Tag Archives: Bible in Yiddish

Hosea in Lithuanian Yiddishהושע

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

די פּרקים

א      ב      ג     ד     ה     ו     ז     ח    ט    י    יא    יב    יג    יד

☜ רות       ☜ מלכים א       ☜ מלכים ב      ☜ יונה      ☜ איכה    ☜ אסתר     ☜ דניאל      ☜ קהלת    ☜ שיר השירים

בווילנא

לעין הקורא

אין אָט דעם תרגום הושע לייענט זיך וי  — [עי];  בשעת ווען וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב [טעיב], בעת אַ טוֹיב [טאָיב] פליט אַזש אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש; ביי די ווערטער פון סעמיטישן אָפּשטאַם, איז עס בדרך כלל [עי] אין אָפענע טראַפן (סוחר [סעיכער], סודות [סעידעס]); [אָ] אין פאַרמאַכטע טראַפן (סוחרים [סאָכרים], סוד [סאָד]).

≡≡ פּרק א ≡≡

(א) אָדאָס איז דער דְּבַר יי, אַוואָס איז באַ הוֹשֵׁׁעַ⸗בֶּן⸗בְּאֵרִי′ן געווען אין די יאָרן פון: עֻזִּיָּה, יוֹתָם, אָחָז און יְחִזְקִיָּה — מלכים פון יהודה; און אין די יאָרן פון: יְרָבְֿעָם⸗בֶּּן⸗יוֹאָשׁׁ — מלך פון ישראל.

(ב) לכתחילה, אַז ס′האָט גאָט מיט הוֹשֵׁׁעַן גערעדט, זאָגנדיק, גאָט — הוֹשֵׁׁעַן:

„גיי זשע און נעם⸗זאַך אַ פרוי אַ פאַרקורוועטע, און קינדער אַוואָס פון קורווערײַ, אַווײַלע קורווענען, טוט זאַך אַזש די גאַנצע לאַנד, זיי קורווענען זאַך אַזש אוֹיסעט פון פאַר גאָט“. 

(ג) איז גייט ער און נעמט ער זאַך גּׁמֶרְן, די טאָכטער באַ דִּבְֿלַיִם. איז זי פאַרגאַנגען אין טראָגן, און האָט עם צוגעוואונען אַ זון. (ד) איז זאָגט עם אָנעט גאָט:

„זאָלסט עם דעם נאָמען אָנרופן: יִ זְ רְ עֶ א ל, ווײַלע אָט נאָך אַ ביסל און כ′ל אָפּמאָנען די בלוט פון יִזְרְעֶאל אַפן חשבון פון בֵּית יֵהוּא, און כ′ל אַ סוף מאַכן מיטן מלכות בית ישראל, (ה) און ס′עט אין אָט דעם טאָג זײַן, אַז דעם בויגן פון ישראל וועל איך צוברעכן, אַדווקא אינעם עֵמֶק יִזְרְעֶאל.“

(ו) זי איז ווײַטער פאַרגאַנגען אין טראָגן, און האָט געוואונען אַ טאָכטער. זאָגט ער עם:

„רוף איר דעם נאָמען אָנעט לׁ א ⸗ רֻ חָ מָ ה — ניט⸗דערבאַרעמדיקע, ווײַלע אַף ווײַטער וועלעך שוין מער קין רחמנות ניט האָבן אַפן בית ישראל זיי אָפּזשאַלעווען. (ז) נאָר אַפן בית יהודה וועל איך פונדעסטוועגן רחמנות האָבן, און כ′ל זיי אָפּראַטעווען אַדוך יי, זייער גאָט; כ′ל זיי ניט אָפּראַטעווען ניט מיטן בויגן ניט מיטן שווערד, ניט מיט מלחמה ניט מיט פערד און ניט מיט רײַטער.“

(ח) אַז זי האָט אַנטוויינט לׁא⸗רֻחָמָהן, איז זי טראָגעדיק געוואָרן און האָט צוגעוואונען אַ זון. (ט) זאָגט ער עם:

„רוף עם דעם נאָמען אָנעט לׁ א ⸗ עַ מִּ י, ווײַלע איר זײַט דאָך ניט מײַן פאָלק, און איכ′ל פון אײַערטוועגן ניט פאַראַן זײַן.“

