דעם נביא, און באַזאַלבן דעם קדש⸗קדשים: (כה)

′איז זאָלסט וויסן זן, און זאָלסט אופקלוגן, אַז פון די המצאה פון די זאַך, אַף קאַריק שטעלן און אופבוֹיען ירושלים ביזן באַזאַלבטן פּרינץ איז: וואָכן — זיבעציק: און באַ די וואָכן — זעכציק⸗צוויי: ס′עט ווטער אופגעבוֹיט ווערן דער שטאָט⸗פּלאַץ מיט אַרומיקן אוֹיסגראָבעניש, נאָר וואָס, אין אַן עת צרה ′עט דאָס זײַן: (כו) און נאָך די זעכציק⸗צוויי וואָכן וועט אַראָפּגעשניטן ווערן דער באַזאַלבטער, און אָט איז ער — ניטאָ: און די שטאָט מיטן בית המקדש וועלן חרוב ווערן: און דעם פאָלק וועט פאַרטיליקן דער פּרינץ וואָס קומט אָנעט: נאָר וואָדען, דער סוף זנער וועט זײַן — אין פאַרפלייצונג: און ביזקל סוף מלחמה וועט זײַן די באַשטימונג אַף פאַרוויסטעניש: (כז)

′און ער וועט כורת ברית זן — אַף אַן איינציקע וואָך: אַז נאָך אַ  ה אַ ל ב ע   וואָך וועט ער אָפּשטעלן די קרבנות מיט די מנחה: און מיט עקלענדיקע פליגלען וועט ער אָפּטאָן אַף וואָס מ′עט שטוינען: (כח)

′ביזקלען סוף דעם באַשטימטן, ווען ס′עט אוֹיסגעגאָסן ווערן — אַפדערוף אַוואָס מען טוט שטוינען′“:

 ◊

≡≡ פּרק י ≡≡ 

(א) אינעם דריטן יאָר פון מלכות כּוֹרֶשׁ מֵלֶךְ פָּרַס, איז אַנטפּלעקט געוואָרן אַזאַ מין זאַך דניאלן, אַוואָס זן נאָמען איז גערופן געוואָרן בֵּלְטְשַׁאצַּר: און די זאַך איז געווען אמת, אַזש מיט אַ גרויסן חייל, און ער האָט רעכטפאַרשטאַנען די זאַך, און פאַרשטאַנדהאַפטיקט האָט ער אין די זעאונג געהאַט: (ב)

„אין גאַנג פון אַיענע טעג האָב איך, דניאל, געפּראַוועט דר וואָכן צט אבילות: (ג) קין ריינגעזיפּטע ברויט האָב איך ניט געגעסן, פלייש מיט וון זנען באַ מיר אין מוֹיל ניט אַרן, און מיט גוט⸗שמעקעוודיקן אייל האָב איך זיך ניט אָנגעאיילט, ביזקל וואַנענט ס′זנען ניט אַדוך קין דר וואָכן צט: (ד) און אין צוואַנציק⸗פערטן טאָג אין ערשטן חודש, אַז איך בין האַרט באַם טײַך געווען — הַנָּהָר הַגָּדוֹל, אָדאָס איז דער חִדֶּקֶל, (ה) האָב איך זאַך די אויגן אַ הייב געטאָן און געזען — 

„אָט איז דאָ אַ מענטש מיט מלבושים לנענע, און די לענדן באַ עם זנען אָנגעגורט מיט גינגאָלד אַזש פון אוּפָֿז, (ו) דער קערפּער באַ עם איז ווי תּרְשִׁישׁ, דער פּנים אָט אַזוי ווי אַ בליץ, די אויגן ווי פלאַם⸗פערדיקע בראַנדן, די אָרעמס און די פיס אָט אַזוי ווי גלאַנציקער קופּער: און דער קול פון די רייד אָט אַזוי ווי דער קול פון אַ המון — (ז)

„אָבער נאָר איך אַליין, דניאל, האָב די זעאונג דאַזען, און די מענטשן וואָס זנען מיט מיר אינאיינעם געווען האָבן די זעאונג ניט געזען, אָבער אַ גרויסע ציטערדיקט איז אַף זיי ס ווי אַראָפּגעפאַלן, און זיי האָבן אַ ויברח געמאַכט אַף אוֹיסבאַהאַלטן זאַך: (ח) און כ′בין איינער אַליין איבערגעבליבן, און איך האָב געזען אָטאָ דיאָ גרויסע זעאונג, און קין כח איז באַ מיר ניט געבליבן, און די חנעוודיקט אַוואָס באַ מיר איז פאַרקערט מיאוסקט געוואָרן, און איך האָב מערניט קיין כח ניט געהאַט: (ט) און איך האָב געהערט דעם קול פון זנע רייד, און אַז כ′האָב דאַהערט דעם קול פון זנע רייד, בין איך אנגעשלאָפן אַפן פּנים געוואָרן, און דער פּנים מנער איז געווען צו די ערד צעצו: (י) און אָט רירט מיר אָנעט אַ האַנט, טוט מיר אָנרירן אין די קני און אין די דלאָניעס: (יא) און ער טוט מיר זאָגן: 

′דניאל! ביסט אַ מאַלאַדעץ! נעם און פאַרשטיי אָטאָ די ווערטער אַוואָס איך גיי מיט דיר ריידן: שטיי אופעט, שטייענדיקערהייט, וולע אָט איצטעראָ בין איך צו דיר צוגעשיקט געוואָרן′: (יב)

„רעדט ער ווטער: 

′איז האָב, דניאל, קין מורא ניט, וולע פון סאַמע ערשטן טאָג אַז דו′סט די האַרץ געגעבן אַף צו פאַרשטיין, אַף אַליין זאַך פּניקן, פון פאַר דן גאָט, זנען די ווערטער דנע דאַהערט געוואָרן, — 

′צוליב דנע ווערטער בין איך דאָך געקומען! (יג) פאַר מיר איז געשטאַנען דער סאַמעראָדנער שַׂר פון מלכות צוואַנציק⸗איין טעג, און אָט יאַוועט זאַך  מ י כ א ל, אַוואָס ער איז איינער פון די גלאַוונע שָׂרִים, קומט ער מיר צו הילף קומען, און איך בין אָדאָרטן פאַרבליבן באַ די מלכים פון פָּרַס: (יד) און געקומען בין איך אַף דיר געבן צו פאַרשטיין אַוואָס ס′עט דעם פאָלק דנעם טרעפן, אַזש אין אחרית הימים צט —

′וולע סבלײַבט נאָך חזיונות אַף גאָר די ווטע יאָרן(טו)

„אָט ער האַלט אין ריידן מיט מיר און איך האָב דעם פּנים מנעם אַ צי געטאָן צו די ערד צוצו און בין פאַרשטומט געבליבן: (טז) און אָט אַזאַאָ מיט אַן אָנזע פון אַ בן⸗אדם טוט מיר אַ ריר אָן די ליפּן, און איך האָב מן מוֹיל אופגעעפנט און גענומען ריידן און כ′האָב געזאָגט אָטאָדעמאָעדיקן, אַוואָס ער שטייט מיר אַקעגנאיבער:

′אֲדוֹנִי! טאַקע פון די זעאונג וואָס פאַר מיר פאַלט מיר אָנעט דער ווייטיק, און ס′בלבט ניט קיין כח: (יז) איז ווי אַזוי זשע זאָל אָטאָ דער קנעכטיקער באַ מן האַר גיין ריידן מיט אָטאָ דעם האַר מײַנעם, וויבאַלד פּלוצלונג גייט אַוועקעט באַ מיר די כוחות, אַז קין אָטעם בלבט ניט איבער:′ (יח)

„נעמט ער, אָטאָ דער מיטן אוֹיסזע פון אַ בן⸗אדם און טוט מיר נאָכאַמאָל אַ ריר אָנעט און ער האָט מיר אַזש פאַרשטאַרקט: (יט) און ער זאָגט: 

′מאַלאַדעץ איינער! האָב ניט קין מורא, בשלום זאָל דיר זן! טו זיך שטאַרק⸗און⸗שטאַרקן!′

„און אָט האַלט ער אין ריידן מיט מיר און איך האָב זיך בפירוש אָנגעשטאַרקט, און איך האָב געזאָגט:

′איז רעדט זשע, וולע איך האָב זיך שוים פאַרשטאַרקט!′ (כ) 

„זאָגט ער:

′דו ווייסט דען פאַרוואָס איך בין געקומען צו דיר? אַז איצטעראָ קער איך זאַך אומעט מלחמה האַלטן מיטן שַׂר פון פָּרַס, און אַז איכ′ל גיין, אָט ′עט זיך אַרניאַווען דער שַׂר פון יוון — (כא)

′איכ′ל דיר פונדעסטוועגן אוֹיסזאָגן אָטאָ דאָסאָ, אַוואָס ס′ווערט אופגעצייכנט אינעם כְתַב⸗אמת: אַז ס′ניטאָ קין איינער וואָס האַלט מיט מיר אַקעגן אָטאָ דיאָ, אַחוץ — אער שַׂר מִיכָאֵל′“:

≡≡ פּרק יא ≡≡ 

(א) ′און א י ך [מיכאל], בין איך אינעם ערשטן יאָר קיניגן פון דָרְיָוֶשׁ⸗הַמָּדִי′ן — באַ דאַריאָוויש דעם מעדיער: כ′האָבזאַך גענומען עם מחזק זן, עם זן פאַר אַ באַפעסטיקט: (ב) איז איצטער וועל איך דיר זאָגן, אַף אַן אמת: ס′שטייען נאָך ד ר  מלכים אין פָּרַס, אָבער דער פערטער, ער וועט רכער זן פאַר זיי אַלעמען: און באַם פאַרשטאַרקט ווערן אַדוכן עשירות וועט ער אַלעמען אָנדרודלען אַקעגן מלכות יוון: (ג) און אַ גרויסער מלך וועט אופשטיין, אַוואָס ער′ט געוועלטיקן גרויסאַרטיק, און אַזוי ווי עם ′עט זיך פאַרוועלן, אָט אַזויאָ ט′ער מאַכן, (ד) און אַז יענער וועט זאַך אופשטעלן, אָדאַמאָלסט וועט די מלוכה זנע אנגעבראָכן ווערן, און ס′עט צוברעקלט ווערן צו די פיר זטן אַזש פון די הימלען: נאָר וואָדען, אַניט באַ די יורשים זנע, און גראַדע ניט מיט אַזאַ געוועלטיקונג אַוואָס באַ עם, אַז ע ר האָט געוועלטיקט, וולע ס′עט באַ אַנדערע זן, אוֹיסער אָטאָ דיאָ: (ה)

′אַוואָס שייך דעם מלך פון דרום, ′עט ער שטאַרק זן, נאָר וואָדען, איינער פון די שָׂרִים זנע וועט עם פאָרט איבערשטאַרקן, און געוועלטיקן ט′ער מיט אַ גרעסערע געוועלטיקונג ווי באַ עם: (ו) 

′און אין סוף פון די יאָרן וועלן זיי זיך גאָר צונויפחַבֶֿרן, אַזש די בת⸗מלכה פון דרום ט′אָנקומען צום מלך פון צפון אַף פּשרות ריידן: נאָר וואָדען, צודאַצו ט′ניט סטען, ניט דער כח פון האַנט באַ איר, און ניט דער כח וואָס פון זן האַנט: איר ט′מען גלאַט אופגעבן, אינאיינעם מיט אירע צובריינגער און אַדעמענען וואָס ער האָט איר געבאָרן, אויך דעמאָ, אַוואָס ער האָט איר אין אָטאָ די צט כח געגעבן: (ז)

′נאָר אופשטעלן וועט זאַך פונדעסטוועגן אַ צווג פון א י ר ע וואָרצלען, אַף  ז  ן  אַמט, און ער′ט צו די חיילות אָנקומען, און ער′ט אין סאַמע פעסטונג פונעם  צ פ ו נ ד י ק ן  מלך אַרײַנקומען, און ער ′עט זיי שוין אָפּטאָן, און — ער′ט גובר זן: (ח) און אַפילו זייערע געטער מיט זייערע פּסילים מיט זייערע גלוסטיקע כלים פון זילבער און פון גאָלד ′עט ער אין געפאַנגענשאַפט העט אין מצרים אַוועקטראָגן, און האַלטן זיך וועט ער דווקא מערערע יאָרן איידער דער מלך פון צפון: (ט) אָנקומען וועט ער אַזש אין מלכות פון מלך פון דרום — פונדעסטוועגן ט′ער⸗זאַך אָבער אומקערן צו זיך אין לאַנד: (י) און די זין זנע ′לן⸗זאַך פאַרמעסטן, זיי וועלן אָנזאַמלען אַ המון מיט סאָלדאַטן, אַ פולע, און זיי וועלן איבערפלייצן און אַדוכרסן: און ער′ט⸗זאַך פאַרמעסטן אַזש ביזקל אין די פעסטונג זנע — (יא)

′אַן אופגערודערטער מיט אַ רציחה וועט דער מלך פון דרום אַרוֹיס, אַמיט עם מלחמה האַלטן, מיטן מלך פון צפון, און ער′ט אופשטעלן אַ גרויסן המון, נאָר וואָדען, דער המון וועט אין יענעמס האַנט אָפּגעגעבן ווערן: (יב) און דעם המון ט′מען אַוועקטראָגן, אַזש די האַרץ באַ עם ט′צאַך דאַהייבן: צענדליקער טוֹיזנטער ט′ער אַוועקלייגן, אָבער ער′ט פאָרט ניט גובר זן: (יג)

′איז וועט דער מלך פון צפון נאָכאַמאָל אופשטעלן אַ המון, נאָך אַ גרעסערן פאַרן ערשטן, און קומען ′עט ער קומען, צום סוף פון די יאָרן די יעמאָלטיקע, מיט אַ גרויסן חייל וואָס גייט מיט אַ שלל קלאַפּערגעצג: (יד) אָטאָ דאַמאָלסט וועלן אַ סך זיך שטעלן אַקעגן דעם מלך פון דרום, בתוכם די פאַרברעכער וואָס אין דן פאָלק: זיי וועלן סטאַרען זיך אַליין הייבן מיט נביאות גאָר: זיי וועלן אָבער פאָרט אַ מפּלה כאַפּן: (טו) —  

′און אַז דער מלך פון צפון ′עט אָנקומען, ט′ער אַ באַלעגער⸗באַרג אָנשיטן, און פאַרנעמען די שטאַרק באַפעסטיקטע שטעט: די דרומדיקע הענט וועלן ניט באַשטיין, און ז ײַ ן אוֹיסגעקליבענער פאָלק וועט קין כח ניט האָבן בשטיין, (טז) אַז דער וואָס קומט צו עם וועט טאָן לויטן אייגענעם רצון, און ס′עט ניט זן ווער ס′זאָל זיך עם אַקעגנשטיין, און ער′ט בלבן אינעם פּראַכטפולן לאַנד, און באַ עם אין די הענט ′עט זן די חָרובֿמאַכונג: (יז) 

′דאַצו ט′ער⸗זאַך נאָך די האַרץ שטעלן אַף אָנקומען מיטן קראַפט אַזש פון גאַנצן מלכות זנעם: ער′ט אָבער אַרן מיט יענעם אין אַ הסכם און אוֹיספירן, די טעכטער ט′ער עם אַוועקגעבן, בכדי ח ר ו ב מאַכן: די זאַך וועט אָבער ניט באַשטיין און ניט  ע ם  ט′דאָס זן: (יח) און נאַכער, אַז ער′ט⸗זאַך ווענדן מיטן פּרצוף צו די אינדזלען, און וועט פאַרנעמען פון זיי אַ סך: נאָר איינער אַ קאַפּיטאַן ט′עם אָפּשטעלן זנע חרפּהדיקע מעשים, און אַף זן העזה געבן אַף קאַריק נאָך מיט אַ צולאָג דאַרוף: (יט) און ער′ט דעם פּרצוף אַווידער אַף קאַריק קערן, אַף די פעסטונגען פון אייגענעם לאַנד: און ער וועט נ כ ש ל ווערן: און ער וועט פ אַ ל ן: און מ′עט עם גאָרניט קענען ג ע פ י נ ע ן: (כ)

′און אַף זן אָרט ′עט⸗זאַך אופשטעלן אַזאַ וואָס פירט אַרנעט איבערן רומפולן לאַנד דעם צינדזן⸗קלבער: נאָר וואָס, אין עטלעכע טעג אַרומעט ′עט ער אנגעבראָכן ווערן, גראַדע ניט אין גרימצאָרן: און ניט אין מלחמה: (כא)

′און אַף ז ן אָרט ′עט⸗זאַך אופשטעלן איינער אַ מנוול, אָט אַזאַ אַוועמען מ′האָט גאָרניט געגעבן קין אַמט, אָדאָרטן אין רומפוליקן לאַנד: איז קומען וועט ער גראַדע אין אַ צט אַ מנוחהדיקע, און מיט חניפהשע מאַכאַרקעס: (כב) און די האַנט פון געוועלטיקונג, אַוואָס אין די פלייצונג,  ′עט⸗זאַך איבערפלייצן פון פאַר עם: אַזש זיי וועלן אנגעבראָכן ווערן, אַזוי′עט אויכעט זן מיטן פּרינץ פון זייער אייגענעם ברית: (כג) אַז באַם זן מיט עם פּאַניבראַט ′עט ער עם אָפּנאַרן, און מיט אַ קליינטשיקן פאָלק ט′ער אופקומען און אנגעשטאַרקט ווערן: (כד) אין מנוחהדיקע צטן ט′ער אָנקומען אין די סאַמע אָנגעזעטיקסטע שטעט פון די מדינה, און אַזעטקענע זאַכן אָפּטאָן, אַוואָס ס′האָבן ניט אָפּגעטאָן ניט זנע אבות און ניט זנע אבֿי⸗אבֿותֿ: פאַרשפּרייטן וועט ער באַ זיי — רוֹיב און זאַקרוֹיב און קלאַפּערגעצג, און אַף די פעסטונגען ט′ער זנע פאַרטראַכטונגען פאַרטראַכטן: פונדעסטוועגן, נאָר ביז אַ געוויסע צײַט: — (כה)

′נאָכמער: אַז ער′ט אופרודערן באַ זיך ס די כוחות, ס די האַרץ, אַף דעם מלך פון דרום, מיט אַ גרויסן חייל, ′עט דער מלך פון דרום זיך אויכעט אָנגורטן אַף מלחמה האַלטן, מיט אַ חייל אַ גרויסן, אַ גוואַלדאָוונעם אַביז גאָר: פונדעסטוועגן ט′ער ניט באַשטיין, וולע אַף עם ט′מען פאַרטראַכטענישן פאַרטראַכטן: (כו) אַז טאַקע אָטאָ דיאָ, וואָס זיי עסן אָפּעט באַ עם גופא, אָזיי וועלן עם אנברעכן, און די חיילות וואָס באַ עם וועלן זיי פאַרפלייצן, און אַ פולע דאַהַרְגעטע וועלן אָפּפאַלן:  (כז)

′און אָטאָ די ביידע מלכים, די האַרץ באַ זיי ′עט⸗זאַך צו שאַלקהאַפטיקט אָפּקערן, און באַ אַן איינאיינציקן טיש וועלן זיי כזב ושקר אָנפּלאַפּלען: ס′טאָבער ניט מצליח זן — וולע נאָך פאַראַן צו אַ תקופה אַ סוף: (כח)

′אומקערן ט′ער צו זיך אין לאַנד מיט אַ גרויסן קלאַפּערגעצג, נאָר די האַרץ באַ עם ט′זן אַקעגן דעם ברית קודש געשטימט: ′עט ער זניקע אָפּטאָן און זאַך אומקערן אַף קאַריק אין זן לאַנד אַוועק: (כט) צו אַ באַשטימטע צט ט′ער קומען אַף קאַריק אין דרום, נאָר וואָדען, באַם לעצטנס ′עט ניט זן ווי באַם ערשטנס: (ל) וולע שיפן מיט כִּתִּים וועלן אַף עם אָנקומען, און ער ′עט⸗זאַך דאַנידעריקן, און ער ′עט⸗זאַך אומקערן, און ער וועט טאָן רַגְזענען אַקעגן דעם ברית קודש, ער ′עט אָפּטאָן זניקע און זאַך אומקערן: און ער וועט נעמען פאַרשטיין אַוואָס אי′ באַ דיאָ, אַוואָס זיי פאַרלאָזן דעם ברית קודש: (לא)

′און פון עם וועלן שטאַרקע הענט אופשטיין, זיי′לן מחלל זן דעם בית המקדש, מיט די פעסטונג, זיי וועלן אַזש אַראָפּנעמען דעם קרבן תמיד און אָדאָרטן אַוועקלייגן דעם עקלהאַפטיקן שַׁקֶּץ⸗תְּשַׁקְּצֶנּוּ: (לב)

′און אָדי וואָס טוען אָפּעט שאַלקהאַפטיקט אַקעגן ברית ט′ער נעמען אונטערחֵנְדלען זאַך מיט חניפהדיקע מאַכאַרקעס: אָבער דיאָ, אַוואָס זיי קענען זייער גאָט, וועלן געשטאַרקט ווערן און פאָרט אוֹיספירן: (לג)

′און די אופגעקלוגטע וואָס פון פאָלק וועלן דעם עולם געבן צו פאַרשטיין, אַפילו ווען זיי ווערן אַף יאָרן געשטרוֹיכלט מיט אַ שווערד: אַ פער: אַ געפאַנגענשאַפט: אַ רויב: (לד) נאָר באַם סאַמע פאַלן ′עלן זיי אַ קאַפּ געהאָלפן ווערן, און אַ סך וועלן גאָר  ז י י  צוטוליען זאַך מיט חניפהשע דריידלעך, (לה) און דווקא פון צווישן די אופגעקלוגטע וואָס וועלן אַרנפאַלן, וועט אַ טייל זיך נעמען אוֹיסלטערן: אופקלאָרן: אוֹיסווסן: נאָך פאַרן קץ, וולע צט איז נאָך דאָ ביזקל די באַשטימטע צט: (לו)

′און אָט אַזוי ווי עם ′עט⸗זאַך פאַרוועלן, אָט אַזוי′עט ער מאַכן, דער מלך, און ער′ט⸗זאַך מתרומם און מתגדל זן איבער איטלעכן אָפּגאָט, אָבער איבערן גאָט פון אַלע געטער ט′ער אוֹיסטערלישע זאַכן אָנדאַציילן: און ער′ט הצלחה האָבן ביזקל וואַנענט ס′עט⸗זאַך ניט אוֹיסשעפּן דער גרימצאָרן: וולע אַזוי ווי ס′באַשערט, אָט אַזוי ′עט זן: — (לז)

′נאָר דעם גאָט פון זנע אבות ט′ער ניט פאַרשטיין, און ניט די תאווה צו פרוֹיען, און ניט אַוועלכן ניט איז גאָט ′עט ער ניט פאַרשטיין, וולע זיך אַליין ט′ער אוֹיסגרעסערן איבער אַלציקעדינג: (לח) אַפן אָרט פון גאָט ט′ער אוֹיסגרעסערן דעם אָפּגאָט פון פעסטונגען, אָט אַזאַ מין גאָט אַוואָס זנע אבות האָבן ניט אָנגעקענט, אָט ז י י ט′ער אָפּגעבן כבוד, און גאָלד, און זילבער, מיט אבנים טובות און טערע חפצים: (לט) און ער′ט⸗זאַך נאָך פאַרמעסטן אַף די שטאַרקסטע פעסטונגען אָט אַזויאָ גייענדיק מיט אַ פרעמדן גאָט, אַוועמען ער וועט אָנקענען און אָפּגעבן אַ פולע כבוד: און ער וועט זיי שטעלן אַף צו געוועלטיקן איבערן עולם: און די לאַנד גופא וועט ער פאַרן פאַרקויף⸗געלט אנטיילן: (מ)

′און בעת די צט פונעם קץ, אַז ס′עט עם אַ שטויס טאָן דער מלך פון דרום, און דער מלך פון צפון דאַקעגן וועט אַף ע ם אָנפאַלן ווי פון אַ זאַווערוכע, מיט רטוועגן: מיט רטער: און מיט אַ פולע שיפן: ער′עט אַדוך די אַלע לענדער, ער′ט אָדאָרטן איבערפלייצן און וועט ממש אַדוך: (מא) און אין פּראַכטפולן לאַנד ט′ער אָנקומען, אַ פולע וועלן כאַפּן אַ מפּלה, אָבער אָט אַוועלכע ′לן⸗זאַך אָפּראַטעווען פון די האַנט זײַנע: אדום: מואב: די הויפּטלט באַ די בני עמון: (מב)

′און די האַנט זנע ט′ער אוֹיסציען איבער די לענדער — מצרים ′עט זיי פאַר קיין פּליטהשאַפט ניט זן: (מג) און געוועלטיקן ′עט ער איבער די פאַרבאָרגענע אוצרות פון גאָלד און פון זילבער און די אַלע טערקטן פון מצרים: און אָטאָ די פון ארץ לוּבֿ, און פון ארץ כּוּשׁ, זיי וועלן צו עם אַזש אַף די טרעפּ אָנקומען: (מד)

′נאָר פונדעסטוועגן ′לן עם ידיעות וואָס דאַגייען פונעם מזרח, פונעם צפון, עם אין אַ בהלהניש אַראָפּלאָזן, פון מזרח און פון צפון, און ער וועט אַרוֹיס שוין איינמאָל אין אַ גרימצאָרן אַף צו פאַרטיליקן און אנשפּאַרן גאָר אַ סך: (מה)

′די געצעלטן פון די פּאַלאַצדיקע מחנה זנע וועט ער אנפלאַנצן צווישן די ימען מיטן הייליקן באַרג וואָס אינעם פּראַכטפולן לאַנד:

′נאָר וואָדען, אַז ער וועט האַלטן באַם סוף זנעם, ′עט ניט זן אַווער ס′עט עם צו הילף קומען′“:

≡≡ פּרק יב ≡≡ 

(א) ′אָדי צט ′עט⸗זאַך אופשטעלן דער שַׂר הַגָּדוֹל, מ י כ א ל, וואָס ער שטייט איבער די מענטשן פון דן פאָלק: און ס′עט אַן עת צרה זן, וואָס אַזאַאָ איז ניט געווען פון זינט ס′איז געוואָרן דער פאָלק און ביזקל אין אָדי דאַמאָלסטדיקע צט אַרן: און יעמאָלט וועט דן פאָלק אַנטרונען ווערן — אַלציקעדינג ווי ס′שטייט געשריבן אין אָדעם ספר: — (ב)

′און אַ סך פון די וואָס שלאָפן אין שטויב פון די ערד ′עלן⸗זאַך אופכאַפּן: אַדיאָ אַף לעבן אייביק, אַדיאָ אַף חרפּות און אייביקן שאַנד: (ג) די אופגעקלוגטע וועלן גלאַנצן ווי דער גלאַנץ פונעם הימל: אָט אַזעטקענע, אַוואָס זיי פירן דעם עולם צו רעכטפאַרטיקט — אַף אייביק און אייביק, אָט אַזוי ווי די שטערן:

′אָ דניאל, אַדו, פאַרשפּאַר זאַך דיאָ ווערטער, חתמע אָפּעט דעם ספר, אַביזקל די צט פונעם עֶתקֶץ: ס′עט דאַוולע אַ לויף טאָן דער עולם, אַף אַהין און אַף אַהער: און דער וויסן וועט פאַרמערט ווערן: (ה) 

„און א י ך, דניאל, האָב געקוקט, און אָט שטייען אַנדערע צוויי: איינער, באַם ברעג פון טײַך פון ד י  ז ײַ ט, און איינער, באַם ברעג פון טך פון י ע נ ע זט: (ו) זאָגט ער צו דעמענען וואָס גייט מיט די לנענע מלבושים, וואָס ער שטייט א י ב ע ר די וואַסערן פונעם טך: 

′ביזקל וואַנענט אַביזן סוף פון די וואונדיירים?′ (ז)

„און איך האָב דאַהערט אַדעמענען וואָס גייט מיט די לנענע מלבושים, וואָס איז איבער די וואַסערן פון טך: ער הייבט אופעט די רעכטע האַנט און די לינקע צו די הימלען, און טוט אַ שבועה דעם וואָס אייביק לעבט ער, אַז דאָס ′עט זן אַף אַ זְמַן, אַף צוויי זְמַנִים, אַף אַ האַלבן זְמַן, און אַז זיי′לן אָפּענדיקן מיטן צושמעטערן די האַנט פונעם הייליקן פאָלק, ′עט⸗זאַך דאַמאָלסט מאַכן אַ סוף מיט אָדעם אַלעמען: (ח)

„איך האָב דאַהערט, אָבער איך האָב ניט פאַרשטאַנען, איז טו איך אַ זאָג:

′אָבער האַר מנער, אַוואָסעט זן פון דעם אַלעמען דער סוף?′ (ט)

„איז זאָגט ער מיר:

′גיי זשע, דניאל, וולע פאַרריגלטע און פאַרזיגלטע זנען דיאָ זאַכן, אַביזקל אין די צט פונעם עֶתקֶץ: (י) אַ סך ′עלן⸗זאַך אָפּרייניקן: און אָפּווסן: זיך אוֹיסלטערן: נאָר די רשעים וועלן רשעות אָפּטאָן, און פון די רשעים וועט קיינער ניט פאַרשטיין: נאָר די אוֹיסגעקלוגטע וועלן וואוילפאַרשטיין: (יא) און פון די צט ווען מ′עט אַראָפּנעמען דעם קרבן תמיד און מ′עט גיין אַרנגעבן דעם עקלהאַפטיקן שַׁקֶּץ⸗תְּשַׁקְּצֶנּוּ, וועט נאָך געדוֹיערן טוֹיזנט מיט צוויי הונדערט ננציק טעג: — (יב)   

′וואויל איז דעם וואָס ער′ט צואוואַרטן, און וועט דאַלעבן, אַנאָך טוֹיזנט דרײַ הונדערט דרסיק⸗פינף טעג: (יג)

′איז דו, גיי זשע, ביזקל צום קץ, רו זאַך אָפּעט, און וועסט צום גורל דנעם אופשטיין אָדאַמאָלסט אינעם קֶץ הַיָּמִין′“: 

חזק

רות       ☜ מלכים א       ☜ מלכים ב       ☜ אסתר


אַ האַרציקן יישר⸗כח: מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק) פאַר זיינע תיקונים און פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די גאַנצע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין. 


Draft translation into the Yiddish of easterly regions of the old Province of Vilna by Dovid Katz  (© Dovid Katz, Vilnius 2016).  See also RuthI KingsII Kings, JonahLamentations, and Esther.

 

Tagged , , , , , , , | Comments Off on The Book of Daniel in Lithuanian Yiddish

The Book of Esther in Lithuanian Yiddish


TRANSLATION BY DOVID KATZ

(AS PRINTED BOOKLET, MARCH 2020)


yb_esther_webFrontispiece by Giedrė Beconytė   שער⸗בילד פון גיעדרע בעצאָניטע 


  ◊ 

  ◊

מגילת אסתר

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

בוויﬥנא

די פּרקים

א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י

הערה: אין אָט דעם תרגום אסתר לייענט זיך וי — [עי]; בשעת ווען וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב [טעיב], בעת אַ טוֹיב [טאָיב] פליט אַזש אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש; בײַ די ווערטער פון סעמיטישן אָפּשטאַם, איז עס בדרך כלל [עי] אין אָפענע טראַפן (סוחר [סעיכער], סודות [סעידעס]); [אָ] אין פאַרמאַכטע טראַפן (סוחרים [סאָכרים], סוד [סאָד]).

☜ רות       ☜ מלכים א       ☜ מלכים ב       ☜ הושע      ☜ יונה      ☜ איכה     

☜ דניאל      ☜ קהלת      ☜ שיר השירים 

≡≡ פּרק א ≡≡ 

(א) ס′געווען אַזוי, אָט אין די יאָרן פון אֲחַשְׁוֵרוֹשְׁן, אָדאָס איז דאָך דער אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ וואָס קיניגט פון הוֹדּוּ אַזש ביזקל כּוּשׁ, אַ קיימא⸗לן הונדערט מיט צוואַנציק⸗זיבן מדינות.

(ב) יענע יאָרן, דער מלך אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ זיצט זיך אַפן כסא המלכות אַוואָס אין שׁוּשַׁן הַבִּירָה, (ג) אין דריטן יאָר פון זײַן קיניגן, ער מאַכט אַ הוליאַנקע פאַר אַלע זײַנע הויכע לײַט און אַרבעטער, די חיילות פון פּערסיע און מָדַי, מיט די פַּרְתְּמִים און די שָׂרִים פון די מדינות וואָס פאַר עם, (ד) באַם אוֹיספײַנען זיך מיטן עשירות פון רומשאַפט פונעם מלכות, און מיט די טײַערשאַפט פון די שיינקײַט פון זײַן גרויסשאַפט, אַף אַ סך טעג, אַזש הונדערט אַכציק טעג.

(ה) באַם אָפּענדיקן אָטאָ די טעג האָט דער מלך געמאַכט פאַרן גאַנצן עולם אַוואָס געפינט זיך אין שׁוּשַׁן הַבִּירָה, פונעם גרעסטן אַזש ביזקל דעם קלענסטן, נאָך אַ הוליאַנקע פון זיבן טעג אינעם הויף פונעם גאָרטן באַם מלכס פּאַלאַץ, מיט (ו) ווײַס⸗לײַוונט, פּראַכט⸗באַוול און בלאָ⸗וואָל, צונויפגעשטריקט פון שנורן פונעם איידלסטן פלאַקס⸗שטאָף, פּורפּורנע, אַף זילבערנע שטעקעלעך און זײַלן פון מאַרמור. די אָנלען⸗בעטעלעך זײַנען פון גאָלד און זילבער געווען, די פּאַדלאָגע — פון אַלאַבאַסטער און מאַרמלשטײן, פון פּערלמוטער, און פּראַכט⸗מאַרמל. (ז) טרינקען האָט מען דערלאַנגט אין גאָלדערנע כלים, פאַרשיידנאַרטיקע כלים, דעם מלכותדיקן ווײַן, פילאַרטיק, כְּיַד הַמֵּלֶךְ. (ח) און דער טרינקען איז געווען מיט אַ מאָס, קיינער האָט ניט גענייט, ווײַלע אָט אַזויאָ האָט אײַנגעפונדעוועט דער מלך אַף די אַלע הויפּטלײַט פון זײַן הוֹיזגעזינד, צו מאַכן וועדליק דעם רצון פון אַיעדער⸗איטלעכן.

(ט) אויך די מלכה וַשְׁתִּי האָט געמאַכט — אַ ווײַבערשע הוליאַנקע, אינעם בֵּית הַמַּלְכוּת אַוואָס באַם מלך אחשוורוש. (י) אין זיבעטן טאָג, אַז אַפן האַרצן באַם מלך איז גוט געווען, מיטן ווײַן, האָט ער אַ זאָג געטאָן מְהוּמָנען, בִּזְּתָאן, חַרְבֿוֹנָאן, בִּגְתָֿאן, אֲבַֿגְתָֿאן, זֵתַֿרְן, און כַּרְכַּסְן, די זיבן סריסים וואָס באַדינען פון פאַרן מלך אחשוורוש, (יא) אַף צו ברענגען וַשְׁתִּי⸗הַמַּלְכָּהן, מיטן מלכותדיקן קרוין, אַף צו באַווײַזן די פעלקער מיט די שָׂרִים איר שיינקײַט, זי איז דאָך אַ קראַסאַוויצע געווען. (יב) גייט וַשְׁתִּי און זאָגט זיך אָפּעט פון קומען לוֹיטן מלכס וואָרט, וואָס איז איבערגעגעבן געוואָרן אין האַנט פון די סריסים. דער מלך איז זייער אין כעס געוואָרן. דער גרימצאָרן באַ עם האָט אונטערגעברענט. (יג) האָט דער מלך גענומען פרעגן באַ די חכמים, די קענער פון די צײַטן — מחמת אָט אַזויאָ איז געווען דעם מלכס שטייגער לגבי אַלע קענער פון דַּתֿ⸗און⸗דִּין. (יד) האַרט נאָענט באַ עם זײַנען געווען: כַּרְשְׁנָא, שֵׁתָֿר, אַדְמָתָֿא, תַּרשִׁישׁ, מֶֽרֶס, מַרְסְנָא, און מְמוּכָֿן, די זיבן שָׂרִים פון פּערסיע און מָדַי, פּנים⸗קוקער באַם סאַמעראָדנעם מלך, וואָס זיצן אויבנאָן אין מלכות:

(טו) „לוֹיטן דין — וואָס זאָל מען מאַכן מיט ושתי⸗המלכהן, אַלמאַי זי האָט ניט געטאָן לוֹיטן זאָג פונעם מלך אחשוורוש, וואָס איז איבערגעגעבן געוואָרן אַדורך די סריסים?“ 

(טז) האָט מְמוּכָֿן געטאָן ענטפערן פון פאַרן מלך מיט די שָׂרִים: 

„ניט נאָר דעם מלך אַליין האָט זי באַעוולט, די וואַסטע⸗המלכה, נאָר וואָדען די אַלע שָׂרִים און נאָכמער די אַלע אומות אַוואָס אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך אַכעסווייריסן! (יז) ס′באַדאַרף מערניט אַרוֹיש אַזאַ מין וואָרט פון די מלכה צו די אַלע ווײַבער אַף צו מאַכן לעכערלעך זייערע מענער באַ זשאַך אין די אויגן, אַז זיי וועלן אַרומגיין און זאָגן:

„אָט! אַכעסווייריס⸗הַמֵּלֶךְ האָט געהייסן ברענגען פאַר עם די וואַסטע⸗הַמַּלְכָּהן — און זשי קומט ניט! (יח) אַז נאָך אין זעלביקן טאָג וועלן די באַלעבאָסטעס פון פּערסיע און מָדַי וואָס דערהערן די רייד פון די מלכהן, פּונקט אָט אַזויאָ אַ זאָג טאָן די אַלע שָׂרִים פון מלך, ס′עט גאָרניט קלעקן אַף בזָיון מיט ירגָזון! (יט)

„אויבע דער מלך האַלט עס פאַר אַ גוטן אײַנפאַל, טאָ זאָל אַרוֹיס אַן אוקאַז, אַ מלוכהסער, פון פאַר עם, און ס′זאָל ממש אַרײַנגעסריבן ווערן אין די געזשעטשן פון פּערסיע מיט מָדַי, מ′זאָל ניט עובר זײַן, אַז די וואַסטע זאָל מער ניט אַרײַן צום מלך. די גאַנצע מלכות אירע זאָל דער מלך אָפּגעבן אירער אַ געזעלין וואָס איז בעשער פאַר איר. (כ) און אַז דעם מלכס פּריקאַז ′עט געהערט ווערן, ווי אַזוי מ′זאָל האַנדלען איבער גאָר זײַן מלכות, אַווי גרויס זי זאָל ניט זײַן — אָט וועלן די אַלע ווײַבער כבוד אָפּגעבן, אואוואַזשאַיען די מענער זייערע, פונעם גרעשטן און אַזש ביזקל דעם קלענשטן.“

(כא) די זאַך האָט זיך גראָד פאַררעכנט פאַר אַ גוטע באַם מלך אין די אויגן, און באַ די שָׂרִים, און דער מלך האָט געמאַכט וועדליק מְמוּכָֿנס עצות, (כב) און ער האָט בריוו געשיקט אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך: אַ מדינה אַ מדינה לוֹיט איר שריפט, אַ פאָלק און אַ פאָלק לוֹיט זײַן לשון, אַזוי אַרומעט אַז יעדער מאַן זאָל באַ זיך אין שטוב אַ באַלעבאָס זײַן.

און אַלציקעדינג ריידנדיק מיטן לשון פון איטלעכן פאָלק.

≡≡ פּרק בּ ≡≡ 

(א) אַנאָך די אַלע זאַכן, אַז ס′האָט זיך באַם מלך אחשוורוש דער גרימצאָרן אײַנגערואיקט, האָט ער זיך דערמאָנט אין וַשְׁתִּין, אין דעם וואָס זי האָט אָפּגעטאָן, און אין דעם וואָס איר איז אָפּגעמשפּט געוואָרן. (ב) און די בחורים וואָס באַם מלך, וואָס באַדינען עם, האָבן עם אַ זאַג געטאָן: 

„אי′זאָל מען דעם מלך אוֹיסזוכן מיידלעך בשולות, קראַסאַוויצעס, (ג) און זאָל דער מלך באַשטימען נאַטשאַלניקעס אין די אַלע מדינות וואָס אין זײַן מלכות, און זיי וועלן זאַמלען אַיעדע מיידל אַ בשולה וואָס זי איז אַ שיינהײַט, אַף שׁוּשַׁן הַבִּירָה צום בֵּית הַנָּשִׂים, אין רסוּת באַ הֵגֶאן, דעם מלכס סריס, וואָס איז דער סיימער איבער די ווײַבער, און זייערע קעשטלעכע סמירעכצער ט′מען זיי דערלאַנגען. (ד) און אָטאָ די מיידל וואָס′עט זײַן די בעשטע אין די אויגן פונעם מלך וועט קיניגן אַפן אָרט פון די וואַסטין!“

די זאַך איז דעם מלך דווקא וואוילגעפעלן געווען, און ער האָט אָט אַזויאָ געמאַכט.