≡≡ פּרק ב ≡≡

 • (א) ס′עט די צאָל פון די בני ישראל,
 • אַזש ווי דער זאַמד פון ים זײַן,
 • אַוואָס — ניט מ′קען מעסטן, ניט מ′קען ציילן,
 • און ס′עט זײַן, אַז,
 • אָנשטאָט מ′זאָל זיי אָנזאָגן: „לׁא⸗עַמִּי אַתֶּם — ניט מײַן פאָלק זײַט איר“,
 • ט′מען זיי אַזש אַ זאָג טאָן: „בְּנֵי אֵל⸗חַי — קינדער פון לעבעדיקן גאָט“. (ב)
 • און ס′עלן די בני יהודה מיט די בני ישראל,
 • זאַך זאַלבענאַנד אײַנזאַמלען,
 • און זיי′לן זאַך שטעלן אַן איינאיינציקן ראש,
 • און זיי′לן פונעם אָפּלאַנד אַרופגיין, ווײַלע גרויס איז דער טאָג פון:
 • יִזְרְעֶאל — פ אַ ר ז י י ע ן וועט דאָך גאָט. (ג) 
 • איז זאָגט זשע די ברידער אײַערע: 
 • „עַמִּי — פאָלק מײַנער“,
 • און די שוועסטער אַוואָס באַ אײַך: 
 • „רֻ חָ מָ ה — דיאָ אַוואָס מ′האָט איר געטרייסט“. 
 •                            
 • (ד) טאָ קריגט⸗זאַך, מיט די מאַמע אַוואָס באַ אײַך,
 • טאָ קריגט⸗זאַך, אַווײַלע זי איז גאָר מײַן ווײַב ניט,
 • און איר מאַן בין איך גאָר ניט,
 • איז זאָל זי דען די קורווישקײַט אָפּטאָן פון די צורה אירע,
 • און די נַפְקישקײַט פון צווישן די בריסט, (ה) 
 • טאָמער זאָל איך איר דען ניט אוֹיסטאָן אַ נאַקעדיקע,
 • איר אַרומווײַזן אָט ווי אין טאָג פון איר געבאָרן ווערן,
 • איר שטעלן ווי אין דער מדבר, איר אָפּטאָן ווי אין וויסטעניש,
 • איר אַזש מיט דאָרשט טייטן; (ו) 
 • און אַף אירע קינדער כ′לעך קין רחמנות ניט האָבן,
 • ווײַלע זנות⸗קינדער אי′ דאָס דאָך, (ז) 
 • מה⸗דאָך, אַז די מאַמע באַ זיי האָט זאַך געקורוועט,
 • דיאָ אַוואָס האָט זיי געבאָרן, זי′ט זאַך פאַרשעמט.
 • זי′ט דאָך אַ זאָג געטאָן: 
 • „אַגיין וועלעך אַנאָך מײַנע האָלטהאָבער,
 • די געבער פון מײַן ברויט און מײַן וואַסער,
 • מײַן וואָל און מײַן בוימל און מײַנע משקאות.“ (ח)  
 • דרום נעם איך דיר די וועג אַזש מיט דערנער פאַרשפּאַרן!
 • פאַרצאַמען וועלעך איר מיט אַ צאַם,
 • און זי′ט ניט טרעפן די וועג אַף אַהין⸗און⸗אַהער. (ט) 
 • אַנאָכלויפן ′עט זי די האָלטהאָבער אירע,
 • נײַערט דאַיאָגן ′עט זי זיי פאָרט ניט;
 • זוכן ′עט זי זיי זוכן, נײַערט טרעפן ט′זי ניט טרעפן.
 • אָדאַמאָלסט ′עט זי באַ זאַך אַ זאָג טאָן: 
 • „ל′איך זאַך גיין אַף קאַריק צום ערשטן מאַן מײַנעם
 • ווײַלע בעסער איז מיר דאַמאָלסט געווען, ווי איצטערטאָ. (י)
 • אַ⸗קשיא⸗אַף⸗אַ⸗מעשה: זי′ט דען ניט געוואוסט,
 • אַז  א י ך  האָב דאָס איר געגעבן דעם קאָרן, מיטן ווײַן, מיטן בוימל,
 • און זילבער איר געמערט, און גאָלד 
 • און דאַמיט האָבן זיי פון בַּעַלס וועגן געמאַכט. (יא)
 • דרום ל′איך זאַך אומקערן,
 • און כ′ל באַצײַטנס אָפּנעמען מײַן קאָרן,
 • און מײַן ווײַן צו די צײַט זײַנע, 
 • כ′ל דאַצו אָפּשיידן מײַן וואָל און מײַן פלאַקס,
 • אַוואָס איר צוצודעקן די נאַקעדיקײַט. (יב)  
 • און איצטערטאָ כ′לעך אַנטפּלעקן די שאַנדהאַפטיקײַט אירע
 • פאַר די אויגן פון אירע האָלטהאָבער,
 • קיינער ט′איר פון די הענט מײַנע ניט אָפּראַטעווען. (יג)  
 • פאַרשטערן וועלעך גאָר די פרייד אַוואָס באַ איר,
 • יום⸗טובים, ראש⸗חודש, שבתים,
 • אַלע אירע פרייד⸗טעג, (יד)
 • און דעם ווײַנשטאָק מיטן פײַגנבוים אירן,
 • ל′איך טאָן פאַרוויסטן,
 • אַוואָס זי′ט אַף זיי אַ זאָג געטאָן:
 • „אַמײַנע זײַנען זיי דאָך,
 • אַוואָס די האָלטהאָבער מײַנע האָבן מיר אַוועקגעגעבן“,
 • און כ′ל פון זיי גאָר אַ וואַלד מאַכן,
 • אַוואָס ווילדע חיות פון פעלד וועלן פונדאַפון אָפּפרעסן. — (טו) 
 • און אָפּצאָלן וועלעך איר,
 • פאַר די אַלע יאָרן מיט די בְּעָלִים,
 • אַוואָס צו זיי האָט זי מקריב געווען די קרבנות,
 • זאַך אוֹיסצירנדיק,
 • מיט אירע עוורינגלעך און אירע איידלשטיינער.
 • זי איז דאַמיט געגאַנגען אַנאָך אירע האָלטהאָבער.
 • און מיר האָט זי גאָר געטאָן פאַרגעסן —
 • איז אָט וואָס, אַזויאָ זאָגט גאָט: (טז) 
 • „דרום וועל איך איר אַזש פאַרריידן,
 • כ′ל איר אָפּפירן אין דער מדבר אַוועקעט,
 • און כ′ל איר אַפן האַרצן ריידן. (יז)
 • און אַפון דאָרטן וועלעך איר אָפּגעבן,
 • אירע ווײַנגערטנער,
 • און דעם טאָל פון עָכוֹר אַזש אַף אַ פֶּתַח⸗תִּקְוָה,
 • — אַן אָנהייב פון האָפונג, פאַרבײַטן.
 • און אָטאָ דאָרטן ט′זי גאָר ענטפערן
 • אָט אַזויאָ, אַזש ווי אין די יאָרן פון די יונגשאַפט.
 • אָט אַזויאָ גראָד ווי אין טאָג,
 • פון איר אַרופגיין פון לאַנד מִצְרַיִם.“ (יח)
 • און ס′עט זײַן אין אָטאָ דעמאָ טאָג — 
 • אָט אַזויאָ זאָגט גאָט:
 • „דו′עסט גאָר אַ רוף⸗אוֹיסעט טאָן: 
 • ,מײַן מאַן!‘ און מיר ′עסטע ווײַטער ניט אָנרופן ,מײַן בַּעֲל‘, (יט)
 • און איכ′ל גאָר אַראָפּנעמען די נעמען פון די בְּעָלִים
 • פון מוֹיל וואָס באַ איר,
 • און מ′עט זיי באַם נאָמען מער ניט אָנרופן. (כ) 
 • און אין אָטאָ דעמאָ טאָג,
 • כ′לעך מיט זיי כּוֹרֵתֿ בּרִיתֿ זײַן,
 • מיט די חיות פון פעלד און מיט די פייגל פון די הימלען,
 • און מיט די ווידמענונג פון די ערד,
 • און דעם בויגן מיטן שווערד מיט מלחמה⸗האַלטן,
 • וועל איך צעשמעטערן,
 • אַזש פון די ערד אַראָפּ,
 • כ′ל זיי אַלע געבן זיכעראַהייט זאַך אָפּרוען, (כא)
 • כ′ל דיר אַף אייביק פאַרקְנַסְן,
 • כ′ל דיר מיט רעכטפאַרטיקײַט און גערעכטיקײַט פאַרקְנַסְן, (כב)
 • כ′ל דיר מיט אמונה פאַרקְנַסְן,
 • ′עסטע גאָט וואוילקענען. (כג)
 • און ס′עט זײַן אין אָטאָ דעמאָ טאָג,
 • ל′עך ענטפערן — אָט אַזויאָ זאָגט גאָט:
 • „די הימלען ל′עך ענטפערן,
 • און זיי ווידער וועלן די ערד אָפּענטפערן, (כד)
 • און די ערד גופא ′עט מיט ק אָ ר ן ענטפערן,
 • און מיט וו ײַ ן און מיט ב ו י מ ל,
 • און זיי גופא ′לן דאָך אָפּענטפערן:
 • ,יִ זְ רְ עֶ אל‘ — אַ פ אַ ר ז י י ע ן טוט גאָט. (כה)
 • און איך וויל איר — צו מיר — פאַרזייען אינעם לאַנד,
 • כ′ל אַף לׁא⸗רֻחָמָהן אַזש רחמנות האָבן,
 • כ′ל לׁא⸗עַמּין אַ זאָג טאָן: 
 • ,עַמִּי — פאָלק מײַנער בינסטע′,
 • און ער ווידער וועט אַ זאָג טאָן:
 • ,אֱלׁהַי — אָ, גאָטעניו מײַנער‘.“

≡≡ פּרק ג ≡≡

(א) טוט מיר אַ זאָג גאָט

„איז גיי נאָכאַמאָל, און ליב⸗זאַך מיט אַ פרוֹי, אַוואָס אַ צווייטער האָט איר האָלט און זי איז אַ נואפטע — אָט אַזויאָ ווי גאָט האָט האָלט די בני ישראל כאָטש זיי קערן זאַך פון עם אַוועקעט צו די אַנדערע געטער און אָנזשלאָקער פון בעכער מיט געצנווײַן.“

(ב) איז האָב איך פאַר איר פופצן זילבערנע באַצאָלט, מיט אַ חוֹמֶר גערשטן און אַ לֶתֶֿךְ גערשטן, (ג) און אָט טו איך איר אַ זאָג: „אַ פולע טעג זאָלסטע מיר אָפּזיצן, מאַך ניט קין זנותערײַען און זײַ ניט מיט קין מאַן, און אָט אַזוי אויכעט איך וואָ⸗שייך דיר, (ד) אַווײַלע לאַנגע יאָרן וועלן אָפּזיצן די בני ישראל, און ס′ניטאָ קין מֵלֶךְ, ס′ניטאָ קין האַר, ניטאָ קין קרבן, און ניטאָ קין שטענדער, ניטאָ אויך — ניט קין אֵפוֹד און ניט קין תְּרָפִים. 