(ה) אַ געוויסער איד האָט גראַדע דאַמאָלסט געלעבט אין שׁוּשַׁן הַבִּירָה, און געהייסן האָט ער מָרְדְּכַי, דער זון פון יָאִיר⸗בֶּן⸗שִׁמְעִין, אַ זון פון קישׁ דעם בֶּנְיָמִינער, (ו) וואָס איז פון ירושלים פאַרשיקט געוואָרן אין גלות אינאיינעם מיט די פאַרשיקטע מיט יְכָֿנְיָהן, מלך יהודה, אַוואָס ס′האָט פאַרשיקט אין גלות נְבוכַֿדְנֶאצַּר מֵלֶךְ בָּבֶל. (ז) און ער האָט געהאָדעוועט הֲדַסָּהן, אַזי איז אֶסְתֵּר, די טאָכטער פון זײַן פעטער, ווײַלע באַ איר זײַנען קיין טאַטע⸗מאַמע ניט געווען. און די מיידל איז אַ פּאַרשיין אַ יפהפיה. אַז ס′זײַנען באַ איר געשטאָרבן דער טאַטע און די מאַמע האָט איר מרדכי גענומען פאַר אַ טאָכטער צו זיך.

(ח) איז געווען אַזוי. אַז דער וואָרט פונעם מלך און זײַן אוקאַז האָבן זיך פאַרשפּרייט, און אַ פולע מיידלעך האָבן זיך גענומען זאַמלען אין שושן הבירה אַדורך הֵגַיען, און אסתר איז גענומען געוואָרן צום בית המלך אַדורך הֵגַי, וואָס איז געווען דער שׁוֹמֵר הַנָּשִׁים. (ט) און די מיידל האָט חן געפונען באַ עם אין די אויגן, און זי האָט באַ עם צוגעצויגן גענאָד. ער האָט זיך געאײַלט איר געבן די קעסטלעכע שמירעכצער, מיט אירע אָפּגאָבן פון מאָלצײַטן, איר צו געבן די זיבן בחורטעס די צוגעשטעלטע צו איר, געגעבן צו ווערן אַדורכן בֵּית הַמֵּלֶךְ. סײַ איר סײַ אירע בחורטעס האָט ער העלטער געהאַט לטובה⸗וועגן אינעם בֵּית הַנָּשִׁים. (י) אסתר האָט ניט אוֹיסגעזאָגט פון וואָס פאַראַ פאָלק און שורש איז זי פאָרט, ווײַלע מרדכי האָט איר בפירוש געהייסן זי זאָל ניט אוֹיסזאָגן.

(יא) טאָג⸗אײַן טאָג⸗אוֹיסעט פלעגט זיך מרדכי אַרומשפּאַצירן פון פאַרן הויף פונעם בֵּית הַנָּשִׁים, אַף געוואָר ווערן וואָס ס′מאַכט אסתר, און וואָס וועט מיט איר געטאָן ווערן.

(יב) און אַווען ס′איז געגאַנגען די ריי פון די מיידל און נאָך אַ מיידל, איטלעכע זאָל צום מלך אחשוורוש אַרײַנגיין — אָדאָס איז צום סוף נאָכדעם ווי באַ איר איז געווען, לוֹיטן שטייגער באַ די פרוֹיען, די צוועלף חדשים ביזקל וואַנענט ס′ווערט זיי דערגאַנצט די טעג פון זייערע קעסטלעכע באַשמירעכצער: זעקס חדשים שֶֽׁמֶן מירע, און זעקס חדשים שֶֽׁמֶן בְּשָׂמִים; און מיט ווײַבערשע זאַלבונגען אַלערלייאיקע. (יג) דאַמיט וואָלט אַ מיידל קומען צום מלך, קומענדיק מידאַמיט פונעם בית הנשים ביזקל אין בית המלך אַרײַן.

(יד)  איז זי יענעם אָוונט געקומען. אינדערפרי האָט זי זיך אומגעקערט, שוין אינעם צווייטן בית הנשים, באַ שַׁעַשְׁגַּזְן דעם מלכס סריס, שומר פון די פִּילַגְשִׁים; זי וואָלט ניט קומען ווײַטער צום מלך סײַדן עם פאַרוועלט זיך אין איר, און זי ווערט דאַמאָלסט אַרוֹיסגערופן באַם נאָמען. (טו) איז טאַקע אָנגעקומען דער אופרוף: אֶסְתֵּר⸗בַּת⸗אֲבִיחַיִל (אֲבִיחַיִל איז געווען דער פעטער פון מָרְדכְין, וואָס האָט איר פאַר אַ טאָכטער גענומען), זי זאָל צום מלך אַרײַן. זי האָט קיין שום זאַך ניט געבעטן, אַחוץ דעם וואָס ס′טוט נאַראַיען הֵגַי, דעם מלכס סריס דער שׁוֹמֵר הַנָּשִׁים.

ס′האָט זיך געמאַכט, אַז די אסתר האָט חן געפונען באַ די אַלע וואָס קוקן איר אָנעט. (טז) אסתרן האָט מען גענומען צום מלך אחשוורושן אין זײַן בית מלכות, אינעם צענטן חודש, אָדאָס איז חודש טֵבֵֿתֿ, דאָס איז געווען אין זיבעטן יאָר פון זײַן קיניגן. (יז) און דער מלך האָט גראַדע האָלט געהאַט אסתרן, מער איידער אַלע אַנדערע פרוֹיען, און זי האָט נושא חן⸗און⸗גענאָד געווען באַ עם, מער איידער די אַלע בתולות. האָט ער אַוועקגעשטעלט די קרוין פון מלכות באַ איר אַפן קאָפּ, און ער האָט איר באַקיניגט אַפן אָרט פון וַשׁתִּין, (יח) און ער האָט אַ גרויסע הוליאַנקע געמאַכט פאַר אַלע זײַנע שָׂרִים מיט זײַנע אַרבעטער, אַדאָס איז געווען „מִשׁתֵּה אֶסְתֵּר“: אסתרס הוליאַנקע. און ער האָט געמאַכט אַ הנחה פאַר די מדינות און גענומען דערלאַנגען באַגנעדיקונגען, ממש כְּיַד הַמֵּלֶךְ.

(יט) אַז די בתולות האָט מען אַ צווייטן מאָל געמאַכט אַן אסיפה, און מרדכי איז געזעסן באַם מלכס טויער (כ) (אסתר האָט ניט דערציילט איר שורש און איר פאָלק לוֹיט אָדעם וואָס מרדכי האָט איר אָנגעזאָגט — די אסתר טוט אָדאָס וואָס דער מרדכי הייסט אַזוי ווי דאַמאָלסט ווען זי איז געווען אין זײַן אפּוטרופּסות). 

(כא) יענע טעג, אַז מרדכי זיצט זיך באַם מלכס טויער, אָט גייען און כעסן זיך אַקעגן דעם מלך בִּגְתָן און תֶרֶשׁ, צוויי פונעם מלכס סריסים, שוועל⸗שומרים, זיי האָבן געוועלט אַזש אַ האַנט לייגן אַף אחשוורוש⸗המלכן. (כב) מרדכי איז געוואָר געוואָרן, האָט ער געזאָגט אסתר⸗המלכהן, און אסתר האָט עס אוֹיסגעזאָגט דעם מלך אין נאָמען פון מרדכין. (כג) האָט מען אוֹיסגעפאָרשט דעם ענין, ס′האָט זיך אופגעוויזן, און מען האָט זיי ביידן אַף אַ בוים אופגעהאַנגען.

און ס′איז אופגעשריבן געוואָרן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים“ וואָס פאַרן מלך.

≡≡ פּרק ג ≡≡ 

(א) אַנאָך די אַלע זאַכן, האָט דער מלך אחשוורוש גענומען און געהעכערט דעם ראַנג באַ הָמָן⸗בֶּן⸗הַמְדָתָֿאן דעם אַגאַגער, און האָט עם גרויסאַרטיק געמאַכט, זײַן אַמט העכער געשטעלט איידער באַ די אַלע שָׂרִים וואָס אַרום עם. (ב) האָבן די אַלע באַדינער פונעם מלך וואָס באַם מלכס טויער גענומען פאַלן כּוֹרְעִים און זיך אונטערבוקן פאַר הָמָנען, ווײַלע אָט אַזויאָ האָט דער מלך אַף עם געהייסן.

מרדכי האָט זיך אָבער ניט געקניט און ניט געבוקט. (ג) טוען אַ פרעג באַ מרדכין דעם מלכס באַדינער וואָס באַם מלכס טויער:

„פארוואָס זשע זײַנט איר עובר אַפן מלכס אוקאַז?“

(ד) ס′געווען אַזוי, אַז באַם אַ זאָג טאָן עם, אָט אַזויאָ, טאָג⸗אײַן טאָג⸗אוֹיסעט, און ער אַליין האָט זיך צו זיי גאָרנישניט צוגעהערט, האָבן זיי אָנגעדאַציילט הָמָנען, אַ קוק טאָן זען צי מרדכיס ווערטער וועלן שטאַנדהאַפטיק בלײַבן, ווײַלע ער האָט דאָך זיי געזאָגט אַז ער איז אַ איד. (ה) דערזעט המן אַז ניט מרדכי נייגט זיך, ניט ער בייגט זיך פאַר עם, איז המן אָנגעפילט געוואָרן מיט גרימצאָרן. (ו) נאָר באַ עם אין די אויגן איז געווען אַ בזיון, איינער אַליין מרדכין אָנרירן מיט אַ האַנט, ווײַלע מ′האָט דאָך עם אַ זאָג געטאָן דעם פ אָ ל ק פון מרדכין, האָט זיך אונטערגענומען המן פאַרטיליקן די אַלע אידן אַוואָס איבערן גאַנצן מלכות אחשוורוש. דעם פאָלק פון מרדכין.

(ז) אינעם ערשטן חודש, אָדאָס איז חודש ניסן, אין צוועלפטן יאָר פון אחשוורושן, האָט מען פּור געוואָרפן, דאָס זײַנען גורל⸗שטיינדעלעך, פאַר המנען, טאָג⸗אײַן טאָג⸗אוֹיסעט, חודש⸗אײַן חודש⸗אוֹיסעט, ביזקל דעם צוועלפטן חודש, אָדאָס איז דער חודש אָדָר. (ח) האָט המן געזאָגט דעם מלך אחשוורושן: 

„פאַראַן איין פאָלק אַזאַ, צעזשייט און צעספּרייט צוויסן די פעלקער אין די אַלע מדינוש וואָס אין אײַער מלכות, און זייערע געזעצן זײַנען אַנדערשט פון אַיעדער פאָלק, און די געזשעטשן פונעם מלך פירן זיי ניט אוֹיסעט; דאַריבער לוינט זיך ניט דעם מלך זיי סאַנעווען. (ט) טאָמער איז באַם מלך גוט, טאָ זאָל אײַנגעסריבן ווערן, אַז מ′זאָל זיי פאַרטיליקן, און טשען טוֹיזנט כִּכָּרים זשילבער וועל איך אָפּוועגן באַ די וואָס פירן אוֹיסעט די מלאכה, כדי עס ברענגען צום מלכס גניזשה“.

(י) האָט דער מלך אַראָפּגענומען זײַן פינגערל וואָס אַף זײַן האַנט און האָט עם איבערגעגעבן הָמָן⸗בֶּן⸗הַמְדָתָֿאן, דעם אַגאַגער, דעם צוֹרֵר הַיְּהוּדִים, (יא) און דער מלך טוט המנען אַ זאָג: 

„אָט איז די זילבער, ס′ווערט אײַך אָפּגעגעבן. וואָס שייך אָטאָ דעם פאָלק, מאַכט מיט זיי אַזוי ווי באַ אײַך קומט אוֹיסעט גוט פאַר אײַערע אויגן.“

(יב) האָט מען צונויפגערופן דעם מלכס סופרים, אין ערשטן חודש, אין דרײַצעטן טאָג דערפון, און מ′האָט אופגעשריבן אַלציקעדינג אָט אַזויאָ ווי ס′האָט המן געהייסן די אֲחַשְׁדַּרְפָּנִים פונעם מלך און זייערע אונטערטעניקע וואָס איבער אַיעדע מדינה און מדינה; און צו די שָׂרִים פון אַיעדן פאָלק און פאָלק, לוֹיט די שריפט פון איטלעכן: אַ פאָלק אַ פאָלק אַף זײַן לשון, אין נאָמען פון מלך אחשוורושן איז דאָס געשריבן און פאַרחַתְֿמעט געוואָרן מיטן פינגער⸗זיגל פונעם מלך. (יג) מ′האָט בריוו געשיקט אַמיט די לויפער אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך, אַף צו צעשמעטערן, דערהאַרגענען, און פאַרטיליקן די אַלע אידן, פון אַ אינגל ביזקל אַ זקן, עופהלעך און פרוֹיען, אין אַן איינאיינציקן טאָג, אום דרײַצעטן טאָג פון צוועלפטן חודש, ער איז דאָך דער חודש אָדָר; און די גזילהכץ פאַר זאַקרויב ט′מען אוֹיסכאַפּן. (יד) די פַּתְֿשְׁגָנִים פונעם כְּתַֿבֿ האָט מען ווי אַן אוקאַז אין איטלעכע מדינה און מדינה געגעבן, אָפנבאַרלעך פאַר די אַלע פעלקער, זיי זאָלן באַהאַוונט זײַן וועגן אָטאָ דעם טאָג. (טו) די לויפער זײַנען דרינגלעך אַרוֹיס לוֹיטן דְּבַר הַמֵּלֶךְ, און דער אוקאַז איז געגעבן געוואָרן אין שושן הבירה גופא.

דער מלך און המן האָבן זיך אַוועקגעזעצט אָנזשלאָקען זיך.

פונדעסטוועגן איז די שטאָט שושן אַ מבוהל⸗געפּלעפטע געבליבן.

≡≡ פּרק ד ≡≡ 

(א) אַלציקעדינג וואָס טוט זיך אָפּעט איז מרדכי געוואָר געוואָרן. האָט ער זיך קריעה געריסן די בגדים, זיך אָנגעטאָן מיט זאַק און אַש, און איז אַרוֹיס אינמיטן שטאָט און האָט אַרוֹיסגעשריען מיט אַ געשריי אַ גרויסן, אַ ביטערן. (ב) ער איז אָנגעקומען פאַרן טויער פונעם מלך מיט זײַן אָנטועכץ פון זאַק.

(ג) אין איטלעכע מדינה און מדינה, אַוואו נאָר ס′איז דערגאַנגען דער דְּבַר הַמֵלֶךְ מיטן אוקאַז זײַנעם, איז געווען באַ די אידן אַ גרויסע אבילות, מיט אַ תענית, אַ געוויין, אַ קלאָגעניש. אַ סך זײַנען אין זאַק און אַש געלעגן.

(ד) אסתרס בחורטעס וואָס באַדינען איר זײַנען צו איר געקומען, אויך אירע סריסים, זיי האָבן איר די זאַך דערציילט. די מלכה איז געווען שטאַרק דערשוֹידערט. זי האָט אַוועקגעשיקט מלבושים מרדכין אָנטאָן, ער זאָל פון זיך אַראָפּנעמען דעם זאַק, האָט ער אָבער ניט אָנגענומען. (ה) האָט אסתר גערופן הֲתָֿכְן, פון די סריסים באַם מלך אַוועמען ער האָט געשטעלט פון פאַר איר, און זי האָט עם אָנגעהייסן ער זאָל צוגיין צו מרדכין, געוואָר ווערן ו ו אָ ס איז דאָס, און וואָס א י′ דאָס?! (ו) איז חֲתָֿךְ אַרוֹיס צו מרדכין אַפן ברייטן פּלאַץ וואָס פאַרן מלכס טויער. (ז) האָט עם מרדכי דערציילט אַלציקעדינג וואָס ס′האָט מיט עם פּאַסירט, און דעם סך⸗הכל מיט די געלט וואָס המן האָט געזאָגט ער וועט אָפּוועגן פאַרן מלכס גניזה וואָס פון די אידן — פאַר זייער פאַרטיליקונג. (ח) און אַ פַּתְשֶׁגֶן⸗איבערשרײַבונג פון אוקאַז וואָס איז אין שושן אַרוֹיסגעגעבן געוואָרן, זיי אומברענגען, האָט ער עם געגעבן ער זאָל באַווײַזן אסתרן, איר דערציילן, און איר אָנהייסן קומען צום מלך מיט תחנונים און צו בעטן זיך פאַר עם פון איר פאָלקס וועגן.

(ט) איז קומט צוגיין חֲתָֿךְ און דערציילט אסתרן אָדאָס וואָס ס′האָט מרדכי געזאָגט. (י) אסתר האָט חֲתָֿכְן געענטפערט, און עם געהייסן איבערגעבן מרדכין אָטאָ די ידיעה:

(יא) „די אַלע באַדינער פונעם מלך, און די אַלע מענטשן פון דעם מלכס מדינות ווייסן דאָך, אַז איטלעכער מאַנסביל און איטלעכע פרוֹיספּאַרשוין, וואָס ס′עט נאָר קומען צום מלך אינעם אינעווייניקסטן הויף, אַז מ′האָט דעם מענטשן ניט געטאָן רופן, איז איין דין פאַראַן: דערהאַרגענען; אַחוץ דעמענען, אַוועמען דער מלך וועט עם אוֹיסציען דעם גאָלדערנעם מלכות⸗שטעקעלע. דער⸗אָ וועט לעבן. און איך? שוין דרײַסיק טעג אַ קיימא⸗לן וואָס מען רופט מיר ניט קומען צום מלך“.

(יב) האָט מען מרדכין איבערגעגעבן אסתרס רייד, (יג) האָט מרדכי אַ זאָג געטאָן אַוואָס מ′זאָל אסתרן תשובה געבן: 

„זאָלסט נאָר ניט מיינען באַ זיך אין האַרצן, אַז אינעם בֵּית הַמֵּלֶך וועסט זיך אָפּראַטעווען, מער איידער די אַלע אַנדערע אידן! (יד) ווײַלע אויבע דו′סט אונטערשווײַגן, פּתח⸗שין⸗שאַ, דאַמאָלסט וועט אַ פאַרגרינגערונג מיט אַ ישועה זיך אופשטעלן פאַר די אידן פון אַנדערשטוואו, און דו, אינאיינעם מיט דײַן טאַטנס הוֹיזגעזינד, איר′עט אָנגעוואָרן ווערן. און ווער ווייס? אפשר בינסטו גאָר פאַר אָט אַזאַ מין צײַט בכלל צו מלכות דערגאַנגען?“

(טו) האָט אסתר אַ זאָג געטאָן אַוואָס מ′זאָל ענטפערן און איבערגעבן מרדכין:

„גיי זשע און זאַמל אײַן די אַלע אידן וואָס געפינען זיך אין שושן. מאַך פון מײַנטוועגן אַ תענית. מ′זאָל ניט עסן און ניט טרינקען, דרײַ טעג, טאָג און נאַכט. איך וועל אָט אַזויאָ אויכעט אָפּפאַסטן, און די בחורטעס וואָס באַ מיר, און אָט דערמיט וועל איך צום מלך קומען, אַוואָס איז ניט לוֹיטן דין. און טאָמער וועל איך אָפּשטאַרבן — איז וועל איך אָפּשטאַרבן.“

(טז) איז מרדכי אַף זײַן וועג אַוועק. אַלציקעדינג וואָס ס′האָט עם געהייסן אסתר האָט ער געטאָן.

≡≡ פּרק ה ≡≡ 

(א) ס′געווען אַזוי: אַפן דריטן טאָג האָט זיך אסתר אָנגעטאָן מיטן הולך פון מלכות. זי איז געשטאַנען אינעם אינעווייניקסטן הויף פונעם בֵּית הַמֵּלֶךְ אַקעגנאיבער דעם מלכס הוֹיז. דער מלך איז זיך געזעסן אַף זײַן כִּסֵא הַמַּלְכוּת אין בֵּית הַמַלְכוּת, אַקעגנאיבער דעם אַרײַנגאַנג פון הוֹיז. (ב) איז געווען אַזוי, אַז דער מלך האָט נאָר אסתר⸗המלכהן דערזען, אַ שטייענדיקע אַפן הויף, האָט זי באַ עם אין די אויגן נושא חן געווען, און ער האָט צו אסתרן צוצו אוֹיסגעצויגן זײַן מלכות⸗שטעקעלע דעם גאָלדערנעם, וואָס באַ עם אין האַנט. אסתר האָט זיך דערנענטערט און האָט אַ ריר געטאָן דעם שפּיץ פון שטעקעלע. (ג) פרעגט באַ איר דער מלך: 

„אַוואָס איז דיר, אסתרקע מלכה? און וואָס איז דען באַ דיר די בקשה? ביזקל אַ העלפט די מלוכה, און ס′עט דיר אָפּגעגעבן ווערן!“

(ד) זאָגט עם אסתר:

„אויבע באַם מלך איז גוט, טאָ זאָל ער קומען נאָך הײַנט מיט המנען אַף אַ הוליאַנקע וואָס איך גיי פון זײַנטוועגן מאַכן“.

(ה) זאָגט דער מלך: 

„יאָגט עם אונטער, המנען, צו מאַכן לוֹיט אסתרס וואָרט.“

זײַנען זיי געקומען, דער מלך און המן, אַף די הוליאַנקע אַוואָס ס′האָט אסתר געמאַכט. (ו) זאָגט דער מלך אסתרן בעתן ווײַן טרינקען: 

„אַוואָס איז דײַן באַגער און ס′וועט דיר געגעבן ווערן. און אַוואָס איז דײַן בקשה, ביזקל אַ העלפט די מלוכה און ס′עט געטאָן ווערן!“

(ז) האָט אסתר געענטפערט, אַזאָגטאָנדיק:

„מײַן באַגער? מײַן בקשה? (ח) טאָמער האָב איך חן געפונען באַם מלך אין די אויגן, און אויבע ס′איז דעם מלך אַ גוטע זאַך, געבן מײַן באַגער און אוֹיספירן מײַן בקשה, טאָ זאָל דער מלך קומען מיט המנען אַף אַ הוליאַנקע וואָס איך גיי מאַכן פון אײַערטוועגן — און מאָרגן וועל איך טאָן לוֹיטן וואָרט פונעם מלך.“

(ט) אין יענעם טאָג איז המן אַרוֹיס אַ פריילעכער און מיט אַ גוטע שטימונג. נאָר וואָדען, אַז ער האָט דערזען, המן, מרדכין באַם מלכס טויער, און ניט ער שטעלט זיך אופעט, ניט ער טוט זיך אַ ריר בכלל, איז המנען פול געוואָרן מיט גרימצאָרן אַף מרדכין. (י) פונדעסטוועגן האָט זיך המן אײַנגעהאַלטן, און איז אָנגעקומען צו זיך אַהיים און ער האָט געשיקט ברענגען זײַנע האָלטהאָבער מיט זֶרֶשְׁן, זײַן ווײַב. (יא) און המן האָט זיי דערציילט וועגן זײַן כבוד און עשירות און זײַנע מערערע זין, און וועגן אָדעם אַלעמען אַוואָס דער מלך האָט עם געהויבן און עם געהעכערט אַזש איבער די אַלע שָׂרִים און די באַדינער פונעם מלך. (יב) און ער האָט אַ זאָג געטאָן, המן:

„וואַ, אסתר⸗המלכה האָט קיינעם ניט פאַרבעטן מיטן מלך אַף די הוליאַנקע אַוואָש זשי גייט מאַכן אַחוץ מיר! און אויכעט אַף מאָרגן בין איך גערופן באַ איר אינאיינעם מיטן מלך. (יג) נאָר וואָס טויג עס מיר אַלטשיקעדינג, כל⸗זמן איך קוק אָנעט דעם אידן, מרדכין, זשיטשענדיק באַם מלכש טויער.“

(יד) טוט עם אַ זאָג זֶרֶשׁ זײַן ווײַב, אַזוי אויך זײַנע האָלטהאָבער: 

„זאָל מען אַ תליה מאַכן, פופציק אמה די הייך, און אינדערפרי גיי רייד מיטן מלך מ′זאָל דערוף מרדכין הענגען. אַדאַמאָלסט וועסטע קענען קומען מיטן מלך אַף די הוליאַנקע אַ פריילעכער“.

המנען איז וואוילגעפעלן די זאַך, האָט ער געמאַכט די תליה.

.

≡≡ פּרק ו ≡≡ 

(א) אָטאָ די נאַכט, אַז ס′האָט זיך דעם מלך ניט אײַנגעגעבן אײַנגעשלאָפן ווערן, האָט ער געהייסן ברענגען דעם „סֵפֶר הַזִכְרוֹנוֹת דִּבְרֵי הַיָּמִים“, מ′זאָל נעמען פאַרן מלך און אוֹיסלייענען.

(ב) האָט זיך גראַדע אָפּגעזוכט אַז ס′שטייט געשריבן אַפדערוף, אַז מרדכי האָט געהאַט דערציילט וועגן בִּגְתָנָאן מיט תֶרֶשְׁן, די צוויי סריסים דעם מלכס, די שוועל⸗שומרים, וואָס האָבן פּרובירט אַ האַנט לייגן אַף אחשוורוש⸗המלכן. (ג) איז טוט דער מלך אַ פרעג:

„וואָס פאַראַ כבוד און גרויסיקײַט האָט מען מרדכין געמאַכט פאַרדערפאַר, אַ?“

האָבן דעם מלכס בחורים די משרתים זײַנע עם געזאָגט, אַז מען האָט עם קיין שום זאַך ניט געמאַכט.

(ד) איז פרעגט דער מלך:

„אַווערידאָ⸗דאָ אַפן הויף?“

(המן איז געקומען אַפן אינדרוֹיסנדיקן הויף פון בֵּית הַמֶּלֶך, דעם מלך אַזוי⸗צו⸗זאָגן: אַז מ′דאַרף דעם מרדכין אופהענגען אַף דער תליה וואָס ער האָט עם צוגעגרייט.) (ה) דעם מלכס בחורים האָבן עם אַ זאָג געטאָן:

„אָט שטייט אין הויף המן“.

זאָגט דער מלך:

„טאָ זאָל ער אַרײַן“.

(ו) איז קומט אַרײַנעט המן, און דער מלך פרעגט באַ עם:

„אַוואָס באַדאַרף מען מאַכן מיט אַ מענטשן אַוועמען דער מלך וויל אָפּגעבן כבוד?“

זאָגט זיך המן שטילינקערהייט:

„אַוועמען קען דען דער מלך וועלן אָפּגעבן כבוד מער פון מיר?“

(ז) טוט ער, המן, אַ זאָג דעם מלך:

„אַ מענץ, וואָס דער מלך וויל עם אָפּגעבן כבוד, (ח) איז זאָל מען צוטראָגן בגדים פון מלכוש וואָס דער מלך האָט געהאַט געטראָגן, מיט אַ פערד אַוואָש אַף עם האָט געריטן דער מלך, און אַף וועמעס קאָפּ די קיניגליכע קרוין איז געווען געלייגט, (ט) און זאָל מען די מלבוסים מיטן פערד אָפּגעבן אַדורכן האַנט פון איינעם פון דעם מלכס שָׂרִים די פַּרְתְּמִים, און דעם⸗אָ מענצן, אַוואָס דער מלך וויל עם אָפּגעבן כבוד, זאָל מען די מלבוסים אָנטאָן, און זאָל מען עם אַדורכרײַטן אַפן פערד אַפן סטאָטיסן פּלאַץ. דערבײַ זאָל מען בפרהסיא אוֹיסרופן: „אָט אַזויאָ מאַכט מען אַ מענצן, וואָס דער מלך וויל עם אָפּגעבן כבוד!“

(י) זאָגט דער מלך המנען: 

„אַגיכער! נעמט די מלבושים מיט דעם פערד, אַזוי ווי איר′ט געזאָגט, און מאַכט עס פאַר מרדכי דעם אידן, וואָס ער זיצט זיך באַם קיניגליכן טויער, זאָל קיין שום זאַך ניט אַראָפּפאַלן פון דעם אַלעמען וואָס איר′ט אָקערשט אַ זאָג געטאָן“.

(יא) נעמט המן דעם לבוש מיטן סוס און טוט אָנעט מרדכין, און פירט עם אַדורך אין שטאָטישן פּלאַץ און רופט פון פאַר עם אוֹיסעט:

„אָט אַזויאָ מאַכט מען אַ מענטשן, וואָס דער מלך וויל עם אָפּגעבן כבוד!“

(יב) דערנאָכדעם האָט זיך מרדכי אומגעקערט צום טויער פונעם מלך. 

און המן — ער האָט זיך אַהיים געאײַלט אין אבילות, און מיט אַ צוגעדעקטן קאָפּ. (יג) נעמט ער, המן, דערציילן זֶרֶשְׁן, זײַן ווײַב, מיט די גאַנצע האָלטהאָבער זײַנע אַלציקעדינג וואָס ס′האָט מיט עם געטראָפן. האָבן עם געזאָגט זײַנע חכמים און זֶרֶשׁ זײַן ווײַב:

„טאָמער סטאַמט ער אָפּעט פון די אידן, אָטאָ דער⸗אָ מרדכי, באַ וועמען דו בינשט אַרײַנגעפאַלן, ′עסטע באַ עם ניט קענען געווינען, נאָר וואָדען, פאַלן ′עשטע גאָר אַראָפּפאַלן פון פאַר עם.“

(יד) זיי האָבן נאָך געהאַלטן אין ריידן, און אָט קומען אָנעט די סריסים פון מלך אָפּפירן המנען אַף די הוליאַנקע אַוואָס ס′האָט אסתר געמאַכט.

≡≡ פּרק ז ≡≡ 

(א) דער מלך איז אָנגעקומען, מיט המנען, אַף אוֹיסטרינקען מיט אסתר⸗המלכהן. (ב) זאָגט דער מלך אסתרן, אין צווייטן טאָג פון ווײַן⸗טרינקעכץ: 

„אַוואָס איז דײַן באַגער, אסתרקע⸗מלכה? ס′עט דיר געגעבן ווערן. און וואָס אי′ דען דײַן בקשה? אַביזקל אַ העלפט די מלוכה — און ס′עט דיר געמאַכט ווערן.“

(ג) האָט געענטפערט אסתר⸗המלכה, אַזאָגטאָנדיק:

„אַטאָמער האָב איך חן געפונען אין דײַנע אויגן, אָ מלך, און אויב באַם מלך איז גוט, טאָ זאָל מען מיר שאַנעווען מײַן לעבן — אַדאָס איז מײַן באַגער; און מײַן פאָלק שאַנעווען — אַדאָס איז מײַן בקשה. (ד) ווײַלע מ′האָט אונדז פאַרקויפט, מיר מיט מײַן פאָלק, אַף פאַרטיליקן, דערהאַרגענען, אומברענגען. אַז ס′וואָלט זײַן נאָר אַף שקלאַפן און שפחות פאַרקויפט צו ווערן, איז מילא, וואָלט איך דאָך צוגעשוויגן, ווײַלע דער שונא האָט ניט די ווערט, אַז דער מלך זאָל פונדאַפון אַ היזק האָבן.“

(ה) האָט דער מלך אחשוורוש געטאָן זאָגן, אַפרעגטאָנדיק אסתר⸗המלכהן: 

„אַ ו ו ע ר אי′ דאָס, און אַ ו ו א ו אי′ דער, וואָס באַ עם איז די האַרץ אָנגעדרודלט אָט אַזויאָ צו מאַכן?“

(ו) ענטפערט עם אָפּעט אסתר: 

„אַ חברהמאַן אַ פײַנט, אַ שונא! אָטאָ דער דאָזיקער — המן דער רשע!“

המן איז אַזש אופגעשוֹידערט געוואָרן פון פאַרן מלך מיט די מלכה. (ז) דער מלך האָט זיך אופגעהויבן אין זײַן גרימצאָרן פון ווײַן⸗טרינקעכץ און איז אַרײַן אין גאָרטן פון פּאַלאַץ. המן איז אָבער שטיין געבליבן אַף צו בעטן באַ אסתר⸗המלכהן מ′זאָל עם שאַנעווען, ווײַלע ער האָט אײַנגעזען אַז דער מלך האָט פאַר עם באַשטימט אַ שלעכטיקײַט. (ח) אַז דער מלך איז געקומען אַף קאַריק פונעם גאָרטן וואָס באַם פּאַלאַץ צום אָרט אַוואו ס′איז געווען די ווײַן⸗טרינקעכץ, און אָט טוט המן אַ פאַל אַרײַן אין בעט וואו ס′איז געווען אסתר. איז זאָגם עם דער מלך:

„די מלכה אײַננעמען באַ מיר אין סאַמע הוֹיז, אַדאָס אויכעט?“

וויבאַלד די ווערטער זײַנען פון מלכס מוֹיל אַרוֹיס האָט מען המנס פּנים באַדעקט. (ט) חַרְבֿוֹנָה, איינער פון די סריסים וואָס פאַרן מלך נעמט אַ זאָג טאָן: 

„וואָזשע, באַ המנען אין דער היים שטייט די תליה, פופציק אמה די הייך, וואָס המן האָט געמאַכט פאַר מרדכין. מרדכי — וואָס האָט פון מלכס וועגן אוֹיסדערציילט!“

זאָגט דער מלך: 

„הענגט עם דאַרוף אופעט!“

(י) האָט מען אופגעהאַנגען המנען אַף דער תליה וואָס ער האָט פאַר מרדכין צוגעגערייט.

באַם מלך האָט זיך אײַנגערואיקט דער גרימצאָרן.

≡≡ פּרק ח ≡≡ 

(א) אָטאָ דעם זעלביקן טאָג האָט דער מלך אחשוורוש אַוועקגעגעבן אסתר⸗המלכהן די הוֹיז פון המנען, דעם צורר היהודים. און מרדכי איז געקומען פאַרן מלך, ווײַלע אסתר האָט עם דערציילט אַוואָס ער איז דען באַ איר. (ב) האָט דער מלך אַראָפּגענומען דעם פינגערל, וואָס ער האָט געהאַט אַף קאַריק גענומען באַ המנען, און עם אַוועקגעגעבן מרדכין. אסתר האָט געשטעלט מרדכין איבערן הוֹיז פון המנען.

(ג) און אסתר איז נאָכאַמאָל אַוועק ריידן פאַרן מלך. זי איז אַראָפּגעפאַלן באַ זײַנע פיס, און האָט געוויינט, אין געבעטן מיט תחנונים בטל מאַכן די שלעכטיקײַט פון המן דעם אַגאַגער, און זײַן פּלאַן וואָס ער האָט צוגעטראַכט צו די אידן. (ד) האָט דער מלך אַרוֹיסגעצויגן זײַן מלכות⸗שטעקעלע דעם גאָלדערנעם, האָט זיך אסתר אופגעהויבן און איז געשטאַנען פון פאַרן מלך, (ה) און זי האָט געטאָן זאָגן:

„אויבע באַם מלך רעכנט זיך פאַר גוט, און אויבע איך האָב פאַר עם אין די אויגן חן געפונען, און די זאַך איז אַ כָּשְׁרע באַם מלך, און אָט בין איך אַ גוטינקע באַ עם אין די אויגן, טאָ זאָל אָנגעשריבן ווערן בטל מאַכן די בריוו וואָס ס′האָט צוגעקלערט הָמָן⸗בֶּן⸗הַמְּדָתָֿא דער אַגאַגער, אַוואָס ער האָט דאָך אָנגעשריבן אַף צו פאַרטיליקן די אידן אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך. (ו) ווײַלע אָט וואָס, ווי אַזוי זשע וועל איך קענען צוקוקן אַף אַזאַ שלעכטיקײַט וואָס ס′טרעפט אָנעט דעם פאָלק מײַנעם? און ווי אַזוי זשע וועל איך קענען צוקוקן אַפן אומברענגען מײַן אָפּשטאַם?“

(ז) האָט דער מלך אחשוורוש געזאָגט אסתר⸗המלכהן און מרדכין, דעם אידן: 

„אָט האָב איך אַוועקגעגעבן המנס הוֹיז אסתרן, און עם האָט מען געהאַנגען אַף דער תליה אַלמאַי ער האָט זײַן האַנט געלייגט אַף די אידישע מענטשן. (ח) איז אָט וואָס: איר, שרײַבט זשע אָנעט אָט אַזויאָ ווי אײַך איז גוט אין די אויגן, אינעם נאָמען פונעם מלך, און מיר וועלן עס פאַרחתמענען מיטן מלכס פינגער⸗זיגל, ווײַלע אַן אוקאַז⸗כְּתַֿבֿ וואָס סײַ ער איז אָנגעשריבן אינעם מלכס נאָמען, און סײַ ער איז געחתמעט מיטן מלכס פינגער⸗זיגל, קען מען ניט פאַרבַּטְלען.“

(ט) האָט מען דאַמאָלסטאָ גערופן דעם מלכס סופרים, אָדאָס איז אין דריטן חודש, ער איז דאָך דער חודש סיוון, אין צוואַנציק⸗דריטן טאָג דאַרין, און ס′איז אופגעשריבן געוואָרן וועדליק אַלציקעדינג וואָס מרדכי האָט געהייסן אין שייכות מיט די אידן: צו די אֲחַשְׁדַּרְפָּנים, און די אונטערטעניקע באַ זיי, און די שָׂרִים פון די מדינות, פון הוֹדּוּ און אַזש ביזקל כּוּשׁ, הונדערט מיט צוואַנציק⸗זיבן מדינות, אַ מדינה אַ מדינה לוֹיט איר שריפט, אַ פאָלק אַ פאָלק לוֹיט זײַן לשון, און צו די אידן אַף זייער שריפט און אַף זייער לשון. 

(י) האָט מען אין נאָמען פונעם מלך אחשוורוש אָנגעשריבן און פאַרחתמעט מיטן מלכס זיגל⸗פינגערל, און בריוו געשיקט אַדורך די פערד⸗לויפער, אָטאָ די⸗אָ — די אֲחַשְׁתְּרָנִים, אַוואָס זיי רײַטן אַף יאָג⸗פערד צוכטיק אוֹיסגעהאָדעוועטע, (יא) אַפדערוף, אַז דער מלך האָט געגעבן די אידן וואָס אין יעדער שטאָט און שטאָט זיך קהלן, זיך אָננעמען פאַר זייער לעבנס וועגן; צו פאַרטיליקן, דערהאַרגענען, אומברענגען די אַלע חיילות פון פעלקער מיט מדינות וואָס פאַלן אַף זיי אָנעט, אַף זייערע קינדער און ווײַבער און וואָלטן גערן זייער רכוש פאַר רויב גענומען — (יב) אין אַן איינאיינציקן טאָג אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך אחשוורוש, אום דרײַצעטן אין צוועלפטן חודש, ער איז דאָך דער חודש אָדָר; (יג) די איבערשרײַבונג, — דער פַּתְשֶׁגֶן, אַף צו געבן פאַר אַ דין אין יעדער מדינה און מדינה, אָפנבאַרלעך פאַר די אַלע פעלקער, אָט אַזויאָ אַז די אידישע מענטשן זאָלן זײַן צוגעגרייט אַף אָטאָ דעם טאָג, אַ נקמה צו נעמען אין זייערע שונאים. (יד) די לויפער מיט יאָג⸗פערד — די אֲחַשְׁתְּרָנִים, זײַנען אַרוֹיס, געיאָגט און געאײַלט אַדורכן דְּבַר הַמֵּלֶךְ, און דער געזעץ איז געגעבן געוואָרן אויך אין שושן הבירה גופא.

(טו) איז מרדכי אַרוֹיס פון פאַרן מלך מיט מלבושים פון מלכות, בלאָ⸗ווײַסינקע, אַ גרויסע גאָלדערנע קרוין, און אַ כאַלאַט פון איידלסטן פּורפּורנעם פלאַקס⸗שטאָף.

די שטאָט שושן האָט אַזש געשריען פאַר פרייד. (טז) באַ די אידן איז געווען ליכטיקײַט און פרייד און גליק און כבוד. (יז) און אין איטלעכע מדינה און מדינה, אין איטלעכע שטאָט און שטאָט, אַוואו נאָר אַן אָרט וואוהין ס′קומט אָנעט דער דְּבַר הַמֵּלֶךְ מיטן אוקאַז  — איז פרייד און גליק באַ די אידן, מ′טרינקט אוֹיסעט, ס′יום⸗טוב.

אַ סך פון די פעלקער פון לאַנד האָבן זיך גענומען פאַראידישן, ווײַלע אַף זיי איז אָנגעפאַלן דער פּחד פון די אידן.

≡≡ פּרק ט ≡≡ 

(א) אין צוועלפטן חודש, ער איז דאָך דער חודש אָדָר, אין דרײַצעטן טאָג דאַרינען, אַז ס′האָט געהאַלטן באַם אָנקומען די צײַט פון אַדורכפירן דעם דְּבַר הַמֵּלֶךְ מיטן אוקאַז, אָדאָס איז געווען אין טאָג אין אַוועלכן די שונאים פון די אידן האָבן געהאַט בדעה צו געוועלטיקן איבער זיי, און ס′איז פאַרקערט געוואָרן, אַזוי אַרומעט אַז די אידן זאָלן איבער זייערע שונאים געוועלטיקן, (ב) האָבן זיך די אידן געקהלט אין זייערע שטעט אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך אחשוורוש, לייגן אַ האַנט אַף די וואָס קלערן אַף זיי שלעכטיקײַט. קיין שום מענטש איז זיי ניט געשטאַנען אַקעגן, ווײַלע דער פּחד זייערער איז געפאַלן איבער די אַלע פעלקער. (ג) און די אַלע שָׂרִים פון די מדינות, און די אֲחַשְׁדַּרְפְּנים מיט זייערע אונטערטעניקע, און די וואָס מאַכן די אַרבעט פאַרן מלך, האָבן זיך געסטאַרעט פון די אידנס וועגן, ווײַלע ס′איז אַף זיי געפאַלן אַ פּחד פאַר מרדכין, (ד) מחמת דעם וואָס מרדכי איז אַ גרויסער מענטש געווען אינעם בֵּית הַמֵּלֶךְ, און דער שם זײַנער גילט אין די אַלע מדינות; אַלמאי אָטאָ דער מענטש, מרדכי, ווערט וואָסאַמאָל גרעסער.