(ה) און אַנאָכדעם וועלן די בני ישראל ערשט תשובה טאָן און אוֹיסזוכן אֲדֹנָי זייער גאָט, און דָּוִדְן זייער מֵלֶךְ, און זע′לן מורא האָבן פון פאַר גאָט און פון זײַן גוטיקײַט — אַזש אין די אחרית הימים.

≡≡ פּרק ד ≡≡

 • (א) הערט זשע אוֹיסעט דעם וואָרט פון גאָט, אָ בני ישראל:
 • ווײַלע אַ קריג האָט דאָך גאָט מיט אָטאָ דיאָ,
 • וואָס זיי וואוינען אין לאַנד,
 • אַז ניטאָ קין אמת, און ניטאָ קין חסד,
 • און אין לאַנד וויל מען גאָט ניט וויסן. (ב)  
 • נאָר וואָדען: מ′טוט פאַלש שווערן, מ′לייקנט אָפּעט,
 • מ′רַצְחְנט, מ′גנבעט, מען טרײַבט ניאוף,
 • מען ווילדעוועט אַזש ביז די בלוט פון איינעם
 • פאַלט ניט אין בלוט פונעם צווייטן אַרײַנעט.(ג) 
 • דרום טוט די לאַנד אבילות אָפּריכטן,
 • אַז אומגליקלעך איז איטלעכער,
 • אַוואָס אָדאָרטן טוט ער זאַך זיצן,
 • אַזש מיט די חיות פון פעלד און די פייגל פון די הימלען,
 • אַפילו די פיש וואָס אין ים ט′מען אַוועקקלײַבן, (ד)
 • און פונדעסטוועגן, זאָל זאַך אַ מענטש ניט אַמפּערן,
 • זאָל ער ניט אַרײַנמוסרן,
 • ווײַלע עַמְּךָ איז מערניט אַף קריגן זאַך מיטן כהן. (ה) 
 • געשטרויכלט ′סטע ווערן באַטאָג,
 • און מיט דיר אינאיינעם ′עט דער נביא געשטרויכלט ווערן באַנאַכט,
 • און די מאַמע באַ דיר וועל איך אַנטשווײַגן, (ו)
 • אַז פאַרשטומט איז מײַן פאָלק פון דוחק אין וויסן,
 • ווײַלע וויסן איז דיר מיאוס געווען,
 • וועט מיר דען מיאוס זײַן אײַער באַדינען מיר אַלץ כהן —
 • האָסט פאַרגעסן די תורה פון דײַן גאָט,
 • אָט אַזויאָ וועל איך אין דײַנע קינדער פאַרגעסן.(ז)
 • אַוואָס מער זיי האָבן זאַך געמערט,
 • אַלץ מער האָבן זיי אין מיר געזינדיקט,
 • כ′לעך דעם כבוד זייערן אַף שאַנדהאַפטיקײַט פאַרבײַטן; (ח) 
 • די זינד פון מײַן פאָלק פרעסן זיי אָפּעט,
 • און לייגן די האַרץ אין חטאים אַרײַנעט. (ט) 
 • אַזויאָ באַ עמך — אָט אַזויאָ באַם כהן. 
 • כ′לעך עם אָפּשטראָפן איבער זײַנע זיטן,
 • עם אָפּגעבן לוֹיט די מעשים. (י) 
 • זע′לן עסן און זיך ניט אָנזעטיקן,
 • זע′לן זיך אַרומזונהן און וועלן זאַך ניט פאַרמערן,
 • ווײַלע זיי האָבן פאַרלאָזן די האָרכונג פון אֲדֹנָיען. (יא) 
 • אַז דער זנות מיטן אַלטן ווײַן מיטן נײַעם ווײַן
 • נעמען צו די האַרץ. (יב) 
 • אַז מײַן פאָלק גייט עתידות באַ אַ קלאָץ גאָר פרעגן,
 • און דער שטעקן וואָס באַ עם ט′עם אַן ענטפער געבן!
 • אַווײַלע ס′האָט אַ רוח שטות פאַרפירט,
 • און אַף די שפּיצן פון די בערג קוילענען זיי קרבנות,
 • און טוען אָפּברענען אַף די היגלען:
 • אונטערן אייכנבוים, דעם באַרנבוים, דעם לינדנבוים,
 • אַווײַלע — גוט איז באַ עם דער שאָטן.
 • דעריבער ל′ן אָנזונהווען אײַערע טעכטער און אָננַפְקענען אײַערע שניר. (יד) 
 • פונדעסטוועגן וועלעך עס ניט אָפּציילן אַקעגן אײַערע טעכטער,
 • אַז זיי וועלן זונהווען, און אײַערע שניר, אַז זיי וועלן נַפְקענען,
 • מה⸗דאָך, אַז ז יי  אַ ל י י ן האָבן דאָך חברותא מיט די זונות געמאַכט,
 • און קרבנות מיט קורוועס געבראַכט.
 • אַ פאָלק וואָס פאַרשטייט ניט, וועט אַף פּורעניות אָנקומען. (טו) 
 • אַז דו, י ש ר א ל,  בינסט אַ זונה
 • וועט י ה ו ד ה דאַפון ניט שולדיק ווערן;
 • איז קומט ניט אַפן גִּלְגָּל,
 • און קריכט ניט אין בֵּית⸗אָוֶן,
 • און שווערט ניט אָדאָרטן: „חַי יי“. (טז) 
 • אַזוי ווי אַ ווידערשפּעניקע אָנגעשטאָפּטע קו
 • האָט ווידערשפּעניקט ישראל,
 • טאָ זאָל איצטער גאָט זיי ווי אַ שאָף אַף דער פרײַ לאָזן? (יז) 
 • צוגעטשעפּעט צו די אָפּבילדער איז אפרים.
 • איז — לאָז עם צורו! (יח) 
 • און ווען זייער טרינקעכץ איז אָפּגעטרונקען זונהווען זיי אין זנות,
 • אַז האָלט⸗האָבן האָבן אירע האַרן מערניט שאַנד, (יט) 
 • אַז דער ווינט האָט איר פאַרפּלאָנטערט אירע קליידלעך,
 • און מיט זייערע קרבנות וועלן זיי זיך גלאַט שעמען.

≡≡ פּרק ה ≡≡

 • (א) טוט הערן, אָ, כהנים,
 • און האָרכט זאַך אײַנעט, בית ישראל,
 • און גיט אַן עווער, אָ, בֵּית הַמֵּלֶךְ,
 • ווײַלע אַף אײַך גייט דאָך דער משפּט,
 • אַלמאַי אַ פּאַסקע האָט איר אין מִצְפּה געמאַכט,
 • און אַ נעץ⸗געוועב אוֹיסגעשפּרייט אַף תָּבוֹר, (ב) 
 • אַז די וואָס האָבן זאַך אָפּגעקערט,
 • האָבן זאַך אין שחיטה פאַרטיפט,
 • און איך, וואָס כ′ל זיי אַלעמען מוסרן, (ג) 
 • איך קען דאָך אפרימען,
 • און ישראל איז פאַר מיר ניט פאַרבאַהאַלטן,
 • ווײַלע אָט איצטערטאָ האָסט זיך אפרים אָנגעזוֹנהט,
 • ישראל — פאַרטומהט. (ד) 
 • אַז די בייזע מעשים זייערע דאַלאָזן זיי ניט,
 • אומקערן זאַך צו זייער גאָט,
 • ווײַלע בײַ זיי גופא איז אַ רוח פון זנותעכץ,
 • און אֲדֹנָיען האָבן זיי געטאָן — ניט⸗וויסן. (ה) 
 • וועט דאָך די גאווה פון ישראל אָפּגעענטפערט ווערן
 • פון פאַרן אייגענעם פּרצוף;
 • און ישראל מיט אפרים וועלן נכשל ווערן מיטן זינד זייערן,
 • און מיט זיי אינאיינעם וועט נכשל ווערן יהודה אויכעט. (ו) 
 • מיט זייערע שאָף, מיט די רינדער זייערע וועלן זיי גיין,
 • זוכן אֲדֹנָיען — און וועלו ניט טרעפן,
 • ער האָט זיך פון זיי אָפּגערוקט. (ז) 
 • אֲדֹנָיען האָבן זיי געטאָן פאַרראַטן,
 • און זיי האָבן געבאָרן קינדער פון פרעמדע,
 • ט′מען זיי אין נײַעם חודש אופפרעסן,
 • אינאיינעם מיט זייערע נחלאות. 
 •                                                   
 • בלאָזט דען אין שופר אין גִּבְעָה,
 • און טרומייטערט אין רָמָה,
 • שאַלט און בלאָזט אין בֵּית⸗אָוֶן: 
 • „אַנאָך דיר, אָ בנימין!“ 
 • צו אַ בייזוואונדער וועט דאָך אפרים,
 • אין טאָג פון די תוכחה זײַן,
 • אַז אין די שבטי ישראל טו איך,
 • וואָרהאַפטיקײַט מוסר מודעה זײַן. 
 • זײַנען די האַרן פון יהודה געוואָרן,
 • ווי דיאָ וואָס פאַררוקן די געמאַרקן,
 • אַזוי ווי וואַסער כ′לעך אַף זיי,
 • אוֹיסגיסן מײַן גרימצאָרן. (יא
 • צעדריקט איז אפרים, 
 • אין משפּט צעשמעטערט,
 • ווײַלע ער איז דאָך נאָכגעגאַנגען שמוץ. (יב
 • און איך וועל אפרים זײַן ווי אַ מילב,
 • און צו בית יהודה אַ האָלץ⸗וואָרים. (יג
 • און אַז אפרים האָט זײַן חולאת דאַזען,
 • און יהודה זײַן ראַנע,
 • איז אפרים — צו די אַשורים אַוועק,
 • אַוועקגעשיקט צום מֵלֶךְ הַפּלאָנטערניש,
 • קען ער דיר אָבער ניט אוֹיסהיילן,
 • יָכְלְט ער ניט דײַן וואונד באַזאַלבן. (יד
 • ווײַלע כ′ל יהודהן ווי אַ לייב זײַן
 • און ווי אַ יונגע לייבעכע צו בית יהודה,
 • איך און איך אַליין וועל פאַרצוקן און — אַוועק,
 • אַוועקטראָגן די פאַרצוקעניש,
 • און קין מַצִּיל ט′ניט זײַן. (טו
 • כ′ל זאַך אַ נעם טאָן און — אַוועק,
 • קאַריק אַף מײַן אָרט,
 • ביזקל וואַנענט זיי וועל אײַנזען די שולד,
 • און אוֹיסזוכן פון פאַר מיר,
 • און פון אַלדי צרות וועלן זיי זיך,
 • אופכאַפּן מיר — אוֹיסזוכן.

≡≡ פּרק ו ≡≡

 • (א) איז קום זשע,
 • לאָמיר זאַך אומקערן צו אֲדֹנָיען!
 • האָטאָך ער פאַרצוקט,
 • און ער וועט אונדז אוֹיסהיילן,
 • ער האָט פאַרוואונדיקט,
 • און ער וועט אונדז די וואונדן איבערבינדן. 
 • פון אַ טאָג צוויי ט′ער אונדז אופלעבן,
 • אין דעם דריטן טאָג,
 • וועט ער אונדז אופשטעלן,
 • און מי′לן לעבן פון פאַר עם. 
 • און מי′לן וויסן דאַיאָגן דעם וויסן פון אֲדֹנָיען,
 • קלאָר ווי דער אינדערפריעדיקער שטערן,
 • ט′עם זײַן, עם אין אָרט זײַנעם טרעפן,
 • און ווי דער רעגן ט′ער צו אונדז קומען,
 • אַזש ווי דער שפּעטער שפּריי רעגן
 • קומט דערנערן די ערד. 
 • אײַ וואָזשע זאָלעך דיר אפרים טאָן?
 • אײַ וואָזשע זאָלעך דיר יהודה טאָן?
 • אַז די גוטיקײַט איז באַ אײַך,
 • ווי אַ וואָלקן אינדערפרי,
 • ווי דער טוֹי וואָס אײַלט זאַך אַוועקעט? 
 • דרום האָב איך זיי געהויערט,
 • אַדוך די נביאים,
 • זיי אַוועקגעהרגעט,
 • מיטן זאָג פון מײַן מוֹיל,
 • און דער משפּט דײַנער,
 • זאָל נאָך צום ליכטיקן אַרוֹיסעט, 
 • ווײַלע גוטיקײַט האָב איך געוועלט,
 • און ניט קין קרבנות,
 • און דַּעֲת אלהים,
 • איידער די קרבן⸗עולות. 
 • נאָר זיי ווידער האָבן עובר ברית געווען,
 • מעשה אדם הראשון,
 • אָטאָ דאָרטן האָבן זיי אין מיר פאַרראַטן: 
 • אַז גִּלְעָד איז אַ שטאָט מיט אופטוער פון שאַלקהאַפטיקײַט,
 • אַפול מיט אַזעטקענע
 • וואָס אַף ריינע בלוט לאָקערן. 
 • אַזוי ווי כאָפּטעס מיט רוֹיבער
 • וואַרטן אַף אַ מענטשן
 • אַזוי באַ חברה כהנים
 • אונטערוועגנס אַפן שְכֶמער וועג טוען רַצְחענען,
 • פּאַסקודסטוועס טוען זיי אָפּעט. 
 • באַם בית ישראל האָבעך דאַזען
 • וואָס די האָר שטייען פונדאַפון קאַפּויער,
 • אַ זנותערײַ באַ אפרים
 • אַ טומאה באַ ישראל. (יא
 • אָהאָ, יהודה, אַף דיר′ט אָפּוואַרטן אויך דיאָ שניטצײַט.
 • נײַערט — באַם אומקערן די אַרוֹיסקערונג פון מײַן פאָלק.