(ה) און די אידן האָבן אין זייערע שונאים געשלאָגן אַ מכה מיטן שווערד, פון טויט און פון פאַרטיליקונג, און מיט זייערע שונאים האָבן זיי געמאַכט אָט אַזויאָ, ווי ס′האָט זיך זיי פאַרוועלט.

(ו) אין שושן הבירה האָבן די אידן דערהאַרגעט און פאַרטיליקט פינף הונדערט מאַן, און (ז) בתוכם:

 • פַּרְשַׁנְדָּתָֿאן, און

 • דַּלְפָֿנען, און (ח)

 • אַסְפָּתָֿאן, און

 • פּוֹרָתָֿאן, און

 • אֲדַלְיָאן, און

 • אֲרִידָתָֿאן, און (ט)

 • פַּרְמַשְׁתָּאן, און

 • אֲרִיסַיען, און

 • אֲרִידַיען, און

 • וַיְזָתָֿאן;

(י) די צען זין פון הָמָן⸗בֶּן⸗הַמְדָתָֿאן, דעם צורר היהודים, האָבן זיי דערהאַרגעט, נאָר אַפן רויב האָבן זיי קיין האַנט ניט געלייגט.

(יא) אין אָט דעם טאָג האָט מען פאַרן מלך געבראַכט דעם ציפער פון די הרוגים אין שושן הבירה. (יב) איז טוט דער מלך אַ זאָג אסתר⸗המלכהן: 

„אָט האָבן די אידן אין שושן הבירה דערהאַרגעט און פאַרטיליקט פינף הונדערט מאַן און די צען זין פון המנען, איז וואָזשע האָבן זיי אין די איבעריקע מדינות וואָס באַם מלך געטאָן, אַ? איז וואָזשע איז דײַן באַגער און ס′עט דיר געגעבן ווערן, און וואָס נאָכמער איז דײַן בקשה, און ס′עט געטאָן ווערן“.

(יג) איז זאָגט אסתר: 

„אויבע באַם מלך קומט אוֹיסעט גוט, טאָ זאָל מען אויך אָפּגעבן דעם מאָרגנדיקן טאָג די אידן וואָס אין שושן צו מאַכן לוֹיטן דין וואָס איז אַף הײַנט געזאָגט געוואָרן, און די צען זין פון המנען אַווײַטער הענגען בלײַבן אַף דער תליה“.

(יד) האָט דער מלך געהייסן ס′זאָל אָט אַזויאָ געטאָן ווערן, און עס איז אין שושן אַרוֹיסגעלאָזן געוואָרן אַן אוקאַז, און די צען זין פון המנען האָט מען ווײַטער געלאָזן הענגען. (טו) און די אידישע מענטשן וואָס אין שושן האָבן זיך געקהלט אויך אין פערצעטן טאָג אין חודש אָדָר, און זיי האָבן אין שושן אוֹיסגעהאַרגעט נאָך דרײַ הונדערט מאַן, נײַערט אין רויב האָבן זיי זיך ניט צוגערירט.

(טז) און די איבעריקע אידן וואָס אין דעם מלכס מדינות האָבן זיך צונויפגעקהלט, און פון זייער לעבנס⸗וועגן באַשטאַנען, און אַ מנוחה פון זייערע שונאים דערלעבט, און פון די פײַנטהאָבער זייערע האָט מען אוֹיסגעהאַרגעט זיבעציק⸗פינף טוֹיזנט, נײַערט אין רויב האָבן זיי זיך ניט צוגערירט — (יז) אָדאָס, אין דרײַצעטן טאָג אין חודש אָדָר; און דעם פערצעטן טאָג פון זעלביקן חודש האָבן זיי זיך אָפּגערוט און עם געמאַכט פאַר אַ טאָג פון אוֹיסטרינקען און פרייען זיך.

(יח) נאָר וואָדען, די אידן וואָס אין שושן האָבן זיך געקהלט — אין דרײַצעטן טאָג וואָס אין חודש א ו ן אין פערצעטן טאָג; און אין פ ו פ צ ע ט ן וואָס אינדערײַן האָבן זיי זיך ערשט אָפּגערוט און עם געמאַכט פאַר אַ טאָג פון אוֹיסטרינקען און פרייען זיך.

(יח) נאָר וואָדען, די אידן וואָס אין שושן האָבן זיך געקהלט — אין דרײַצעטן טאָג וואָס אין חודש א ו ן אין פערצעטן טאָג; און אין פ ו פ צ ע ט ן וואָס אינדערײַן האָבן זיי זיך ערשט אָפּגערוט און עם געמאַכט פאַר אַ טאָג פון אוֹיסטרינקען און פרייען זיך.

(יט) פאַרדערפאַר מאַכן די אידן די צעשפּרייטע וואָס וואוינען אין די אוֹיסגעשפּרייטע שטעט דעם פערצעטן טאָג אין חודש אָדָר אַ שמחה און אַ הוליאַנקע און אַ יום⸗טוב און מ′גיט שלח⸗מנות איינער דעם אַנדערן.

(כ) מרדכי האָט גענומען אופשרײַבן אָטאָ די⸗אָ זאַכן און האָט געשיקט בריוו די אַלע אידן וואָס אין די אַלע מדינות וואָס באַם מלך אחשוורוש, די וואָס זײַנען נאָענט, און אָטאָ די⸗אָ וואָס העט ווײַט, (כא) זיי זאָלן נעמען אַף זיך מקיים זײַן און האַלטן דעם פערצעטן טאָג אַוואָס אין חודש אָדָר, און דעם פופצעטן טאָג וואָס דאַרין, יאָר⸗אײַן יאָר⸗אוֹיסעט; (כב) טעג אַזעטקענע, אַווען ס′האָבן זיך די אידן אָפּגערוט פון זייערע שונאים, און אין חודש, אַווען זיי איז פון טרוֹיער, אדרבא — פרייד געוואָרן; און פון אבילות —יום⸗טוב. מ′זאָל זיי מאַכן פאַר טעג פון אוֹיסטרינקען און פרייד, און שלח⸗מנות געבן איינער דעם אַנדערן, און מתנות פאַר אָרעמעלײַט.

(כג) און די אידן האָבן אַף זיך גענומען צו מאַכן אָט אַזויאָ, זיי האָבן די זאַך אין וועג אַרײַן געלאָזן, אָדאָס⸗אָ, אַוואָס מרדכי האָט זיי אָנגעשריבן, (כד) אַז מחמת דעם וואָס דער הָמָן⸗בֶּן⸗הַמְדָתָֿא דער אַגאַגער, אַ צורר פון אַלע אידן אַף צו פאַרטיליקן זיי, און מ′האָט געוואָרפן גורל (אָדאָס זײַנען דאָך די פּוּר⸗שטיינדעלעך) אַף זיי צעקלאַפּן און אומברענגען; (כה), נאָר וואָדען, אַז  ז י  איז געקומען פאַרן מלך האָט ע ר קאָמאַנדעוועט מיט בריוו אַריבערטראָגן די בייזע צוטראַכטעניש, וואָס יענער האָט פאַרקלערט אַף די אידן, אַפן א י י ג ע נ ע ם קאָפּ זײַנעם — און מ′האָט ע ם מיט זײַנע זין אַף דער תליה געהאַנגען.

.

(כו) דרום האָט מען גענומען רופן אָטאָ די טעג פּ ו ר י ם אַפן נאָמען פונעם פּור.

און פאַרדערפאַר, אַפן סמך פון אָטאָ דעם איגרת, און אַוואָס זיי האָבן געהאַט געזען פון דאַרײַן, און וואָס איז צו זיי דערגאַנגען, (כז) האָבן די אידן אופגעהאַלטן און אָנגענומען אַף זיך און אַף זייערע קינדסקינדער, און אַף אָטאָ די אַלע וואָס האָבן זיך צו זיי צוגעאייגנט, אַף ניט פאַרפעלן אַווײַטער אָטאָ די צוויי טעג האַלטן לוֹיט זייערע כתבים, צו דער צײַט, יאָר⸗אײַן יאָר⸗אוֹיסעט.

(כח) און אָטאָ די טעג ווערן פאַרגעדענקט און אופגעהיט דור⸗אײַן דור⸗אוֹיסעט, באַ אַ משפּחה און אַ משפּחה, אַ מדינה און אַ מדינה, אַ שטאָט און אַ שטאָט. 

די⸗אָ טעג פון פּורים זאָלן ניט פאַרפאַלן ווערן צווישן די אידן, זייער געדענקונג זאָל באַ זייערע קינדסקינדער זיך ניט אוֹיסלאָזן.

(כט) דאַמאָלסט האָט אסתר⸗המלכה, די טאָכטער פון אֲבִיחַיִלְן, אופגעשריבן, נאָכאַמאָל, מיט מרדכי דעם אידן, דעם גאַנצן תמצית פון אופהיטן אָדעם אִגֶּרֶת הַפּוּרִים. (ל) און ער האָט אַוועקגעשיקט אַ בריוו, „דִּבְרֵי שָׁלוֹם וֶאֱמֶת“, צו די אַלע אידן אין די הונדערט מיט צוואַנציק⸗זיבן מדינות, מלכות  אחשוורוש, (לא) מזאָל אופהיטן אָטאָ די טעג פון פּורים צו דער צײַט, פּונקט אָט אַזויאָ ווי ס′האָבן דאָס פון זייערטוועגן מקיים געווען מרדכי דער איד מיט אסתר⸗המלכה; און איבער דעם ווי אַזוי זיי האָבן עס געהאַלטן פאַר זיך און פאַר זייערע קינדסקינדער — זייערע תעניתים מיט די אוֹיסגעשרייען.

(לב) און דער פּסק פון אסתר האָט פאַרפעסטיקט אָטאָ די זאַכן פון פּורים, און ס′איז אינעם ספר אופגעשריבן געוואָרן.

≡≡ פּרק י ≡≡

(א) דער מלך אחשוורוש האָט אַ צינדז⸗שטײַער אַפן לאַנד און אַף די אינדזלען וואָס אַפן ים אַרופגעלייגט.

(ב) און די גאַנצע מעשה פון זײַן מאַכט און זײַן גבורה, און די פּרשה פון דערהייבונג פון מרדכין, וואָס דער מלך האָט געטאָן דערהייבן, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי מָדַי וּפָרַס“?

(ג) פאַרוואָר, דער איד מרדכי איז געווען אַ שֵׁנִי לַמֵּלֶךְ באַם מלך אחשוורושן, און אַ גרויסאַרטיקער באַ די אידן, און דער המון פון זײַנע ברידער האָבן עם האָלט געהאַט. ער איז געווען אַ דוֹרֵשׁ טוֹב פאַר זײַן פאָלק, און אַ מְדַבֵּר שָׁלוֹם פון אַלע זײַנע קינדסקינדערס וועגן.

חזק

 רות     ☜מלכים א     ☜מלכים ב     ☜יונה     ☜איכה     ☜דניאל


אדר א′ תשע″ו

אַ האַרציקן יישר⸗כח:

מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק) און יוליטשקע רעץ (פּעטערבורג) פאַר זייער גאָר ברייטהאַרציקער הילף און וויכטיקע פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די פולע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין.


Draft translation into the Yiddish of easterly regions of the old Province of Vilna by Dovid Katz  (© Dovid Katz, Vilnius 2016).  See also I KingsII Kings, Jonah, Daniel, Song of Songs, RuthLamentations, Ecclesiastes.

Tagged , , , , , , | Comments Off on The Book of Esther in Lithuanian Yiddish

II Kings (in Lithuanian Yiddish)translated from the Biblical Hebrew by
Dovid Katz
Vilnius, Lithuania & North Wales, UK

part of a project of Bible translation into Lithuanian Yiddish

Last updated: 2023

Dedicated to

Prof. Robert D. King

(1936 – 2023)


מﬥﬤיﬦ ב

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

בוויﬥנא

די פּרקים

א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה

הערה: אין אָט דעם תרגום מלכים לייענט זיך וי  — [עי];  בשעת וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב, בעת אַ טוֹיב פליט אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש.

☜ מלכים א

≡≡ פּרק א ≡≡

(א) מואב האָט דאַמאָלסט מורד געווען אין ישראל. אַנאָכן טויט פון אַחְאָבן.

(ב)  אַז אֲחַזְיָה איז אַראָפּגעפאַלן, אין שוֹמרוֹן, אַדוך אַ געפלאָכטענע גראַטע וואָס אַפן בוידים, און איז קראַנק געווען, האָט ער אַוועקגעשיקט שלוחים און האָט זיי געטאָן זאָגן:  „גייט זשע און פרעגט אוֹיסעט באַ בַּעַל⸗זְבוּב גאָט פון עֶקְרוֹן צי וועל איך מײַן קראַנקשאַפט איבערלעבן“. 

(ג) האָט אַ מלאך פון יי מיט אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּין גערעדט: „שטיי אופעט גיי אַרופעט, אָנטרעפנדיק די שלוחים פון מלך שוֹמרוֹן, און רייד מיט זיי: ,צי איז דען ווײַלע אין ישראל איז קין גאָט ניטאָ אַז איר גייט אוֹיספרעגן בַּעַל⸗זְבוּב גאָט פון עֶקְרוֹן? (ד) דרום אָט אַזוי זאָגט יי: די בעט, וואָס אַף איר ביסטו אַרופעט ′עסטו פון איר ניט אַראָפּעט. נאָר וואָדען: שטאַרבן וועסטו אַוועקשטאַרבןʻ.“ און אליהו איז אַוועק.

(ה) אַז ס′האָבן זיך צו עם אומגעקערט די שלוחים, זאָגט ער זיי:  „אַוואָס אי′ דאָס, איר ד′זאַך אומגעקערט?“ (ו) זאָגן זיי עם: „אַ מענטש איז אַרוף, אונדז אָנטרעפנדיק, זאָגט ער אונדז:  ,גייט אײַך קערט זיך אומעט צום מלך וואָס ט′אײַך געשיקט, און רעדט מיט עם —  אָט אַזוי זאָגט יי: צי איז דען ווײַלע אין ישראל איז קין גאָט ניטאָ אַז איר גייט אוֹיספרעגן בַּעַל⸗זְבוּב גאָט פון עֶקְרוֹן? דרום די בעט, וואָס אַף איר זײַט איר אַרופעט ט′יר פון איר ניט אַראָפּעט. נאָר וואָדען: שטאַרבן ט′יר אַוועקשטאַרבןʻ.“

(ז) האָט ער מיט זיי גערעדט: „אַוואָסערער איז דער מענטש וואָס איז אַרוף אײַך אָנטרעפן און האָט מיט אײַך גערעדט אָטאָ דיאָ רייד?“ (ח) זאָגן זיי עם: „אַ מענטש אַ האָריקער! מיט אַ פעלענעם גאַרטל באַ עם אָנגעגורט אַף די לענדן!“ טוט ער אַ זאָג: אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי אי′ דאָס!“

(ט) שיקט ער צו עם צו אַ קאַפּיטאַן⸗פופציק, אינאיינעם מיט זײַנע פופציק מאַן, גייט ער צו עם אַרופעט. און אָט זיצט ער זיך אַפן שפּיץ באַרג, נעמט ער מיט עם ריידן: „איש אלהים! דער מלך האָט געזאָגט — אַראָפּעט!“

(י) האָט ער געענטפערט, אליהו, און געזאָגט דעם קאַפּיטאַן⸗פופציק: „און אויבע אַן איש אלהים בין איך, טאָ זאָל פון הימל אַראָפּ אַ פײַער, און אײַך מיט אײַערע פופציק ט′ער אופפרעסן“. איז אַ פײַער אַראָפּ פון הימל און האָט עם מיט זײַנע פופציק אופגעפרעסן.

(יא) גייט ער ווידעראַמאָל און שיקט עם אָנעט אַן אַנדער קאַפּיטאַן⸗פופציק מיט זײַנע פופציק מאַן. איז ער אַרוף און האָט גענומען ריידן מיט עם: „איש אלהים! דער מלך האָט גערעדט! גיכער! אַראָפּעט!“

(יב) האָט ער געענטפערט, אליהו, און געזאָגם דעם קאַפּיטאַן⸗פופציק: „און אויבע אַן איש אלהים בין איך, טאָ זאָל פון הימל אַראָפּ אַ פײַער, און אײַך מיט אײַערע פופציק ט′ער אופפרעסן“. איז אַ פײַער אַראָפּ פון הימל און האָט עם מיט זײַנע פופציק אופגעפרעסן.

(יג) גייט ער ווידעראַמאָל און שיקט עם אָנעט אַ דריטן קאַפּיטאַן⸗פופציק מיט זײַנע פופציק מאַן. אַז ער איז אַרוף, דער דריטער קאַפּיטאַן⸗פופציק, איז ער צוגעקומען און זיך צוגעבוקט אַף די קני אַקעגנאיבער אליהון, און האָט פאַר עם תחינה געטאָן, אַזאָגטאָנדיק:  „איש אלהים! זאָל ווערטהאַפטיק באַ אײַך אין די אויגן זײַן דער לעבן מײַנער און דער לעבן פון אָטאָ די פופציק מאַן, אײַערע געטרײַע! (יד) אָט איז דאָך פון הימל אַראָפּ אַ פײַער און ט′אופגעפרעסן די ביידע פרייערדיקע פופציקער⸗קאַפּיטאַנען, אינאיינעם מיט זייערע פופציקער. איז איצטערטאָ זאָל זשע ווערטהאַפטיק זײַן מײַן לעבן באַ אײַך אין די אויגן.“

(טו) האָט מיט אליהון אַ מלאך יי גערעדט:  „גיי זשע מיט עם אַראָפּעט. האָב פאַר עם ק′מורא ניט.“ האָט ער זיך אופגעהויבן און איז מיט עם אַראָפּגעגאַנגען צום מלך, (טז) און האָט מיט עם גערעדט:  „אָט אַזוי זאָגט יי: מחמת דעם וואָס דו האָסט שלוחים געשיקט אוֹיספרעגן באַם גאָט פון עקרון, באַ בַּעַל⸗זְבוּבן, צי איז דען ווײַלע אין ישראל איז קין גאָט ניטאָ אוֹיספרעגן אַף זיין וואָרט? דרום די בעט, וואָס אַף איר ביסט אַרופעט, וועסטו פון איר ניט אַראָפּעט. נאָר וואָדען: שטאַרבן וועסטו אַוועקשטאַרבן.“

(יז) איז ער געשטאָרבן וועדליק גאָטס וואָרט וואָס ס′האָט  אליהו גערעדט.

און יְהוֹרָם [זיין ברודער] האָט געקיניגט אַף זיין אָרט ווײַלע קין זון איז באַ עם ניט געווען — אין צווייטן יאָר פון יְהוֹרָם⸗בֶּן⸗יְהוֹשָׁפָט מלך יהודה.

(יח) און די איבעריקע זאַכן וועגן אֲחַזְיָהוּן, אַוואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעﬦ ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“?

≡≡ פּרק בּ ≡≡

(א) ס′געווען אַזוי. אַז ס′האָט געהאַלטן באַ גאָטס אופהייבן אליהן אַפן הימל אַרוף אין אַ שטורעם⸗ווינט — אליהו גייט זיך, מיט אלישען, פונעם גִּלְגָּל, (ב) טוט אליהו אלישען אַ זאָג: „בלײַב זשע אָטאָ דאָ אָ, ווײַלע גאָט ט′מיר אַף בֵּית⸗אֵל צוגעשיקט“. זאָגט אלישע: „ווי גאָט לעבט! אַף אײַער לעבן, אויבע איכ′ל אײַך פאַרלאָזן!“

זײַנען זיי אַוועק, אַראָפּצוצו אַף בֵּית⸗אֵל.

(ג) צו אלישען זײַנען אַרוֹיס די בני⸗הנביאים וואָס אין בֵּית⸗אֵל און עם געזאָגט: „איר ווייסט דען, אַז באַם הײַנטיקן טאָג ′עט גאָט צונעמען אײַער האַר פון איבער אײַך?“ זאָגט ער זיי: „יע, כ′האָב אויכעט געוואוסט. שאַט!“

(ד)  טוט אליהו אלישען אַ זאָג: „בלײַב זשע אָטאָ דאָ אָ, ווײַלע גאָט ט′מיר אַף יריחו צוגעשיקט“. זאָגט ער: „ווי גאָט לעבט! אַף אײַער לעבן, אויבע איכ′ל אײַך פאַרלאָזן!“ זײַנען זיי אַוועק.

זיי זײַנען אָנגעקומען אין יריחו.

(ה) צו אלישען האָבן אָנגעטראָפן די בני⸗הנביאים וואָס אין יריחו און עם געזאָגט: „איר ווייסט דען, אַ′ באַם הײַנטיקן טאָג ′עט גאָט צונעמען אײַער האַר פון איבער אײַך?“ זאָגט ער זיי: „יע, כ′האָב אויכעט געוואוסט. שאַט!“

(ו)  טוט עם אליהו אַ זאָג: „בלײַב זשע אָטאָ דאָ אָ, ווײַלע גאָט ט′מיר צום ירדן צוגעשיקט“. זאָגט ער: „ווי גאָט לעבט! אַף אײַער לעבן, אויבע איכ′ל אײַך פאַרלאָזן!“

זײַנען זיי זאַלבעצווייט געגאַנגען.

(ז)  און פופציק מאַן פון די בני⸗הנביאים זײַנען געגאַנגען און האָבן זיך אָפּגעשטעלט אַקעגנאיבער, פונדערווײַטנס.

זיי ביידע זײַנען זיך באַם ירדן געשטאַנען.

(ח) האָט אליהו גענומען זײַן מאַנטל און האָט עם אײַנגעראָלעט. ער האָט מיט עם אַ שלאָג געטאָן אין וואַסער, האָבן זיי זיך צעטיילט אַף אַהין און אַהער. זיי זײַנען אַף אַ יבשה זאַלבעצווייט אַריבער.

(ט) ס′געווען אַזוי. באַם אַריבערגיין האָט אליהו אלישען געזאָגט: „זאָג זשע, וואָס זאָל איך פון דײַנטוועגן טאָן איידער כ′ל פון דיר גענומען ווערן?“ האָט געזאָגט אלישע: „זאָל מיר אַ צווייאיקע מאָס פון אייער גײַסט זיין.“ (י) זאָגט ער עם: „אַ האַרבע זאַך האָסטע געבעטן! טאָמער וועסט מיר זען גענומען ווערנדיק פון דיר וועט דיר אָט אַזוי אָ זײַן. און אַניט, וועט עס ניט זײַן.“

(יא) ס′געווען אַזוי, אָט גייען זיי זיך, מ′גייט און מ′רעדט, און אָט קומט אָ פײַערדיקע קאַרעטע מיט פײַערדיקע פערד און צעשיידט זיי. און אליהו איז מיט אַ שטורעם⸗ווינט אין הימל אַרוף. (יב) און אלישע קוקט זיך אײַנעט און שרײַט אוֹיסעט: „מײַן טאַטע, מײַן טאַטע. מרכבה פון ישראל און זײַנע בעלי⸗מרכבה“.

מער האָט ער עם ניט געזען.

ער האָט אַ כאַפּ געטאָן זײַנע בגדים און זיי צעריסן אין צווייען. (יג) און ער האָט אופגעהויבן אליהוס מאַנטל וואָס איז פון עם אַראָפּגעפאַלן. ער האָט זיך אומגעקערט און איז געשטאַנען באַם ברעג פונעם ירדן. (יד) דעם מאַנטל, אליהוס, וואָס איז פון עם אַראָפּגעפאַלן האָט ער גענומען און אַ שלאָג געטאָן אין וואַסער. זאָגט ער:  „אַוואו איז יי, גאָט פון אליהו, דווקא אָטאָ דער?“ האָט ער אַ שלאָג געטאָן אין וואַסער און זיי האָבן זיך צעטיילט אַף אַהין און אַהער.

און אלישע איז אַריבער. (טו) האָבן עם דערזען די בני⸗הנביאים וואָס פון יריחו, פון קעגנאיבער, האָבן זיי געזאָגט: „דער רוח אליהו טוט רוען אַף אלישען“. זײַנען זיי צו צו עם, און זיך צוגעבוקט צו דער ערד. 

(טז) זאָגן זיי עם: „אָט אי′ דאָ מיט אײַערע געטרײַע פופציק חַיִלס⸗לײַט, טאָ זאָלן זיי גיין און זוכן אײַער האַר, טאָמער האָט עם ניט אָפּגעטראָגן אַ רוח יי און עם אַראָפּגעוואָרפן אין איינעם פון די בערג, אָדער אין איינעם פון די טאָלן.“ זאָגט ער: „שיקט ניט!“ (יז) האָבן זיי זיך פאַר עם אײַנגעשפּאַרט ביזקל וואַנענט ער האָט זיך געשעמט און געזאָגט: „שיקט!“ האָבן זיי געשיקט די פופציק מאַן. זיי האָבן דרײַ טעג געזוכט. זיי האָבן עם פאָרט ניט געפונען.

(יח) אַז זיי האָבן זיך צו עם אומגעקערט, ער איז דאַמאָלסט אין יריחו געווען, האָט ער זיי געזאָגט:  „צי האָב איך אײַך דען ניט געזאָגט: ,גייט ניטʻ?“    

(יט) אַז שטאָטסלײַט האָבן אלישען געזאָגט:  „אַ′ דער אָרט פון שטאָט איז אַ גוטער, זעט דאָך מײַן האַר, נאָר די וואַסער איז שלעכט און די לאַנד מַפְּלט אָפּעט“, (כ) האָט ער זיי געזאָגט: „ברענגט מיר אַ נײַע גלאָז און טוט אָדאָרטן אַרײַנעט זאַלץ“. האָט מען עם געבראַכט. (כא) איז ער אַוועק צום וואַסער⸗קוואַל און אַרײַנגעשאָטן די זאַלץ און גענומען ריידן: „אָט אַזויאָ זאָגט גאָט: ,אָטאָ דיאָ וואַסערן האָב איך אוֹיסגעהיילט, פון דאַנענט ′עט מער קיין טויט און מַפְּלעניש ניט זײַןʻ.“ (כב) און די וואַסער איז אוֹיסגעהיילט געוואָרן, אַזש ביז אין הײַנטיקן טאָג, וועדליק דעם וואָרט פון אלישען, וואָס ער האָט גערעדט.

(כג) פון אָדאָרטן איז ער אַרוף אַף בֵּית⸗אֵל. ער גייט אַרופעט אין וועג, און קליינינקע בחורימלעך וואָס זײַנען אַרוֹיס פון שטאָט האָבן עם אוֹיסגעלאַכט: „אַוועק פון דאַנענט, פּליכעוואַטער! אַוועק פון דאַנענט, פּליכעוואַטער!“ (כד) קערט ער זיך אומעט און דערזעט זיי, שילט ער זיי אין נאָמען פון יי. זײַנען פון וואַלד אַרוֹיס צוויי בערעכעס און פארצוקט פון זיי פערציק⸗צוויי קינדער.

(כה) פון אָדאָרטן איז ער אַוועק אַפן הַר הַכַּרְמֶל. און פון אָדאָרטן האָט ער זיך אומגעקערט אין שוֹמרוֹן.

≡≡ פּרק ג ≡≡

(א) יְהוֹרָם, דער זון פון אַחְאָבן, האָט געקיניגט איבער ישראל אין שוֹמרוֹן, אין אַכצעטן יאָר פון יְהוֹשָׁפָט מלך יהודה. צוועלף יאָר האָט ער געקיניגט. (ב) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, נאָר וואָדען, ניט אַזוי ווי זײַן פאָטער און זײַן מוטער. ער האָט אַראָפּגענומען דעם זײַלשטיין פונעם בַּעַל וואָס ס′האָט געמאַכט זײַן פאָטער. (ג) נײַערט צום זינדיקן וועג פון יְרָבְעָם⸗בֶּן⸗נְבָט, וואָס ער האָט דערמיט זינדיקגעמאַכט ישראל האָט ער זיך צוגעטשעפּעט, און זיך פונדערפון ניט אָפּגעטרייסלט.

(ד)  מֵישַׁע, דער מלך פון מוֹאָב, איז געווען אַ שעפּסן⸗האָדעווער און פלעגט אָפּצאָלן דעם מלך פון ישראל מַס, הונדערט טויזנט לעמער און די וואָל פון הונדערט טויזנט ווידער.

(ה) ס′געווען אַזוי. באַ דער אָפּשטאַרבונג פון אַחְאָבן, האָט דער מלך מוֹאָב מורד געווען אינעם מלך ישראל. (ו) אין אָטאָ דעם טאָג איז אַרוֹיס דער מלך פון שומרון און האָט גאַנץ ישראל אופגעציילט. (ז) איז ער געגאַנגען אַוועקשיקן יְהוֹשָׁפָטן, דעם מלך פון יהודה, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (ח) „דער מלך מואב האָט אין מיר מורד געווען. ט′איר מיט מיר מיטגיין אין מואב אַף מלחמה?“ זאָגט ער עם: „איך וועל אַרופגיין. אַזוי ווי באַ אײַך אַזוי באַ מיר. אַזוי ווי באַ אײַער פאָלק אַזוי מײַן פאָלק, אַזוי ווי מײַנע פערד אַזוי אײַערע פערד.“ (ח) זאָגט ער עם: „מיט אַוועלכן וועג ט′מען אַרוף?“ זאָגט ער עם:  „מיטן דֶּרֶך מִדְבַּר⸗אֱדוֹם.“ 

(ט) איז געגאַנגען דער מלך ישראל מיטן מלך יהודה מיטן מלך אדום, און זיי זײַנען אַרומענאַרום געגאַנגען, אַ מהלך זיבן טעג, און ס′איז ניט געווען קין וואַסער פאַר דער מחנה און צו די בהמות וואָס הינטער זיי. (י) האָט געזאָגט דער מלך ישראל: „אַזאָכנאַזוויי צו אונדז, אַז גאָט האָט גערופן אָטאָ די דרײַ‌ מלכים זיי איבערגעבן אין האַנט פון מואב.“ (יא) האָט יְהוֹשָׁפָט געזאָגט: „אַדאָ איז ניטאָ גאָטס אַ נָבִיא, און מי′לן אוֹיספרעגן באַ עם גאָט?“ האָט געענטפערט איינער פון די אַרבעטער פונעם מלך ישראל, ער האָט געזאָגט:  „אָדאָ אי′ דאָ אֳלִישָׁע⸗בֶּן⸗שָׁפָט וואָס האָט מיט וואַסער געוואַשן די הענט פון אֵלִיָּהו⸗הַנָּבִיאן!“ (יב) זאָגט יְהוֹשָׁפָט: „באַ עם איז דאָ דער דְּבַר יי!“ זײַנען זיי צו עם אַראָפּעט — דער מלך ישראל, יְהוֹשָׁפָט, מיטן מלך אֱדוֹם.

(יג) דעם מלך ישראל האָט אלישע געזאָגט: „אַוואָס האָב איך מיט אײַך אַ שײַכות? טאָ גייט צו די נביאים פון אײַער פאָטער און צו די נביאים פון אײַער מוטער!“

זאָגט עם דער מלך ישראל: „לֹא⸗מיט⸗אַן⸗אַלֶף, אַז גאָט האָט צונויפגערופן אַזש אָטאָ די מלכים זאַלבעדריט זיי אָפּגעבן אין האַנט פון מוֹאָב!

(יד) זאָגט אלישע: „אָט ווי ס′לעבט יי צְבָאוֹת וואָס פאַר עם בין איך געשטאַנען, ווען איך זשאַלעווע ניט די דאָאיקײַט פון יְהוֹשָׁפָט⸗מֶלֶךְ⸗יְהוּדָה אַז איך זאָל אַף אײַך לוגן און אײַך זען! (טו) איז איצטערטאָ ברענגט מיר אַ כְּלֶיזְמֶר.“ ס′פלעגט זײַן, אַז דער כְּלֶיזְמֶר האָט געכְּלֶיזְמֶרְט, איז באַ עם געווען דער יַד יי.

(טז) און ער האָט געזאָגט: „אָט אַזויאָ זאָגט גאָט: ,אָטאָ דער וואַדע⸗טאָל וועט קאַלוזשעס⸗קאַלוזשעס אופטראָגןʻ. (יז) ווײַלע אָט אַזויאָ זאָגט גאָט: ,אַז איר′ט ניט זען קין ווינט און ניט זען קין רעגן, און אָטאָ דער וואַדע⸗טאָל ′עט זיך אָנפילן מיט וואַסער און איר′ט טרינקען, איר מיט אײַערע סטאַדעס מיט אײַערע טשערעדעס (יח) אַ′ דאָס איז באַ גאָט אַ קלייניקײַט ′עט ער אַוודאי געבן מוֹאָב אין אײַערע הענט. (יט) נאָר וואָס, איר זאָלט מאַכן אַ תל פון אַיעדער אַרומגעמוֹיערטער שטאָט, פון אַיעדער אוֹיסגעקליבענער שטאָט. אַיעדער גוטן בוים זאָלט איר אײַנוואַרפן. אַיעדער וואַסער⸗קוואַל זאָלט איר פאַרשטאָפּן. אַיעדער פאַרזייטע פעלד קאַלע מאַכן מיט שטיינער. 

(כ) ס′איז געווען אַזוי. אינדערפרי, אין דער צײַט ווען מ′פלעגט אופברענגען דעם קרבן מנחה, און די וואַסערן קומען אָנעט פון זײַט פון אֱדוֹם, און די ערד איז פול געווען מיט די וואַסער, (כא) און די גאַנצע מוֹאָבער האָבן געהערט אַז די מלכים זײַנען געקומען קעגן זיי מלחמה האַלטן, האָט מען אופגערופן אַיעדער איינעם וואָס גורט זיך אָן אַ שווערד, און נאָך עלטער, און זיי האָבן זיך אַוועקגעשטעלט באַם גרעניץ. (כב) כאַפּן זיי זיך אופעט אינדערפרי, און די זון האָט געשײַנט אַפן וואַסער און די מוֹאָבער אַנטקעגן האָבן דערזען די וואַסערן רויטע ווי בלוט, (כג) האָבן זיי זיך געזאָגט:  „אַ′ בלוט אי′ דאָס! אין אַ חורבן זײַנען זיי חרוב געוואָרן, די מלכים! איינער דעם אַנדערן דאַהַרְגעט! צום זאַק⸗רויב, מוֹאָב!“

(כד) אַז זיי זײַנען אָנגעקומען אין מחנה פון ישראל, זײַנען זיי אופגעשפּרונגען, די ישראלים, און זיי צעמַכּהט, און זיי זײַנען פון פאַר זיי אַנטלאָפן געוואָרן. איז מען באַ זיי אַרײַן און מוֹאָב צעשמעטערט: (כה) חרוב⸗מאַכנדיק די שטעט; אָנפילנדיק איטלעכע גוטע נחלה אַיעדערער מיט זײַן שטיין;  פאַרשטאָפּנדיק איטלעכן וואַסער⸗קוואַל; אַראָפּהאַקנדיק איטלעכן גוטן בוים, איבערלאָזנדיק נײַערט די שטיינער פון קִיר⸗חֲרֶשֶׂת, אַוואו ס′האָבן אוֹיסגעשלאָגן און אײַנגעוואָרפן די שלײַדער⸗וואַרפער.

(כו) דער מלך מוֹאָב האָט אײַנגעזען אַז די מלחמה האָט עם איבערגעשטאַרקט. האָט ער מיט זיך גענומען זיבן הונדערט מאַן וואָס קענען אוֹיסציען אַ שווערד, כדי מיט זיי אוֹיסשפּאַלטן אַ וואַרע צום מלך אֱדוֹם. זיי האָבן אָבער ניט געיָכלט. (כז) האָט ער גענומען זײַן זון דעם בכור וואָס האָט געזאָלט אַף זײַן אָרט קיניגן, און עם אַרופגעבראַכט אַ קרבן אַפן שטאָט⸗מוֹיער.

און ס′געווען אַ גרויסער גרימצאָרן קעגן ישראל. האָבן זיי זיך אַוועקגעצויגן פונדערפון און האָבן זיך אין ארץ ישראל אומגעקערט.

≡≡ פּרק ד ≡≡

(א) איינע אַ פרוֹי, פון די ווײַבער באַ די בני⸗הנביאים, האָט פאַר אלישען אוֹיסגעשריען, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אײַער געטרײַער, מײַן מאַן, איז געשטאָרבן, איר ווייסט דאָך אַז אײַער געטרײַער איז געווען אַ יְרֵא אֱלֹהִים, און דער בעל⸗חוב איז געקומען צונעמען מײַנע צוויי קינדער פאַר קנעכט.“

(ב) זאָגט איר אלישע: „איז וואָזשע קען איך אײַך טאָן? זאָגט זשע, וואָס אי′ באַ אײַך אין שטוב פאַראַן?“ זאָגט זי: „גאָרנישניט! באַ אײַער קנעכט אי′ קיין שום זאַך ניטאָ אַחוץ אַ שמירונג בוימל.“ (ג) טוט ער אַ זאָג:  „טאָ גייט און באָרגט אוֹיסעט כלים פון דרוֹיסן, באַ אַלע שכנים, ליידיקע כלים, זשאַלעוועט ניט! (ד) ט′איר אַף קאַריק קומען, ′עט איר זיך  די טיר פאַרשפּאַרן, פאַר אײַך און אײַערע קינדער, גיסט אָנעט אין אָטאָ די אַלע כלים, און אָטאָ די וואָס זײַנען פול רוקט אָפּעט אָן אַ זײַט.“

(ה) איז זי פון עם אַוועקגעגאַנגען, און האָט פאַר זיך און אירע זין די טיר פאַרשפּאַרט. זיי — דאַלאַנגען. זי — גיסט אָנעט. (ו) ס′געווען אַזוי, אַז די כלים האָבן זיך אָנגעפילט און זי האָט איר זון געזאָגט „ברענג נאָך אַ כֵּלֶי“, און ער האָט איר אַ זאָג געטאָן „ניטאָ נאָך אַ כֵּלֶי“. און דער בוימל האָט זיך אוֹיסגעלאָזן.

(ז) איז זי געקומען און האָט דעם איש אלהים דערציילט. זאָגט ער איר: „גייט און פאַרקויפט דעם בוימל און צאָלט אָפּעט דעם חוב. און פון דעם וואָס בלײַבט איבער ט′איר מיט אײַערע זין פונדערפון לעבן.

(ח) ס′געווען אין אָטאָ דעם טאָג, אַז אלישע איז אַריבער אַף שׁוּנֵם. אָדאָרטן איז געווען אַ חשובע פרוֹי וואָס האָט זיך אײַנגעשפּאַרט, ער זאָל באַ איר עסן ברויט, אַזוי אַרומעט, אַז ווען ער איז אָדאָרטן ניט אַדוך פלעגט ער זיך אָפּשטעלן אָפּעסן. (ט) האָט זי איר מאַן אַ זאָג געטאָן:  „אָט זשע ווייס איך, אַז דער איש אלהים וואָס גייט דאָ אַלעמאָל אַדוך, ער איז דאָך אַ הייליקער, (י) איז לאָמיר עם מאַכן אַ בוידים⸗שטיבעלע, און מי′לן עם אַוועקשטעלן אָדאָרטן אַ בעט מיט אַ טיש מיט אַ בענקל מיט אַ מנורה, און אַז ער′ט צו אונדז קומען ′עט ער דאָרטן אַרײַן.“

(יא) איז געקומען דער טאָג, אַז ער איז אָדאָרטן אָנגעקומען, איז ער אַוועק אַפן בוידים⸗שטיבעלע און האָט זיך אָדאָרטן אַוועקגעלייגט שלאָפן. (יב) זאָגט ער גֵּיחֲזִין דעם משרת⸗אינגל זײַנעם: „רוף איר, דיאָ  שׁוּנַמִּית“. האָט ער איר גערופן. איז זי פאַר עם געשטאַנען. (יג) ער האָט עם געזאָגט: „זאָג זשע איר: ,אָט האָט איר פון אונדזערטוועגן געזאָרגט אָטאָ די גאַנצע זאָרגעניש, איז וואָס קענען מיר דען מאַכן פון אײַערטוועגן? צי איז דאָ וואָס פון אײַערטוועגן ריידן מיטן מלך אָדער צום הויפּט פון די חיילות?ʻ.“ 

האָט זי געזאָגט: „צווישן מײַנע אייגענע לעב איך זאַך אוֹיסעט.“

(יד) זאָגט ער: „איז וואָס קען מען פון אירטוועגן מאַכן?“ זאָגט גֵּיחֲזִי: „אָבער קין זון אי′ באַ איר ניטאָ, און דער מאַן אירער איז אַ זקן.“ (טו) זאָגט ער: „רופט איר!“ האָט ער איר גערופן און זי איז געשטאַנען באַם אַרײַנגאַנג. (טז) זאָגט ער: „אין אָטאָ דער צײַט, אַזוי ווי איצטערטאָ, איבעראַיאָר, ′עט איר זיך צוטוליען אַ זון.“ האָט זי געזאָגט: „ניין, מײַן האַר, איש אלהים, נאַרט ניט אָפּעט אײַער קנעכטין.“

(יז) די פרוֹי איז טראָגעדיק געוואָרן און האָט געוואונען אַ זון אין אָטאָ דער צײַט אַף איבעראַיאָר, אָט אַזוי ווי ס′האָט איר אלישע געזאָגט.