≡≡ פּרק ז ≡≡

 • (א) אַז כ′ל אַ רפואה טאָן ישראל,
 • ′עט זאַך אופדעקן די זינד פון אפרים,
 • און די שלעכטיקײַט שומרונס,
 • אַלמאַי די שקרימדיקײַט,
 • אַוואָס זיי האָבן געטאָן אָנמאַכן,
 • אַז דער גנב גליטשט זאַך אינעווייניק אַרײַנעט,
 • בעת די כאָפּטע אינדרוֹיסן לאָזט זיך פונאַנדער, (ב)
 • זאָלן זיי באַזעך אין האַרצן נאָר ניט אַוואָס זאָגן —
 • די גאַנצע שאַלקהאַפטיקײַט זייערע,
 • האָב איך דאָך פאַרגעדיינקט,
 • לעת⸗עתה רינגלען זיי אַרומעט,
 • זייערע מעשים,
 • אַזיי שטייען מיר אַזש פאַר די אויגן. (ג)
 • מיט זייער רשות,
 • זײַנען זיי דעם מלך משמש
 • און מיט זייערע לייקענישן,
 • די פּרינצן די ליגנער, (ד)
 • זײַנען אַלע נואפים,
 • ווי אַן אָנגעהייצטער באַק⸗אויוון,
 • אַז דער בעקער הערט אוף די טייג קנעטן,
 • אַביזקל ס′עט נתחמץ ניט ווערן. (ה)
 • אין סאַמע טאָג פון דעם מלך באַקריינען,
 • נעמען זאַך די האַרן אַזש קריינקן מיט ווײַן,
 • און עם ציט די האַנט זײַנע,
 • גראָד די לצים דאַלאַנגען. (ו)
 • און  ז י י  ווידער האָבן די האַרץ צוגעגרייט,
 • ווי אַַ באַק⸗אויוון בעתן לאָקערן,
 • אַז אַ גאַנצע נאַכט שלאָפט אײַנעט דער בעקער,
 • און אינדערפרי טוט ברענען פלאַם⸗פײַער; (ז)
 • היצן זיי זאַך אינאיינעם אין אויוון,
 • נאָכן אָפּפרעסן די שופטים וואָס באַ זיי,
 • געפאַלן זײַנען אַלע זייערע מלכים,
 • אַז ניטאָ צווישן זיי,
 • אַוואָס רופט אוֹיסעט — צו מיר. (ח)
 • אפרים — צווישן די פעלקער,
 • ′עט⸗צעך אוֹיסמישן,
 • אַ האַלב געבאַקענער קיכל איז געוואָרן אפרים, (ט)
 • וואָס פרעמדע האָבן זײַנע כוחות צופרעסן,
 • ער אַליין ווייס דאָס ניט,
 • גראָע האָר יאַווען זיך אָדאָ, אָדאָרטן,
 • נאָר ער אַליין ווייס דאָס ניט, (י)
 • און די גאווה פון ישראל,
 • וועט עם אָפּענטפערן אין פּרצוף אַרײַן,
 • נאָר זיי האָבן זאַך ניט אומגעקערט,
 • צו זייער גאָט, אֲדֹנָיען, און
 • מיט אָט דעם אַלעמען, עם — ניט געטאָן אוֹיסזוכן. (יא) 
 • אפרים ט′זאַך פאַר אַ נאַרישע טײַבעלע געמאַכט,
 • אָן אַ פאַרשטענדעניש,
 • אָט — אַ רוף טוענדיק צו מצרים,
 • אָט — אַף אַשור קריכנדיק. (יב) 
 • אָט ווי אַזוי זיי גייען נאָר, וועלעך די נעץ מײַנע אוֹיסשפּרייטן,
 • און ווי די פייגל אַפן הימל וועלעך זיי אַראָפּבריינגען,
 • זיי אַרײַנזאָגנדיק, ווי מ′הערט דאָס באַ קהל, (יג) 
 • אָך און וויי זיי, אַוואָס פון מיר האָבן זיי אַוועקגעהַלְכְנט,
 • אַ קלאָג זיי, וואָס זיי האָבן אין מיר געזינדיקט, —
 • זאָל איך זיי גיין אוֹיסלייזן, אַז זיי האָבן אַף מיר כזב ושקר אָנגערעדט? (יד) 
 • אַז צו מיר האָבן זיי פונעם האַרצן ניט אַרוֹיסגעשריען,
 • זאָלן זיי אַפילו יללהן אין סאַמע געלעגער,
 • נײַערט וועגן אָנגעשײַערטן קאָרן, מיטן ווײַן, טוען זיי,
 • זאַך אָנדרודלען, כדי פון מיר אָפּקערן — (טו) 
 • דאָס האָב איך זיי געפעסטיקט און געשטאַרקט די האַנט –
 • און דאָך אַף מיר האָבן זיי קרום אָנגעקוקט. (טז) 
 • טוען זיי אַ קער, איז ניט — אַרופצעצו,
 • נאָר ווי באַם איבערגעדרייטן בויגן,
 • וועלן פאַלן באַ זיי אַפן שווערד די פּרינצן,
 • אַפן חשבון פונעם פאַרביסענעם צונג וואָס באַ זיי.
 • אַפדערוף ט′מען פון זיי ערשט חוזק מאַכן — אין ארץ מצרים.

≡≡ פּרק ח ≡≡

 • (א) דעם שופר אין מוֹיל לייג אַרײַן!
 • ווי אַ רוֹיב⸗פויגל קומט ער אַפן בֵּית יי אָנעט,
 • אַלמאַי זיי האָבן דעם כריתות ברית מײַנעם פאַרשוועכט,
 • און אין די תורה מײַנע ווידערשפּעניקט. (ב)
 • איז צו מיר ′לן זיי דען גיין שרײַען:
 • „גאָט מײַנער! דײַן פאָלק ישראל קען דאָך דיר!“? (ג)
 • אַז אָפּגעשלײַדערט האָט ער גאָר אָדאָס וואָס איז גוט —
 • וועט עם דער שונא פאַריאָגן. (ד)
 • אַז אופגעמֵלֶכְט האָבן זיי מלכים — גאָר ניט פון מײַנטוועגן,
 • אופגעפּרינצט פּרינצן — וואָס קענען קענעך זיי אַפילו ניט,
 • פון זייערע זילבער מיט די גאָלד זייערע האָבן זיי זאַך געטשקעס געטאָן מאַכן,
 • דרום וועלן זיי אַליין — אָפּגעהאַקט ווערן. (ה)
 • אָפּגעשלײַדערט איז דער עֵגֶל הַזָּהָב דײַנער, אָ, שומרון,
 • דער צאָרן באַ מיר גרימט אַזש אין זיי,
 • ביזקל וואַנעט וועלן זיי צו רייניקונג ניט דאַגיין?
 • אַז פון ישראל אַפילו אָטוואָס:
 • פון בעל⸗מלאכה — קין גאָט אי′ דאָס ניט.
 • נײַערט צו שפּענדלעך וועט צושמעטערט ווערן דער קאַלב פון שומרון! (ז)
 • דען אַ ווינט טוען זיי זייען,
 • און אַ זאַווערוכע ′לן זיי פונדאַפון שנײַדן,
 • פון דער זייאונג וועט די תבורה ניט שטיין,
 • און אַז שפּראָצן וועט די זייאונג,
 • וועט עס קין מעל ניט באַווײַזן, נײַערט ליידיקע זאַנגען,
 • און טאָמער וועט עס פאָרט וואָס מאַכן —
 • וועלן דאָס שטאָק פרעמדע אופפרעסן. (ח)
 • אופגעשלונגען איז דען ישראל
 • איצטער צווישן די פעלקער ′לן זיי זײַן
 • אַזוי ווי אַ כֵּלי וואָס איז קיינעם קין חֵפֶץ ניט. (ט)
 • ווײַלע אָן אַשור האָבן זיי זאַך צוגעטשעפּעט,
 • ווי אַ צעווילדעוועטער מוֹיל⸗אייזל,
 • וואָס דרייט זיך איינער אַליין אַרומעט.
 • אירע ליבהאָבער ט′אפרים זיך אַזש צוגעקויפט; (י)
 • כאָטש אַוועק אין די פעלדער זײַנען זיי, זיך צוקויפן,
 • וועל א י ך זיי אָט איצטער פונדעסטוועגן טאָן אײַנזאַמלען,
 • זאָלן זיי נישקשה אונטערקריינקן,
 • אַזש פון די משא פונעם מֵלֶךְ מיט די פּרינצן;  (יא) 
 • אַלמאַי געמערט האָט אפרים מזבחות אַף זינדיקן,
 • אַיע, אַף ז י נ ד י ק ן
 • זײַנען עם די מזבחות געווען.  (יב)
 • אַז געשריבן האָבעך עם אַזויפל פון די תורה מײַנע,
 • איז עס באַ עם גאָר אַן אָפּפרעמדעניש פאַרבליבן,  (יג)
 • און די ברענעכצער פון אָטאָ די קרבנות,
 • זאָלן זיי עס בעסער די קוילונגען צו פלייש קאָכן און אָפּעסן,
 • ווײַלע גאָט — וויל זיי ניט.
 • הײַנט ′עט ער זייערע זינד פאַרגעדיינקן,
 • און די חטאים זייערע אָפּציילן,
 • אַף מצרים וועלן זיי קאַריק.  (יד)
 • וויילע פאַרגעסן האָט ישראל אָטאָ דעם וואָס האָט עם געמאַכט,
 • און גלאַט געבויט היכלות אַף עבודה זרה.
 • און יהודה ווידער האָט זיך געמערט געפעסטיקטע שטעט,
 • נאָר אַ שריפה ′לעך אַף די שטעט זײַנע אָנשיקן
 • און אָפּפרעסן וועט זי אירע אַלע פּאַלאַצן.

≡≡ פּרק ט ≡≡

 • (יד)  זאָלסט זאַך, אָ, ישראל, ניט פרייען,
 • אַף גליק אַזוי ווי באַ די פעלקער,
 • ווײַל אָן דײַן גאָט האָסטו מיטן קורווע⸗געלט אָנגעזנותט,
 • מיט אַ באַצאָלטן ליבהאָבער האָסט זאַך געליבט,
 • אַף אַיעדע פּאַדלאָגע פון אַ קאָרן⸗שײַער, (ב)
 • איז וועט דער שײַער מיטן קעלטער זיי ניט שפּײַזן,
 • און צום ווײַן ′לן זיי ניט אוספּייען, (ג)
 • אין גאָטס לאַנד וועלן זיי ניט פאַרבלײַבן,
 • נײַערט אומקערן וועט זאַך אפרים — אין מצרים,
 • און פרעסן טַרפות ט′ער אַזש — אין אַשור. (ד)
 • זיי ′עלן שוים ניט גיסן פאַר גאָט קין ווײַן,
 • און ס′עלן עם ניט זיס זײַן,
 • זייערע קרבנות וועלן אַזש זײַן ווי די ברויט באַ אבלים,
 • און אַווער ס′טוט פונדאַפון עסן ′עט טמא ווערן,
 • ווײַלע זייער ברויט איז צו זייער לײַב ראוי,
 • אין בֵּית יי ′עט ניט דאַגיין; (ה)
 • איז וואָס ט′איר גיין טאָן אום יום⸗טוב,
 • און אין טאָג פון אַ חג אֲדֹנָי? (ו)
 • אַז אָט זײַנען זיי פון פאַרחוּרבֿעניש אַוועקעט,
 • און אָט האָט זיי אופגעזאַמלט מצרים,
 • איז וועלן זיי אין מוֹף באַגראָבן ווערן,
 • די קעסטלעכע זילבערנע אוצרות וועלן ירשענען שטעכלקעס
 • און די שטעכלקעס וועלן די שטיבער אָפּנעמען. (ז)
 • קומען זיי אָנעט די טעג פון אָפּרעכענונג,
 • קומען זיי אָנעט די טעג פון אָפּצאָלונג,
 • דאָס′ט וויסן זײַן ישראל, אַוואָס האָבן אַ זאָג געטאָן:
 • „אַ נאַר אי′ דער נביא, אַ שוטה דער מענטש פון גײַסט“,
 • און פאַר די גרויסעצאָלעקײַט פון בייזע מעשים,
 • גרויסעצאָליק ט′זײַן רונד אַרום די פאַרהאַסונג. (ח)
 • פאַר גאָטס אַ סטראָפּטשע האַלט זאַך גאָר אפרים,
 • דעם יעגערס אַ פּאַסטקע שטעלט ער —
 • דעם נביא, אַף אַלע זײַנע וועגן,
 • ט′זײַן רונד אַרום די פאַרהאַסונג אינעם הוֹיז פון זײַן גאָט. (ט)
 • זיי האָבן זאַך אַזש אַרײַנגעטיפט אין שאַלקהאַפטיקײַט,
 • פּונקט ווי אין די טעג פון די גִּבְעָה;
 • געדיינקן ′עט ער זייער זינד
 • און אופמאָנען ′עט ער דעם חטא. (י)
 • ווי מ′טרעפט אין דער מדבר ווײַנטרוֹיבן,
 • אָט אַזויאָ האָבעך די ישראל געטראָפן,
 • ווי דעם פײַגנבוים צו ערשטע אופבליאונג,
 • האָבעך די אבות אײַערע אָנגעקוקט,
 • זיי זײַנען צום בַּעַל פּעוֹר אָנגעקומען,
 • און זאַך אָפּגעשיידט — צו בושות,
 • געוואָרן פּאַסקודסטוועס גענוֹי ווי זייער ליבהאָבער. (יא)
 • אפרים: ווי אַ פויגל ט′אָפּפליען דער כבוד אַוואָס באַ זיי,
 • אינאיינעם מיטן געבורט פון אַ בוֹיך, און גלאַט טראָגעשאַפט. (יב)
 • און זאָלן זיי אַפילו מגדל בנים זײַן,
 • כ′לעך זיי פאַרוואַרפן פון אַן איינציקן אַ מענטש צו ווערן,
 • טאַקע זיי אַזאָכנוויי, אַז כ′ל זאַך פון זיי אָפּטראָגן. (יג)
 • אפרים — אָט אַזוי ווי כ′האָב דאַזען באַ צוֹר
 • פאַנאַנדערגעפלאַנצט מיט אָנגענעמקײַט —
 • אי′ וואָס זשע טוט אפרים, טראָגט אַרוֹיסעט זײַנע זין צום הַרְגער. (יד)
 • איז גיב זיי, אָ גאָט, אָדאָס, אַוואָס⸗ניט⸗איז, אַוואָס דו′סט דען געבן:
 • אַ טראַכט וואָס מַפּילט גיב זיי,
 • און אײַנגעשרומפּענע בריסט. (טו)
 • אינעם גִּלְגָּל איז גאָר די שלעכטיקײַט זייערע,
 • אַז אָדאָרטן האָבעך זיי פײַנט געהאַט
 • פון וועגן די שלעכטע מעשים זייערע,
 • איז פון מײַן הוֹיז כ′לעך זיי פאַרטרײַבן,
 • אַווײַטער כ′לעך זיי ניט האָלט האָבן,
 • מה⸗דאָך זייערע האַרן זײַנען אָפּקערער. (טז)
 • אַז געשלאָגן איז אפרים,
 • דער וואָרצל באַ זיי אוֹיסגעטריקנט,
 • קין פרוכפּערקײַט ל′ן זיי ניט מאַכן,
 • זאָלן זיי אַפילו קינדער טאָן געווינען,
 • וועלעך ממיתן די שענסטע פרוכט פונעם בוֹיך. (יז)
 • גאָט וועט זיי פאַר מאוס⸗מיאוסע וואַרפן,
 • אַלמאַי זיי האָבן זאַך צו עם ניט צוגעהאָרכט,
 • נע⸗ונע וועלן זיי אַזש צווישן פעלקער וואָגלען.