(יח) דער אינגל איז געוואַקסן. אין איינעם אַ טאָג איז ער אַוועק צו זײַן טאַטן צו די שניטער צוצו. (יט) זאָגט ער דעם טאַטן זײַנעם: „מײַן קאָפּ מײַן קאָפּ!“ האָט ער דעם משרת⸗אינגל געזאָגט: „טראָג עם אָפּעט זײַן מאַמען!“ (כ) האָט מען עם אַוועקגעטראָגן און אָפּגעפירט צו זײַן מאַמען. ער איז אַף אירע קני געזעסן ביזקל אין מיטיק⸗צײַט. און ער איז געשטאָרבן.“

(כא) זי האָט זיך אופגעהויבן, און עם אַוועקגעלייגט אַפן בעט פונעם איש אלהים, און האָט פאַר עם פאַרמאַכט. און זי איז אַרוֹיסעט. (כב) רופט זי אַרוֹיסעט צו איר מאַן און זאָגט: „שיק זשע מיר איינעם פון די משרת⸗אינגלעך און איינע פון די אייזעלינס צו. כ′ל זיך צואײַלן ביזקל דעם איש אלהים און זיך אומקערן.“ (כג) זאָגט ער איר: „פאַרוואָס גייסטע צ′עם הײַנט, אַז ס′ניט ראש⸗חודש און ניט שבת?“ זאָגט זי: „בשלום“.

(כד) האָט זי די אייזעלין אָנגעזאָטלט און אַ זאָג געטאָן דעם משרת⸗אינגל: „טרײַב אונטער, וויאָ! נאָ! פון מײַנטוועגן שטעל זיך ניט אָפּעט מיטן פאָרן סײַדן איך הייס דיר ניט!“ (כה) איז זי געגאַנגען און איז אָנגעקומען צום איש אלהים, צום הר הכרמל. און ס′איז געווען, אַז דער איש אלהים האָט איר דערזען פונדערווײַטנס, האָט ער גֵּיחֲזין זײַן משרת⸗אינגל געזאָגט: „אָט איז די שׁוּנַמִּית, אָטאָ דיאָ! (כו) איז לויף זשע איצטערטאָ איר באַגעגענען און זאָג איר: ,באַ אײַך — בשלום? באַ אײַער מאַן — בשלום? באַם אינגל — בשלום?“ האָט זי געזאָגט: „בשלום“.

(כז) אַז זי איז דאַגאַנגען צום איש אלהים אַפן באַרג האָט זי זיך אָנגעכאַפּט אָן זײַנע פיס. דאַנענטערט זיך גֵּיחֲזִי איר אָפּשטויסן, נײַערט דער איש אלהים האָט געזאָגט: „לאָז איר צורו! ס′איז ווײַלע באַ איר איז די געמיט פאַרביטערט און גאָט האָט דאָס פון מיר פאַרהוילן און מיר ניט געזאָגט.“ (כח) זאָגט זי: „האָב איך דען באַ מײַן האַר אַ זון געבעטן? האָב איך דען ניט געזאָגט: ,נאַרט מיר ניט אָפּעטʻ?“

(כט) האָט ער גֵּיחֲזִין געהייסן: גורט זיך אָן די לענדן, דעם שטעקן מײַנעם נעם באַ זיך אין האַנט און — געגאַנגען! טאָמער טרעפסט וועמען ניט איז, באַגריס ניט. טאָמער יענער באַגריסט, ענטפער ניט. דעם שטעקן מײַנעם לייג אַוועקעט אַפן אינגלס פּנים. (ל)  זאָגט די מאַמע פונעם אינגל: „ווי גאָט לעבט! אַף אײַער לעבן, אויבע איכ′ל אײַך פאַרלאָזן!“ איז ער אופגעשטאַנען און איז איר נאָכגעגאַנגען.

(לא)  גֵּיחֲזִי איז דאַגאַנגען נאָך פאַר זיי און ער האָט דעם שטעקן אַוועקגעלייגט אַפן אינגלס פּנים. ניט קין שטים און ניט קין הערונג. האָט ער זיך אומגעקערט עם באַגעגענען. און ער האָט עם איבערגעגעבן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „דער אינגל האָט זיך ניט אופגעכאַפּט“. (לב) איז אָנגעקומען אלישע אין הוֹיז, און אָט איז דער אינגל, אַ געשטאָרבענער, ליגט אַף זײַן בעט.

(לג) אַז ער איז אָנגעקומען האָט ער פאַר זיי ביידן די טיר פאַרמאַכט און תפילה געטאָן צו גאָט. (לד) און ער איז אַרוף און איז געלעגן אַפן אינגל און אַוועקגעלייגט זײַן פּנים אַף זײַן פּנים, זײַנע אויגן אַף זײַנע אויגן, זײַנע הענט אַף זײַנע הענט, און האָט זיך אַף עם אוֹיסגעשפּרייט. און ס′איז וואַרעם געוואָרן דער לײַב פונעם אינגל. (לה) ער האָט זיך אַף קאַריק געצויגן, און איז זיך אַרומגעגאַנגען אין הוֹיז, איינמאָל אַהער און איינמאָל אַהין, און איז אַרוף אַפן בעט און זיך אַף עם אוֹיסגעשפּרייט. גאַנצע זיבן מאָל האָט ער גענאָסן, דער אינגל. און דער אינגל האָט אופגעעפנט די אויגן.

(לו) האָט ער אַרוֹיסגערופן צו גֵּיחֲזִין און געזאָגט: „רוף איר, אָטאָ דיאָ שׁוּנַמּית“. רופט ער איר. איז זי צו עם געקומען. זאָגט ער: „נעם אָפּעט דײַן זון“. (לז) איז זי געקומען און איז צו זײַנע פיס געפאַלן און זיך צוגעבוקט ביזקל צו דער ערר צוצו. זי האָט צוגענומען איר זון און איז אַרוֹיס.

(לח) אלישע האָט זיך אומגעקערט אין גִּלְגָּל. 

 אין לאַנד איז אַ הונגער געווען, און די בני⸗הנביאים זײַנען פאַר עם געזעסן. זאָגט ער זײַן משרת⸗אינגל: „שטעל אַוועקעט דעם טאָפּ דעם גרויסן און קאָך אופעט אַ קאַשע פאַר די בני⸗הנביאים.

(לט) איינער פון זיי איז אַרוֹיס אַפן פעלד קלײַבן גראָזן און האָט געפונען אַ ווילדשטאָק און האָט דערפון אָפּגעקליבן די ווילדאויפּס, אָנפילנדיק דעם בגד זײַנעם. אַז ער איז אָנגעקומען, האָט ער זיי אײַנגעשניטן אין טאָפּ מיט די קאַשע, ווײַלע ער האָט עס ניט געקענט.

(מ) האָט מען דעם עולם אַרײַנגעגאָסן צום עסן, איז געווען, באַם עסן פון די קאַשע נעמען זיי שרײַען, זאָגנדיק: „דער טויט איז אין דעם טאָפּ, איש אלהים!“ מ′האָט ניט געקענט עסן. (מא) האָט ער געזאָגט: „איז ברענגט צו טראָגן מעל“, האָט ער עס אַרײַנגעוואָרפן אין טאָפּ און געזאָגט: „טאָ גיס אַלעמען אָנעט און זאָל מען עסן“.

און אין טאָפּ איז קיין שלעכטיקײַט ניט געווען.

(מב) פון בַּעַל⸗שָׁלִישָׁה איז איינער געקומען, ער האָט געבראַכט דעם איש אלהים ברויט פון דער ערשטצײַטיקער תבואה, צוואַנציק לאַבן פון גערשטן⸗מעל, מיט פרישע זאַנגען אין זײַן זאַק.

האָט ער געזאָגט: „גיט פאַרן עולם. זאָל מען עסן“. (מג) האָט זײַן משרת אָבער געזאָגט: „אַוואָס′ל איך דאָ  — דאַלאַנגען פאַר הונדערט מאַן?“ האָט ער געזאָגט: „גיב דעם עולם, זאָלן זיי עסן, ווײַלע אָט אַזויאָ זאָגט גאָט: „אָפּעסן און איבערלאָזן וועלן זיי נאָך!“ (מד) האָט ער פאַר זיי דאַלאַנגט. זיי האָבן אָפּגעגעסן און איבערגעלאָזן, וועדליק דעם וואָרט פון גאָט.

≡≡ פּרק ה ≡≡

(א) דער הויפּט פון די חיילות באַם מלך פון אֲרַם, נַעֲמָן, איז געווען אַ גרויסער מענטש און אַ הויך⸗פָּנִימדיקער באַ זײַן האַר, ווײַלע אַדוך עם האָט גאָט אַ ישועה געבראַכט די אַראַמייער.

ער איז געווען אַ חַיִלְס⸗גיבור — אָבער אַ מְצוֹרָע.

(ב) אַז די אַראַמייער זײַנען מחנותווײַז אַרוֹיס מלחמהווען, האָבן זיי פון ארץ ישראל אין געפאַנגענשאַפט גענומען אַ קליינע מיידל. זי האָט נַעֲמָנס ווײַב באַדינט. (ג) טוט זי איר האַרינטע אַ זאָג: „הלוואי וואָלט מײַן האַר געקומען צום נביא וואָס אין שומרון, וואָלט ער עם צונויפקלײַבן פון זײַן צרעת!“ (ד) איז ער געקומען אָנזאָגן  ז י י ן  האַר אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אָט אַזוי און אַזוי האָט גערעדט די מיידל וואָס פון ארץ ישראל“. (ה) האָט דער מלך פון אֲרַם געזאָגט: „קום⸗און⸗גיי! אָט גיי איך צושיקן דעם מלך ישראל אַן איגרת.“

ער איז אין וועג אַרוֹיס. ער האָט מיט זיך גענומען צען כִּכַּר⸗זילבער און זעקס טוֹיזנט גאָלדענע, און צען איבערבײַטונגען פון מלבושים. (ו) און ער האָט דעם בריוו אַוועקגעטראָגן דעם מלך ישראל אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „איצטערטאָ, צום אָנקום פון אָטאָ דעם איגרת צו אײַך, שיק איך אײַך מײַן אונטערטעניקן, נַעֲמָן, איר זאָלט עם צונויפקלײַבן פון זײַן צרעת.“

(ז) ס′געווען אַזוי: אַז דער מלך ישראל האָט דעם איגרת איבערגעלייענט, האָט ער  קריעה געריסן זײַנע מלבושים, און געזאָגט: „אַוואָס, גאָט בין איך אַף טייטן און לעבעדיק מאַכן? אַז אָטאָ דער שיקט מיר צו אַ מענטשן איך זאָל עם צונויפקלײַבן פון זײַן צרעת? טאָ זאָל מען נײַערט וויסן זײַן און אײַנזען, אַז ער זוכט מערניט קעגן מיר אַ תירוץ!“

(ח) איז געווען אַזוי: אַז אלישע האָט דאַהערט אַז דער מלך ישראל האָט מיט זײַנע מלבושים געריסן קריעה, האָט ער אַוועקגעשיקט צום מלך אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אַוואָס ט′יר קריעה געריסן מיט אײַערע מלבושים? טאָ זאָל ער אַרײַנקומען צו מיר, ′עט ער געוואָר ווערן אַז אין ישראל איז דאָ אַ נביא!“

(ט) איז נַעֲמָן אָנגעקומען מיט זײַנע פערד און זײַנע קאַרעטעס און איז געשטאַנען באַם אַרײַנגאַנג צו אלישעס הוֹיז. (י) האָט עם אלישע געשיקט אַ משולח אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „גייט און וואַזשד⸗זאַך זיבן מאָל אוֹיסעט אינעם ירדן, און אײַער הוֹיט ′עט זיך אומקערן צו אײַך, און איר וועט זיך פונדערפון אוֹיסרייניקן.

(יא) נַעֲמָן איז אין כעס געוואָרן, און ער איז אַוועק, זאָגנדיק: „אָט האָד⸗זאַך מיר געדאַכט, אַז צו מיר ט′ער אַרוֹיס און זיך אַוועקשטעלן און ער′ט אוֹיסרופן אין נאָמען פון יי זײַן גאָט און אַ מאַך טאָן מיטן האַנט איבערן אָרט, אַז דער מצורע זאָל צונויפגעקליבן ווערן. (יב) זײַנען דען די טײַכן פון דַּמֶּשֶׂק, די אֲמָנָה און דער פַּרְפַּר, ניט בעסער איידער די אַלע וואַסערלעך פון ישראל? פאַרוואָר, צי קען איך זיך ניט אוֹיסוואַשן אין זיי און ריין ווערן? ער האָט זיך אומגעדרייט און איז מיט גרימצאָרן אַוועק.

(יג) נאָר וואָס, זײַנע אונטערטעניקע זײַנען צו עם צוגעקומען. זיי האָבן מיט עם גערעדט. זיי האָבן עם געזאָגט: „טאַטעניו אונדזערער! וואָלט דער נביא אײַך געהייסן אַ גרויסע זאַך טאָן, וואָלט איר דאָך ניט געטאָן? אי′ דאָך אַדרבא, אַז ער זאָגט אײַך, גייט וואַשן, רייניקט זיךʻ!“

(יד) איז ער אַראָפּ און האָט זיך זיבן מאָל געוואַשן אינעם  ירדן, וועדליק  דעם וואָרט פונעם איש אלהים. האָט זיך אומגעקערט די הוֹיט באַ עם ווי די הוֹיט באַ אַ קליינעם אינגעלע, און ער איז געווען ריין. (טו) קערט ער זיך אומעט צום איש אלהים, ער און זײַן גאַנצע מחנה. קומט ער אָנעט, שטייט ער פאַר עם און ער טוט זאָגן: „וואַ, אָט זע איך איצטערטאָ אײַנעט אַז איבערן גאַנצן לאַנד איז ניטאָ קין גאָט אַחוץ אין ישראל. איז איצטערטאָ נעמט זשע דען אָנעט אַ ברכה פון אײַער אונטערטעניקן“. (טז) זאָגט ער: „ווי גאָט לעבט, וואָס פאַר עם בין איך געשטאַנען, אויבע כ′וואָלט נעמען“. ער האָט זיך באַ עם אײַנגעשפּאַרט, ער האָט זיך אָבער אָפּגעזאָגט. (יז) האָט נעמן געזאָגט: „אייבע ניט, גיט זשע פאַר אײַער געטרײַען ערד אַף וויפל ס′קענען אַ משא דערטראָגן צוויי מוֹילאייזלען, ווײַלע אײַער געטרײַער וועט מער ניט ברענגען קיין קרבנות עוֹלָה אָדער זֶבַח פאַר אַנדערע געטער, נײַערט בלוֹיז פאַר יי. (יח) מערניט איין זאַך זאָל יי פאַרגעבן אײַער געטרײַען: אַז מיין האַר קומט אינעם בֵּית⸗רִמּוֹן זיך אָדאָרטן אונטערבוקן און ער איז אָנגעשפּאַרט אָן מײַן האַנט, און איך בוק זיך אונטער אינעם בֵּית⸗רִמּוֹן. איז צו מײַן אונטערבוקן זיך אין בֵּית⸗רִמּוֹן זאָל אין אָטאָ דיאָ זאַך יי פאַרגעבן אײַער געטרײַען“. (יט) האָט ער עם געזאָגט: „גייט זשע בשלום“.

ער איז פון עם אַוועק אַ מְהַלְכְל. (כ) טוט זיך אַ זאָג גֵּיחֲזִי, דער משרת⸗אינגל באַ אלישע דעם איש אלהים: „אָט האָט מײַן האַר געשאַנעוועט אָטאָ דעם אַראַמייער אַדוך זײַן ניט אָננעמען אָדאָס וואָס ער′ט געבראַכט. ווי ס′לעבט גאָט, זאָל איך עם ניט נאָכלויפן און וואָסניטאיז פון עם אַרוֹיסקריגן?“ (כא) האָט גֵּיחֲזִי נַעֲמָנען נאָכגעיאָגט. דערזען אַז מ′לויפט עם נאָכעט, האָט נַעֲמָן  אַראָפּגעקלעטערט פון די קאַרעטע עם באַגעגענען און אַ פרעג געטאָן: „בשלום אַלציקעדינג?“ (כב) זאָגט ער עם: „מײַן האַר האָט מיר צוגעשיקט אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,פּונקט איצטער זײַנען צו מיר אָנגעקומען צוויי בחורים פון הַר אפרים, פון די בני⸗הנביאים. גיט זשע פאַר זיי אַ כִּכַּר⸗זילבער און צוויי איבערבײַטונגען פון מלבושיםʻ.“ (כג) האָט נַעֲמָן געזאָגט: „נאַט, נעמט זשע צוויי כִּכָּרִים“ און איז צו עם צוגעשטאַנען און האָט אײַנגעבונדן צוויי כִּכָּרים זילבער אין צוויי זעקעלעך און צוויי איבערבײַטונגען מלבושים. און ער האָט עס געגעבן צוויי פון זײַנע משרת⸗אינגלעך זיי זאָלן פון עם פונפאָראוֹיס טראָגן. (כד) אָנגעקומען אינעם „עוֹפֶל“ האָט ער פון זייערע הענט צוגענומען און האָט באַהאַלטן אין הוֹיז. די מענטשן האָט ער אַוועקגעשיקט.  זײַנען זיי אַוועק.

(כה) ער איז אַרײַנגעקומען און איז געשטאַנען פאַר זײַן האַר. האָט עם אלישע געזאָגט: „אי′ פון וואַנענט קומסטע, גֵּיחֲזִי, אַ?“ ענטפערט ער: „אײַער געטרײַער איז ניט דאָ און ניט דאָרטן ניט געגאַנגען“.

(כו) האָט ער עם געזאָגט: „איז דען מײַן האַרץ ניט מיטגעגאַנגען אַז דער מענטש האָט פון זײַן קאַרעטע אַראָפּגעקלעטערט דיר באַגעגענען, אַ? וואָס פאַראַ צײַט איז דאָס אַף אָפּנעמען זילבער, נעמען מלבושים, איילבערטן, ווײַנגערטנער, שאָף, רינדער, מיט באַדינער און באַדינערינס? (כז) צו דיר און דײַנע קינדסקינדער וועט זיך נַעֲמָנס צרעת צוטשעפּענען — אַף אייביק.“

פון פאַר עם איז ער אַרוֹיסעט, אַ מצורע שניי⸗די⸗ווײַס.

≡≡ פּרק ו ≡≡

(א) אַז די בני⸗הנביאים האָבן אלישען אַ זאָג געטאָן: „הײַנט דער אָרט וואו מיר זיצן אָדאָרטן פאַר אײַך איז אונדז צו ענג, (ב) איז לאָמיר ביזקל דעם ירדן גיין; פון אָדאָרטן וועט איטלעכער איין באַלקן זיך נעמען, און מי′לן זיך מאַכן אַן אָרט אַף אײַנזײַן אָדאָרטן“, האָט ער געזאָגט: „איז גייט זשע“. (ג) טוט איינער פון זיי אַ זאָג: „טוט אונדז צוליב, גייט מיט אײַערע געטרײַע מיט“. זאָגט ער: „כ′ל גיין“. (ד) איז ער מיט זיי געגאַנגען. זײַנען זיי אָנגעקומען באַם ירדן און זיי האָבן ביימער געהאַקט. (ה) איז אָט וואָס געווען: האַלט איינער פון זיי אין אָפּהאַקן אַ באַלקן, און דער האַק⸗אײַזן וואָס באַ עם טוט אַ פאַל אַרײַנעט אין וואַסער אַרײַן . האָט ער אַ שרײַ⸗אוֹיס­ געטאָן: „אוי, וויי, מײַן האַר, ער איז דאָך אַן אוֹיסגעליענער!“ (ו) זאָגט דער איש אלהים: „אַוואו איז ער געפאַלן?“ ווײַזט ער עם אָנעט דעם אָרט. האַקט ער אָפּעט אַ צווײַגעלע און טוט אַ וואַרף אָדאָרטן אַרײַנעט, און אָט איז אופגעשוואומען דער האַק⸗אײַזן. (ז) זאָגט ער: „הייב עם פאַר זיך אופעט“, האָט ער אוֹיסגעשטרעקט די האַנט און עם צוגענומען.

(ח) דאַמאָלסט האָט דער מלך פון אֲרַם מלחמה געהאַלטן מיט ישראל. אַז ער האָט זיך אַן עצה געהאַלטן מיט זײַנע אונטערטעניקע, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „מ′עט אַף זיי לאָקערן אינעם אָרט פְּלוֹנִי אַלְמוֹנִי“. (ט) האָט דער איש אלהים געשיקט צום מלך ישראל אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „היט זיך, ניט אַדוכפאָרן אָטאָ דעמאָ אָרט ווײַלע אָדאָרטן לאָקערן די אַראַמייער“. (י) האָט דער מלך ישראל אַוועקגעשיקט צו אָטאָ דעמאָ אָרט, אַוואָס ס′האָט עם דער איש אלהים געזאָגט, זיי באָוואָרענענדיק  אַז מ′זאָל אַף⸗דער⸗וואַך זײַן, ניט איין מאָל און ניט צוויי מאָל. 

(יא) דיאָ זאַך האָט באַם מלך פון אֲרַם אופגערודערט די האַרץ. האָט ער גערופן זײַנע אונטערטעניקע, און זיי געזאָגט: „צי וועט איר מיר ניט אוֹיסזאָגן אַווער פון די אונדזעריקע איז מיטן מלך ישראל?“ (יב) זאָגט עם איינער פון זײַנע אונטערטעניקע: „ניין, מײַן האַר מלך, נאָר וואָדען: אלישע, דער נביא וואָס אין ישראל, זאָגט אוֹיסעט דעם מלך ישראל די זאַכן וואָס איר רעדט באַ זיך אין שלאָף⸗קאַמער“. (יג) טוט ער אַ זאָג: „גייט און ווערט געוואָר אַוואו ער איז און איכ′ל שיקן עם כאַפּן!“ האָט מען עם אַ זאָג געטאָן, אַז אָט איז ער דאָ אין דּוֹתָן. (יד) האָט ער אָדאָרטן געשיקט פערד מיט קאַרעטעס מיט אַ שווערהאַפטיקן חַיִל. אָנגעקומען זײַנען זיי באַנאַכט. זיי האָבן די שטאָט אַרומגערינגלט. 

(טו) דער משרת באַם איש אלהים האָט זיך פרי אופגעכאַפּט. גייט ער אַרוֹיסעט, און אָט שטייט אַן אַרמיי וואָס רינגלט אַזש אַרומעט די שטאָט, מיט פערד און מיט קאַרעטעס. זאָגט עם זײַן משרת⸗אינגל: אַזאָכנאַזוויי! ווי אַזוי זשע ′עט מען מאַכן, מײַן האַר? (טז) זאָגט ער עם: „האָב ניט קין מורא, ווײַלע מער זײַנען די וואָס מיט אונדז, איידער מיט זיי“. (יז) האָט אלישע תפילה געטאָן, זאָגנדיק: „עפן זשע אוף, יי, די אויגן זײַנע, ער זאָל זען“, האָט גאָט אופגעעפנט די אויגן באַם אינגל, און ער האָט געזען: און אָט איז דער באַרג פול מיט פערד און פײַערדיקע קאַרעטעס אַרומענאַרום אלישען.

(יח) אַז זיי זײַנען אַראָפּעט צו עם צוצו, האָט אלישע תפילה געטאָן פאַר גאָט, זאָגנדיק: „דאַלאַנג זשע אַ מכה אָטאָ דעם פאָלק, אַ פאַרבלענדעניש בלינדקײַט“. האָט ער זיי אָ מכה דאַלאַנגט אַ פאַרבלענדעניש בלינדקײַט, וועדליק דעם וואָרט פון אלישען. (יט) און אלישע האָט זיי אַ זאָג געטאָן: „ניט אַדאָס איז דען דער וועג! און ניט אַדאָס איז דען די שטאָט. טוט נאָכגיין נאָך מיר און איך וועל אײַך צופירן צום מענטשן וועמען איר זוכט אוֹיסעט“. און ער האָט זיי אַף שומרון געפירט.

(כ) ס′געווען אַזוי. אַז זיי זיינען אין שומרון אַריין האָט אלישע אַ זאָג געטאָן: „עפן זשע אוף, יי, די אויגן פון אָטאָ דיאָ, זיי זאָלן זען“. האָט גאָט אופגעעפנט באַ זיי די אויגן, און זיי האָבן געזען. און אָט איז מען אינמיטן שומרון!

(כא) זיי דאַזען, האָט דער מלך ישראל אלישען געזאָגט: „הַרְגענען זאָל איך זיי צוהַרְגענען, מײַן פאָטער?“ (כב) זאָגט ער עם: „הַרְגעט ניט! צי אי′ דאָס אַזעטקענע וואָס איר′ט געפאַנגען מיט אײַער שווערד און מיט אײַער בויגן וואָס איר′ט גיין הַרְגענען? שטעלט זיי ברויט מיט וואַסער אַוועקעט, זיי זאָלן עסן און זיי זאָלן טרינקען און זיי זאָלן אַוועקגיין צו זייער האַר.“ (כג) האָט ער זיי אַ גרויסע סעודה געמאַכט, זיי האָבן געגעסן און זיי האָבן געטרונקען, און ער האָט זיי אַוועקגעשיקט צו זייער האַר.

(כד) די אַראַמייאישע כאָפּטעס זײַנען שוין אַווײַטער אין ארץ ישראל  ניט געקומען.

נאָר וואָדען, דערנאָכדעם איז געווען אַזוי, בֶּן⸗הֲדַד דער מלך פון אֲרַם האָט אײַנגעזאַמלט זײַנע  ג אַ נ צ ע  חיילות, און איז אַרוף און האָט שומרון באַלעגערט.(כה) איז אין שומרון געווען אַ גרויסער הונגער, אַז זי איז אַזש באַלעגערט געוואָרן ביזקל אַף אַן אייזל⸗קאָפּ צו אַכציק זילבערנע, און אַ פערטל קַב טוֹיבן⸗מיסט צו פינף זילבערנע.

(כו) איז אַזוי געווען, אַז דער מלך ישראל איז זיך געגאַנגען איבערן שטאָט⸗וואַנט, שרײַט צו עם אוֹיסעט אַ פרוֹי, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „ראַטעוועט, אוי, מײַן האַר דער מלך!“ (כז) טוט ער אַ זאָג: „אַז גאָט ט′אײַך ניט ראַטעווען, איז פון וואַנענט וועל איך אײַך ראַטעווען? פונעם דרעש⸗בריק צי פונעם ווײַן⸗קעלער? (כח) פרעגט באַ איר דער מלך: „וואָס אי′ באַ אײַך?“ טוט זי זאַגן: „אָטאָ דיאָ פרוֹי האָט מיר אַ זאָג געטאָן: ,גיב אַהער דײַן זון און מי′לן עם הײַנט אופעסן, און מײַן זון ′לן מיר מאָרגן אופעסןʻ, (כט) האָבן מיר מײַן זון אָפּגעקאָכט און מיר האָבן עם אופגעגעסן. טו איך איר אַ זאַג אַף מאָרגן: ,גיב דײַן זון און מי′לן אופעסןʻ, האָט זי איר זון פאַרבאַהאַלטן.“

(ל) איז געווען אָטאַזויאָ, אַז דער מלך האָט דאַהערט ווי אַזוי די פרוֹי טוט ריידן, האָט ער קריעה געריסן זײַנע מלבושים. און אַז ער איז זיך געגאַנגען אַפן שטאָט⸗וואַנט, האָט דער עולם דאַזען אַז אָט אינעווייניק איז דאָ אַף זײַן לײַב אַ זאַק. (לא) האָט ער געזאָגט: „אָט אַזויאָ און נאָכמער זאָל מיר אָפּטאָן גאָט, אויבע הײַנט ′עט די קאָפּ נאָך שטיין אַף אֱלִישָׁע⸗בֶּן⸗שָׁפָטְן!“

(לב) אַז ער האָט געשיקט אַ מענטשן פון פאַר עם, איז אלישע בשעת מעשה געזעסן באַ זיך אין שטוב, און די זקנים זײַנען מיט עם געזעסן, און נאָך איידער דער שליח איז צו עם אָנגעקומען, טוט ער אַ זאָג די זקנים: „זעט איר! דער בֶּן⸗רוצח האָט געשיקט מ′זאָל מיר אָפּהאַקן די קאָפּ. טוט אַ קוק! אַז ס′עט אָנקומען דער שליח, פאַרמאַכט די טיר און קוועטשט עם אָנעט אָן טיר — ווײַלע הינטער עם איז דער קלאַנג פון די פיס פון זײַן באַלעבאָס.“

(לג) ער האַלט נאָך אין ריידן און אָט גייט צו עם אַראָפּעט דער שליח [מיטן מלך און דער מלך] טוט זאָגן: „מַה⸗דאָך, אַז אָטאָ די שלעכטיקײַט איז דאָך פון יי, טאָ וואָס′ל איך אַף ווײַטער שוין פון יי דאַוואַרטן?“

≡≡ פּרק ז ≡≡

(א) האָט אלישע געזאָגט: „הערט זשע אוֹיסעט דעם דְּבַר יי. אָט אַזוי זאָגט גאָט: אָט די זעלביקע שעה מאָרגן ט′זײַן אַ סְאָה זעמל⸗מעל פאַר איין שקל, און צוויי סְאָה גערשטן פאַר איין שקל, אָט באַם טויער פון שומרון“. (ב) האָט דעם איש אלהים געענטפערט דער באַאַמטער, וואָס אָן עם אַף דער האַנט שפּאַרט זיך אָנעט דער מלך, אַזאָגטאָנדיק: „אָט אַז גאָט זאָל אופעפענען די פענצטער פונעם הימל אַפילו, וואָלט געווען דיאָ זאַך?“ זאָגט ער עם: „אָט ′עט איר זען מיט אײַערע אויגן, נאָר פונדאַפון ט′איר ניט עסן.“   

(ג) פיר מענטשן זײַנען דאַמאָלסט געווען, מְצוֹרָעִים, לעבן אַרײַנגאַנג באַם טויער, האָבן זיי איינער דעם אַנדערן אַ זאָג געטאָן:  „אַוואָס זיצן מיר אָטאָ דאָאָ ביז וואַנענט מי′לן שטאַרבן?“ (ד) אויבע מי′לן זאָגן: „מ′עט אין שטאָט אַרײַן, און אין שטאָט איז דאָ דער הונגער, און אָדאָרטן ′לן מיר שטאַרבן; און אויבע מי′לן אָטאָ דאָאָ בלײַבן און — שטאַרבן; איז איצטערטאָ לאָמיר בעסער גיין און אַרײַנפאַלן אין מחנה פון די אַראַמייער. אַז זיי וועלן אונדז לעבן לאָזן ט′מען לעבן, און אויבע זיי′לן אונדז הַרְגענען ′עט מען שטאַרבן.“

(ה) האָבן זיי זיך בין⸗השמשות אַ הייב געטאָן אַף אָנצוקומען אין מחנה פון די אַראַמייער. קומען זיי אָנעט באַם ברעג פון מחנה, און אָט איז קין איין מענטש אָדאָרטן ניטאָ. (ו) ווײַלע גאָט האָט געלאָזן הערן אין מחנה אֲרַם דעם געפּילדער פון קאַרעטעס און דעם געפּילדער פון פערד, דעם געפּילדער פון אַ גרויסאַרטיקן חַיִל. האָט איטלעכער זײַן ברודער אַ זאָג געטאָן: „אָט האָט דער מלך ישראל אַף אונדז אָנגעדונגען די מלכים פון די חִתִּים און די מלכים פון מִצְרַיִם זיי זאָל קומען אַף אונדז“. (ז) האָבן זיי זיך שקיעהצײַט אופגעהויבן און זײַנען אַנטלאָפן געוואָרן. זיי האָבן אַף הפקר געלאָזן זייערע געצעלטן מיט זייערע פערד מיט זייערע אייזלען און די גאַנצע מחנה ווי זי שטייט, און זײַנען פון לעבנס⸗וועגן אַנטלאָפן געוואָרן. (ח) אַז אָטאָ די מצורעים זײַנען אָנגעקומען באַם ברעג מחנה, זײַנען זיי אַרײַן אין איינעם אַ געצעלט, האָבן זיי געגעסן און געטרונקען און פון אָדאָרטן אַוועקגעטראָגן גאָלד מיט זילבער מיט מלבושים, און זײַנען געגאַנגען עס פאַרבאַהאַלטן, און האָבן זיך אומגעקערט און זײַנען אָנגעקומען אין אַן אַנדער געצעלט און האָבן פון אָדאָרטן אַרוֹיסגעטראָגן און זײַנען אַוועק פאַרבאַהאַלטן.

(ט) טוט מען אַ זאָג איינער דעם אַנדערן: „ניט ריכטיק טוען מיר. דער הײַנטיקער טאָג אי′ דאָך אַ טאָג פון גוטע בשורות, און אָט שווײַגן מיר אונטער. טאָמער וואַרטן מיר צו ביזקל ליכט פון פרימאָרגן וועט מען עס האַלטן באַ אונדז פאַר אַן עוולה. איז איצטערטאָ! לאָמיר גיין, לאָמיר קומען, לאָמיר עס דערציילן אינעם בֵּית הַמֶּלֶך! (י) זײַנען זיי אָנגעקומען, און האָבן אַרוֹיסגערופן צו די טויער⸗היטער פון שטאָט און זיי דאַציילט, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „מיר זײַנען געקומען אין מחנה פון די אַראַמייער, און אָט איז דאָרטן ניטאָ קיין שום מאַן, קיין קול פון אַ מענטשן, בלוֹיז פערד — צוגעבונדענע מיט אייזלען — צוגעבונדענע, און די געצעלטן אָט אַזוי ווי זיי שטייען“. (יא) די טויער⸗היטער האָבן אַרוֹיסגערופן און האָבן עס דערציילט אינעם בֵּית הַמֶּלֶך אינעווייניק.

(יב) איז אופגעשטאַנען דער מלך באַנאַכט און ער האָט געזאָגט זײַנע אונטערטעניקע: „אָט וועל איך אײַך געבן צו פאַרשטיין אַוואָס די אַראַמייער האָבן אונדז דאָ אָפּגעטאָן! זיי ווייסן אַז מיר זײַנען דאָך הונגעריקע, זײַנען זיי אַרוֹיס פון מחנה זיך אוֹיסבאַהאַלטן אין פעלד, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,אַז זיי וועלן פון שטאָט אַרוֹיס וועלן מיר זיי לעבעדיקערהייט כאַפּן און מיר וועלן אַרײַן אין שטאָט!ʻ“ (יג) האָט געענטפערט איינער פון זײַנע אונטערטעניקע, זאָגנדיק: „איז זאָל מען נעמען פינף פון די איבערגעבליבענע פערד, וואָס זײַנען אין שטאָט געבליבן, זיי זײַנען דאָך ווי דער גאַנצער המון ישראלים וואָס זײַנען אין איר געבליבן און זיי זײַנען דאָך ווי דער גאַנצער המון ישראלים וואָס זײַנען אומגעקומען. לאָמיר שיקן און מי′לן זען!“ (יד) האָט מען גענומען צוויי קאַרעטעס מיט פערד און דער מלך האָט זיי געשיקט אַף די אַראַמייערס מחנה, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „גייט און קוקט!“ (טו) זײַנען זיי געגאַנגען נאָך זיי ביזקל דעם ירדן, און אָט איז די גאַנצע וועג פול מיט מלבושים און כלים וואָס די אַראַמייער האָבן אַוועקגעוואָרפן אין זייער אײַלעניש. האָבן זיך אומגעקערט די שלוחים און האָבן דעם מלך דאַציילט. (טז) איז דער עולם אַרוֹיס. אוֹיסגערויבט האָט מען די מחנה פון די אַראַמייער.

און ס′געווען אַ סְאָה זעמל⸗מעל פאַר איין שקל, און צוויי סְאָה גערשטן פאַר איין שקל, וועדליק דעם וואָרט פון גאָט. (יז) האָט דער מלך יענעם באַאַמטן, וואָס באַ עם אַף דער האַנט שפּאַרט ער זיך אָנעט, געשטעלט איבערן שטאָט⸗טויער. האָט עם דער עולם צעטראָטן באַם טויער און ער איז געשטאָרבן, אָט אַזויאָ ווי ס′האָט גערעדט דער איש אלהים, וואָס ער האָט געזאָגט, אַז דער מלך איז צו עם אַראָפּעט, (יח) און ס′איז געווען, אַז דער איש אלהים האָט געהאַלטן אין ריידן מיטן מלך, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אַ סְאָה זעמל⸗מעל פאַר איין שקל, און צוויי סְאָה גערשטן פאַר איין שקל, ′עט זײַן אָט די זעלביקע שעה מאָרגן באַם טויער פון שומרון“, (יט) האָט דער באַאַמטער געענטפערט דעם איש אלהים, אַזאָגטאָנדיק: „אָט אַז גאָט זאָל אופעפענען די פענצטער פונעם הימל אַפילו וואָלט דען געווען אַזאַ מין זאַך?“ און ער האָט עם געזאָגט: „אָט ′עט איר זען מיט אײַערע אויגן, נאָר פונדאַפון ט′איר ניט עסן“. (כ) טאַקע אָט אַזויאָ איז עם געווען. דער עולם האָט דאָך עם צעטראָטן באַם טויער און ער איז געשטאָרבן.

≡≡ פּרק ח ≡≡

(א)  אַז אלישע האָט געזאָגט די פרוֹי, וואָס איר זון האָט ער געהאַט אופגעלעבט, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „שטייט אופעט און גייט, איר מיט אײַער הוֹיזגעזינד, וואוינען ט′איר וואוינען וואו זאָל ניט זײַן, ווײַלע גאָט האָט אַרוֹיסגערופן אַ הונגער, וואָס קומט אויכעט אָדאָ אין ארץ ישראל אַף זיבן יאָר“, (ב) האָט זיך די פרוֹי אופגעהויבן, און זי האָט געטאָן לויטן וואָרט פונעם איש אלהים, און זי מיט איר הוֹיזגעזינד האָבן געוואוינט  אין פְּלִישְׁתִּים⸗לאַנד זיבן יאָר. (ג) איז געווען אַזוי. צום סוף פון די זיבן יאָר, אַז די פרוֹי האָט זיך אומגעקערט פון פְּלִישְׁתִּים⸗לאַנד, איז זי אַרוֹיס שרײַען צום מלך פון וועגן איר הוֹיז און איר פעלד.

(ד) און דער מלך האָט דאַמאָלסט געהאַלטן אין ריידן מיט גֵּיחֲזִין, דעם אינגל פונעם איש אלהים, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „דאַציילט זשע מיר די אַלע גדולות וואָס אלישע האָט געמאַכט“. (ה) איז אָטוואָס געווען. ער האַלט אין דאַציילן דעם מלך וועגן דעם ווי ער האָט אופגעלעבט דעם מת, און אָט טוט שרײַען צום מלך אָטאָ דיאָ פרוֹי, וואָס איר זון האָט ער דאָך אופגעלעבט, פון וועגן איר הוֹיז און איר פעלד. טוט אַ זאָג גֵּיחֲזִי: „מלך! מײַן האַר! אָדאָס אי′ די פרוֹי, און אָדאָס אי′ דער זון אירער, וואָס ס′האָט אופגעלעבט אלישע!“ (ו) האָט דער מלך די פרוֹי אוֹיסגעפרעגט. און זי האָט עם דאַציילט. האָט איר דער מלך געגעבן איינעם אַ סָרִיס⸗באַדינער, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „קערט איר אומעט אַלציקעדינג וואָס באַ איר, און די אַלע תבואות פונעם פעלד, פונעם טאָג פון איר פאַרלאָזן די לאַנד און ביזקל איצטערטאָ.“ 

(ז) דאַווײַלע איז אלישע אָנגעקומען אין דַּמֶּשֶׂק. בֶּן⸗הֲדַד מלך אֲרַם איז געווען אַ חולה און מ′האָט עם געגעבן צו וויסן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „דער איש אלהים איז אַזש אַהער געקומען“. (ח) האָט בֶּן⸗הֲדַד אַ זאָג געטאָן חֲזָהאֵלן: „נעם אין האַנט אַרײַן אַ מתנה און גיי באַגעגענען דעם איש אלהים, און פאָרש אוֹיסעט יי באַ עם, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,צי וועל איך אָטאָ די קראַנקשאַפט מײַנע איבערלעבן?ʻ“ (ט) איז חֲזָאֵל עם געגאַנגען באַגעגענען, נעמענדיק אין האַנט אַ מתנה מיטן כָּל⸗טוּב פון דַּמֶּשֶׂק, אַ משא אַזש פאַר פערציק קעמל, און ער איז געקומען און האָט זיך פון פאַר עם אַ שטעל⸗אוף געטאָן און ער האָט געזאָגט: „אײַער זון בֶּן⸗הֲדַד מלך אֲרַם האָט מיר צו אײַך צוגעשיקט, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,צי וועל איך אָטאָ די קראַנקשאַפט מײַנע איבערלעבן?ʻ“ (י) זאָגט עם אלישע: „גייט, זאָגט עם, לעבן ט′איר לעבןʻ נאָר וואָס, יי האָט מיר באַוויזן אַז שטאַרבן ′עט ער שטאַרבן“, (יא) אײַנהאַלטנדיק שטאַר זײַן פּנים ביזקל וואַנענט ער האָט זיך געשעמט און ער האָט גענומען וויינען, דער איש אלהים.

(יב) פרעגט באַ עם חֲזָאֵל: „פאַרוואָס זשע האָט מײַן האַר גענומען וויינען?“ זאָגט ער: „ווײַלע איך ווייס די שלעכטיקײַט וואָס איר′ט די בני ישראל אָפּטאָן. פון זייערע פאַרפעסטיקטע שטעט ט′איר זיי מיטן פײַער פאַרשיקן. זייערע בחורים ט′איר מיטן שווערד אַוועקהַרְגענען. זייערע עופעלעך ט′איר צעהאַקן אַף שטיקלעך. און זייערע טראָגעדיקע פרוֹיען ט′איר אופשפּאַלטן“. (יג) זאָגט חֲזָהאֵל: „אַוואָס איז דען אײַער געטרײַער, מערניט אַ הונט, אַז ער וועט אָטאָ די גרויסע זאַך טאָן?“ (יד) האָט אלישע געזאָגט: „יי האָט מיר באַוויזן ווי איר זײַט מלך איבער אֲרַם!“

(טו) אַף מאָרגן איז אָט אַזויאָ געווען: ער האָט גענומען אַ טיכל און האָט אײַנגעטונקען אין וואַסער אַרײַן און האָט עם אוֹיסגעשפּרייט איבער זײַן פּנים און ער איז געשטאָרבן.