≡≡ פּרק י ≡≡

 • (א)   אַ מאדימדיקער ווײַנשטאָק איז ישראל,
 • וואָס בריינגט אופעט פּירות אַוואָס זיי פּאַסן עם,
 • נאָר וואָסאַמער פּירות,
 • אַלצאַמער — געצן⸗מזבחות;
 • וואָסאַמער גוט איז אין לאַנד,
 • אַלצאַמער — די שענסטע געצן⸗סלופּעס. (ב)
 • האָטצאַך די האַרץ באַ זיי אָפּגעטיילט,
 • וועלן זיי איצטערטאָ געשולדיקט ווערן:
 • די מזבחות ט′ער זיי דעם נאַקן אײַנברעכן,
 • די געצישע סלופּעס חרוב מאַכן. (ג)
 • איז אַצינד ל′ן זיי אַוודאי אַ זאָג טאָן:
 • „קין מלך אי′ באַ אונדז ניטאָ!“
 • אַלמאַי מיר האָבן פאַר גאָט קין מורא ניט געהאַט,
 • און דער מֵלֶךְ — אַוואָס קען ער אונדז שוין אופטאָן? (ד)
 • אומרעכטיקע ווערטער ריידן זיי,
 • פאַלשע שבועות טוען זיי באַם צושטימען,
 • ווי ביטער⸗גראָז בליט אַזש אופעט דער משפּט אַוואָס באַ זיי,
 • אַף די בייטן פון מײַנע פעלדער. (ה)
 • פון פאַר די עֵגֶל⸗זָהָבְס אַוואָס אין בֵּית⸗חֶטא
 • וועלן די אײַנוואוינער פון שומרון אופציטערן,
 • מחמת דער פאָלק ′עט איבער זיי אבילות פּראַווען,
 • די פּריסטער וואָס דערוף וועלן זאַך שוין „פרייען“
 • איבערן כבוד פונדאַפון, וואָס איז פון דאָרטן —
 • אויך אין גלות אַוועק. (ו)
 • אַז אויכעט אַדאָס ט′מען אין אַשור אַוועקטראָגן,
 • אַ מתנה דעם מֵלֶךְ הַפּלאָנטערניש;
 • אַ בושה ט′אָפּנעמען אפרים,
 • און פאַרחרפּהנען זײַנע עצה⸗געבער. (ז)
 • אַז פאַרשוואונדן ווערט באַ שומרון דער מֵלֶךְ אירער,
 • ווי שוֹים אַוואָס אַפן וואַסער. (ח)
 • און די הויכע במות פון בֵּית⸗חֶטא ′לן צושמעטערט ווערן,
 • דער חטא פון ישראל גופא,
 • דערנער מיט שטעכלקעס ′לן אַף די מזבחות אַרופעט,
 • און צו די בערג וועלן זיי אַזש אַ זאָג טאָן: „פאַרדעקט זשע אונדז“,
 • און צו די היגלען: „פאַלט זשע אַף אונדז אַראָפּעט“. (ט)
 • אַז פון זינט די מעשה אין די גבעה,
 • האָסט דאָך געזינדיקט, אָ, ישראל,
 • אָדאָרטן זײַנען זיי געשטאַנען,
 • וועסט זיי דען אין די מלחמה אַוואָס אין גבעה ניט דאַיאָגן,
 • אַזוי באַ די הײַנטיקע זינדיקע גאווהניקעס; (י)
 • לוֹיט מײַן ווילן ל′עך זיי פאַרשפּאַרן,
 • און ס′עלן אָנגעזאַמלט ווערן אַף זיי די פעלקער
 • באַם פאַרשפּאַרט ווערן אין אַ צווייפאַכיקן יאָך. (יא)
 • אַן אָנגעלערנטער קאַלב איז אפרים,
 • אַוואָס האָלט האָט ער דרעשן,
 • אַוואָס געזשאַלעוועט האָב איך איר דעם שיינעם נאַקן,
 • נײַערט אַצינד ט′מען אַף עם אַף אפרימען רײַטן, און יהודה′עט אָפּאַקערן —
 • און צעקאַלעטשן ′עט זאַך אַזש יעקב. (יב)
 • איז זייעט זאַך צו פון רעכטפאַרטיקײַט וועגן,
 • און שנײַדט זשע אָפּעט מיט רחמנות,
 • רידלט אַדורך אַפסנײַ די ערד:
 • אַ צײַט אַף אוֹיסזוכן גאָט,
 • ביז וואַנענט ער′ט קומען,
 • און אַף אײַך מיט גערעכטיקײַט אַראָפּרעגענען. (יג)
 • נאָר וואָדען, אַז איר′ט געאַקערט רשעות און אָפּגעשניטן אומרעכט,
 • געגעסן פון די פּירות פון שקרים,
 • מיט בטחון אַנאָך אינעם וועג דײַנעם,
 • מיט די גאַנצע גיבורים דײַנע. (יד)
 • דרום וועט אַ ברומונג באַ דיר אין פאָלק אַרוף,
 • און די פעסטונגען וועל גאָר צושטערט ווערן,
 • אָטאַזויאָ ווי ס′האָט שַׁלְמַן אין טאָג פון מלחמה דעם בֵּית⸗אַרְבֵּאל צעשטערט,
 • מאַמעס מיט די קינדער האָט מען אינאיינעם צושפּאָלטן, (טו)
 • אַזויאָ ט′איר זאַך אָפּגעטאָן מיטן בֵּית⸗אֵל,
 • איבער די שלעכטע שבשלעכטע,
 • אַז אינדערפרי איז אין אַ שלאָף גאָר פאַרשלאָפן דער מֵלֶךְ ישראל.

≡≡ פּרק יא ≡≡

 • (א)  אַז ישראל איז אַ אינגעלע געווען, האָבעך עם האָלט געהאַט,
 • פון מצרים מײַן זונעלע אַרוֹיסגערופן, (ב)
 • אַוואָס מער מ′האָט זיי גערופן, אַלץ מער איז מען פון זיי אַוועקעט,
 • צו די בּעָלִים האָבן זיי קרבנות געבראַכט,
 • צו די פּסילים געטאָן דעמפּן. (ג)
 • און איך דען האָב מיט אפרימען ערשטע טריט געלערנט גיין,
 • זיי ווידער האָבן גאָרניט געוואוסט, אַז דאָס האָב א י ך זיי פאַרהיילט, (ד)
 • מיט מענטשן⸗שטריק,
 • מיט רינגלעך פון האָלטשאַפט,
 • ווי אָדי⸗אָ, אַוואָס דעם יאָך טוען זיי הייבן אַזש איבער די בעקלעך —
 • איידעלערהייט האָבעך זיי געקאָרמעט. (ה)
 • אין ארץ מצרים ט′ער זאַך ניט אומקערן,
 • נאָר אַשור ט′עם דער קיניג זײַן,
 • ווײַלע א ו מ ק ע ר ן האָבן זיי זאַך טאַקע אָפּגעזאָגט. (ו)
 • איז וועט דער שווערד אַף זײַנע שטעט אַראָפּפאַלן,
 • די גרויסעלײַט פאַרצוקן, גלאַט פאַרלענדן,
 • פון וועגן זייערע אַלע באַשלוסערײַען. (ז)
 •                              
 • טוט מײַן פאָלק אַ ישוב הדעת:
 • צי זאָל מען זאַך אומקערן?
 • זאָל מען עם אַפילו אַרופצעצו רופן,
 • ′לן זיי אינאיינעם זאַך קין הייב ניט טאָן. (ח)
 • און פונדעסטוועגן, ווי זשע זאָלעך דיר אופגעבן, אפרים?
 • ווי אַזוי דיר אָפּגעבן, אָ, ישראל?
 • ווי אַזוי דיר אַ גיב טאָן ווי אַדְמָה,
 • דיר אַ שטעל טאָן ווי צְבוֹאִים —
 • אַז די האַרץ באַ מיר טוט זאַך אַ קער איבער —
 • רחמנותן צינדן זאַך אָן באַנאַנד. (ט)
 • דעם גרימצאָרן מײַנעם כ′לעך ניט פאַרוואָריקן,
 • און מער ל′עך ניט משחית זײַן אפרימען,
 • אַז גאָט בינעך, ניט עפּעס אַ מענטשנקינד,
 • דער הייליקער וואָס אַדיר אינצווישן,
 • און כ′ל די שטאָט מער ניט איבערקערן. (י)
 • נאָך אֲדֹנָיען ′לן זיי גיין,
 • ווי ס′רעוועט אַ לייב אָט אַזוי ווי ער רעוועט,
 • ′לן זאַך קינדער ציטערנדיק,
 • קומען אַזש פון מערב אַף קאַריק, (יא)
 • ציטערנדיק ל′ן זיי פון מצרים אָנקומען,
 • ווי אַ טײַבל פון לאַנד אַשור,
 • און כ′ל זיי אין זייערע הײַזער אומקערן,
 • — אָט אַזוי זאָגט אֲדֹנָי.