און חֲזָהאֵל האָט געקיניגט אַף זײַן אָרט.

(טז) אין פינפטן יאָר פון יוֹרָם בֶּן⸗אַחְאָב מלך ישראל, אַז יְהוֹשָׁפָט איז געווען מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן יְהוֹשָׁפָטס זון — יהוֹרָם מלך יהודה. דרײַסיק⸗צוויי יאָר איז עם געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און אַכט יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. (יח) און ער איז געגאַנגען אין וועג פון די מלכים פון ישראל אַזוי ווי ס′האָט געטאָן דער בֵּית אַחאָב, ווײַלע אַחאָבס טאָכטער איז עם געווען פאַר אַ ווײַב, און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט. (יט) גאָט האָט פונדעסטוועגן ניט געוועלט פאַרטיליקן יהודה, פון דוד זײַן געטרײַענס וועגן, לויט דעם וואָס ער האָט עם געזאָגט אַז ער וועט געבן עם און זײַנע זין אַ נר ביז אין סוף פון די טעג.

(כ) אין זײַנע טעג האָט אֱדוֹם מורד געווען פון אונטער יהודהס האַנט, און האָבן פאַרקיניגט איבער זיך אַ מלך. (כא) איז יוֹרָם אַריבער אַף צָעִיר, און די גאַנצע קאַרעטעריע מיט עם. און ס′איז געווען, אָט שטעלט ער זיך אופעט באַנאַכט און צעמַכֶּט די אֱדוֹמער, וואָס האָבן עם געהאַט אַרומגערינגלט ווי אויך די שָׂרִים איבער די קאַרעטעס, און דער עולם איז צעלאָפן אין זײַנע געצעלטן. (כב) אָבער אֱדוֹם האָט ווידערשפּעניקט פון זײַן אונטער יהודה אַזש ביזן הײַנטיקן טאָג. אָטאָ דאַמאָלסט האָט אויך לִבְֿנָה מורד געווען.

(כג) ﬡון די ﬡיבעריקע זאַכן וועגן יוֹרָמען, און אַﬥציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (כד) און יוֹרָם איז געלעגן מיט זיינע אבות, און איז צו קבורה געקומען אינעם עִיר דָּוִד. און אֲחַזְיָהוּ זײַן זון האָט געקיניגט אַף זײַן אָרט.

(כה) אֲחַזְיָהוּ בֶּן⸗יְהוֹרָם מלך יהודה האָט גענומען קיניגן אין צוועלפטן יאָר פון יוֹרָם בֶּן⸗אַחאָב מלך ישראל. (כו) צוואַנציק⸗צוויי יאָר איז געווען אֲחַזְיָהוּן אַז ער האָט גענומען קיניגן, און איין יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און זײַן מאַמעס נאָמען איז עֲתַלְיָהוּ די טאָכטער פון עָמְרִי מלך ישראל. (כז) און ער איז געגאַנגען אין וועג פון בֵּית אַחְאָב, און האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, ווײַלע אַן איידים פון בֵּית אַחְאָב איז ער דאָך.

(כח) און ער איז געגאַנגען, אינאיינעם מיט יוֹרָם⸗בֶּן⸗אַחאָבן, אַף מלחמה אַקעגן חֲזָאֵלן, דעם מלך פון אֲרַם, אין רָמוֹת גִּלְעָד, און די אַראַמייער האָבן יוֹרָמען צעמַכֶּהט. (כט) האָט זיך אומגעקערט יוֹרָם המלך זיך אוֹיסצוהיילן אין יִזְרְעֶאל פון די מכות וואָס ס′האָבן עם צעמַכֶּהט. די אַראַמייער אין רָמָה, בעת ער האָט מלחמה געהאַלטן אַקעגן חֲזָהאֵלן, דעם מלך אֲרַם. און אֲחַזְיָהוּ בֶּן⸗יהוֹרָם מלך יהודה איז אַראָפּעט אַף צו זען זיך מיט יוֹרָמען, דעם זון פון אַחְאָב, אין יִזְרְעֶאל אַז ער איז געווען אַ חולה.

≡≡ פּרק ט ≡≡

(א) האָט אלישע⸗הנביא בעת⸗מעשה גערופן צו זיך איינעם פון די בני⸗הנביאים און עם געזאָגט: „גורט זיך אָן די לענדן און נעם אָטאָ דעם קריגל מיט אייל באַ זיך אין האַנט, און גיי אין רָמוֹת גִּלְעָד. (ב) אַ′ דו′סט אָטאָ דאָרטן אָנקומען קוק זיך אָדאָרטן אַרומעט אַף יֵהוּא דעם זון פון יְהוֹשָׁפָט⸗בֶּן⸗נִמְשִׁי. וועסט קומען, ′עסטע עם אַרוֹסהייבן פון צווישן זײַנע ברידער, איז נעם עם אַרײַנעט בְּחַדְרֵי⸗חֲדָרִים. (ג) און נעם דעם קריגל מיט אייל און גיס עם אָנעט איבערן קאָפּ, און זאָלסט זאָגן: ,אָט אַזויאָ זאָגט יי: איך האָב דיר באַזאַלבט פאַר מלך אַף ישראלʻ, און זאָלסט עפענען די טיר און אַנטלויפן, וואַרט ניט“.

(ד) איז דער יונגערמאַן, דעם נביאס יונגערמאַן, אַוועק אין רָמוֹת גִּלְעָד. (ה) קומט ער אָנעט, אָט זיצן די שָׂרִים פון חַיִל, און ער טוט זאָגן: „האַר שַׂר! איך האָב פאַר אײַך אַ ידיעה“. זאָגט יֵהוּא: „אַוועמענען פון אונדז אַלעמען?“ זאָגט ער:  „אײַך, האַר שַׂר“. (ו) ער איז אופגעשטאַנען און אַרײַנגעקומען אינעווייניק, אין הוֹיז. גיסט ער אוֹיסעט דעם אייל אַף זײַן קאָפּ און טוט עם אַ זאָג: „אָט אַזויאָ זאָגט יי גאָט פון ישראל: ,איך האָב דיר באַזאַלבט פאַר מלך אַפן פאָלק פון יי, אַף ישראל. (ז) גיי און צעממית די הוֹיזגעזינד פון אַחְאָב דײַן האַר. און דו′סט נקמה נעמען פאַרן בלוט פון מײַנע געטרײַע, די נביאים, און פאַרן בלוט פון אַלע געטרײַע פון יי, פון האַנט פון אִיזֶבֶל, (ח) אַזוי אַרומעט אַז ס′זאָל פאַרטיליקט ווערן גאַנץ בֵּית אַחְאָב, און איך וועל אָפּהאַקן פון בֵּית אַחְאַב יעדן וואַנט⸗פּישער — ביזקל דעם אַפּאָפּלעקסעטן און דעם אָפּגעשטויסענעם — וואָס אין ישראל. (ט) און איך וועל אָפּגעבן דעם בֵּית אַחְאַב אַזוי ווי  דעם בֵּית יְרָבְעָם⸗בֶּן⸗נְבָט און אָט אַזוי ווי דעם בֵּית בַּעְשָׁא⸗בֶּן⸗אֲחִיָּה (י) און אִיזֶבְלען וועלן אופפרעסן די הינט אָט אין דיאָ נחלה, אין יזרעאל, און ס′עט ניט זײַן אַווער זאָל באַגראָבןʻ.“ און ער האָט אופגעעפנט די טיר און איז אַנטלאָפן געוואָרן.

(יא) אַז יֵהוּא איז אַרוֹיס צו די אַרבעטער באַ זײַנע באַלעבאַטים, פרעגן זיי: „ס′בשלום? פאַרוואָס איז צו אײַך געקומען אָטאָ דער משוגענער?“ זאָגט ער זיי: „איר קענט דאָך דעם פּאַרשוין און זײַנע רייד!“ (יב) זאָגן זיי עם: „אַ ליגן! דאַציילט אונדז!“ האָט ער זיי געזאָגט: „אָט אַזוי און אָט אַזוי האָט ער מיר געזאָגט, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,אָט אַזויאָ זאָגט יי: איך האָב דיר באַזאַלבט פאַר מלך אַף ישראלʻ.“ (יג) האָבן זיי זיך געאײַלט, איטלעכער האָט זײַן אייגענעם בגד אַוועקגעלייגט אונטער עם אַף די הוילע טרעפּ, און מ′האָט געבלאָזן אין שופר און זיי האָבן געזאָגט: „יֵהוּא איז מלך!“

(יד) האָט יֵהוּא, דער זון פון יְהוֹשָׁפָט⸗בֶּן⸗נִמְשִׁי געמאַכט אַ צונויפדַבְּרעניש קעגן יוֹרָמען. יוֹרָם האָט דאַמאָלסט געהאַלטן אין היטן רָמוֹת גִּלְעָד, ער און גאַנץ ישראל, פון פאַר חֲזָאֵל מלך אֲרַם, (טו) נאָר יוֹרָם⸗המלך האָט זיך געהאַט אומגעקערט זיך אוֹיסצוהיילן אין יזרעאל פון די מכות וואָס די אַראַמייער האָבן עם צעמַכֶּהט אַז ער האָט מלחמה געהאַלטן אַקעגן חֲזָאֵל מלך אֲרַם.

האָט יֵהוּא געזאָגט: „טאָמער ווילט איר אַזוי טאַקע, טאָ זאָל קיין שום אַנטלויפער ניט אַרוֹיס פון שטאָט צעטראָגן די זאַך אין יזרעאל!“ (טז) איז יֵהוּא אַרוֹיסגעפאָרן און איז אַוועק אַף יזרעאל, ווײַלע אָט אָדאָרטן איז יוֹרָם געלעגן, און אֲחַזְיָה מלך יהודה איז אַדאָרטן אַראָפּעט זיך זען מיט יוֹרָמען. 

(יז) דער קוקער שטייט אַפן יזרעאלער טורעם און זעט אַז אַ פולע קומען אָנעט מיט יֵהוּאן, זאָגט ער: „אַ פולע זע איך!“ האָט יוֹרָם געזאָגט: „נעמט אַ רײַטער, און שיקט עם זיי באַגעגענען, און זאָל ער אַ פרעג טאָן: ,צי בשלום?ʻ“ (יח) איז דער פערד⸗רײַטער אַוועק עם באַגעגענען, און ער זאָגט: „אָט אַזוי זאָגט דער מלך: ,צי בשלום?ʻ“ זאָגט עם יֵהוּא: „אַ דאגה האָט איר צי בשלום?! רינגלט זיך אַרומעט הינטער מיר!“ זאָגט דער קוקער, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „דער שליח איז ביזקל צו זיי דאַגאַנגען, און איז ניט געקומען אַף קאַריק!“

(יט) האָט ער געשיקט אַ צווייטן פערד⸗רײַטער. קומט ער צו זיי אָנעט און ער זאָגט: „אָט אַזוי זאָגט דער מלך: ,צי בשלום?ʻ“ זאָגט עם יֵהוּא: „אַ דאגה האָט איר צי בשלום?! רינגלט זיך אַרומעט הינטער מיר!“ (כ) זאָגט דער קוקער, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „דער שליח איז ביזקל צו זיי דאַגאַנגען, און איז ניט געקומען אַף קאַריק! די טרײַבונג איז אַזוי ווי סʻטרײַבט יֵהוּא דער זון פון נִמְשִׁין, ער טרײַבט דאָך משוגענערהייט!“

(כא) האָט יוֹרָם געזאָגט: „אײַנשפּאַנען!“ האָט מען די קאַרעטע זײַנע אײַנגעשפּאַנט און ס′איז אַרוֹיס יוֹרָם מלך ישראל, און אֲחַזְיהוּ מלך יהודה, איטלעכער אין זײַן קאַרעטע. זיי זײַנען אַרוֹיס באַגעגענען יֵהוּאן.

זיי האָבן עם געפונען אין נחלה פון נָבוֹת דעם יזרעאלי.

(כב) און ס′איז געווען אַזוי: אַז יוֹרָם האָט דאַזען יֵהוּאן, פרעגט ער עם: „בשלום,  יֵהוּא?“ זאָגט ער עם: „וואָס פאַראַ ,בשלוםʻ צו אַלדי זנותערײַען פון אִיזֶבֶל אײַער מוטער און אירע אַלע מאַכאַרײַקעס!“ (כג)  האָט יוֹרָם פאַרקערעוועט זײַנע הענט און איז אַנטלאָפן, אָזאָגטאָנדיק אֲחַזְיָהון: „אַכאַזיע! אָפּגענאַרט!“

(כד) און יֵהוּא האָט אוֹיסגעצויגן די האַנט מיטן בויגן און געטראָפן יוֹרָמען צווישן די אָרעמס — דער פײַל איז אַרוֹיס באַ עם פון האַרץ און ער איז פאַנאַנדערגעפאַלן אין וואָגן — (כה) און געזאָגט בִּדְקַרְן, דעם קאָמאַנדיר זײַנעם: „הייבט עם אופעט און וואַרפט עם אַרײַנעט אַפן אָרט פון נָבוֹת דעם יזרעאלערס נחלה! געדענקסט, ווי איך און דו זײַנען געריטן זאַלבעצווייט נאָך אַחְאָבן, זײַן פאָטער, און יי האָט אַף עם אַרופגעלייגט אָט וועלכן עול⸗נבואה: (כו) ,אָט אַזויאָ, ווי איך האָב דען ניט די בלוט פון נָבוֹתְן נעכטן אַפדערנאַכט געזען, און די בלוט פון זײַנע זין — אָט זײַנען די רייד פון יי — דרום וועל איך דיר אָפּצאָלן דאָ אין דיאָ נחלה גופאʻ, איז איצטערטאָ הייבט עם אופעט און וואַרפט עם אַרײַנעט אין די נחלה, לויטן וואָרט פון יי“.

(כז) בשעת מעשה האָט דאָס דאַזען אֲחַזְיָה מלך יהודה און ער איז אַנטלאָפן מיטן וועג אַף בֵּית⸗הַגָּן. פונדעסטוועגן איז יֵהוּא עם נאָכגעלאָפן אַזאָגטאָנדיק: „עם אויכעט! מ′האָט עם געטראָפן אין קאַרעטע, אָדאָרטן אין מַעֲלֵה⸗גּוּר וואָס אין יִבְֿלְעָם. ער איז אַנטלאָפן אין מְגִדּוֹ און אָדאָרטן איז ער געשטאָרבן. (כח) האָבן עם זײַנע באַדינער אָפּגעפירט מיטן וואָגן אין ירושלים און עם מקבר געווען אין זײַן קבורה⸗אָרט, מיט זײַנע אבות אינעם עִיר דָּוִד.

(כט) אֲחַזְיָה האָט גענומען קיניגן איבער יהודה אין עלפטן יאָר פון יוֹרם דעם זון פון אַחְאָבן.

(ל) יֵהוּא איז געקומען אין יזרעאל. דאָס דאַהערט איזֶבֶל, האָט זי זיך באַשמירט די אויגן מיט פאַרבעכץ און האָט זיך געמאַכט די האָר און זי האָט זיך אַרוֹיסגעקוקט באַם פענצטער. (לא) אַז יֵהוּא איז אָנגעקומען באַם טויער, האָט זי געזאָגט: „צי בשלום, זִמְרִי, וואָס האָט דאַהַרְגעט זײַן האַר?“ (לב) ער האָט זײַן פּנים אופגעהויבן צום פענצטער, און געפרעגט: „אַווער איז מיט מיר, אַווער?“ און אַ צוויי⸗דרײַ סְרִיסִים האָבן אין זײַן זײַט געקוקט. (לג) האָט ער געזאָגט: „וואַרפט איר אַראָפּעט!“ האָט מען איר אַראָפּגעוואָרפן, און פון איר בלוט האָט געשפּריצט אַפן וואַנט און אַף די פערד. און מ′האָט איר צעטראָטן.

(לד) ער איז אַרײַן. אַז ער האָט אָפּגעגעסן און אָפּגעטרונקען, האָט ער געזאָגט: „גיט אַכטונג אַף אָטאָ די פאַרשאָלטענע. זײַט איר מקבר, ווײַלע זי איז דאָך פאָרט אַ טאָכטער פון אַ מלך“. (לה) זײַנען זיי געגאַנגען איר מקבר זײַן, האָבן זיי אָבער פון איר געפונען גאָרנישניט אַחוץ דעם שאַרבן מיט די פיס מיט די דלאָניעס. (לו) האָבן זיי זיך אומגעקערט און עם דאַציילט. זאָגט ער: „אָדאָס איז דער דְּבַר יי, וואָס ער האָט געטאָן ריידן אַדוך זײַן געטרײַען, אֵלִיָּהוּ⸗הַתִּשְׁבִּין, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,אין נחלה, אין יזרעאל, וועלן די הינט אופפרעסן די פלייש פון אִיזֶבְלען. (לז) אין נחלה, אין יזרעאל, וועט די נבילה פון אִיזֶבְלען זײַן אַזוי ווי אָפּפאַל אַפן אָפענעם פעלד, מ′וואָלט ניט זאָגן אַז דאָס איז איזבלʻ.“

≡≡ פּרק י ≡≡

(א) באַ אַחְאָבן זײַנען געווען זיבעציק זין אין שוֹמרוֹן.

האָט יֵהוּא גענומען שרײַבן בריוו און זיי אַוועקגעשיקט אין שוֹמרוֹן, צו די שָׂרִים פון [שטאָט וואָס אין] יזרעאל, צו  די זקנים און די אַפּוטרָופּסִים פון אַחֲאָבס קינדער, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (ב) „אָט איצטערטאָ, אַז סʻקומט צו אײַך אָן אָט דער בריוו, און מיט אײַך זײַנען דאָ די זין פון אײַער האַר, און מיט אײַך די קאַרעטעריע מיט די פערד און אַן אײַנגעפעסטיקטע שטאָט מיט כְּלֵי⸗זַיִן, (ג) וועט איר אײַנזען ווער איז דער בעסטער און רעכטפאַרטיקסטער צווישן די זין פון אײַער האַר, איז שטעלט עם אַפן טראָן פון זײַן פאָטער, און גיין אין מלחמה פאַר אײַער האַרס הוֹיזגעזינד?

(ד) האָבן זיי זייער⸗און⸗זייער שטאַרק מורא געהאַט און גענומען זאָגן: „אָט זײַנען די צוויי מלכים פאַר עם ניט באַשטאַנען, טאַ ווי אַזוי זשע וועלן מיר דען באַשטיין?“ (ה) דער וואָס ממונה איבערן בַּיִת, און דער איבערן שטאָט, און די זקנים מיט די אַפּוטרָופּסים האָבן געשיקט יֵהוּאן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אײַערע אונטערטעניקע זײַנען מיר און אַלציקעדינג וואָס איר וועט אונדז הייסן וועלן מיר טאָן. מיר וועלן קיינעם ניט פאַרקיניגן. טוט ווי אַזוי אײַך אין די אויגן איז גוט“. (ו) האָט ער זיי אָנגעשריבן אַ צווייטן בריוו, אַזוי⸗צו⸗זאָגן:  „אויבע איר זײַט מײַניקע, און מײַן שטים האָרכט איר, איז נעמט די קעפּ פון די מענער צווישן די קינדער פון אײַער האַר און אָט די שעה אַף מאָרגן קומט צו מיר אין יזרעאל“. און די זין פונעם מלך זײַנען געווען זיבעציק מאַן, זיי זײַנען געווען מיט די טוּבֵי⸗הָעִיר וואָס האָדעווען זיי. (ז) איז אַזוי געווען, אַז דער בריוו איז צו זיי דערגאַנגען האָבן זיי גענומען  די זין פונעם מלך, און האָבן געשאָכטן זיבעציק מאַן, און זיי האָבן זייערע קעפּ אין קוישן געלייגט און עם אַוועקגעשיקט אין יזרעאל. (ח) איז געקומען דער שליח און עם געגעבן צו וויסן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „מ′האָט געבראַכט די קעפּ פון די זין פון מלך!“, זאָגט ער עם: „שטעל זיי אוֹיסעט אין צוויי קופּעס באַם אַרײַנגאַנג פון שטאָט⸗טויער ביזקל אינדערפרי“.

(ט) איז געווען אַזוי אינדערפרי, ער איז אַרוֹיס און איז געשטאַנען און דעם גאַנצן עולם געזאָגט: „צדיקים זײַנט איר! אָט האָב איך געמאַכט קעגן מײַן האַר אַ צונויפדַבְּרעניש, און איך האָב עם דאַהַרְגעט, אָבער ווער האָט דען אָטאָ די אַלע דאַהַרְגעט? (י) דרום זײַט וויסן, אַז פונעם דְּבַר יי וועט גאָרנישניט אַ פאַל טאָן אַף דרערד פון דעם וואָס ס′האָט יי גערעדט איבערן בֵּית אַחְאָב. דאָס איז דען יי וואָס טוט אָדאָס וואָס ער האָט גערעדט אַדוכן האַנט פון זײַן געטרײַען, אֵלִיָּהוּ“. (יא) דאַנאָכדעם האָט יֵהוּא טויטגעשלאָגן די אַלע איבערגעבליבענע פונעת בֵּית אַחְאָב אין יזרעאל, מיט אַלע זײַנע גדולים, זײַנע ידידים און זײַנע כהנים, ביזקל וואַנענט ער האָט עם ניט איבערגעלאָזן קין איין שָׂרִיד⸗פָּלִיט. 

(יב) און ער האָט זיך אופגעהויבן, און ער איז געקומען. ער איז אַוועקגעגאַנגען אַף שוֹמרוֹן. אונטערוועגנס איז ער אין בֵּית⸗עֵקֶד, באַ די פּאַסטעכער, (יג) טרעפט יֵהוּא די קרובים פון אֲחַזְיָהו מלך יהודה, איז פרעגט ער באַ זיי: „אַווער זײַנט איר?“ זאָגן זיי: „קרובים פון אֲחַזְיָהון זײַנען מיר, און מיר גייען אַראָפּעט פון וועגן שלום פון די קינדער פונעם מלך און די קיניגלעכע מוטער“. (יד) האָט ער אַ זאָג געטאָן: „כאַפּט זיי לעבעדיקערהייט!“ האָט מען זיי געכאַפּט לעבעדיקערהייט, און מ′האָט זיי געשאָכטן אין אַ גרוב אין בֵּית⸗עֵקֶד, פערציק⸗צוויי מאַן, ער האָט ניט איבערגעלאָזן קיין איינעם פון זיי.

(טו) איז ער פון אָדאָרטן געגאַנגען און האָט געטראָפן יְהוֹנָדָב⸗בֶּן⸗רֵכָבֿן, קומענדיק עם צו באַגעגענען, באַגריסט ער עם און טוט אַ פרעג:  „צי איז באַ דיר אין האַרצן אופריכטיק מיט מיר אַזוי ווי באַ מיר אין האַרצן מיט דיר?“ זאָגט עם יְהוֹנָדָב: „יע און יע!“ „טאָ גיב די האַנט!“ האָט ער עם געגעבן, און ער האָט עם אַרופגענומען צו זיך אין רײַטוואָגן, (טז) זאָגנדיק עם: „איז קום מיט מיר און זע מײַן קנאות צו יי“. האָט מען עם מיטגענומען פאָרן אין רײַטוואָגן.

(יז) אַז ער איז אָנגעקומען אין שוֹמרוֹן האָט ער טויטגעשלאָגן די אַלע איבערגעבליבענע פון אַחְאָבן ביז וואַנענט ער האָט עם פאַרטיליקט וועדליק דעם דְּבַר יי וואָס ער האָט געזאָגט אֵלִיָּהוּן.

(יח) דאַמאָלסט האָט יֵהוּא אײַנגעזאַמלט דעם גאַנצן עולם און האָט פאַר זיי געזאָגט: „אַחְאָב האָט אַ קאַפּ געדינט דעם בַּעַל, יֵהוּא ט′עם דינען אַ פולע! (יט) איז איצטערטאָ די אַלע נביאים פון בַּעַל, די אַלע באַדינער זײַנע, מיט די אַלע כהנים זײַנע — רופט זיי צו מיר! זאָל קיינער ניט אוֹיספעלן, ווײַלע גרויסע קרבנות ′עט באַ מיר זײַן פאַרן בַּעַל. אַווער עס ′עט אוֹיספעלן, אָטאָ דער וועט ניט לעבן“. דאָס האָט יֵהוּא געמאַכט מיט כיטרעשאַפט, בכדי אומברענגען די באַדינער פון  בַּעַל.

(כ) האָט יֵהוּא אַ זאָג געטאָן: „רופט אוֹיסעט אַ הייליקע אסיפה צום בַּעַל“. האָט מען אוֹיסגערופן. (כא) צודאַצו האָט יֵהוּא געשיקט איבער גאַנץ ישראל. ס′זײַנען געקומען די אַלע באַדינער פונעם בַּעַל. און ס′איז קין איינאיינציקער מאַן ניט געבליבן וואָס איז ניט געקומען. זיי זײַנען אָנגעקומען אין בֵּית הַבַּעַל. און דער בֵּית הַבַּעַל איז פול געווען פון איין שוועל ביזקל דעם אַנדערן. (כב) און דעם וואָס איז ממונה איבער באַלעבאַטישקײַט האָט ער געזאָגט: „נעמט אַרוֹסעט די בַּעַלשע מלבושים פאַר אַלע באַדינער פון בַּעַל“, האָט ער זיי אַרוֹיסגענומען די הלבשה. (כג) איז אָנגעקומען יֵהוּא, מיט יְהוֹנָדָב⸗בֶּן⸗רֵכָבֿן, אינעם בֵּית הַבַּעַל און ער האָט די בַּעַל באַדינער געזאָגט: „זוכט און קוקט טאָמער אי′ דאָ דאָ מיט אײַך פון די באַדינער פון יי, נײַערט בלוֹיז באַדינער פון בַּעַל“.

(כד) זײַנען זיי געקומען מקריב זײַן די קרבנות — זבחים און עולות. און יֵהוּא האָט זיך געשטעלט אַכציק מאַן, אַזאָגטאָנדיק: „אויבע אימיץ אַ מאַן וועט אַנטלאָפן ווערן, פון די מענטשן וועמען איך ברענג אײַך אין די הענט אַרײַן, ′עט  ז ײַ ן  לעבן אַף זײַן אָרט זײַן“.

(כה) און ס′איז געווען אַזוי, אַז ער האָט פאַרענדיקט מאַכן דעם קרבן עולה, האָט יֵהוּא אַ זאָג געטאָן די לויפער מיט די קאַפּיטאַנען: „קומט! הַרְגעט זיי! קין איין מאַן זאָל ניט אַרוֹיס“. האָבן זיי, די לויפער מיט די קאַפּיטאַנען, זיי דאַהַרְגעט מיטן שווערד און זיי געלאָזן אָדאָרטן ליגן. נאַכער זײַנען זיי אַוועק אין עִיר בֵּית⸗הַבַּעַל, (כו) און האָבן אַרוֹיסגענומען די אָפּגאָט⸗שטיינער פונעם בֵּית⸗הַבַּעַל, און עם אָפּגעברענט. (כז) דעם  אָפּגאָט⸗שטיין פון בַּעַל האָבן זיי חרוב געמאַכט און דעם בֵּית⸗הַבַּעַל האָבן זיי חרוב געמאַכט, עס געמאַכט פאַר דרעקיקע אַטכאָזשעס ביזקל אין הײַנטיקן טאָג.

(כח) אַזוי אַרומעט האָט יֵהוּא פאַרטיליקט פון ישראל דעם בַּעַל. (כט) פונדעסטוועגן האָט ער זיך ניט אַוועקגעקערט פון די זינד פון יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿטן, מיט אַוועלכע ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל און איז געגאַנגען נאָך זיי: די גאָלדערנע קעלבער וואָס אין בֵּית⸗אֵל און וואָס אין דָּן.

(ל) האָט גאָט געזאָגט יֵהוּאן: „מחמת דעם וואָס דו האָסט גוט געטאָן, באַם מאַכן אָדאָס וואָס איז רעכטפאַרטיק אין מײַנע אויגן — אָטאָ דעם אַלעמען וואָס באַ מיר אין רצון האָסטו געטאָן דעם בֵּית אַחְאָב; דרום וועלן נאָך זיצן פון פערטן דור דײַנעם אַפן טראָן פון ישראל. (לא) יֵהוּא האָט זיך אָבער ניט געהיט גיין לוֹיט די תורה פון יי, גאָט פון ישראל, מיטן גאַנצן האַרצן. ער האָט זיך ניט אָפּגעקערט פון די זינד פון יְרָבְֿעָמען, וואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל.

(לב) יענע יאָרן האָט גאָט אָנגעהויבן אָפּהאַקן פון ישראל. חֲזָאֵל האָט זיי געשלאָגן אין אַלע געמאַרקן פון ישראל; (לג) פון זײַט ירדן אַוואו די זון נעמט שײַנען: דעם גאַנצן לאַנד פון גִּלְעָד, פון די גָּדְער, די ראובנער, די מְנַשּׁהר; פון עֲרׁעֵר וואָס באַם נַחַל אַרְנוֹן — מיטן גִּלְעָד און מיטן בָּשָׁן.

(לד) און די איבעריקע זאַכן וועגן יֵהוּאן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, און די גאַנצע גבורה זײַנע, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“? (לה) און יֵהוּא איז געלעגן מיט זײַנע אבוﬨ און מ′האָט עם מקבר געווען אין שוֹמרוֹן. און אַף זיין אָרט האָט געקיניגט יְהוֹאָחָז זײַן זון.

(לז) די יאָרן אַוואָס יֵהוּא האָט איבער ישראל געקיניגט: צוואַנציק⸗אַכט יאָר אין שוֹמרוֹן.

≡≡ פּרק יא ≡≡

(א) אַז עֲתַלְיָה, די מוטער פון אֲחַזְיָהון, האָט זיך אַרומגעזען, אַז איר זון איז געשטאָרבן, האָט זי זיך אופגעהויבן און האָט אומגעבראַכט די גאַנצע זרע המלוכה. (ב) האָט דאַמאָלסט יְהוֹשֶׁבַֿע, די טאָכטער פונעם מֵלֶך יְהוֹרָם — די שוועסטער פון אֲחַזְיָהו — גענומען יְהוֹאָשְׁן,  דעם זון פון אֲחַזְיָהן, און עם אַוועקגעגנבעט פון צווישן די קינדער פון מלך וואָס מ′האָט געהאַלטן אין הַרְגענען, אין קאַמער פון די בעטן; עם און זײַן זייגערקע. מ′האָט עם אוֹיסבאַהאַלטן פון פאַר עֲתַלְיָהן און ער איז ניט געטייט געוואָרן. (ג) און ער האָט זיך מיט איר באַהאַלטן אינעם בּיֵת יי זעקס יאָר.

און עֲתַלְיָה האָט געקיניגט איבערן לאַנד. (ד) אָבער אין זיבעטן יאָר האָט יְהוֹיָדָע געשיקט נאָך די קאַפּיטאַנען איבער די הונדערטער באַ די כְּרֵיתִים, און די לויפער, און האָט זיי געבראַכט צו זיך אינעם בֵּית יי, און מיט זיי כּוֹרֵת בְּרִית געווען, און באַשוואָרן, און זיי באַוויזן דעם בֶּן⸗מֵלֶךְ, (ה) און זיי אַ קאָמאַנדע געגעבן: „אָדאָס אי′ די זאַך וואָס איר זאָלט טאָן: אַ דריטל פון אײַך, די שבת⸗שמירה און די היטער פון שמירה פונעם בֵּית⸗הַמֵלֶךְ; (ו) און אַ דריטל פון אײַך וואָס באַם טויער שַׁעַר⸗סוּר; און אַ דריטל וואָס אַהינטער די לויפער; היטן זאָלט איר די היטונג פונעם בַּיִת מיט אַ מחיצה; (ז) און אָטאָ די צוויי חלקים אַוואָס באַ אײַך וואָס גייען אַוועקעט אום שבת, זיי זאָלן היטן די שמירה אַרום דעם בֵּית יי פון מֵלֶכס וועגן. (ח) אַרומרינגלען זאָלט איר דעם מלך אַרומענאַרום, איטלעכער מאַן מיט זײַן כֵּלֶי אין האַנט באַ עם. און ווער ס′עט אַרײַנקומען אין די רייען, זאָל געטייט ווערן. און זיי זאָלן  מיטן מלך זײַן, אַז ער גייט אַרוֹיסעט און אַז ער קומט אַרײַנעט“.

(ט) די קאַפּיטאַנען איבער די הונדערטער האָבן געטאָן וועדליק אַלציקעדינג וואָס עס האָט אַ קאָמאַנדע געגעבן יְהוֹיָדָע⸗הַכֹּהֵן. איטלעכער האָט גענומען די מענער די זײַניקע: די שבת⸗קומענדיקע מיט די שבת⸗אַוועקגייענדיקע, און זיי זײַנען געקומען באַ יְהוֹיָדָע⸗הַכֹּהנען. (י) און דער כהן האָט געגעבן די קאַפּיטאַנען פון די הונדערטער די שפּיזן מיט די שיידלען וואָס זײַנען באַ דָּוִד⸗הַמֵּלֶכן געווען, וואָס אינעם בֵּית יי. (יא) די לויפער זײַנען געשטאַנען, איטלעכער מיט זײַן כֵּלֶי אין האַנט, פון רעכטן עק פונעם הוֹיז אַזש ביזקל דעם לינקן עק פון הוֹיז באַם מזבח און באַם בַּיִת, אַרומרינגלענדיק דעם מלך.

(יב) האָט ער אַרוֹיסגעפירט דעם בֶּן⸗מֵלֶךְ און געשטעלט אַף עם די קרוין און די עֵדוּתדיקע הלבשה, און מ′האָט עם באַקיניגט און מ′האָט עם באַזאַלבט, מ′האָט געפּאַטשט מיט די הענט און מ′האָט אַ זאָג געטאָן: „יְחִי הַמֵּלֶך!“

(יג) אַז עֲתַלְיָה האָט דאַהערט דעם געפּילדער פון די לויפער [און] פונעם עולם, איז זי געקומען צום עולם אינעם בֵּית יי. (יד) אָט דאַזעט זי אַז ס′שטייט דער מלך באַם עמוד ווי ס′איז  דער שטייגער, און די שָׂרים מיט די טרומייטער זײַנען מיטן מלך, און דער פאָלק אין לאַנד, אַלע דאַפרייען זיך און בלאָזן אין טרומייטן. האָט זיך עֲ׃תַלְיָה קריעה געריסן מיט אירע מלבושים און אַרוֹיסגערופן: „אוֹי, אַ צונויפדַּבְּרעניש, אַ צונויפדַּבְּרעניש“.

(טו) האָט יְהוֹיָדע דער כהן אַ קאָמאַנדע געטאָן די קאַפּיטאַנען פון די הונדערטער מיט די וואָס איבערן חַיִל, ער האָט זיי געזאָגט: „נעמט איר אַרוֹיסעט פונעם בַּית אַף די רייען. און ווער ס′גייט איר אַנאָך זאָלט איר טייטן מיטן שווערד“, ווײַלע, אָט אַזוי האָט ער געגעבן צו פאַרשטיין, „זי זאָל ניט געטייט ווערן אינעם בֵּית יי“. (טז) האָט מען הענט אַף איר ארופגעלייגט, און אַז זי איז אָנגעקומען דוכן אַרײַנגאַנג פון די פערד אין בֵּית⸗הַמֵּלֶך, איז זי אָדאָרטן געטייט געוואָרן.

(יז) יְהוֹיָדָע האָט דעם ברית געמאַכט צווישן יי און צווישן דעם מלך, און צווישן דעם פאָלק, צו זײַן אַ פאָלק צו גאָט, און צווישן דעם מלך און דעם פאָלק.

(יח) איז דער גאַנצער פאָלק פון לאַנד אָנגעקומען אינעם בֵּית⸗הַבַּעל און חרוב געמאַכט זײַנע מזבחות און די בילדער האָט מען גרונטיק צעשמעטערט, און דעם כהן גדול, מַתָּנען האָט מען באַ די מזבחות דאַהַרְגעט.

און דער כהן האָט געשטעלט שומרים איבערן בֵּית יי, (יט) און גענומען די קאַפּיטאַנען וואָס איבער די הונדערטער, מיט די כְּרֵיתִים מיט די לויפער מיטן גאַנצן פאָלק פון לאַנד, און מ′האָט אַראָפּגעפירט דעם מלך פון בית יי, אָנקומענדיק דורכן טויער שַׁעַר⸗הָרָצים.

און ער איז געזעסן אַפן טראָן פון די מלכים. (כ) דער גאַנצער פאָלק פון לאַנד האָט זיך דאַפרייט. די שטאָט איז געווען אַ רואיקע. עֲתַלְיָהן האָט מען דאָך געהאַט געטייט באַם בֵּית⸗הַמֵּלֶךְ.

≡≡ פּרק יבּ ≡≡

(א) זיבן יאָר איז יְהוֹאָשְׁן געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן. (ב) אין זיבעטן יאָר פון יֵהוּא האָט ער גענומען קיניגן, און פערציק יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און די מאַמע באַ עם האָט געהייסן צִבְֿיָה פון באר⸗שבע. (ג) און יְהוֹאָשׁ האָט אַלע זײַנע יאָרן געטאָן אָדאָס וואָס איז רעכטפאַרטיק אין די אויגן פון גאָט, אָטאַזוי ווי ס′האָט מיט עם געלערנט יְהוֹיָדָע דער כהן. (ד) נײַערט די הויכע במות האָט מען ניט אַראָפּגענומען, דער פאָלק האָט נאָך ווײַטער געקוילעט און געדעמפּט אַף די הויכע במות.

(ה) יהואש האָט אַ זאָג געטאָן די כהנים: „די גאַנצע געלט פון הייליקשאַפטן וואָס ס′עט געבראַכט ווערן אין בֵּית יי — געלט פון די אָנגעפאָרענע וואָס מ′ציילט, געלט לויטן אָפּשאַץ פון אַ מענטשן, יעטווידער געלט וואָס ס′פאַלט אײַנעט באַ אַ מענטשן צו ברענגען אין בֵּית יי — (ו) זאָלן זיך נעמען די כהנים, איטלעכער באַ זײַן באַקאַנטן, און זיי זאָלן געבן פאַרריכטן דעם בֶּדֶק⸗הַבַּיִת אומעטום וואו ס′וועט זיך אָפּזוכן אַ היזק“.

(ז) און ס′איז געווען, אין צוואַנציק⸗דריטן יאָר באַם מלך יהואש, אַז די כהנים האָבן דעם בֶּדֶק⸗הַבַּיִת ניט פאַרריכט, (ח) האָט דער מלך יהואש גערופן יְהוֹיָדָע⸗הכהנען, און די כהנים, און זיי געזאָגט: „פאַרוואָזשע פאַרריכט איר דען ניט דעם בֶּדֶק⸗הַבַּיִת? איז אַף איצטערטאָ נעמט ניט קין געלט פון אײַערע באַקאַנטע, נאָר וואָדען, גיט עס אַוועקעט פאַרן בֶּדֶק⸗הַבַּיִת“. (ט) די כהנים זײַנען מרוצה געווען, ניט נעמען באַם עולם קין געלט און ניט פאַרריכטן דעם בֶּדֶק⸗הַבַּיִת. 

(י) האָט יְהוֹיָדָע הכהן גענומען אַ פּושקע און געעגבערט אין טיר וואָס באַ איר אַ לאָך און איר געשטעלט באַם מזבח, צו רעכטס צוצו (אַז מ′גייט אַרײַנעט אינעם בֵּית יי), און די כהנים די שוועל⸗שומרים האָבן אָדאָרטן אַוועקגעגעבן די גאַנצע געלט וואָס איז געבראַכט געוואָרן אינעם בֵּית יי. (יא) און ס′איז געווען, אַז זיי האָבן דאַזען אַז ס′איז דאָ אַ סך געלט אין פּושקע זײַנען געקומען דעם מלכס סופר און דער כהן גדול און האָבן עס פאַרבונדן און אָפּגעציילט די געלט וואָס איז געפונען געוואָרן אינעם בֵּית יי, (יב) און האָבן אַוועקגעגעבן די אָפּגעוועגטע געלט צו די אָנגעשטעלטע איבער די בעל⸗מלאכהס אינעם בֵּית יי, און זיי האָבן אַרוֹיסגענומען פאַר די סטאָלער און די בוֹיער וואָס אַרבעטן אינעם בֵּית יי, (יג) און די מולער און די שטיינשנײַדער, און צום אײַנקויפן די געהילץ און די אײַנגעהאַקטע שטיינער, אַף צו פאַרריכטן דעם בֶּדֶק⸗הַבַּיִת פונעם בֵּית יי, און פאַר אַלציקעדינג וואָס גייט אַוועקעט אַף הוצאות צום פאַרריכטן. (יד) נײַערט אין בֵּית יי וועט ניט געמאַכט ווערן קיין זילבערנע געזאַנג⸗בעקן, קין שפּרענג⸗בעקן און קין טרומייטן — אַוועלכע ניט איז כלים פון גאָלד צי פון זילבער, פון די געלט וואָס ווערט געבראַכט אין בֵּית יי, (טו) נאָר וואָדען, פאַר די בעל⸗מלאכהס זאָל עס געגעבן ווערן, זיי זאָלן דאַמיט פאַרשטאַרקן דעם בֵּית יי. (טז) באַ די מענטשן אַוואָס מ′האָט זיי געגעבן אין האַנט אַרײַנעט די געלט אַף צו געבן די בעל⸗מלאכהס האָט מען קין חשבונות ניט געמאַכט, זיי האָבן עס דאָך געטאָן בנאמנות. (יז) נײַערט די  געלטער פון אַ קרבן אשם און אַ קרבן חטאת ברענגט מען ניט אינעם  בֵּית יי. זיי זײַנען דאָך פאַר די כהנים.

(יח) דאַמאָלסט איז חֲזָאֵל דער מלך פון אֲרַם אַרוף מלחמה האַלטן אַפן שטאָט גַּת, און ער האָט איר אײַנגענומען. האָט ער זײַן פּנים געקערט, חֲזָאֵל, אַרוף אַף ירושלים. (יט) יהואש דער מלך יהודה האָט גענומען די אַלע כְּלֵי⸗קוֹדֶשׁ וואָס עס האָבן געהייליקט זײַנע אבות יְהוֹשָׁפָט, יְהוֹרָם און אֲחַזְיָהו, מלכים פון יהודה, און זײַנע אייגענע כְּלֵי⸗קוֹדֶשׁ, און די גאַנצע גאָלד וואָס האָט זיך געפונען אין די אוצרות פונעם בֵּית יי און פונעם בֵּית הַמֵּלֶךְ, און ער האָט עס אַוועקגעשיקט חֲזָאֵלן דעם מלך פון אֲרַם און ער איז אַראָפּ פון איבער ירושלים.

(כ) ﬡון די ﬡיבעריקע זאַכן וועגן יוֹאָשְׁן, און אַﬥציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (כא) ס′האָבן זיך אַף עם אופגעהויבן זײַנע באַדינער צונויפדַבֶּרענען אַ צונויפדַבְּרעניש און זיי האָבן עם געשלאָגן אין בֵּית⸗מִלֹּא אַז מ′גייט אַראָפּעט אַף סִלָּא. (כב) יוֹזָכָר⸗בֶּן⸗שִׁמְעָת און יְהוֹזָבָֿד⸗בֶּן⸗שׁוֹמֵר, זײַנע באַדינער, האָבן עם געשלאָגן און ער איז געשטאָרבן. מ′האָט עם מקבר געווען מיט זײַנע אבות אינעם עִיר דָּוִד.

און ס′האָט געקיניגט אֲמַצְיָה זײַן זון אַף זײַן אָרט.

≡≡ פּרק יג ≡≡

(א) אין צוואַנציק⸗דריטן יאָר פון יוֹאָשְׁן, דעם זון פון אֲחַזְיָהוּן, מלך יהודה, האָט יְהוֹאָחָז, דער זון פון יֵהוּאן, גענומען קיניגן איבער ישראל אין שׁוֹמְרוֹן — אַף זיבעצן יאָר. (ב) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט און ער איז נאָכגעגאַנגען נאָך די זינד פון יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿט וואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל, ער האָט זיך פונדאַפון ניט אָפּגעקערט. (ג) און ס′האָט געגרימט דער צאָרן פון גאָט אַף ישראל און ער האָט אָטאָ די אַלע יאָרן זיי געגעבן אין האַנט פון חֲזָאֵל, דעם מלך פון אֲרַם, און אין האַנט פון בֶּן⸗הֲדַדְן, חֲזָאֵלס זון.

(ד) האָט זיך יְהוֹאָחָז אײַנגעבעטן פון פאַר יי. און יי האָט זיך צו עם צוגעהערט ווײַלע ער האָט געזען ישראלס פאַרמוטשעניש, וואָס דער מלך פון אֲרַם האָט זיי פאַרמוטשעט. (ה) האָט יי געגעבן פאַר ישראל אַן אוֹיסלייזער, און זיי זײַנען אַרוֹיס פון אונטערן האַנט פון אֲרַם, און די בני ישראל זײַנען געזעסן באַ זיך אין שטוב אַזוי ווי אין די אַמאָליקע יאָרן.

(ו) נײַערט זיי האָבן זיך ניט אָפּגעקערט פון די זינד פון בֵּית יְרָבְֿעָם וואָס האָט מיטדאַמיט זינדיקגעמאַכט ישראל, אינדערין איז ער געגאַנגען. אַז אַפילו די אֲשֵרָה איז אין שוֹמרוֹן געשטאַנען!

(ז) מחמת דעם וואָס ער האָט ניט איבערגעלאָזן פאַר יְהוֹאָחָזְן קין מענטשן, אַחוץ מערניט פופציק רײַטער, צען קאַרעטעס, און צען טוֹיזנט פוסגייער. ווײַלע דער מלך פון אֲרַם האָט זיי אומגעבראַכט, זיי געמאַכט פאַר שטויב אַף צעטרעטעניש.

(ח) און די איבעריקע זאַכן וועגן יְהוֹאָחָזְן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, און די גבורה זײַנע, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“? (ט) און יְהוֹאָחָז איז געלעגן מיט זײַנע אבות, מ′האָט עם צו קבורה געבראַכט אין שוֹמרוֹן. 

און ס′האָט געקיניגט יְהוֹאָש זײַן זון אַף זײַן אָרט.

(י) אין דרײַסיק⸗זיבעטן יאָר פון יוֹאָשְׁן, מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן יְהוֹאָשׁ⸗בֶּן⸗יְהוֹאָחָז אין שוֹמרוֹן, אַף זעכצן יאָר. (יא) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט. ער האָט זיך ניט אָפּגעקערט פון די אַלע זינד פון יְרָבֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָטְן, וואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל, אינדערין איז ער געגאַנגען.

(יב) און די איבעריקע זאַכן וועגן יְהוֹאָשְׁן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, און די גבורה זײַנע, וואָס ער האָט מלחמה געפירט מיט אֲמַצְיָהן, דעם מלך פון יהודה, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“? (יג) און יְהוֹאָחָז איז געלעגן מיט זײַנע אבות.

און יְרָבְֿעָם איז געזעסן אַף זײַן טראָן.

און יְהוֹאָשׁ איז צו קבורה געקומען אין שוֹמרוֹן מיט די מלכים פון ישראל.

(יד) אלישע איז קראַנק געוואָרן אַפן קראַנקשאַפט זײַנע וואָס דערמיט וועט ער שטאַרבן. צו עם איז אַראָפּ יְהוֹאָשׁ מלך ישראל און האָט געוויינט פאַר זײַן פּנים, אַזאָגטאָנדיק: „מײַן טאַטע, מײַן טאַטע. מרכבה פון ישראל און זײַנע בעלי⸗מרכבה“.  (טו) זאָגט עם אלישע: „נעם פײַלנבויגן“. האָט ער עם געבראַכט אַ בויגן מיט פײַלן, (טז) און ער זאָגט דעם מלך ישראל: „פירט די האַנט אײַערע איבערן בויגן“. און אלישע האָט זײַנע הענט געלייגט איבער די הענט פונעם מלך, (יז) און עם אַ זאָג געטאָן: „עפנט אוף דעם פענצטער צו מזרח צו“. האָט ער געעפנט. זאָגט אלישע: „שיסט!“ האָט ער געשאָסן. זאָגט ער ווײַטער: „ס′איז דער פײַל פון גאָט אַף אַ ישועה! און דער פײַל פון אַ ישועה איבער אֲרַם. איר וועט שלאָגן די אַראַמייער אין אֲפֵק ביזן מאַכן אַ סוף!“ (יח) זאָגט ער ווײַטער: „נעמט די פײַלן“, האָט ער גענומען, און ער זאָגט דעם מלך ישראל: „שלאָגט אָן דרערד צוצו“, האָט ער דרײַ מאָל אַ שלאָג געטאָן, און זיך אָפּגעשטעלט. (יט) איז דער איש אלהים אַף עם אין כעס געוואָרן, אַ זאָגטאָנדיק: „וואָלט איר פינף צי זעקס מאָל געשלאָגן, טאָ וואָלט איר די אַראַמייער געשלאָגן ביזן מאַכן אַ סוף! איצטערטאָ ט′איר דרײַ מאָל פאַרשלאָגן די אַראַמייער“.

(כ) און אלישע איז געשטאָרבן און מ′האָט עם מקבר געווען.

דאַמאָלסט פלעגן באַנדעס פון די מוֹאָבֿער אָנקומען אין לאַנד אַלע יאָר. (כא) איז געווען אַזוי, אַז מ′האַלט אין מקבר זײַן אַ מענטשן און אָט טוט מען אַ קוק — אַ באַנדע. האָבן זיי דעם מאַן אַרײַנגעוואָרפן אין אלישעס קבר און זײַנען אַוועק. און אַז דער מאַן האָט זיך אָנגערירט אָן די ביינער פון אלישען האָט ער זיך געגעבן אַ שטעל⸗אוף אַף די פיס.

(כב) חֲזָאֵל דער מלך פון אֲרַם האָט געמוטשעט ישראל די אַלע יאָרן פון יְהוֹאָחָזְן. (כג) האָט זיי גאָט געלײַטזעליקט און האָט זיך איבער זיי דערבאַרימט, און זיך צו זיי צוגעקערט פון וועגן זײַן ברית מיט אברהם, יצחק, און יעקבן, און האָט ניט געוועלט זיי פאַרטיליקן, און האָט זיי ניט אַוועקגעוואָרפן פון פאַר זײַן פּנים אַזש ביזקל אין הײַנטיקן טאָג.

(כד) אַז חֲזָאֵל מלך אֲרַם איז געשטאָרבן, האָט גענומען קיניגן זײַן זון בֶּן⸗הֲדַד אַף זײַן אָרט. (כה) און יְהוֹאָשׁ, דער זון פון יְהוֹאָחָזְן, האָט גענומען אַף קאַריק פון האַנט פון בֶּן⸗הֲדַדְן, דעם זון פון חֲזָאֵל, אָטאָ די שטעט וואָס ער האָט דאָך זיי געהאַט גענומען פון האַנט פון יְהוֹאָחָז זײַן טאַטן אין מלחמה.

דרײַ מאָל האָט עם יְהוֹאָשׁ מנצח געווען. ער האָט די שטעט פון ישראל אומגעקערט אַף קאַריק.

≡≡ פּרק יד ≡≡

(א) אין צווייטן יאָר פון יוֹאָשְׁן, זון פון יוֹאָחָז, מלך ישראל, האָט גענומען קיניגן אֲמַצְיָהוּ דער זון פון יוֹאָשׁ מלך יהודה. (ב) צוואַנציק⸗פינף יאָר איז עם געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן. צוואַנציק⸗נײַן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. די מאַמע באַ עם האָט געהייסן יְהוֹעַדָּן פון ירושלים. (ג) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז רעכטפאַרטיק אין די אויגן פון גאָט, נאָר וואָדען ניט אַזוי ווי דוד זײַן פאָטער, נײַערט אַזוי ווי זײַן טאַטע יוֹאָשׁ, אַזוי האָט ער געמאַכט. (ד) נײַערט די הויכע בָּמוֹת האָט מען ניט אָפּגעקערט, דער עולם האָט ווײַטער געקוילעט און געדעמפּט אַף די במות.

(ה) און ס′איז געווען, אַז באַ עם אין האַנט האָט זיך פאַרשטאַרקט די מלוכה, האָט ער דאַהַרְגעט די באַדינער זײַנע וואָס האָבן טויטגעשלאָגן דעם מלך, זײַן טאַטן. (ו) אָבער די זין פון די הַרְגער האָט ער ניט געטייט, וועדליק דעם וואָס ס′שטייט געשריבן אינעם ספר תּוֹרַת מֹשֶׁה, אָדאָס וואָס גאָט האָט געהייסן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „ס′זאָלן ניט געטייט ווערן עלטערן פאַר קינדער, און קינדער זאָלן ניט געטייט ווערן פאַר זייערע עלטערן, נאָר וואָדען: אַ מענטש פאַר אייגענע זינד זאָל געטייט ווערן“.

(ז) ער האָט מנצח געווען צען טוֹיזנט אֱדוֹמער אין גֵּי⸗מֶלַח און האָט אײַנגענומען סֶלַע, און איר אַ נאָמען געגעבן יָקְתְֿאֵל, אַזש ביזן הײַנטיקן טאָג.

(ח) אֲמַצְיָה האָט דאַמאָלסט געשיקט שלוחים צו יְהוֹאָשְׁן, זון פון יְהוֹאָחָז זון פון יֵהוּא, מלך ישראל, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „לאָמיר זיך פּנים⸗אל⸗פּנים פאַרמעסטן“. (ט) האָט יְהוֹאָשׁ מלך ישראל אַוועקגעשיקט אֲמַצְיָהוּן, דעם מלך יהודה, אַזוי⸗צו⸗זאָגן:  „דער דאָרן וואָס אין לבנון האָט געשיקט דעם צעדערבוים וואָס אין לבנון, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,גיב זשע דײַן טאָכטער פאַר אַ ווײַב פאַר מײַן זוןʻ, איז אָבער אַדוך אַ ווילדע חיה וואָס אין לבנון און האָט דעם דאָרן צעטראָטן. (י) מנצח האָט איר טאַקע מנצח געווען די אֱדוֹמער און ס′האָט אײַך געמאַכט פאַר הויכהאַרציק. איז נעמט זשע אָפּעט דעם כבוד און זיצט זיך אינדערהיים. אַוואָס ט′איר זיך אָפּטאָן אַ צרה אַוואו איר′ט פאַלן, און מיט אײַך — יהודה!“.

(יא) האָט זיך אֲמַצְיָהו פונדעסטוועגן ניט צוגעהערט. איז יְהוֹאָשׁ מלך ישראל אַרוף, און זיי האָבן זיך פּנים⸗אל⸗פּנים פאַרמאָסטן: ער, און אֲמַצְיָהוּ מלך יהודה, אין בּיֵת⸗שֶׁמֶשׁ וואָס אין יהודה. (יב) יהודה האָט געכאַפּט אַ מפּלה פון פאַר ישראל, און מ′איז אַנטלאָפן, איטלעכער צו זיך אין שטוב. (יג) און אֲמַצְיָהוּן, מלך יהודה, דעם זון פון יְהוֹאָשׁ דעם זון פון אֲחַזְיָהוּן, האָט יְהוֹאָשׁ מלך ישראל געכאַפּט אין בּיֵת⸗שֶׁמֶשׁ. זיי זײַנען אין ירושלים אָנגעקומען, און ער האָט אײַנגעבראָכן די שטאָט⸗וואַנט פונעם טויער שַׁעַר אֶפְרַיִם און ביזקל דעם טויער שַׁעַר הַפִּנָּה, פיר הונדערט אמה אַ מהלך. (יד) און ער האָט צוגענומען די גאַנצע גאָלד מיטן זילבער, מיט די אַלע כלים וואָס געפינען זיך אינעם בּיֵת יי, און פון די אוצרות פונעם בֵּית הַמֵּלֶךְ, און די משכנות, און האָט זיך אומגעקערט אין שוֹמרוֹן.

(טו) און די איבעריקע זאַכן וועגן יְהוֹאָשְׁן, וואָס ער האָט געמאַכט, און די גבורה זײַנע, און ווי אַזוי ער האָט מלחמה געהאַלטן מיט אֲמַצְיָהוּן, מלך יהודה, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“? (טז) און יְהוֹאָשְׁ איז געלעגן מיט זײַנע אבות, מ′האָט עם צו קבורה געבראַכט אין שוֹמרוֹן מיט די מלכים פון ישראל.

און ס′האָט געקיניגט יְרָבְֿעָם זײַן זון אַף זײַן אָרט.

(יז) און ס′איז געווען אַזוי, אַז אֲמַצְיָהוּ דער זון פון יוֹאָשׁ איז געווען דער מלך פון יהודה אַף נאָך פופצן יאָר נאָכן טויט פון יְהוֹאָש⸗בֶּן יְהוֹאָחָז מלך ישראל. (יח) ﬡון די ﬡיבעריקע זאַכן וועגן אֲמַצְיָהוּן, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (יט) מען האָט צונויפגעדַבְּרט אַף עם אַ צונויפדַבְּרעניש אין ירושלים. איז ער אַנטלאָפן געוואָרן קין לָכִישׁ, האָט מען געשיקט נאָך עם אַף לָכִישׁ און מ′האָט עם אָדאָרטן דאַהַרְגעט. (כ) האָט מען עם געבראַכט צו טראָגן אַף די פערד און ער איז צו קבורה געקומען אינעם עִיר דָּוִד.

(כא) האָט גענומען דער גאַנצער פאָלק יהודה עֲזַרְיָהן, ער איז אַלט געווען זעכצן יאָר, און מ′האָם עם פאַרקיניגט אַפן אָרט פון אֲמַצְיָהוּן, זײַן טאַטן. (כב) אָדאָס האָט ער אוֹיסגעסטרוֹיעט אֵילַת און איר אומגעקערט פאַר יהודה נאָכדעם ווי דער מלך איז מיט זײַנע אבות געלעגן.

(כג) אין פופצעטן יאָר פון אֲמַצְיָהוּ, זון פון יוֹאָשְׁן, מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗יוֹאָשׁ, מלך ישראל, אין שוֹמרוֹן — אַף פערציק⸗איין יאָר. (כד) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט. ער האָט זיך ניט אָפּגעקערט פון די אַלע זינד פון יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿט וואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל.

(כה)  אָדאָס האָט   ע  ר  אַף קאַריק אומגעקערט דעם גְּבֿוּל יִשְׂרָאֵל אַזש פון לְבֿוֹא חֲמָתֿ העט ביזקל דעם יַם⸗הָעֲרָבָֿה, וועדליק דעם וודאָרט פון יי, גאָט פון ישראל, וואָס ער האָט גערעדט אַדוכן האַנט פון יוֹנָה⸗בֶּן⸗אֲמִתַּי הַנָּבִיא פון גַּת הַחֵפֶר, (כו) דאַמאָלסט אַז יי האָט דאַזען די מאַטערניש פון ישראל, זייער ביטערשאַפט, אַז ניט דער אַפּאָפּלעקסעטער און ניט דער אָפּגעשטויסענער, קיינער איז ניט קין באַהעלפער פון ישראלס וועגן. (כז) יי האָט דאָך ניט גערעדט וועגן גלאַט אָפּמעקן דעם נאָמען ישראל פון אונטערן הימל, און ער האָט זיי אָפּגעראַטעוועט אַדוך יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗יוֹאָשׁ. 

(כח) און די איבעריקע זאַכן וועגן יְרָבְֿעָמען, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, און זײַן גבורה, וואָס ער האָט מלחמה געהאַלטן און אַווידער אומגעקערט דַּמֶּשֶׂק; און חֲמָתֿ וואָס אין [אַראַמישן גליל] יהודא; — צו ישראל, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“? (כט) און יְרָבְֿעָם איז געלעגן מיט זײַנע אבות, מיט די מלכים פון ישראל.

און ס′האָט געקיניגט זְכַֿרְיָה זײַן זון אַף זײַן אָרט.

≡≡ פּרק טו ≡≡

(א) אין צוואַנציק⸗זיבעטן יאָר פון יְרָבְֿעָם מלך ישראל האָט גענומען קיניגן עֲזַרְיָה, זון פון אֲמַצְיָה, מלך יהודה. (ב) אַ זעכצן יאָריקער איז ער געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און פופציק⸗צוויי יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. זײַן מאַמעס נאָמען איז יְכָלְיָהוּ פון ירושלים. (ג) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז גוט אין די אויגן פון גאָט אָט אַזויאָ ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געטאָן אֲמַצְיָהוּ זײַן טאַטע. (ד) מערניט די הויכע במות האָט מען ניט אַראָפּגענומען, דער עולם האָט ווײַטער געקוילעט און געדעמפּט אַף די במות.

(ה) גאָט האָט אָנגעטשעפּעט דעם מלך און ער איז געווען אַ מְצוֹרָע ביזקל אין טאָג פון זײַן טויט, און ער האָט געוואוינט אין באַזונדערן קאַניקולן⸗הוֹיז, און יוֹתָם דער בֶּן⸗הַמֵּלֶךְ האָט געטאָן משפּטן דעם פאָלק פונעם לאַנד.

(ו) און די איבעריקע זאַכן וועגן עֲזַרְיָהוּן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (ז) און עֲזַרְיָהוּ איז געלעגן מיט זײַנע אבות. מ′האָט עם צו קבורה געבראַכט מיט זײַנע אבות אינעם עִיר דָּוִד.

און ס′האָט געקיניגט יוֹתָם זײַן זון אַף זײַן אָרט.

(ח) אין דרײַסיק⸗אַכטן יאָר פון עֲזַרְיָהוּן, מלך יהודה, האָט זְכַרְיָהוּ, דער זון פון יְרָבְֿעָמען, גענומען קיניגן איבער ישראל, אין שומרון — אַף זעקס חדשים. (ט) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, אָט אַזויאָ ווי ס′האָבן געטאָן זײַנע אבות. ער האָט זיך ניט אָפּגעקערט פון די זינד פון יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿטְן, מיט וועלכע ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל.

(י) אַף עם האָבן צונויפגעדַבֶּרט שַׁלּוּם⸗בֶּן⸗יָבֵֿשׁ, און האָם עם געשלאָגן אין יִבְֿלְעָם, און האָט עם דאַהַרְגעט און האָט געקיניגט אַף זײַן אָרט. (יא) די איבעריקע זאַכן וועגן זְכַרְיָהן זײַנען דאָך אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“, (יב) אָדאָס איז דאָך דער דְּבַר יי אַוואָס ער האָט גערעדט צו יֵהוּאן, אַזוי צו זאָגן: „ס′וועלן נאָך זיצן פון פערטן דור דײַנעם אַפן טראָן פון ישראל“. וכך הווה.

(יג) שַׁלּוּם⸗בֶּן⸗יָבֵֿשׁ האָט גענומען קיניגן אין דרײַסיק⸗נײַנטן יאָר פון עוּזִּיָּה מלך יהודה, און געקיניגט האָט ער אַ קיימא⸗לן פון אַ חודש אין שוֹמרוֹן.

(יד) און ס′איז אַרוף מְנַחֵם⸗בֶּן⸗גָּדִי פון תִּרְצָה. ער איז אָנגעקומען אין שוֹמְרוֹן און האָט געשלאָגן שַׁלּוּם⸗בֶּן⸗יָבֵֿשְׁן, און האָט עם דַאהַרְגעט, און האָט אַף זײַן אָרט געקיניגט. (טו) און די איבעריקע זאַכן פון שַׁלּוּמען מיט זײַן צונויפדַבְּרעניש אַוואָס ער האָט צונויפגעדַבְּרט זײַנען דאָך אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“.

(טז) דאַמאָלסט האָט מנחם אָנגעשלאָגן אַף תִּפְסַח מיט אַלציקעדינג וואָס דאַרינען, מיט אירע געמאַרקן אַזש פון תִּרְצָה, ווײַלע זיי האָבן ניט אופגעעפנט, און ער האָט אַפילו דאַהַרְגעט די אַלע טראָגעדיקע פרוֹיען, זיי אופגעשפּאָלטן.

(יז) אין דרײַסיק⸗נײַנטן יאָר פון עֲזַרְיָהן, מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן מְנַחֵם⸗בֶּן⸗גָּדִי איבער ישראל, אַף צען יאָר, אין שוֹמרוֹן. (יח) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט. ער האָט זיך אַלע זײַנע יאָרן ניט אָפּגעקערט פון די זינד פון יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿטְן אַוואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל.

(יט) איז געקומען אַף ארץ ישראל פּוּל דער מלך פון אַשּׁוּר. האָט  מנחם אַוועקגעגעבן פּוּלְן טוֹיזנט כִּיכָּרִים מיט זילבער זײַנע הענט זאָלן עם אונטערשפּאַרן בכדי צו שטאַרקן באַ עם אין די הענט די מלוכה. (כ) ער האָט אַרוּפגעלייגט די הוצאה, מנחם, אַף ישראל: איבער די אַלע גיבורים פון די חיילות,  אַף צו געבן דעם מלך אַשור צו פופציק זילבערנע שקלים צו אַיעדער. האָט זיך דער מלך פון אַשור אַף קאַריק געקערט, און איז ניט געבליבן אין ארץ ישראל. 

(כא) און די איבעריקע זאַכן פון מנחמען, און אַלציקעדינג אַוואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“? (כב) איז מנחם געלעגן מיט זײַנע אבות.

און ס′האָט געקיניגט פְּקַחְיָה זײַן זון אַף זײַן אָרט.

(כג) אין פופציקסטן יאָר פון עֲזַרְיָהן, מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן פְּקַחְיָה, דער זון פון מנחמען, איבער ישראל אין שוֹמרוֹן אַף — צוויי יאָר. (כד) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, ער האָט זיך ניט אָפּגעקערט פון די זינד פון יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿטְן, אַוואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל. (כה) אַף עם האָט צונויפגעדַבֶּרט פֶּקַח⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּ, באַ עם אַ באַאַמטער, און האָט עם געשלאָגן אין שוֹמרוֹן אינעם פּאַלאַץ פון בית המלך גופא, אינאיינעם מיט אַרְגּוֹבֿן און מיטן לייב. און מיט עם זײַנען געווען פופציק מאַן פון די בְּנֵי גִּלְעָד. 

און ער האָט עם דאַהַרְגעט און האָט געקיניגט אַף זײַן אָרט.

(כו) און די איבעריקע זאַכן וועגן פְּקַחְיָהן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, זיי זײַנען דאָך אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“.

(כז) אין פופציק⸗צווייטן יאָר פון עֲזַרְיָהן, מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן פֶּקַחְ⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּ איבער ישראל, אין שוֹמרוֹן — אַף צוואַנציק יאָר. (כח) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, ער האָט זיך ניט אָפּגעקערט פון די זינד פון יְרָבֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿטְן, אַוואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט ישראל.

(כט) פאַר דיאָ יאָרן פון פֶּקַחְן, מלך ישראל, איז געקומען תִּגְלַת פִּלְאֶסֶר, דער מלך פון אַשור, און האָט צוגענומען עִיּוֹן; און אָבֵֿל בֵּית⸗מַעֲכָֿה; יָנוֹחַ; קֶדֶשׁ; חָצוֹר — דעם גִּלְעָד, דעם גָּלִיל, גאַנץ ארץ נַפְתָּלי. און ער האָט זיי אין גלות פאַרשיקט קין אַשור.

(ל) ס′האָט צונויפגעדַבֶּרט אַ צונויפדַבּרעניש הוֹשֵׁעַ⸗בֶּן⸗אֵלָה אַף פֶּקַחְ⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּן. ער האָם עם געשלאָגן, און דאַהַרְגעט, און געקיניגט אַף זײַן אָרט אין צוואַנציקסטן יאָר פון יוֹתָמען, זון פון עוּזִּיָּהן. (לא) און די איבעריקע זאַכן וועגן פֶּקַחְן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געטאָן, זיי זײַנען דאָך אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל“.

(לב) אין צווייטן יאָר פון פֶּקַחְ⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּן, מלך ישראל,  האָט גענומען קיניגן יוֹתָם, דער זון פון עוּזִּיָּהוּ, מלך יהודה. (לג) צוואַנציק⸗פינף יאָר איז עם געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און זעכצן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. דער נאָמען פון זײַן מאַמע איז יְרוּשָׁא, די טאָכטער פון צָדוק. (לד) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז גוט אין די אויגן פון גאָט, אָט אַזויאָ ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געטאָן עוּזִּיָּהוּ זײַן טאַטע. (לה) נײַערט די הויכע במות האָט מען ניט אַראָפּגענומען, דער עולם האָט ווײַטער געקוילעט און געדעמפּט אַף די במות. אָדאָס האָט ער אוֹיסגעבוֹיט דעם אייבערשטן טויער — דעם שַׁעַר הָעֶלְיוֹן — פונעם בֵּית יי.

(לו) און די איבעריקע זאַכן וועגן יוֹתָמען, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געטאָן, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (לז) אָט אין יענע יאָרן האָט יי אָנגעהויבן אָנצושיקן אין יהודה רְצִינען, מלך אֲרַם, און אויך פֶּקַחְ⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּן.

(לח) און יוֹתָם איז געלעגן מיט זײַנע אבות, און איז געבראַכט געוואָרן צו קבורה מיט זײַנע אבות, אינעם עִיר דָּוִד, זײַן פאָטער.

און ס′האָט געקיניגט אָחָז זײַן זון אַף זײַן אָרט.

≡≡ פּרק טז ≡≡

(א) אין זיבעצעטן יאָר פון  פֶּקַחְ⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּן האָט גענומען קיניגן אָחָז, דער זון פון יוֹתָם, מלך יהודה. (ב) צוואַנציק יאָר איז עם געווען, אָחָזְן, אַז ער האָט גענומען קיניגן, און זעכצן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. ער האָט ניט געטאָן אָדאָס וואָס איז רעכטפאַרטיק אין די אויגן פון יי זײַן גאָט ווי דוד זײַן אורפאָטער. (ג) אַדרבא, ער איז געגאַנגען מיטן דרך פון די מלכים פון ישראל און האָט זײַן זון אַפילו אַדוכגעפירט דוכן פײַער, אַזוי ווי די פּאַסקודסטוועס באַ די אומות וואָס גאָט האָט זיי אַנטיַרְשְׁנט פון פאַר די בני ישראל. (ד) ער האָט נאָך דאַצו  געקוילעט און געדעמפּט אַף די הויכע במות, אַף די היגלען און אונטער איטלעכן פאַנאַנדערגעבלעטערטן בוים.

(ה) איז דאַמאָלסט אַרוף רְצִין, דער מלך אֲרַם, מיט פֶּקַחְ⸗בֶּן⸗רְמַלְיָהוּן, מלך ישראל, אַף ירושלים אַף מלחמה האַלטן. זיי האָבן באַלעגערט אָחָזְן, נײַערט זיי האָבן ניט געקענט מאַכן די מלחמה. (ו) אָטאָ די צײַט האָט רְצִין, מלך אֲרַם, אומגעקערט אֵילַת צו אֲרַם און פאַרטריבן די בְּנֵי יהודה פון אֵילוֹת. זײַנען געקומען בְּנֵי אֱדוֹם אין אֵילַת און האָבן זיך אָדאָרטן באַזעצט ביזקל אין הײַנטיק טאָג.

(ז) האָט אָחָז געשיקט שלוחים צו תִּגְלַת פְּלֶסֶרְן, מלך אַשור, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אײַער באַדינער און אײַער זון בין איך. קומט זשע אַרופעט און ראַטעוועט פונעם האַנט פון מלך אֲרַם און פון האַנט פון מלך ישראל וואָס זײַנען אַף מיר אָנגעפאַלן“. (ח) און אָחָז האָט גענומען די זילבער און די גאָלד וואָס געפינט זיך אינעם בֵּית יי, און אין די אוצרות פונעם בֵּית הַמֵלךְ און אַוועקגעשיקט דעם מלך פון אַשור פאַר שוחד. (ט) דער מלך אַשור האָט עם געהאָרכט. ער איז אַרוף, דער מלך אַשור, קין דַּמֶּשֶׂק. ער האָט איר גענומען און די איריקע אין גלות פאַרשיקט קיין קִיר. רְצִינען האָט ער דאַהַרְגעט.

(י) איז דער מלך אָחָז אַוועק אין דַּמֶּשֶׂק באַגריסן תִּגְלַת פְּלֶסֶרְן, דעם מלך אַשור. און ער האָט דאַזען דעם מזבח וואָס אין דַּמֶּשֶׂק, האָט דער מלך אָחָז אַוועקגעשיקט אוּרִיָּה⸗הַכֹּהֵנען אַ בילד פונעם מזבח און אַ געמעל פונדאַפון מיט אַלע פּיטשעווקעס. (יא) האָט אוּרִיָּה⸗הַכֹּהֵן אוֹיסגעסטרוֹיעט דעם מזבח וועדליק אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געשיקט דער מלך אָחָז פון דַּמֶּשֶׂק. אָט אַזויאָ האָט געטאָן אוּרִיָּה⸗הַכֹּהֵן נאָך איידער דער מלך אָחָז איז פון דַּמֶּשֶׂק אָנגעקומען. (יב) אַז דער מלך איז אָנגעקומען פון דַּמֶּשֶׂק, דאַזעט ער דעם מזבח, ער דערנענטערט זיך און גייט אַף עם אַרופעט, (יג) האָט ער מקטיר געווען זײַן קרבן עולה און קרבן מנחה, און אוֹיסגעגאָסן זײַן גיסונג און האָט געשפּרענקט די בלוט פונעם קרבן שלמים וואָס איז באַ עם געווען אַפן מזבח. (יד)  וואָס שייך דעם קופּערנעם מזבח וואָס איז געשטאַנען פון פאַר יי האָט ער עם איבערגעשטעלט פון צווישן אָטאָ דעם מזבח און צווישן דעם בֵּית יי און עם געלייגט צום צפון זײַט פון אָטאָ דעם מזבח. (טו) און דער מלך אָחָז האָט קאָמאַנדעוועט אוּרִיָּה⸗הַכֹּהֵנען אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „זײַט מקטיר אַפן גרויסן מזבח דעם קרבן עולה אינדערפרי, דעם קרבן מנחה אָוונטצײַט, און דעם מלכס עולה און זײַן מנחה, און דעם קרבן עולה פון גאַנצן פאָלק פון לאַנד, און זייערע מנחות און זייער גיסונג, און די גאַנצע בלוט פון די עולות, און די גאַנצע בלוט פון די זבחים זאָלט איר אַף עם שפּרענקען. און דער קופּערנער מזבח וועט זײַן פאַר מיר אַף אוֹיספאָרשן“. (טז) אוּרִיָּה⸗הַכֹּהֵן האָט געטאָן אַלציקעדינג וועדליק דעם וואָס ס′האָט עם דער מלך אָחָז געהייסן.

(יז) נאָכמער, דער מלך אָחָז האָט אָפּגעהאַקט די בענקלעך פון די באַרעדלטע שטענדערס און אַראָפּגענומען באַ זיי דעם האַנטפאַס און האָט אַראָפּגענומען דעם ים⸗קאַסטן פון די קופּערנע רינדער וואָס האָבן עם אונטערגעשפּאַרט, און עם געשטעלט אַף אַ שטיינערנעם פּאַמאָסט. (יח) צודאַצו האָט ער אַראָפּגענומען אינעם בֵּית יי דעם שבתדיקן אייבערדעכל וואָס מען האָט אײַנגעבוֹיט אינעם בַּיִת, און דעם אינדרוֹיסנדיקן אַרײַנגאַנג פאַרן מלך — אַלציקעדינג צוליבן מלך אַשור.

(יט) און די איבעריקע זאַכן וועגן אָחָזְן, וואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (כ) איז אָחָז געלעגן מיט זײַנע אבות אינעם עִיר דָּוִד.

און ס′האָט געקיניגט חִזְקִיָּהו זײַן זון אַף זײַן אָרט.

≡≡ פּרק יז ≡≡

(א) אין צוועלפטן יאָר פון אָחָז מלך יהודה, האָט גענומען קיניגן הוֹשֵׁע⸗בֶּן⸗אֵלָה אין שוֹמרוֹן, איבער ישראל, אַף נײַן יאָר. (ב) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, נאָר וואָדען ניט אַף אַזויפל ווי די מלכים פון ישראל וואָס זײַנען פאַר עם געווען.

(ג) אַף עם איז אַרוף שַׁלְמַנְאֶסֶר דער מלך פון אַשור, און הוֹשֵׁעַ איז עם געוואָרן אַ באַדינער, און ער האָט עם דאַלאַנגט אָפּצאָל⸗מתנות. (ד) נאָר וואָס, דער מלך פון אַשור האָט געטראָפן באַ הוֹשֵׁעַן אַ צונויפדַבּרעניש, אַלמאי ער האָט שלוחים געשיקט צו סוֹא, מלך מצרים, און האָט ניט דאַלאַנגט די אָפּצאָל⸗מתנה אַזוי ווי יאָר אײַן יאָר אוֹיסעט. האָט דער מלך אַשור עם פאַרהאַלטן און אײַנפאַרשפּאַרט אין תפיסה. (ה) און דער מלך אַשור איז אַרוף איבערן גאַנצן לאַנד און איז אַרוף אַף שוֹמרוֹן און האָט איר דרײַ יאָר באַלעגערט.

(ו) אין נײַנטן יאָר פון הוֹשֵׁעַן האָט דער מלך אַשור אײַנגענומען שוֹמרוֹן. און ער האָט ישראל פאַרשיקט אין גלות קין אַשור און האָט זיי באַזעצט אין חְלַח; אין חָבֿוֹר באַם טײַך גּוֹזָן; און אין די שטעט פון מָדַי.

(ז) אַזוי האָט געטראָפן ווײַלע די בני ישראל האָבן דאָך געזינדיקט פאַר יי זייער גאָט וואָס האָט זיי אַרוֹיסגעהויבן פון ארץ מצרים פון אונטערן האַנט פון פּרעהן, דעם מלך פון מצרים. און זיי האָבן מורא געהאַט פאַר אַנדערע געטער. (ח) און זיי זײַנען געגאַנגען לוֹיט די געזעצן פון די אומות וואָס גאָט האָט אַנטיַרְשְנט פון פאַר די בני ישראל; און לוֹיט די מלכים פון ישראל, אַוואָס זיי האָבן אָפּגעטאָן. (ט) און די בני ישראל האָבן אוֹיסגעטראַכט אַזעטקענע זאַכן אַף יי, וואָס ס′איז ניט אַזוי. און זיי האָבן זיך אוֹיסגעסטרוֹיעט די הויכע במות אין אַלע זייערע שטעט, פון שמירה⸗טורעמס אַזש ביזקל די אײַנגעפעסטיקטע שטעט. (י) און זיי האָבן זיך אופגעשטעלט אָפּגאָט⸗שטיינער און אַשֵׁירה⸗סלופּעס אַף אַיעדער הויכן היגל און אונטער אַיעדער פאַנאַנדערגעבלעטערטן בוים. (יא) און אָדאָרטן האָבן זיי געדעמפּט אַף די אַלע במות פּונקט אַזוי ווי באַ די אומות וואָס גאָט האָט פאַרשיקט אין גלות פון פאַר זיי, און זיי האָבן שלעכטע זאַכן אָפּגעטאָן אַף אין כעס מאַכן יי. (יב) און זיי האָבן געדינט די פּסילים אַוואָס גאָט האָט זיי דאָך געזאָגט: „אָטאָ דיאָ זאַך טוט דען ניט!“. (יג) האָט דאָך גאָט מתרה געווען אין ישראל און אין יהודה, דורכן האַנט פון אַיעדער נביא און אַיעדער חוזה, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „קערט זשע זיך אומעט פון אײַערע וועגן, די שלעכטע, און היט אָפּעט מײַנע מצוות און געזעצן לויט גאָר די תורה אַוואָס איך האָב געהייסן אײַערע אבות, און וואָס איך האָב אײַך דאָך געשיקט אין האַנט פון מײַנע געטרײַע, די נביאים“. (יד) האָבן זיי זיך ניט צוגעהערט און האָבן פאַרהאַרטעוועט זייער אַקן אָט אַזויאָ ווי דער נאַקן באַ זייערע אבות, וואָס האָבן ניט געגלייבט אין יי זייער גאָט. (טו) און זיי האָבן זיך פאַרמיאוסט פאַר זײַנע געזעצן, און אינעם ברית וואָס ער האָט כורת געווען מיט זייערע אבות, און זײַנע התראות וואָס ער האָט זיי דאַרינען מתרה געווען, און זיי זײַנען נאָך הבל⸗הבלים געגאַנגען — און זײַנען אַליין פאַרהֶבֶֿל⸗הַבָֿלעט געוואָרן — און נאָך די אומות וואָס אַרומענאַרומעט, וואָס גאָט האָט זיי געהייסן ניט טאָן אָט אַזוי ווי זיי. (טז) און זיי האָבן פאַרלאָזן די אַלע מצוות פון יי זייער גאָט, און זיי האָבן זיך געמאַכט אָפּגאָסן פון די צוויי קעלבער. און זיי האָבן זיך געמאַכט אַן אשירה. און זיי האָבן זיך אונטערגעבוקט פאַרן גאַנצן קלאַפּערגעצײַג וואָס אַף די הימלען. און זיי האָבן געדינט דעם בַּעַל. (יז) און זייערע זין מיט זייערע טעכטער האָבן זיי אַדוכגעפירט דוכן פײַער. און זיי האָבן געכישופט מיט כישוף און מיט פּלוֹידערזאָגערײַ און זיך פאַרקויפט די נשמות אַף אָפּטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, עם אין כעס צו ברענגען. (יח) האָט גאָט זיך געגרימצאָרנט אין ישראל און האָט זיי פון פאַר זײַן פּנים אָפּגעטאָן, און ס′איז געבליבן מערניט דער שבט יהודה איינער אַליין.

(יט) נײַערט אויך יהודה האָט ניט אָפּגעהיט די מצוות פון יי זייער גאָט און האָבן געפאָלגט אָט אַזאַ מין געזעץ ווי אין ישראל, אָט אַזוי ווי זיי האָבן געהאַט געטאָן. (כ) אַזוי אַרום האָט גאָט אָפּגעשטויסן דעם גאַנצן שטאַם פון ישראל און ער האָט זיי געפּײַניקט און ער האָט זיי געגעבן אין האַנט פון ראַזבוֹיניקעס ביזקל וואַנענט ער איז פון זיי ניט פּטור געוואָרן פון פאַר זײַן פּנים. (כא) אַז ער האָט אַוועקגעריסן ישראל פון בֵּית דָּוִד האָבן זיי פאַרקיניגט דעם יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿט. און יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿט האָט ישראל פאַרפירט פון נאָכגיין גאָט און האָט זיי זינדיקגעמאַכט אַזש מיטן גרויסן חטא. (כב) זײַנען זיי געגאַנגען, די בני ישראל, מיט די אַלע זינד פון יְרָבְֿעָמען, וואָס ער האָט געמאַכט, זיי האָבן זיך פונדאַפון ניט אָפּגעקערט (כג) ביזקל וואַנענט גאָט האָט זיי אָפּגעטאָן פון זײַן פּנים, וועדליק אָדעם וואָס ער האָט געהאַט פאָראוֹיסגעזאָגט דורכן האַנט פון זײַנע אַלע געטרײַע, די נביאים, און האָט ישראל אין גלות פאַרשיקט פון זײַן אַף זײַן ערד, אַזש קין אַשור, ביזקל אין הײַנטיקן טאָג.

(כד) דאַמאָלסט האָט דער מלך פון אַשור געבראַכט קין שוֹמרוֹן אַפן אָרט פון די בני ישראל — פון בָּבֶֿל, פון כּוּתָֿה, פון עַוָּה, פון חֲמָתֿ, און פון סְפַרְוַיִם, און זיי באַזעצט אין די שטעט פון שוֹמרוֹן. (כה) איז געווען אַזוי: באַם אָנהייב פון זייער וואוינען אָדאָרטן האָבן זיי ניט מורא געהאַט פאַר יי. האָט אָבער יי געשיקט צווישן זיי די לייבן וואָס פלעגן פון זיי אוֹיסהַרְגענען. (כו) האָבן זיי אַ זאָג געטאָן דעם מלך אַשור, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „די אומות וואָס איר האָט אין גלות פאַרשיקט און באַזעצט אין די שטעט פון שוֹמרוֹן ווייסן דאָך ניט די געזעצן פונעם גאָט פון אָטאָ דעם לאַנד, האָט ער צווישן זיי אָנגעדרודלט די לייבן און אָט הַרְגענען זיי זיי אַוועקעט, אַלמאַי זיי ווייסן ניט די געזעצן פונעם גאָט פון אָטאָ דעם לאַנד“. (כז) האָט דער מלך אַשור געהייסן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן:„איז ברענגט אָדאָרטן צו פירן איינעם פון די כהנים וועמען איר האָט אין גלות פאַרשיקט פון דאָרטן, זאָלן זיי אַהינגיין און וואוינען דאָרטן און לערנען מיט זיי די געזעצן פונעם גאָט פון אָט דעם לאַנד“. (כח) אַף אַזאַ אופן איז אָנגעקומען איינער פון די כהנים וואָס מ′האָט פאַרשיקט פון שוֹמרוֹן. ער האָט זיך אײַנגעתּוֹשֶׁבְֿט אין בֵּית⸗אֵל און פלעגט מיט זיי לערנען ווי אַזוי זיי זאָלן מורא האָבן פאַר יי.

(כט) נאָר וואָדען, אַן אומה, איטלעכע אומה, האָט דען איר גאָט סײַווע געמאַכט און אופגעשטעלט און אַרײַנגעלייגט אין אַ „בֵּית הַבָּמוֹת“ אַוואָס ס′האָבן די שוֹמרוֹנים געמאַכט, איין אומה און אַ צווייטע אומה, אין די שטעט זייערע אַוואו זיי לעבן. (ל) אָט האָבן די בָּבְֿלער זיך געמאַכט אַ „סֻכּוֹת בּנוֹת“. און די כּוּתער האָבן זיך געמאַכט אַ „נֵרְגַל“. און די חֲמָתער האָבן זיך געמאַכט אַן „אֲשִׁימָא“. (לא) און די עַוִים  האָבן זיך געמאַכט אַ „נִבְֿחַז“ מיט אַ „תַּרְתָּק“. און די סְפַרְווער האָבן אָפּגעברענט זייערע זין אין פײַער צום „אַדְרַמֶּלֶךְ“ מיטן „עַנַמֶּלֶךְ“, די געטער פון סְפַרְוַיִם. (לב) זיי פלעגן מורא האָבן פאַר יי און האָבן פון אַ מיעוט זייערן געמאַכט כהנים צו די במות און זיי פלעגן זיך דאָס מאַכן אין אַ „בֵּית הַבָּמוֹת“. (לג) פאַר יי האָבן זיי מורא געהאַט אָבער זייערע אייגענע געטער פלעגן זיי דינען, לוֹיטן שטייגער פון די אומות פון וואַנענט מ′האָט זיי ערשט פאַרשיקט אין גלות.

(לד) אַזש ביזן הײַנטיקן טאָג פירן זיי זיך אופעט לוֹיטן לכתחילהדיקן שטייגער זייערן. נאָר וואָדען, ניט זיי האָבן מורא פאַר יי, און ניט זיי פירן זיך לוֹיט זייערע געזעצן און זייערע פירונגען און לוֹיט תורה⸗און⸗מצוות אַוואָס יי האָט אָנגעהייסן די קינדער פון יעקבן, וואָס זײַן נאָמען האָט ער געשטעלט: ישראל. (לה) יי האָט דאָך מיט זיי כורת ברית געווען, און האָט זיי אָנגעהייסן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „איר זאָלט ניט מורא האָבן פאַר אַנדערע געטער, און איר זאָלט זיך צו זיי ניט בוקן, איר זאָלט זיי ניט דינען און איר זאָלט זיי ניט קוילענען קין קרבנות; (לו) נײַערט בלוֹיז מיט גאָט, וואָס האָט אײַך אַרופגעפירט פון ארץ מצרים מיט אַ גרויסן כח און אַן אוֹיסגעשטרעקטן אָרעם: פאַר עם זאָלט איר מורא האָבן, צו עם בוקט זיך און צו עם ברענגט קרבנות. (לז) און די דינים מיט די פירונגען און די תורה מיט די מצוות וואָס ער האָט פון אײַערטוועגן אופגעשריבן זאָלט איר אָפּהיטן און אוֹיספירן אַף אייביקע יאָרן, און האָט ניט קין מורא פאַר אַנדערע געטער. (לח) און דעם ברית וואָס איך האָב מיט אײַך כורת געווען זאָלט איר ניט טאָן פאַרגעסן. און האָט קין מורא ניט פאַר אַנדערע געטער, (לט) נײַערט בלוֹיז פאַר יי אײַער גאָט זאָלט איר מורא האָבן, און ער וועט אײַך אָפּראַטעווען פון האַנט פון אַלע אײַערע שונאים“. (מ) האָבן זיי זיך ניט צוגעהערט, נײַערט לוֹיט זייער ערשטן שטייגער, אָט אַזויאָ טוען זיי ווײַטער אָפּעט.

(מא) און אָטאָ די אומות פלעגן מורא האָבן פאַר גאָט און בעת מעשה האָבן זייערע פּסילים געדינט. און אָט אַזוי פירן זיך זייערע קינדער און קינדסקינדער, אָט אַזוי ווי ס′האָבן געטאָן זייערע אבות אָט אַזוי טוען זיי, אַזש ביז אין הײַנטיקן טאָג.

≡≡ פּרק יח ≡≡

(א) און געווען איז אַזוי, אַז אין דריטן יאָר פון הוֹשֵׁעַ⸗בֶּן⸗אֵלָהן, מלך ישראל, האָט גענומען קיניגן חִזְקִיָּה דער זון פון אָחָז, מלך יהודה. (ב) צוואַנציק⸗פינף יאָר איז עם געווען, אַז ער האָט גענומען קיניגן, און צוואַנציק⸗נײַן יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. דער נאָמען פון זײַן מאַמען איז אֲבִֿיָּה⸗בַּת⸗זְכַרְיָה. (ג) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז רעכטפאַרטיק אין די אויגן פון יי, אַזוי ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געטאָן דוד זײַן אורפאָטער. (ד) ער האָט  אַ ר אָ פּ ג ע נ ו מ ע ן  די הויכע במות, ער האָט  צ ע ב ר אָ כ ן  די אָפּגאָט⸗זײַלן, ער האָט  אָ פּ ג ע ה אַ ק ט  די אַשירה, און ער האָט  צ ע ש מ ע ט ע ר ט  דעם קופּערנעם שלאַנג וואָס משה האָט געמאַכט, ווײַלע ביזקל אין יענע יאָרן אַרײַן פלעגן עם די בני ישראל דעמפּן קרבנות; און מ′האָט עם גערופן „נְחֻשְׁתָּן“. (ה) אין יי דעם גאָט פון ישראל האָט ער זײַן בטחון געשטעלט. נ אָ ך  עם איז אָטאַזאַאָ ניט געווען פון די אַלע מלכים פון יהודה, און אַזוי באַ די וואָס זײַנען  פ אַ ר  עם געווען. (ו) ער האָט זיך געדְבֵֿקעט צו גאָט, זיך ניט אָפּקערנדיק פון גיין נאָך עם, און ער האָט אָפּגעהיט זײַנע מצוות, וואָס גאָט האָט געטאָן הייסן משהן. (ז) איז יי מיט עם געווען: באַ אַלציקעדינג צו וואָס ער האָט זיך גענומען, האָט ער מצליח געווען. האָט ער מורד געווען אינעם מלך אַשור, האָט ער עם ניט באַדינט. (ח) די פּלישתים האָט ער באַזיגט ביז אין עַזָּה און אירע געמאַרקן, פון אַ שמירה⸗טורעם אַזש ביזקל אַן אײַנגעפעסטיקטע שטאָט.

(ט) איז אָטוואָס געווען, אין פערטן יאָר פונעם מלך חִזְקִיָּהוּ, אָדאָס הייסט אין זיבעטן יאָר פון הוֹשֵׁעַ⸗בֶּן⸗אֵלָהן, מלך ישראל, איז שַׁלְמַנְאֶסֶר מלך אַשור אַרוף אַף שוֹמרוֹן און האָט איר באַלעגערט, (י) און האָט איר נאָך דרײַ יאָר אײַנגענומען, אינעם זעקסטן יאָר פון חִזְקִיָּהן, אָדאָס הייסט אין נײַנטן יאָר פון הוֹשֵׁעַן, מלך ישראל, איז געפאַלן שוֹמרוֹן.

(יא) און דער מלך פון אַשור האָט ישראל פאַרשיקט אין גלות קין אַשור און האָט זיי באַזעצט אין חְלַח; אין חָבֿוֹר באַם טײַך גּוֹזָן; און אין די שטעט פון מָדַי, (יב) פאַרדערפאַר וואָס זיי האָבן ניט געהאָרכט דעם קול פון יי זייער גאָט און האָבן עובר געווען אַף זײַן ברית — אַף אַלציקעדינג אַוואָס ס′האָט געהייסן משה, גאָטס געטרײַער. ניט זיי האָבן זיך צוגעהערט, ניט זיי האָבן אוֹיסגעפירט.

(יג) אין פערצעטן יאָר פונעם מלך חִזְקִיָּהוּ איז אַרוף סַנְחֵרִיבֿ מלך אַשור אַף די אַלע שטעט פון יהודה וואָס זײַנען געווען אײַנגעפעסטיקט, און האָט זיי גענומען. (יד) האָט חִזְקִיָּה מלך יהודה געשיקט צום מלך אַשור אין לָכִֿישׁ, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „איך האָב געזינדיקט. קערט זיך אַוועק פון מיר אַף קאַריק און וואָס איר וועט ניט אַרופלייגן אַף מיר וועל איך טאָן טראָגן“. האָט דער מלך אַשור אַרופגעלייגט אַף חִזְקִיָּהן, מלך יהודה, דרײַ הונדערט כִּכָּרִים זילבער און דרײַסיק כִּכָּרִים גאָלד. (טו) האָט חִזְקִיָּה אָפּגעגעבן די גאַנצע זילבער וואָס געפינט זיך אינעם בֵּית יי, און די אוצרות פונעם בֵּית הַמֵּלֶךְ. (טז) דאַמאָלסט האָט חִזְקִיָּה אָפּגעשונדן די גאָלד פון די טירן פונעם היכל; און אויך פון די אונטערשפּאַרן וואָס דער מלך יהודה האָט אייבערגעלייגט, — און זיי אַוועקגעגעבן דעם מלך אַשור.

(יז) דער מלך אַשור האָט אָבער צוגעשיקט תַּרְתָּנען, רַבֿ⸗סָרִיסְן, און רַבְֿשָׁקֵהן, פון לָכִֿיש צום מלך חִזְקִיָּהוּן, מיט אַן אייבערוואָגיקן חַיִל, אַף ירושלים. זײַנען זיי אַרוף און זײַנען אָנגעקומען אין ירושלים. זיי זײַנען אַרופעט, אָנקומענדיק, און זײַנען געשטאַנען באַם אָפּפלוס פון די אייבערשטע סאַזשעלקע וואָס באַם טראַקט פון שְׂדֵה⸗כוֹבֵֿס, (יח) און זיי האָבן אַרוֹיסגערופן דעם מלך. איז צו זיי אַרוֹיס אֶלְיָקִים⸗בֶּן⸗חִלְקִיָּהוּ דער ממונה איבערן בית המלך; און שֶׁבְֿנָה דער סופר; און יוֹאָח⸗בֶּן⸗אָסָף דער מזכיר.

(יט) טוט זיי אַ זאָג רַבְֿשָׁקֵה: „זאָגט זשע אַקאָרשט חִזְקִיָּהוּן, אַז אָטאַזויאָ זאָגט דער מֵלֶךְ גָּדוֹל דער מלך אַשור: ,וואָס איז דען דער גאַנצער בטחון וואָס איר בַּטְחעט? (כ) באַ אײַך איז אַ סברא אַז פּלאַפּלעניש פון ליפּן ברענגט די חכמה און די גבורה אַף גיין אין מלחמה? איז איצטערטאָ — אין וועמען ט′יר בטחון האָבן, אַז איר האָט אין מיר מורד געווען, אַ? (כא) איז איצטערטאָ אָט בַּטְחעט איר אינעם שטעקעלע פון אָטאָ דעם צעבראָכענעם אײַאיר⸗גראָז — מצרים — וואָס אַ מענטש, אַז ער וועט זיך אָן עם אָנשפּאַרן, וועט עס עם אַריין און דוכלעכערן די האַנט? אָטאַזויאָ איז פּרעה מלך מצרים פאַר די אַלע וואָס האָבן אין עם בטחון. (כב) און טאָמער פאַרקערט, ט′איר זאָגן, אײַ: „אין יי אונדזער גאָט האָבן מיר דעם בטחון אונדזערן געלייגט“, צי איז ער ניט דער יעניקער פאַר וועמען חִזְקִיָּהוּ האָט זײַנע במות מיט זײַנע מזבחות אַראָפּגענומען, אַזאָגטאָנדיק צו יהודה און ירושלים: „בלוֹיז פאַר אָטאָ דעם מזבח אין ירושלים זאָלט איר זיך בוקן“? (כג) איז אָטוואָס: אדרבא, גייט אַקאָרשט אין געוועט מיט מײַן האַר —  מ ל ך  אַ ש ו ר. אָט גיב איך אייך אַוועקעט צוויי טוֹיזנט פערד, אויבע איר′ט נאָר קענען אַף זיי אַרופשטעלן רײַטער, אַ? (כד) איז ווי אַזוי זשע קומט אוֹיסעט אַז איר זאָגט זיך אָפּעט פון איינעם אַ באַאַמטן, פון מיין האַרס קלענסטע באַדינער, און איר גייט בעת מעשה פאַרלאָזן זיך אַף מצרים אַף קאַרעטעס מיט פערד! (כה) און איצטערטאָ, אַוואָס, איר מיינט טאַקע אַז אָן יי בין איך אַרוף אָטאָ דאָ אַף דעם אָרט עם חרוב מאַכן? יי האָט מיר דען געזאָגט: ,גיי אַרופעט אַף אָטאָ דעם לאַנד און זאָלסט איר חרוב מאַכן!ʻ“

(כו) האָבן געזאָגט אֶלְיָקִים⸗בֶּן⸗חִלְקִיָּהוּ, און שֶבְנָה און יוֹאָח צו רַבְֿשָקֵהן: „רעדט זשע אַקאָרשט צו אײַערע אונטערטעניקע אַף אַראַמיש, מיר פאַרשטייען דאָך, און רעדט ניט מיט אונדז אַף יהודיש פאַר די אייווערן פונעם עולם וואָס באַם שטאָט⸗וואַנט!“ (כז) האָט רַבְשָקֵה זיי אַן ענטפער געגעבן:

„וואָס, צו אײַער האַר און צו אײַך האָט מיר געשיקט מײַן האַר ריידן אָטאָ דיאָ ווערטער? וואָס, ער האָט מיר ניט געשיקט ריידן מיטן עולם וואָס זיצן אַפן שטאָט⸗וואַנט, וואָס זיי זײַנען דאָך אָטאָ דיאָ וואָס וועלן עסן זייער דרעק און טרינקען זייער פּישעכץ, אינאיינעם מיט אײַך גופא?“

(כח) רַבְֿשָקֵה האָט זיך אופגעשטעלט און האָט אַרוֹיסגערופן אַף יהודיש אַף אַ הויכן קול, און האָט גערעדט, אַזוי⸗צו⸗זאָגן:

„הערט זשע זיך צו צום דְּבַר הַמֵּלֶךְ הַגָּדוֹל, דער מלך פון אַשור. (כט) אָט אַזוי זאָגט דער מלך: ,לאָזט זיך ניט אָפּנאַרן פון דעם חִזְקִיָּהוּן אַז ער קען אײַך דען אָפּראַטעווען פון מײַן האַנט. (ל) און זאָל אײַך דער חִזְקִיָּהוּ ניט אײַנריידן אין בטחון צו יי אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „ראַטעווען וועט אונדז יי ראַטעווען, און אָטאָ די שטאָט וועט ניט אָפּגעגעבן ווערן אין האַנט פון מלך אַשור“. (לא) הערט זיך ניט צו צו חִזְקִיָּהוּן, ווײַלע אָט אַזויאָ זאָגט דער מלך אַשור: ,רעדט אָפּעט מיט מיר אַ געשענק, און קומט אַרוֹיסעט צו מיר, און איר′ט דאַמאָלסט אָפּעסן איטלעכער פון זײַן ווײַנשטאָק און זיין פײַגנבוים, און איר′ט אוֹיסטרינקען איטלעכער פון אייגענעם ברונים, (לב) ביזקל וואַנענט איך וועל קומען אייך אָפּנעמען אין אַ לאַנד וואָס איז דאָך געגליכן צו אײַער לאַנד, אַ לאַנד פון תבואה און װײַן, אַ לאַנד פון ברױט און װײַנגערטנער, אַ לאַנד פון אײלבערטן און האָניק. און איר וועט לעבן און ניט שטאַרבן. איז הערט זיך ניט צו צו חִזְקִיָּהוּן, וואָס וויל אײַך אײַנריידן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,יי וועט אונדז אָפּראַטעוועןʻ. (לג) ראַטעווען האָבן דען געראַטעוועט די געטער פון די אמות, איטלעכער זײַן לאַנד פון האַנט פון מלך אַשור? (לד) איז אַוואו זשע זײַנען די געטער פון חֲמָת און אַרפָּד? אַוואו זשע זײַנען די געטער פון סְפַרְוַיִם, הֵנַע און עִוָּה? צי האָבן זיי דען פון מײַנע הענט אָפּגעראַטעוועט שוֹמרוֹן? (לה) און ווער זײַנען דאָס צווישן די אַלע געטער פון די לענדער וואָס האָבן זייער לאַנד געראַטעוועט פון מײַן האַנט, אַז יי זאָל פון מײַנע הענט אָפּראַטעווען ירושלים?ʻ“

(לו) דער עולם האָט אונטערגעשוויגן און האָבן עם קין וואָרט ניט געענטפערט, ווײַלע דעם מלכס קאָמאַנדע איז געווען, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „ענטפערט עם ניט“.

(לז) זײַנען געקומען אֶלְיָקִים⸗בֶּן⸗חִלְקִיָּהוּ דער ממונה איבערן בית המלך; און שֶׁבְֿנָה דער סופר; און יוֹאָח⸗בֶּן⸗אָסָף דער מזכיר, צו חִזְקִיָּהוּן, מיט קריעה⸗צעריסענע בגדים, און האָבן עם איבערגעגעבן די רייד פון רַבְֿשָקֵהן.

≡≡ פּרק יט ≡≡

(א) איז אָטאַזוי געווען: אָדאָס דאַהערט דער מלך חזקיהו, האָט ער קריעה⸗געריסן די מלבושים זײַנע, ער האָט זיך באַדעקט מיט זאַק, און איז אַרײַן אין בֵּית יי, (ב) און ער האָט געשיקט אֶלְיָקִימען, וואָס איבערן בַּיִת; און שֶׁבְֿנָא, דעם סופר; און די זִקְנֵי הַכֹּהֲנים, באַדעקטע מיט באַזאַקטע בגדים, צו יְשַׁעְיָה⸗הַנָּבִיאן, דעם זון פון אָמוֹצְן. (ג) האָבן זיי עם געזאָגט: „אָט אַזויאָ זאָגט חזקיהו: ,אַ טאָג פון אַ צרה, פון תוכחה און פון העזה איז אָט דעראָ טאָג. קינדער וואָס קומען צום מוטערמוֹיל און קין דוכברעכונגס⸗כח אַף געבורט איז ניטאָ. (ד) אפשר וועט זיך צוהערן יי אײַער גאָט צו די אַלע רייד פון רַבְֿשָׁקֵהן אַוואָס ס′האָט עם דער מלך אַשור זײַן האַר אָנגעשיקט אוֹיסזידלען דעם לעבעדיקן גאָט, און ער האָט אַרײַנגעזאָגט מיט די ווערטער אַוואָס  ס′האָט געהערט יי אײַער גאָט, און איר′ט אַקאָרשט אַ תפילה טראָגן פון וועגן דעם שאריתל וואָס איז נאָך פאַראַןʻ.“

(ה) אַז דעם מלך חזקיהוס מענטשן זײַנען צו ישעיהן אַרײַנעט, (ו) האָט ער זיי אַ זאָג געטאָן: „זאָגט אָטוואָס אײַער האַר: (ז) אָט אַזויאָ זאָגט יי: ,האָב קין מורא ניט פון פאַר די רייד וואָס דו′סט געהערט פון דיאָ בחורים פון מלך אַשור וואָס האָבן מיר אוֹיסגעחוֹזְקט. אָט גיב איך עם אַרײַנעט ער זאָל דאַהערן אַ קלאַנג און ער′ט זיך אומקערן אַף קאַריק אין זײַן לאַנד, און איך וועל עם אַראָפּוואַרפן מיטן שווערד באַ זיך אָדאָרטנאָ אין לאַנדʻ.“

(ח) אַז רַבְֿשָׁקֵה איז אַוועק אַף קאַריק, האָט ער שוין געטראָפן דעם מלך אַשור מלחמה⸗האַלטנדיק איבער לִבְֿנָה, נאָכדעם ווי ער האָט דאַהערט, אַז פון לָכִיש איז ער אַוועק. (ט) און אַז ער האָט בעת מעשה דאַהערט זאָגנדיק אַף תִּרְהָקָהן, דעם מלך פון כּוּשׁ, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „ער איז אָקערשט ארוֹיס קעגן אײַך מלחמה האַלטן“, האָט ער נאָכאַמאָל שלוחים געשיקט צו חזקיהון, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (י) „אַזוי זאָלט איר זאָגן חזקיהון, דעם מלך יהודה, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ,לאָזט זיך ניט אָפּנאַרן פון אײַער גאָט, וואָס איר בַּטְחְנט אין עם, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: ירושלים וועט פאָרט ניט געגעבן ווערן צום מלך אַשורʻ. (יא) אָט האָט איר דאָך געהערט אַוואָס ס′האָבן אופגעטאָן די מלכים פון אַשור אין אָטאָ די אַלע לענדער — פון זיי אַ תל געמאַכט! און איר′ט זיך דען אָפּראַטעווען? (יב) צי האָבן זיי דען אָפּגעראַטעוועט די געטער פון די אומות וואָס מײַנע אבות האָבן חרוב געמאַכט? גּוֹזָן! חָרָן! רֶצֶף! און די בְּנֵי עֶדֶן וואָס אין תְּלַאשָּׂר? (יג) אַוואו דען איז דער מלך פון חֲמָת? און דער מלך פון אַרְפָּד? און דער מלך פון לָעִיר? פון סְפַרְוַיִם? פון הֵנַע? און פון עִוָּה?

(יד) חזקיהו האָט גענומען דעם בריוו פון האַנט פון די שלוחים, און ער האָט עם איבערגעלייענט. ער איז אַרוף אין בֵּית יי און האָט עם אוֹיסגעשפּרייט פון פאַר יי. (טו) און חזקיהו האָט געדאַוונט פון פאַר גאָט, און האָט געטאָן זאָגן: „אָ, יי, גאָט פון ישראל וואָס זיצט איבער די כרובים, דו ביסט דאָך דער גאָט, דו אַליין, פאַר די אַלע מלוכות פון דער ערד. דו, וואָס האָסט הימל און ערד באַשאַפן, (טז) נייג צו, יי, דעם אייווער און הער; עפן אוף די אויגן, יי, און זע. און הער די רייד פון סַנְחֵרִיבְֿן, וואָס ער האָט אָדאָסאָ געשיקט אוֹיסזידלען דעם לעבעדיקן גאָט. (יז) טאַקע אמת, יי, די מלכים פון אַשור האָבן חרוב געמאַכט די אומות מיט זייערע לענדער, (יח) און זייערע געטער אַרײַננגעגעבן אין פײַער אַרײַן, מחמת זיי זײַנען גאָר קין געטער ניט, נאָר וואָדען די מלאכה פון אַ מענטשנס הענט: האָלץ און שטיין, און דערפאַר האָט מען זיי פאַרטיליקט. (יט) און איצטערטאָ, יי אלהינו, ראַטעוועט אָפּעט אַקאָרשט פון זײַן האַנט. זאָלן די אַלע מלוכות פון די לענדער וויסן זײַן אַז דו ביסט יי — דו אַליין.

(כ) האָט יְשַׁעְיָהוּ⸗בֶּן⸗אָמוֹץ געשיקט צו חזקיהון, אַזוי⸗צו⸗זאָגן:

„אָט אַזויאָ זאָגט יי, גאָט פון ישראל: אַוואָס דו′סט צו מיר מתפּלל געווען, אַף דעם סַנְחֵרִיבְֿן, מלך אַשור, האָב איך דאַהערט. (כא) אַף עם איז אָט וואָס פאַראַ דְּבַר יי:

 • דיר לאַכט אָפּעט, חוזקט אוֹיס,
 • די בתולה בת⸗ציון.
 • אַף דיר פאַרקרימט זיך אַ קאָפּ,
 • די בת⸗ירושלים.
 • (כב) אַוועמען זידלסטו, שייגעצסט אוֹיסעט, אַ?
 • אַף וועמען שרײַסט אָנעט?
 • מיט ביטול די אויגן אַזאַ מין הייב געטאָן?
 • אַפן קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל?
 • (כג) אַז דוך שלוחימלעך האָסט יי געזידלט,
 • זאָגנדיק: ,אײַ מיט  מ ײַ נ ע  קאַרעטעס,
 • בין  א י ך  דאָך  דער זיג⸗מײַנסטער,
 • בין  א י ך  אַף בערג⸗הייכן אַרוף,
 • אין די גדיירים פון ווײַטסטן לבנון,
 • אָפּגעהאַקט צעדערביימער ריזן,
 • נאָדל⸗ביימער פּראַכטפולסטע,
 • אַרײַן באַ זיי אין ווײַטסטן האַרבעריק,
 • וואָס אין וואַלד אופבליענדיקן.
 • (כד)  א י ך האָב געגראָבן⸗געטרונקען פרעמדע וואַסערן,
 • מיט מײַנע הוילע פּיאַטעס פאַרטריקנט,
 • אַזש טײַכן פון מִצְרִישְן ווײַטלאַנד.ʻ
 • (כה) אַהאַ! האָסט דען ניט געהערט, 
 • אַז דאָס אַלציקעדינג האָב איך נאָך פון קדמונים פאַרטראַכט,
 • און לעת⸗עתה צו וואָר געבראַכט?
 • און אָט: פאַרחוּרבֿהטע קופּעס געמאַכט,
 • פון שטעט אוֹיסגעפעסטיקטע.
 • (כו) זייערע תושבים אָפּהענטיק, צעשוידערט, פאַרווירוואַרט,
 • ווי די גראָז אין פעלד — אַ פרישע פּאַשע,
 • ווי שטרוי אַפן דאַך צעבלאָזן פון מזרח ווינט.
 • (כז) דײַן בלײַבן, דײַן אַרויס, דײַן אַרײַן:
 • איך אַלציקעדינג ווייס דאָך.
 • און צו מיר דײַן צאָרן, (כח) אַף מיר געצאָרנט,
 • זשומעט דײַן געפּילדער מיר אין די אייווערן,
 • איז אָט שטעל איך דיר אַ קרוק,
 • אַ האָק דיר אין נאָז וועל איך לייגן,
 • מײַן צאַם דיר אַדוך די ליפּן,
 • און דיר אַפקאַריקשיקן אין אָטאָ דעם וועג,
 • אַף דעמאָ אַוועלכן דו קומסט.
 • (כט) אָט אַ סימן האָסט:
 • האַיאָר ט′מען פון ווילד⸗וואַקסונג עסן,
 • איבעראַיאָר ווידערוואַקסעניש פון ווילד⸗וואַקסונג.
 • נײַערט אין דריטן יאָר ט′מען ווײַטער זייען, שניידן,
 • פלאַנצן ווײַנגערטנער, פון זייער אויפּס הנאה האָבן.
 • (ל) אָ, יע, ס′עט דער שארית פון בית יהודה,
 • אָנוואַקסן זיך וואָרצלען אונטן, מיט פּירות אויבן.
 • (לא) ווײַלע פון ירושלים וועט אַ שארית שפּרודלען,
 • און פון הר ציון אַ פּליטה קומען,
 • אָט אייפעריקע עקשנות פון יי צְבָאוֹת.
 • (לב) דרום טוט גאָט זאָגן אַף מלך אַשור:
 • ניט ער′ט אין שטאָט דאָ אַרײַן,
 • ניט ער′ט אַן איינאיינציקן פײַל דאָ פאַרוואַרפן,
 • ניט ער′ט סטרוֹיען אַף איר אַ סטרוֹיאונג,
 • און קין שאַנץ⸗באַרג ט′ער אַף איר ניט אָנשיטן,
 • (לג) נײַערט אַף קאַריק ט′ער גיין,
 • מיטן זעלביקן וועגן וואָס ער′ז מיט איר געקומען.
 • אין דיאָ שטאָט ט′ער ניט אַרײַן.
 • — אָטאַזוי טוט גאָט זאָגן.
 • (לד) איך וועל די שטאָט איבערשירעמען,
 • איר פון מײַנטוועגן לייזן,
 • און מײַן געטרײַען דודס וועגן.

(לה) איז אַזוי געווען: אָט די נאַכט גופא איז אַרוֹיס גאָטס אַ מלאך און האָט אַ מכה דאַלאַנגט אין מחנה פון אַשור הונדערט מיט אַכציק⸗פינף טוֹיזנט מאַן. שטייט מען אינדערפרי אופעט, דערזעט מען אַלעמען — טויטע פּגירות.

(לו) סַנְחֵרִיבֿ מלך אַשור איז אַרוֹיסגעפאָרן, אַוועקגעגאַנגען און זיך אומגעקערט, און איז געזעסן אין נִינְוֵה. איז געווען אַזוי: בעת ער האָט געהאַלטן אין בוקן זיך אינעם בֵּית נִסְרׁךְ, זײַן גאָט, האָבן עם דאַהַרְגעט מיטן שווערד זײַנע זין אַדְרַמֶּלֶךְ און שַׁראֶצֶר. נאַכער זײַנען זיי אַנטלאָפן געוואָרן אין אֶרֶץ אֲרָרָט.

און ס′האָט געקיניגט אֵֽסַר⸗חַדֹּן זײַן זון אַף זײַן אָרט.

≡≡ פּרק כ ≡≡

(א) יענע יאָרן איז חזקיהו קראַנק געוואָרן אַף צום שטאַרבן. איז צו עם געקומען יְשַׁעְיָהוּ⸗בֶּן⸗אָמוֹץ, דער נביא, און זאָגט עם: „אָטאַזויאָ זאָגט יי: מאַך דיר אַ צוואה פאַר דײַן הוֹיזגעזינד ווײַלע איר′ט ניט איבערלעבן, נײַערט שטאַרבן“. (ב) האָט ער אָפּגעקערט דעם פּנים זײַנעם צום וואַנט און ער האָט תפילה געטאָן צו גאָט, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (ג) „אוֹי אָ, יי, געדענק זשע ווי אַזויאָ איך בין זיך פון פאַר דיר באַגאַנגען, מיט אמתדיקײַט און מיטן גאַנצן האַרצן, און אָדאָס וואָס איז גוט אין דײַנע אויגן האָב איך דאָך געטאָן“. און ער האָט זיך צעוויינט, חזקיהו, מיט אַ גרויסן געוויין. 

(ד) איז געווען אַזוי: יְשַׁעְיָהוּ איז נאָכניט אַרוֹיס פון מיטלדיקן הויף, און דער דְּבַר יי איז עם געווען, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (ה) „גיי אַף קאַריק און זאָג חזקיהון, דעם נגיד פון מײַן פאָלק: ,אָט אַזויאָ זאָגט יי, גאָט פון דודן, דײַן אורפאָטער: איך האָב באַ דיר די תפילה געהערט, איך האָב באַ דיר די טרערן געזען. אָט גיי איך דיר אוֹיסהיילן. אין דריטן טאָג, גיי אַרופעט אין בֵּית יי, (ו) און אָט גיב איך דיר צו נאָך פופצן יאָר. און פון האַנט פון מלך אַשור וועל איך, דיר און דיאָ שטאָט אָפּראַטעווען. דיאָ שטאָט וועל איך באַשירעמען פון מײַנטוועגן און פון מײַן געטרײַען דודס וועגןʻ.“

(ז)  האָט ישעיהו געזאָגט: נעמט אַ פײַגן⸗קוכן און לייגט עם אַפן שחין אַרופעט, ער זאָל לעבן בלײַבן. (ח) האָט חזקיהו אַ פרעג געטאָן געטאָן באַ ישעיהן: „וואָס′ט זײַן דער סימן, אַז יי וועט מיר אוֹיסהיילן, און אַז איך זאָל טאַקע אין דריטן טאָג אַרוף אין בֵּית יי?“ (ט) זאָגט ישעיה: „אָט איז דער סימן אײַערער פון יי, אַז ער וועט מקיים זײַן אָדאָס וואָס ער האָט געטאָן ריידן: אַז דער שאָטן אַף די זייגער⸗טריט גייט אַף פאָראוֹיסעט צען טראָט, צי וועט ער זיך אַזש אומקערן אַף קאַריק צען טראָט?“ (י) זאָגט יחזקיהו: „גרינג איז דאָך דעם שאָטן פאָראוֹיסגיין צען טראָט; ניט אַזוי דער שאָטן זאָל זיך אומקערן קאַריקצוצו צען טראָט“. (יא) האָט ישעיה⸗הנביא אַרוֹיסגערופן צו יי און ער האָט אומגעקערט דעם שאָטן וואָס פאַלט אַראָפּעט אַף אָחָזעס ציפערבלאַט. צען טראָט אַף קאַריקצוצו.

(יב) דאַמאָלסט האָט  דער מלך בָּבֶֿל געשיקט בְּרׁאדַךְ בַּלְאֲדָן דעם זון פון בַּלְאֲדָנען, אַ בריוו מיט אַ מתנה חזקיהון, ווײַלע ער האָט געהערט, אַז חזקיהו איז געווען קראַנק. (יג) חזקיהו האָט זיך מיט די מענטשן דערפרייט, און האָט זיי באַוויזן גאָר די שאַץ⸗קאַמערן: דעם זילבער, די גאָלד, די בשמים, די גוטע איילן, דעם גאַנצן בֵּית כֵּלִים, און אַלציקעדינג וואָס געפינט זיך אין זײַנע אוצרות. ניט געווען קיין שום זאַך וואָס ס′האָט זיי ניט באַוויזן חזקיהו אין זײַן הוֹיז און די גאַנצע געוועלטיקײַט זײַנע.

(יד) קומט צו גיין ישעיה⸗הַנָביא צום מלך חזקיהן, און טוט עם אַ פרעג: „אַוואָס האָבן אָטאָ דיאָ מענטשן געזאָגט? און פון וואַנענט קומען זיי צו אײַך?“ זאָגט חזקיהו: „פון אַ ווײַטן לאַנד קומען זיי, אַזש פון בבל“. (טו) פרעגט ער עם: „און וואָס האָבן זיי באַ אײַך אין הוֹיז געזען?“ זאָגט חזקיהו: „אַז אַלציקעדינג וואָס אין מײַן הוֹיז האָבן זיי געזען. ניט געווען אַזאַ זאַך וואָס איך האָב זיי אין מײַנע אוצרות ניט באַוויזן“.

(טז) האָט ישעיהו חזקיהון געזאָגט: „איז הערט זשע דעם דְּבַר יי: (יז) אָט קומען אָן יאָרן און מ′עט אַוועקטראָגן אין בבל אַלציקעדינג וואָס אין אײַער הוֹיז, און אָדאָס אַוואָס ס′האָבן אָנגעקליבן ביזקל אין הײַנטיקן טאָג אײַערע אבות. קיין שום זאַך וועט ניט איבערבלײַבן, זאָגט יי.  (יח) און פון אײַערע זין וואָס גייען פון אײַך אַרוֹיסעט, און וואָס איר′ט געבערן, סריסים וועלן זיי זיין אין פּאַלאַץ פון מלך בבל“. (יט) האָט געזאָגט חזקיהו ישעיהון: „אַז גוט איז דער דְּבַר יי וואָס איר האָט געטאָן ריידן“, אַזאָגטאָנדיק: „ניט אַזוי, אַבי ס′זאָל נאָר שלום און אויפריכטיקײַט פאַר מײַנע יאָרן זײַן?“

(כ) און די איבעריקע זאַכן פון חזקיהון, און זײַן גאַנצע גבורה, און אַוואָס ער האָט געמאַכט דעם וואַסער⸗קאַסטן מיטן וואַסער⸗וועג, און האָט געטאָן וואַסער אין שטאָט אַרײַנברענגען, זײַנען זיי דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (כא) און חזקיהו איז געלעגן מיט זײַנע אבות.

און ס′האָט געקיניגט מְנַּשֶׂה זײַן זון אַף זײַן אָרט.

≡≡ פּרק כא ≡≡

(א) צוועלף יאָר איז מְנַשֶׁהן געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און פופציק⸗פינף יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. די מאַמע באַ עם האָט געהייסן חֶפְצִי⸗בָֽֿהּ.

(ב) ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, אָט אַזוי ווי די פּאַסקודסטוועס וואָס באַ די אומות, אַוואָס גאָט האָט זיי אַנטיַרְשְׁנט פון פאַר די בני ישראל. (ג) ער האָט גענומען שוין אַווידער אוֹיססטרוֹיען די הויכע במות וואָס חזקיהו זיין טאַטע האָט פאַרטיליקט, און האָט אופגעשטעלט מזבחות צום בַּעַל, און ער האָט געמאַכט אַן אַשירה אָט אַזוי ווי אַחְאָב מלך ישראל, און ער האָט זיך געבוקט פאַרן גאַנצן קלאַפּערגעצײַג פון די הימלען און האָט זיי געדינט. (ד) און ער האָט פאַרסטרוֹיעט מזבחות אין סאַמע בֵּית יי אַוואָס גאָט האָט געזאָגט, אַז אָטאָ דאָרטן „אין ירושלים וועל איך מײַן נאָמען שטעלן“. (ה) ער האָט נאָך דאַצו געסטרוֹיעט מזבחות צום גאַנצן קלאַפּערגעצײַג פון הימל אין די צוויי חֲצֵרוֹת⸗הויפן פונעם בֵּית יי. (ו) און דעם זון זײַנעם האָט ער אַדוכגעפירט אַדוכן פײַער, און זיך פאַרנומען מיט צויבער⸗טרעפערײַ און כישוף⸗מאַכערײַ און זיך געשטעלט פּלאַפּלער פון שדים און גײַסטער. ער האָט געמערט צו טאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט אַבי אַף⸗צו⸗להכעיס. (ז) דעם פֶּסֶל פון אַשירה וואָס ער האָט געמאַכט האָט ער אַוועקגעשטעלט אינעם בַּיִת, אַוואָס גאָט האָט אָנגעזאָגט פאַר דודן, און פאַר שלמהן זײַן זון: „אין אָטאָ דעמאָ בַּיִת און אין ירושלים, אָוואָס איך האָב אוֹיסגעקליבן פון די אַלע שבטים פון ישראל וועל איך שטעלן מײַן נאָמען אַף אייביק, (ח) און ווײַטער מערניט נע⸗ונד מאַכן די פוס פון ישראל פון אַפדערערד, אַוואָס איך האָב געגעבן זייערע אבות, מערניט זיי זאָלן אָפּהיטן טאָן אָטאַזויאָ ווי איך האָב זיי געהייסן, און די גאַנצע תורה, וואָס ס′האָט זיי געהייסן מײַן געטרײַער משה“.

(ט) האָבן זיי ניט געהאָרכט, און מנשה האָט זיי פאַרפירט אָפּטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט, פון די פעלקער וואָס גאָט האָט פאַרטיליקט פון פאַר די בני ישראל.

(י) האָט יי גערעדט אין האַנט פון זײַנע געטרײַע, די נביאים, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (יא) „מחמת דעם וואָס מנשה מלך יהודה האָט אָפּגעטאָן אָטאָ דיאָ פּאַסקודסטוועס, אַף ערגער איידער אָדאָס אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געטאָן דער אֱמוֹרִי וואָס פון פאַר עם, און האָט אויכעט זינדיקגעמאַכט יהודה מיט זײַנע פּסילים, (יב) דרום אָטאַזויאָ זאָגט יי גאָט פון ישראל: ,אָט אָט, גיי איך ברענגען אַף ירושלים און יהודה אַן אומגליק, אָט אַזאַאָ וואָס וועט צעקלינגען די ביידע אייווערן באַ אַלע וואָס ווערן פונדאַפון געוואָר. (יג) איך וועל אוֹיסציען איבער ירושלים די מעסט⸗שנור פון שומרון, און דעם זענק⸗בלײַ פון בֵּית אַחְאָבֿ, און איך וועל אָפּווישן ירושלים אָטאַזויאָ, ווי מ′ווישט אָפּעט אַ טעלער, אָפּגעווישט און איבערגעקערט אַפן פּנים. (יד) איך וועל אַוועקוואַרפן דעם שארית פון מײַן ירושה⸗נחלה, און זיי אַוועקגעבן אין האַנט פון זייערע שונאים, און זיי וועלן זײַן צו רויב און צו לאַטכענוואַרג באַ זייערע אַלע שונאים. (טו) מחמת דעם וואָס זיי האָבן געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין מײַנע אויגן, און זיי האָבן מיר געטאָן אינכַּעַסמאַכן אַזש פונעם טאָג ווען זייערע אבות זײַנען פון מצרים אַרויסעט און העט ביז אין הײַנטיקן טאָג אַרײַן“.

(טז) דאַצו נאָך אומשולדיקע בלוט אַ פולע, זייער אַ סך, האָט מנשה פאַרגאָסן ביזקל וואַנענט ער האָט פולגעמאַכט ירושלים פון איין שוועל ביזקל דעם אַנדערן, אַחוץ זײַן זינד וואָס ער האָט זינדיקגעמאַכט יהודה אָפּטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט.

(יז) און די איבעריקע זאַכן פון מנשהן, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דען ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (יח) און מנשה איז געלעגן מיט זײַנע אבות, און איז געקומען צו קבורה אין גאָרטן פון זײַן הוֹיז, וואָס אין גַּן⸗עֻזָּא.

און ס′האָט געקיניגט אָמוֹן זײַן זון אַף זײַן אָרט.

(יט) צוואַנציק⸗צוויי יאָר איז אָמוֹנען געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און צוויי יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און דער נאָמען פון זײַן מאַמען איז מְשֻׁלֶּמֶתֿ די טאָכטער פון חָרוּצְן, פון יָטְבָֽֿה. (כ) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט אָטאַזויאָ ווי ס′האָט געטאָן מנשה זײַן טאַטע. (כא) און ער איז געגאַנגען לחלוטין אין וועג פון זײַן טאַטן, און ער האָט געדינט די פּסילים אַוואָס ס′האָט געדינט זײַן טאַטע און האָט זיך פאַר זיי צוגעבוקט. (כב) און ער האָט אָפּגעלאָזן יי גאָט פון זײַנע אבות, און איז ניט געגאַנגען אין וועג פון גאָט.

(כג) אָמוֹנס באַדינער האָבן אַף עם געמאַכט אַ צונויפדַבְּרעניש און זיי האָבן דעם מלך דאַהַרְגעט באַ זיך אין הוֹיז. (כד) דאַנאָכדעם האָט דער פאָלק פון לאַנד געטייט די אַלע צונויפדַבְּרעניקעס אַפן מלך אָמוֹן.

און דער פאָלק פון לאַנד האָבן באַקיניגט יֹאשִׁיָּהוּן, זײַן זון, אַף זײַן אָרט.

(כה) און די איבעריקע זאַכן פון אָמוֹנען, אַוואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (כו) און מ′האָט עם מקבר געווען אין זײַן אוהל אין גַּן⸗עֻזָּֽא.

≡≡ פּרק כב ≡≡ 

(א) אַכט יאָר איז יׁאשִׁיָּהוּן געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און דרײַסיק⸗איין יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און די מאַמע באַ עם האָט געהייסן יְדִידָה, די טאָכטער פון עֲדָיָהן, פון בָּצְקַֽתֿ. (ב) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז רעכטפאַרטיק אין די אויגן פון גאָט, און איז געגאַנגען אינגאַנצן אין וועג פון דודן, זײַן אורפאָטער, זיך ניט אָפּקערנדיק אַף רעכט⸗צעצו אָדער אַף לינק⸗צעצו.

(ג) און געווען איז אַזוי. אין אַכצעטן יאָר פון מלך יאשיהון, האָט דער מלך געשיקט שָׁפָנען, דעם סופר, דעם זון פון אֲצַלְיָהוּ⸗בֶּן⸗מְשֻׁלָּם, אינעם בֵּית יי, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (ד) „גייט אַרופעט צו חִלְקִיָּהוּן, דעם כהן גדול, זאָל ער אין אַ סדר ברענגען די געלט וואָס ווערט געבראַכט אין בֵּית יי, אַוואָס די שוועל⸗שומרים האָבן באַם עולם צונויפגעקליבן, (ה) און זאָל מען עס אַוועקגעבן אין האַנט פון די בעל⸗מלאכהס וואָס זײַנען ממונה אין בֵּית יי, און זיי וועלן עס געבן די בעל⸗מלאכהס וואָס אין בֵּית יי גופא אַפן בֶּֽדֶק הַבַּֽיִת — (ו) צו די סטאָלער, די סטרוֹיער און די מולער און אַף קויפן געהילץ און אײַנגעהאַקטע שטיינער אַף צו פאַרריכטן בֶּדֶק הַבַּיִת. (ז) נאָר וואָס, מ′זאָל מיט זיי קין חשבונות ניט מאַכן פון די געלט וואָס ווערט זיי געגעבן אין האַנט, ווײַלע זיי טוען עס דאָך בנאמנות“.

(ח) האָט חִלְקִיָּהוּ דער כהן גדול אַ זאָג געטאָן  שָׁפָן⸗הַסוֹפֵרן: „איך האָב געפונען אָט דעם ספר תורה אינעם בֵּית יי!“ חלקיה האָט דעם ספר געגעבן שָׁפָנען, און ער האָט עם איבערגעלייענט. (ט) און שָׁפָן⸗הַסוֹפֵר איז צום מלך אַרײַנגעקומען און עם געבראַכט אַ תשובה אַף אַ זאַך, אַזאָגטאָנדיק: „אײַערע אַרבעטער האָבן צעשאָטן די געלט וואָס געפינט זיך אינעם בֵּית יי, און איר אַוועקגעגעבן  די בעל⸗מלאכהס וואָס זײַנען ממונה אין בֵּית יי“. (י) האָט ער ווײַטער דאַציילט דעם מלך, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „אַ ספר ט′מיר געגעבן חלקיה דער כהן“.

און שָׁפָן האָט דעם ספר אוֹיסגעלייענט פאַרן מלך.

(יא) איז געווען אַזוי: אַז דער מלך האָט דאַהערט די ווערטער פונעם ספר התורה האָט ער זיך קריעה⸗געריסן די בגדים. (יב) ער האָט געהייסן חִלְקִיָּה⸗הַכֹּהֵנען, און אֲחִיקָם⸗בֶּן⸗שָׁפָנען, און עַכְבּוֹר⸗בֶּן⸗מִיכָיָהן, און שָׁפָן⸗הַסוֹפֵרן, און דעם מלכס באַדינער עֲשָׂיָהן, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: (יג) „איז גייט זשע און פאָרשט אוֹיסעט באַ יי, פון מײַנטוועגן, און פונעם עולמס וועגן, און פון גאַנץ יהודהס וועגן, וואָס אי′ שייך די ווערטער וואָס זײַנען פאַראַן אין אָטאָ דעם אָפּגעזוכטן ספר, ווײַלע גרויס איז דער גרימצאָרן פון יי וואָס איז אַף אונדז אָנגעצונדן, אַלמאַי אונדזער אבות אבותינו האָבן ניט געהאָרכט די ווערטער וואָס אין אָטאָ דעמאָ ספר, בכדי צו טאָן וועדליק אַלציקעדינג אַוואָס איז אָדאָרטן פאַר אונדז אָנגעשריבן“.

(יד) איז אַוועק חִלְקִיָּה דער הַכֹּהֵן, און אֲחִיקָם, און עַכְבּוֹר, און שָׁפָן, און עֲשָׂיָה, צו חֻלְדָה⸗הַנְבִיאָהן, די פרוֹי פון שַׁלֻּמען — דער שומר פון די בגדים, זון פון תִּקְוָה⸗בֶּן⸗חַרְחַס. זי האָט אין ירושלים געלעבט, אינעם מִשְׁנֶה, האָבן זיי זיך מיט איר צונויפגערעדט. (טו) זאָגט זי זיי: 

„אָט אַזויאָ זאָגט יי גאָט פון ישראל: אָדעם מענטשן וואָס האָט אײַך צו מיר געשיקט זאָלט איר טאָן זאָגן: (טז) אָט אַזויאָ זאָגט יי: אָט ברענג איך אומגליק אַף אָטאָ דעמאָ אָרט און אַף אירע תושבים — די אַלע ווערטער פונעם ספר אָוואַס ס′האָט אוֹיסגעלייענט דער מלך יהודה, (יז) אַלְמאַי זיי האָבן מיר פאַרלאָזן, און האָבן געדעמפּט צו אַנדערע געטער בכדי מיר אינכַּעַסמאַכן מיט די אַלע מעשים פון זייערע הענט. מײַן גרימצאָרן איז אָנגעצונדן אַף אָטאָ דעמאָ אָרט. ער וועט ניט אוֹיסגעלאָשן ווערן. (יח) און צום מלך יהודה וואָס שיקט אײַך אוֹיספאָרשן באַ גאָט די זאַך, זאָלט איר עם אָטאַזויאָ זאָגן: אָט אַזויאָ זאָגט יי גאָט פון ישראל: דיאָ ווערטער, אַוואָס איר האָט געהערט —  (יט) מחמת דעם וואָס באַ אײַך איז ווייך די האַרץ, און איר זײַט אונטערטעניק פון פאַר יי באַם דאַהערן אָדאָסאָ אַוואָס איך האָב גערעדט אַף אָטאָ דעם אָרט מיט זײַנע תושבים, צו ווערן אַ פאַרוויסטעניש און אַ קללה, הײַנט איר האָט זיך קריעה⸗געריסן די בגדים, און איר האָט פאַר מיר געוויינט, האָב איך דאָס אויכעט געהערט, טוט גאָט זאָגן. (כ) דרום וועל איך אײַך מוסיף זײַן צו די אבות אײַערע, און איר′ט בשלום אופגעקליבן ווערן אין אײַער אוהל, אַז אײַערע אויגן וועלן דען ניט דאַזען אָט דעם גאַנצן אומגליק אַוואָס איך גיי ברענגען אַף אָטאָ דעמאָ אָרט.“

האָבן זיי דעם וואָרט צום מלך קאַריקגעבראַכט.

≡≡ פּרק כג ≡≡ 

(א) האָט דער מלך גערופן און ס′האָבן זיך אײַנגעזאַמלט די אלע זִקְנֵי יְהוּדָה און די זִקְנֵי יְרוּשָׁלַיִם. (ב) און דער מלך איז אַרוף אין בֵּית יי, און יעדער מאַן פון יהודה, און די אַלע תושבים פון ירושלים, מיט עם און די כהנים און די לוויים, און דער גאַנצער פאָלק, פונעם קלענסטן ביזקל דעם גרעסטן, און ער האָט אַרוֹיסגעלייענט פאַר זייערע אייווערן די אַלע ווערטער פונעם סֵפֶר הַבְּרִית וואָס איז אין בית יי געפונען געוואָרן. (ג) דער מלך איז געשטאַנען באַם עמוד, און האָט כּוֹרֵת בְּרִית געווען פון פאַר יי, צו גיין נאָך גאָט און אָפּהיטן די מצוות זײַנע, און די אמונות, און זײַנע דינים, מיטן גאַנצן האַרצן און די גאַנצע נשמה אַרופפירן די ווערטער פון אָטאָ דעמאָ ברית, די אָנגעשריבענע אין אָטאָ דעמאָ ספר. און דער גאַנצער פאָלק איז צום ברית צוגעשטאַנען. 

(ד) און דער מלך האָט געהייסן חלקיהון, דעם כהן גדול, די סג″לען—סגן⸗כהנים, און די שוועל⸗שומרים, אַרוֹיסנעמען פון היכל יי די אַלע כלים וואָס זײַנען געמאַכט געוואָרן פאַרן בַּעַל און פאַר די אַשירה און פאַר דעם גאַנצן קלאַפּערגעצײַג וואָס אין די הימלען. ער האָט זיי פאַרברענט אוֹיסער ירושלים אַף די שַׁדְמוֹת קִדְרוֹן. דעם אַש זייערן האָט ער געטראָגן אין בֵּית⸗אֵל. (ה) ער האָט אַ סוף געמאַכט מיט די גלחים וואָס די מלכים פון יהודה האָבן געהאַט געשטעלט אַף צו דעמפּן אַף די הויכע במות אין די שטעט פון יהודה און אין ירושלמער געגנט, און די וואָס דעמפּן צום בַּעַל, די זון און די לבנה, און צו די מזלות, און צום גאַנצן קלאַפּערגעצײַג וואָס אין די הימלען. (ו) און ער האָט אַריבערגענומען די אַשירה פונעם בית יי ביז אוֹיסערן שטאָט ירושלים, אין נַֽחַל קִדְרוֹן, און האָט איר פאַרברענט אין נַֽחַל קִדְרוֹן, און צעפּולווערט אַף שטויב, און די שטויב צעשאָטן איבער די קברים פונעם המון. (ז) און ער האָט צעשמעטערט די שטיבער פון די קורוואַרן וואָס אינעם בֵּית יי, אַוואו ס′האָבן אָדאָרטן פרוֹיען געוועבט אומהענגען צו די אשירה.

(ח) ער האָט [אין ירושלים] געבראַכט די אַלע כהנים וואָס אין די שטעט פון יהודה, און ער האָט קאַלע געמאַכט די במות אַוואו די כהנים פלעגן אָדאָרטן דעמפּן, פון גֶּבַֿע אַזש ביזקל אין בּאֵר⸗שֶׁבַֿע. און ער האָט צעשמעטערט די במות באַ די טויערן, און דעם וואָס איז באַם אַרײַנגאַנג פונעם „שַֽׁעַר יְהֹשֻׁע שַׂר הָעִיר“ וואָס צו לינקס צו, אַז מ′קומט צו צום שטאָטישן טויער. (ט) נאָר וואָס, די בָּמוֹתדיקע כהנים האָבן ניט געטאָרט אַרוף אַפן מזבח יי אין ירושלים, פונדעסטוועגן האָט מען זיי געגעבן עסן מצות אינאיינעם מיט זייערע ברידער.

(י) און ער האָט קאַלע געמאַכט דעם תֹּפֶת וואָס אינעם גֵּי⸗בֶּן⸗הִנֹּם, אַז קיינער זאָל ניט קענען אַדוכפירן זײַן זון און זײַן טאָכטער אַדוכן פײַער, צום מֹֽלֶךְ.

(יא) און ער האָט אַ סוף געמאַכט מיט די פערד וואָס די מלכים פון יהודה האָבן געגעבן פאַר די זון, אַז מ′גייט אַרײַן אין בֵּית יי אָדאָרטן באַם אַרבעט⸗קאַמער פון נְתַן⸗מֵלֶכְן, דעם סריס וואָס איבער די פאָר⸗הויפן. און די קאַרעטעס פון די זונס וועגן האָט ער אין פײַער פאַרברענט. (יב) און די מזבחות וואָס אַפן דאַך באַ אָחָזעס בוידים⸗שטיבל אַוואָס ס′האָבן געמאַכט מלכים פון יהודה, און די מזבחות וואָס מנשה האָט געמאַכט אין די צוויי הויפן פון בֵּית יי, האָט דער מלך צעשמעטערט און האָט זיך געאײַלט פון דאָרטן צעשפּרייטן זייער רים איבערן נַֽחַל קִדְרוֹן. (יג) און די במות וואָס פון פאַר ירושלים, צו רעכט⸗צוצו פונעם הַר הַמַּשְׁחִית — וואָס שלמה מלך ישראל האָט געבוֹיט צו עַשְׁתֹּרֶתְן, עקלעניש פון די צִידוֹנִים; און צו כְּמוֹשְׁן, עקלעניש פון  די מוֹאָבֿער; און צו מִלְכּוֹמען, עקלעניש, די פּאַסקודסטווע פון די בְּנֵי עַמּוֹן — האָט דער מלך קאַלע געמאַכט. (יד) און ער האָט צעבראָכן די אָפּגאָט⸗שטיינער, און אַראָפּגעהאַקט די אַשֵׁירָה⸗סלופּעס, און אָנגעפילט זייער אָרט מיט מענטשלעכע ביינער.

(טו) אויך דעם מזבח וואָס אין בֵּית⸗אֵל — די במה וואָס ס′האָט געמאַכט יְרָבְֿעָם⸗בֶּן⸗נְבָֿט וואָס האָט זינדיקגעמאַכט ישראל, אויך יענעם מזבח און די במה — האָט ער צעשמעטערט. ער האָט פאַרברענט די במה, געמאַכט דאַפון שטויב, און האָט פאַרברענט דעם אַשֵׁירָה⸗סלופּ. (טז) אַז יֹאשִׁיָּהוּ האָט זיך אַרומגעקוקט, און דאַזען קברים אָדאָרטן אַפן באַרג, האָט ער געשיקט, מ′זאָל אַרוֹיסנעמען די ביינער פון די קברים, און ער האָט זיי פאַרברענט אַפן מזבח, און האָט קאַלע געמאַכט דעם מזבח, לוֹיטן דְּבַר יי אַוואָס ס′האָט אַרוֹיסגערופן דער איש אלהים וואָס האָט אָטאָ דיאָ זאַכן אַרוֹיסגערופן.

(יז) פרעגט ער: „וואָס פאַראַ מצבה איז אָטאָ דיאָ וואָס איך זע דאָ?“ האָבן עם די שטאָטלײַט אַ זאָג געטאָן: „אָדאָס איז דער קבר פונעם איש אלהים וואָס איז געקומען פון יהודה און האָט פאָראוֹיסגערופן אָטאָ דיאָ זאַכן וואָס איר האָט אָקערשט געטאָן מיטן מזבח אין בֵּית⸗אֵל“.

(יח) האָט ער געזאָגט: „טשעפּעט עם ניט! זאָל קיין מענטש ניט אָנרירן די ביינער זײַנע!“ האָבן זיי געשאַנעוועט זײַנע ביינער, און אויכעט די ביינער פונעם נביא וואָס איז פון שוֹמרוֹן געקומען.

(יט) דאַצו אויכעט די אַלע במות⸗הײַזער אַוואָס אין די שטעט פון שוֹמרוֹן, וואָס ס′האָבן געמאַכט די מלכים פון ישראל אַף⸗צע⸗להכעיס, האָט יאשיהו אַראָפּגענומען און האָט מיט זיי געמאַכט פּונקט ווי זײַנע מעשים אין בֵּית⸗אֵל. (כ) ער האָט געקוילעט די אַלע „כהנים פון די במות“ וואָס זײַנען אָדאָרטן געווען באַ די מזבחות און איבער זיי האָט ער פאַרברענט מענטשלעכע ביינער.

און ער האָט זיך אומגעקערט אין ירושלים.

(כא) דער מלך האָט אָנגעהייסן דעם גאַנצן פאָלק, אַזוי⸗צו⸗זאָגן: „מאַכט זשע אַ פּסח פאַר יי אײַער גאָט, אָטאַזויאָ ווי ס′שטייט געשריבן אין אָדעם ספר הברית“. (כב) פאַרוואָר, ס′איז ניט געמאַכט געוואָרן אַזוי ווי אָטאָ דער פּסח פון זינט די יאָרן פון די שופטים וואָס האָבן געמשפּט אין ישראל, אין גאַנג פון די אַלע יאָרן פון די מלכים פון ישראל און די מלכים פון יהודה, (כג) אלא וואָדען אין אַכצעטן יאר פון מלך יאשיהו איז אָטאָ דער פּסח געמאַכט געוואָרן פאַר יי אין ירושלים. 

(כד) אויך די פּלאַפּלער פון שדים און גײַסטער, און די שטוביקע תּרָפִים, און די פּסלים און די אַלע עקלהאַפטיקײַטן וואָס האָבן זיך אָנגעזען אין לאַנד פון יהודה, און אין ירושלים, האָט יאשיהו אוֹיסגעראַמט, בכדי אופשטעלן די ווערטער פון די תורה וואָס זײַנען אָנגעשריבן אינעם ספר אַוואָס ס′האָט געפונען חלקיהו הכהן אינעם בית יי.

(כה) אַזאַ איינער ווי ער איז ניט געווען פאַר עם מלך, וואָס האָט זיך אומגעקערט צו יי מיטן גאַנצן האַרצן און מיט זײַן גאַנצע נשמה און מיט זײַן גאַנצן מהות, וועדליק די גאַנצע תורה פון משהן. 

אויך  נ אָ ך  עם איז ניט אופגעקומען אַזאַ איינער ווי ער.

(כו) פונדעסטוועגן האָט זיך יי ניט אַפקאַריקגעקערט פון זײַן גרימצאָרן, דעם גרויסן, וואָס זײַן צאָרן האָט געגרימט אַף יהודה, אַף די אַלע צעלכהעיסדיקײַטן אַוואָס ס′האָט עם אינכַּעַסגעמאַכט מנשה, (כז) און יי האָט געזאָגט: „אויך יהודה וועל איך אָפּטאָן פון פאַר מײַן פּנים גראָד אָטאַזויאָ ווי איך האָב אָפּגעטאָן ישראל, און פאַרמיאוסט באַ מיר איז געוואָרן אָטאָ די שטאָט וואָס איך האָב אוֹיסגעקליבן: ירושלים, און אָטאָ דעם בַּיִת, אַף אַוועלכן איך האָב געזאָגט אַז אָדאָרטנאָ וועט זײַן מײַן נאָמען“.

(כח) און די איבעריקע זאַכן וועגן יאשיהון, און אַלציקעדינג אַוואָס ער האָט געטאָן, זײַנען זיך דאָך ניט אָנגעשריבן אינעם ספר „דִּבְרֵי היָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“?

(כט) אין זײַנע יאָרן איז דער פּרעה נְכׁה, דער מלך מצרים, אַרוֹיס צום מלך אַשור באַם טײַך פְּרַת. דער מלך יאשיהו איז געגאַנגען עם באַגעגענען, האָט ער עם דאַהַרְגעט אין מְגִדּוֹ באַלד אַז ער האָט עם דאַזען. (ל) האָבן זײַנע באַדינער עם געפירט מיטן וואָגן אַ טויטן פון מְגִדּוֹ און זיי האָבן עם געבראַכט אין ירושלים, און עם מקבר געווען אין קבר באַ זיך אין אוהל.

און דער פאָלק פון לאַנד האָט גענומען יְהוֹאָחָזְן, דעם זון פון יאשיהון, און האָבן עם באַזאַלבט און באַקיניגט אַפן אָרט פון זײַן טאַטן.

(לא) צוואַנציק⸗דרײַ יאָר איז יְהוֹאָחָזן געווען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און דרײַ חדשים האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און די מאַמע באַ עם האָט געהייסן חֲמוּטַל, די טאָכטער פון יִרְמְיָהוּן, פון לִבְֿנָֽה. (לב) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, אַזוי ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָבן געטאָן זײַנע אבות. (לג) און דער פּרעה נְכֹה האָט עם פאַרשפּאַרט אין טורמע אין רִבְֿלָה אינעם לאַנד פון חֲמָת, איידער עם לאָזן קיניגן אין ירושלים, און ער האָט אַרופגעלייגט אַ שטראָף⸗צאָל אַפן לאַנד הונדערט כִּכָּרִים זילבער און אַ כִּכַּר גאָלד.

(לד) און דער פּרעה נְכׁה האָט באַקיניגט אֶלְיָקִימען, דעם זון פון יאשיהון, אַפן אָרט פון יאשיהו זײַן טאַטן, און האָט פאַררינגלט זײַן נאָמען אַף — יְהוֹיָקִים. און יְהוֹאָחָזְן האָט ער גענומען, און ער איז אָנגעקומען אין מצרים און געשטאָרבן אָדאָרטן. (לה) און די זילבער מיטן גאָלד האָט יְהוֹיָקִים געגעבן פּרעהן, נאָר וואָס, ער האָט געמאַכט אַן אָפּשאַצונג פונעם לאַנד, אַף צו געבן די זילבער, לוֹיט פּרעהן, איטלעכער מענטש לוֹיט זײַן ווערט. ער האָט אופגעמאָנט די זילבער מיטן גאָלד באַם פאָלק פון לאַנד אַף צו געבן דעם פּרעה נְכׁהען.

(לו) צוואַנציק⸗פינף יאָר איז געווען יְהוֹיָקִימען אַז ער האָט גענומען קיניגן, און עלף יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און די מאַמע באַ עם האָט געהייסן זְבֿוּדָה, די טאָכטער פון פְּדָיָהן, פון רוּמָֽה. (לז) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, אָטאַזויאָ ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָבן געטאָן זײַנע אבות.

≡≡ פּרק כד ≡≡ 

(א) אין זײַנע יאָרן איז אַרוף נְבֿוּכַֿדְנֶאצַּר מֵלֶךְ בָּבֶל. יְהוֹיָקִים איז עם דרײַ יאָר געווען אַ באַדינער. האָט ער זיך מיישב געווען, און האָט אין עם מורד געווען. (ב) און יי האָט עם אָנגעשיקט כאָפּטעס פון כַּשְׂדִּים, און כאָפּטעס פון אֲרַם, און כאָפּטעס פון מוֹאָב, און כאָפּטעס פון די בני עַמּוֹן, און זיי געשיקט אַף יהודה, עם צו פאַרטיליקן לוֹיטן דְּבַר יי אַוואָס ער האָט גערעדט דוכן האַנט פון זײַנע געטרײַע, די נביאים. (ג) נאָכמער, לוֹיטן רצון פון יי איז אַזוי געווען אין יהודה, זיי אָפּצוטאָן פון פאַר זײַן פּנים פון וועגן די זינד פון מנשהן, וועדליק אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, (ד) און דאַצו נאָך די אומשולדיקע בלוט וואָס ער האָט געטאָן פאַרגיסן. יי האָט ניט געוועלט מוחל זײַן.

(ה) און די איבעריקע זאַכן וועגן יְהוֹיָקִימען, און אַלציקעדינג וואָס ער האָט געמאַכט, זײַנען זיי דען ניט אָנגעשריבן  אינעם ספר „דִּבְרֵי הַיָּמים לְמַלְכֵי יְהוּדָה“? (ו) און יְהוֹיָקִים איז געלעגן מיט זײַנע אבות.

און ס′האָט געקיניגט יְהוֹיָכין זײַן זון אַף זײַן אָרט.

(ז) ווײַטער איז שוין דער מלך מצרים ניט אַרוֹיס פון זײַן לאַנד, ווײַלע דער מלך פון בָּבֶל האָט צוגענומען פונעם טײַך פון מצרים אַזש ביזקל דעם טײַך פְּרַת —אַלציקעדינג וואָס איז באַם מלך מצרים געווען.

(ח) אַכצן יאָר איז יְהוֹיָכִינען געווען, אַז ער האָט גענומען קיניגן, און דרײַ חדשים האָט ער געקיניגט אין ירושלים. די מאַמע באַ עם האָט געהייסן נְחֻשְׁתָּא, די טאָכטער פון אֶלְנָתָנָען, פון ירושלים. (ט) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, אָטאַזויאָ ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געטאָן זײַן טאַטע.

(י) אָטאָ דאַמאָלסט זײַנען אַרוף נְבֿוּכַֿדנֶאצַּרס מענטשן אַף ירושלים, און די שטאָט איז אין באַלעגערונג אַרײַן.

(יא) נְבֿוּכַֿדנֶאצַּר מלך בָּבֶל איז אָנגעקומען אַפן שטאָט, און זײַנע מענטשן באַלעגערן אַף איר. (יב) איז אַרוֹיס זיך אונטערגעבן יְהוֹיָכִין, מלך יהודה, צום מלך בָּבֶל — ער, און זײַן מאַמע, און זײַנע מענטשן, און זײַנע שָׂרִים, און זײַנע סריסים.

און דער מלך בָּבֶל האָט עם אַוועקגענומען, אין אַכטן יאָר פון זײַן קיניגן. (יג) און ער האָט פון דאָרטן אַרוֹיסגענומען די אַלע אוצרות פון בֵּית יי, און די אוצרות פון בֵּית הַמֵּלֶךְ, און האָט אָפּגעהאַקט די גאָלדערנע כלים, אַוואָס ס′האָט געמאַכט שלמה, מלך ישראל, אינעם הֵיכַל יי, אַזוי ווי גאָט האָט אָנגעזאָגט. (יד) און ער האָט אין גלות פאַרשיקט די גאַנצע ירושלים, און די אַלע שָׂרִים, און די אַלע גיבורים אין מלחמה — צען טוֹיזנט גולים — מיט אַלע מײַנסטער און שמידן.

ס′איז קיינער ניט געבליבן, אַחוץ די אָרעמעלײַט פון פאָלק פונעם לאַנד.

(טו) און ער האָט אין גלות פאַרשיקט יְהוֹיָכִינען, קין בָּבֶל, און די מאַמען פון מלך, און די ווײַבער פון מלך, און זײַנע סריסים, און די פּריצים פון לאַנד האָט ער אַרוֹיסגעפירט אין גלות, פון ירושלים אַף בָּבֶל צוצו. (טז) און די אַלע חַיִלס⸗לײַט, זיבן טוֹיזנט; מיט די מײַנסטערס און די שמידן, טוֹיזנט;  אַיעדער גיבור וואָס איז פעאיק מלחמה האַלטן. דער מלך בָּבֶל האָט זיי אַלעמען געבראַכט אין גלות קין בָּבֶל.

(יז) און דער מלך בָּבֶל האָט באַקיניגט מַתַּנְיָהן, זײַן [יְהוֹיָכִינס] פעטער אַף זײַן אָרט און האָט פאַררינגלט זײַן נאָמען אַף — צִדְקִיָּהוּ.

(יח) צוואַנציק⸗איין יאָר איז געווען צִדְקִיָּהוּן אַז ער האָט גענומען קיניגן, און עלף יאָר האָט ער געקיניגט אין ירושלים. און די מאַמע באַ עם האָט געהייסן חֲמוּטַל, די טאָכטער פון יִרְמְיָהוּן, פון לִבְֿנָֽה. (יט) און ער האָט געטאָן אָדאָס וואָס איז שלעכט אין די אויגן פון גאָט, אָטאַזויאָ ווי אַלציקעדינג וואָס ס′האָט געטאָן יְהוֹיָקִים. (כ) בפירוש איבערן גרימצאָרן פון יי איז דאָס געווען אַף ירושלים און אַף יהודה, ביזקל וואַנענט ער האָט זיי ניט אָפּגעטאָן פון פאַר זײַן פּנים.

צִדְקִיָּהוּ האָט מורד געווען אינעם מלך בָּבֶל.

≡≡ פּרק כה ≡≡ 

(א) ס′איז געווען אַזוי, אַז אין נײַנטן יאָר פון זײַן [צִדְקִיָּהוּס] קיניגן, אין צענטן חודש, אום צענטן פון חודש, איז געקומען נְבֿוּכַֿדְנֶאצַּר מֵלֶךְ בָּבֶל, ער מיט זײַנע גאַנצע חיילות, אַף ירושלים, און האָט אַקעגן איר זײַן מחנה געשטעלט, און מ′האָט אוֹיסגעסטרוֹיעט אַרומענאַרום אַ שאַנץ⸗וואַנט. (ב) און די שטאָט איז אין באַלעגערונג אַרײַן, ביזקל אין עלפטן יאָר פונעם מלך צִדְקִיָּהוּן, (ג) אום נײַנטן פון חודש. דער הונגער האָט זיך געשטאַרקט אין שטאָט. קין ברויט פאַרן פאָלק פון לאַנד איז ניט געווען. (ד) די שטאָט איז אַדוכגעבראָכן געוואָרן, און די אַלע לײַט וואָס אין מלחמה — באַנאַכט אַדוכן טויער וואָס צווישן דעם דאָפּל⸗וואַנט וואָס באַם מֵלֶכְס גאָרטן. כאָטש די כַּשְׂדִּים זײַנען אַפן שטאָט געווען אַרומענאַרום איז ער אַרוֹיסגעגאַנגען מיטן דֶּֽרֶךְ הָעֲרָבָֿה. (ה) האָבן אָבער נאָכן מלך נאָכגעיאָגט די חיילות פון די כַּשְׂדִּים, און מ′האָט עם דאַיאָגט אום די עֲרָבֿוֹת פון יְרִיחוֹ, אַז דער גאַנצער חַֽיִל זײַנער איז פון עם צעלאָפן, (ו) און זיי האָבן דעם מלך געכאַפּט. זיי האָבן עם אַרופגעבראַכט צום מֵלֶךְ בָּבֶל אין רִבְֿלָה, און מען האָט עם דעם פְּסַק פון משפּט איבערגעגעבן: (ז) די זין פון צדקיהון האָט מען געשאָכטן פון פאַר זײַנע אויגן.  די אויגן באַ צדקיהון האָט מען בלינדגעמאַכט. מען האָט עם אײַנגעשפּאַרט אין פאַרדאָפּלטע קופּערנע קייטן און מען האָט עם קין בבל געבראַכט צו טראָגן.

(ח) דאַנאָכדעם, אין פינפטן חודש, אום זיבעטן טאָג אין חודש, אָדאָס איז דער נײַנצעטער יאָר פון מֵלֶךְ נְבֿוּכַֿדְנֶאצַּר מֵלֶךְ בָּבֶל, איז אָנגעקומען אין ירושלים נְבֿוּזַרְאֲדָֽן דער שעכט⸗מײַנסטער — „רַבֿ⸗הַטַּבָּחִים“, באַדינער פונעם מֵלֶךְ בָּבֶל. (ט) ער האָט פאַרברענט דעם בֵּית יי, און דעם בֵּית המֵלֶךְ, און די אַלע הײַזער פון ירושלים — אַוואו נאָר אַ הוֹיז פון אַ וואַזשנעם מענטשן האָט ער אין פײַער אָפּגעברענט. (י) און די וואַנט פון ירושלים אַרומענאַרום האָבן דעם רַבֿ⸗הַטַּבָּחִימס חיילות אַײַנגעוואָרפן. (יא) און דעם רעשטל פון פאָלק, וואָס איז איבערגעבליבן אין שטאָט; און די אָפּפאַלער, וואָס זײַנען אָפּגעפאַלן צום מֵלֶךְ בָּבֶל; און די איבעריקע פונעם המון —האָט נְבֿוּזַרְאֲדָן דער רַבֿ⸗הַטַּבָּחִים אין גלות פאַרשיקט. (יב) אָבער פון די אָרעמעלײַט פונעם לאַנד האָט איבערגעלאָזן דער רַבֿ⸗הַטַּבָּחִים אַף צו זײַן ווײַנגערטנער און אַקערלײַט.

(יג) די קופּערנע זײַלן וואָס אין בֵּית יי, און די שטענדערס, און דעם קופּערנעם יַם⸗קאַסטן וואָס אינעם בֵּית יי, האָבן די כשדים צעבראָכן און זייער קופּער אַוועקגעפירט אין בבל אַוועק. (יד) און די טעפּ, די רידעלעך, די בשמים⸗ביקסן, די לעפעלעך — די אַלע קופּערנע כלים מיט אַוועלכע מ′האָט זיך באַדינט האָבן זיי אַוועקגענומען. (טו) און די סקאַוואַראָדקעס מיט די שפּרענג⸗בעקן, אַוואָס פון גאָלד — גאָלד, און אַוואָס פון זילבער — זילבער, האָט צוגענומען דער רַבֿ⸗הַטַּבָּחִים; (טז) די זײַלן — צוויי; דער ים⸗קאַסטן — איינער, און די שטענדערס וואָס שלמה האָט געמאַכט צום בֵּית יי. די וואָג פונעם קופּער אַוואָס אין די אַלע כלים איז געווען ניט אַף אָפּשאַצן. (יז) אַכצן אמה איז געווען די הייך באַ איין זײַל און די קרוין וואָס אַף עם פון קופּער, און די קרוין גופא איז דרײַ אמה געווען, און די פאַרפלעכטונגען און די מילגרוֹימען וואָס אַפן קרוין אַרומענאַרום, אָדאָס אַלציקעדינג איז געווען פון קופּער. און גענוֹי די זעלביקע ווי דיאָ באַם צווייטן זײַל איבערן פאַרפלעכטונג.

(יח) דער רַבֿ⸗הַטַּבָּחִים האָט גענומען שְׂרָיָהן, דעם הויפּט כהן, און צְפַֿנְיָהוּן, דעם סְגַן כהן, און די דרײַ שוועל⸗שומרים, (יט) און פון שטאָט האָט ער גענומען איינעם אַ סריס, וואָס איז אַ קאַפּיטאַן געווען איבער מלחמה⸗לײַט; און פינף מאַן פון צווישן דעם מלכס נאָענטע אופזעער, וואָס האָבן זיך געפונען אין שטאָט; און דעם סופר פון הויפּט פון די חיילות וואָס האָט אופגעציילט דעם פאָלק פון לאַנד; און נאָך זעכציק מאַן פונעם פאָלק פון לאַנד וואָס האָבן זיך געפונען אין שטאָט. (כ) נְבֿוּזַרְאֲדָן דער רַבֿ⸗הַטַּבָּחִים האָט זיי גענומען און אַוועקגעפירט צום מֵלֶךְ בָּבֶל קין רִבְלָה, (כא) און דער מֵלֶךְ בָּבֶל האָט זיי געשלאָגן, און דאַהַרְגעט אין רִבְלָה וואָס אין לאַנד חֲמָת.

אַזוי אַרומעט איז יהודה אין גלות אַוועקגעפירט געוואָרן פון אַף זײַן לאַנד.

(כב) דער עולם וואָס איז אין ארץ יהודה געבליבן, וואָס נְבֿוּכַדְנֶאצַּר מֵלֶךְ בָּבֶל האָט איבערגעלאָזן, איבער זיי האָט ער געשטעלט גּדַלְיָהוּן, דעם זון פון אֲחִיקָם⸗בֶּן⸗שָׁפָנען. (כג) אַז ס′האָבן דאַהערט די אַלע שָׂרים פון די חיילות און זייערע מענטשן, אַז דער מֵלֶךְ בָּבֶל האָט גְּדַלְיָהוּן געשטעלט, זײַנען זיי צו גְּדַלְיָהוּן געקומען אין מִצְפָּה: יִשְׁמָעֵאל⸗בֶּן⸗נְתַנְיָה; יוֹחָנָן⸗בֶּן⸗קָרַחַ; און שְׂרָיָה⸗בֶּן⸗תַּנחֻמֶתֿ דער נְטוֹפָֿתִֿי; און יַאֲזַנְיָהוּ דער זון פונעם מַעֲכָֿתִֿי; זיי און זייערע מענטשן. (כד) האָט גדליה זיי אַ שבועה געטאָן, און זייערע מענטשן, און האָט זיי אַ זאָג געטאָן: „האָט ניט קין מורא פון די וואָס אַרבעטן באַ די כשדים. זיצט זיך אין לאַנד און דינט דעם מֵלֶךְ בָּבֶל, און ס′עט אײַך גוט זײַן“.

(כה) ס′איז אָבער געווען אַזוי, אַז אין זיבעטן חודש איז אָנגעקומען יִשְׁמָעֵאל, דער זון פון נְתַנְיָה⸗בֶּן⸗אֱלִישָׁמָען. ער איז געווען מִזֶּרַע הַמְּלוּכָה. מיט עם זײַנען געווען נאָך צען מענטשן. האָבן זיי געשלאָגן גדליהן און ער איז געשטאָרבן; דאַצו אויך די יהודער און די כשדים וואָס זײַנען מיט עם געווען אין מִצְפָּה.

(כו) דאַמאָלסט האָט זיך אַ הייב געטאָן דער גאַנצער פאָלק, פונעם קלענסטן אַזש ביזן גרעסטן, און די שָׂרִים פון די חיילות. 

זיי זײַנען אָנגעקומען אין מצרים ווײַלע זיי האָבן מורא געהאַט פון פאַר די כשדים.

(כז) און ס′איז געווען, אַז אין דרײַסיק⸗זיבעטן יאָר פונעם גלות פון יְהוֹיָכִינען, מלך יהודה, אין צוועלפטן חודש, אין צוואַנציק⸗זיבעטן טאָג פון חודש, האָט אֱוִיל מְרֹדַךְ מֵלֶךְ בָּבֶל, אינעם יאָר ווען ער האָט גענומען קיניגן, באַגנעדיקט יְהוֹיָכִין מֵלֶךְ יְהוּדָה פון תפיסה אַרוֹיס, (כח) און גערעדט האָט ער מיט עם חבריש, און זיין בענקל געגעבן איבער די אַנדערע בענקלעך פון די מלכים וואָס זײַנען מיט עם אין בבל געווען. (כט) ער האָט עם איבערגעביטן די טורמעדיקע מלבושים, און ער האָט פון פאַר עם געגעסן זײַן שטענדיקע ברויט, די אַלע יאָרן פון זײַן לעבן. (ל) און זיין מאָלצײַט איז געווען אַ שטענדיקע מאָלצײַט, וואָס איז עם געגעבן געוואָרן פונעם מלך, טאָג⸗אײַן טאָג⸗אוֹיסעט אַ זאַך, די אַלע יאָרן פון זײַן לעבן.

חזק

☜ מלכים א


שבט תשע″ו

אַ האַרציקן יישר⸗כח:

מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק) און יוליטשקע רעץ (פּעטערבורג) פאַר זייער גאָר ברייטהאַרציקער הילף און וויכטיקע פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די פולע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין.

Tagged , , , , , , , , | Comments Off on II Kings (in Lithuanian Yiddish)