≡≡ פּרק יב ≡≡

 • (א) מיט ליגנערײַ האָט מיר אַרומגערינגלט אפרים,
 • מיט פאַרנאַרערײַ, בית ישראל,
 • און יהודה שפּילט זאַך מיט גאָט,
 • נאָך געטרײַלעך די הייליקײַטן. (ב)  
 • אפרים, אַ פּאַסטעך פון ווינט טוט יאָגן,
 • דעם מזרחדיקן ווינט אַנאָכעט,
 • אַ גאַנצן טאָג טוט וואָס מער אָפּעט,
 • שלעכטיקײַט מיט שאַלקהאַפטיקײַט,
 • גייט נאָך כורת ברית זײַן מיט אַשור
 • און דעם ארץ ישראלדיקן בוימל
 • — טראָגט ער אָפּעט אין מצרים. (ג) 
 • אַ קריוודע באַ גאָט אַף יהודהן,
 • ער′ט זאַך מיט יעקבן אָפּרעכענען
 • לוֹיט יענעמס שטייגער,
 • לוֹיט די מעשים וועט ער עם אַזש אומקערן. (ד) 
 • נאָך אין בוֹיך ט′ער דעם ברודער —
 • אַ כאָפּ געטאָן באַ די פּיאַטע,
 • און מיט זײַן גבורה געראַנגלט מיטן געטלעכן, (ה) 
 • מיטן מלאך זאַך פאַרמאָסטן און גובר געווען,
 • זיך צעוויינט און עם געטאָן בעטן זאַך,
 • געפינען ט′ער עם אין בֵּית⸗אֵל,
 • אָדאָרטן אָ ט′ער מיט אונדז ריידן. (ו) 
 • נאָר אֲדֹנָי איז דער גאָט פון אַלע צבאות,
 • אַדֹנָי איז זײַן געדיינקעניש, (ז) 
 • איז — דו! צו ד ײַ ן גאָט טו זאַך אומקערן!
 • רחמנות און רעכטפאַרטיקײַט זאָלסט אָפּהיטן
 • אַף ד ײַ ן גאָט זאָלסט זאַך תמיד פאַרהאָָפן. (ח) 
 • נאָר דער סוחר דער כנעני,
 • וואָס באַ עם אין האַנט אַ פאַלשע וואָגשאָל,
 • ער האָט דען האָלט  — אָפּנאַרן. (ט) 
 • זאָגטעך אָבער אפרים: „האָבעך זאַך אַ פּותיקי געטראָפן,
 • און אין אַלע מײַנע באַמיאונגען ט′מען באַ מיר ניט טרעפן
 • אַן עוולה וואָס אַ זינד איז“. (י)     
 •                                   
 • בין איך דען אֲדֹנָי, דײַן גאָט,
 • אַוואָס פון ארץ מצרים,
 • איכ′ל דיר אָן די געצעלטן אַווײַטערפירן
 • אַזוי זיכער ווי די טעג אַזש פון לוח, (יא) 
 •  גערעדט האָבעך מיט די נביאים,
 • די חזיונות פאַרמערט,
 • און אַדוך די נביאים אָפּגעמשלט באַשײַמפּערלעך: (יב) 
 • און אַז גִּלְעָד איז אַף שאַלקהאַפטיקײַט,
 • אַף נישטיקײַט אַוועק,
 • איז האָט מען אָקסן אין גִּלּגָל מקריב געווען,
 • אָנגעפילט מיט זייערע מזבחות
 • ווי קופּעס אָפּפאַל באַ די בייטן פון פעלד. (יג) 
 • אַנטלאָפן איז יעקב אבינו קין שְׂדֵה אֲרָם,
 • און געאַרבעט האָט ער, יעקב, פאַר אַן אשה,
 • און פאַר אַן אשה געטאָן שאָף היטן, (יד) 
 • און מיט אַ נביא האָט גאָט אַרופגעבראַכט,
 • די ישראל פון מצרים,
 • און מיט אַ נביא זײַנען זיי פון אַלעם בייז אָפּגעהיט געוואָרן. (טו) 
 • האָט אפרים אַפצעלהָכעִיס אָפּגעטאָן,
 • וועט זײַן בלוט אַף עם געוואָרפן זײַן —
 • אַז די חרפּהניש זײַנע ט′עם שוים אָפּצאָלן גאָט.

≡≡ פּרק יג ≡≡

 • (א)  אַז אפרים האָט גערעדט ט′מען אַזש געציטערט,
 • פאַרגרויסאַרטיקט איז ער באַ ישראל געוואָרן,
 • נאָר ער האָט זאַך צעזינדיקט מיטן בעל,
 • איז ער אָפּגעשטאָרבן, (ב)
 • און לעת⸗עתה זינדיקן זיי זאַך נאָכמער אונטער,
 • מאַכן זיך ַאַ געטשקע אַ געגאָסענע פון זייער זילבער,
 • אָפּגעטער לוֹיט אייגענע פאַרשטאַנדיקײַט,
 • אינגאַנצן די אַרבעט פון האַנטמײַסטער,
 • אַדי⸗אָ, וואָס אַף זיי טוט מען זאָגן:
 • „אָדי⸗אָ וואָס זיי בריינגען אַ מענטשן אַ קרבן,
 • טוען זיי קושן דעם עֵגֶל“. (ג)
 • דרום וועלן זיי ווי דער וואָלקן אינדערפרי זײַן,
 • און ווי דער טוֹי וואָס יאָגט זאַך נעלם ווערן,
 • ווי די פּלאַווע וואָס ווערט אוֹיסגעווייט פון שײַער דוכן שטורעם⸗ווינט,
 • ווי דער רוֹיך דוכן פענצטער. (ד)
 •                                   
 • בין איך דען אֲדֹנָי, דײַן גאָט,
 • אַזש פון ארץ מצרים אַרוֹיס,
 • און אַ גאָט אַחוץ מיר זאָלסטע ניט וויסן זײַן,
 • קיין ראַטעווער אוֹיסער מיר איז ניטאָ. (ה)
 • איך האָב דיר דאָך געקענט אין דער מדבר,
 • אין לאַנד פון אוֹיספעלענישן. (ו)
 • און אַז זיי האָבן אָפּגעגעסן, זאַך אָנגעזעט,
 • אין אָנזעטיקונג איז די האַרץ אַ דערהויבענע געוואָרן,
 • דרום האָבן זיי אין מיר — פאַרגעסן. (ז)
 • בין איך זיי געוואָרן דער לייב וואָס פאַרצוקט,
 • דער לעמפּערט וואָס אונטערוועגנס אַף אַשור. (ח)
 • באַגעגענען וועל איך זיי ווי דער פאַרוואָרפנדיקער בער,
 • וואָס צערײַסט באַם מענטשן דעם ברוסטקאַסטן,
 • און כ′ל זיי ווי אַ לייבעכע אופפרעסן,
 • — ווילדע חיות ל′ן זיי אַזש צערײַסן. (ט)
 • אַז האָסט⸗זעך אַליין אומגעבראַכט, אָ ישראל,
 • ווײַלע מיר′סטע געטראָפן, דײַן באַהעלפיקן. (י)
 • אָט האָסטע דען אַ מֵלֶךְ!
 • ′עט ער דיר דען אָפּראַטעווען אין די אַלע שטעט דײַנע?
 • און וואָסי′ מיט די שופטים, וואָס דו′סט זיי געטאָן זאָגן:
 • „גיב מיר אַ מֵלֶךְ מיט פּרינצן!“ (יא)
 • איז נאַ דיר אַ מֵלֶךּ אין מײַן גרימצאָרן,
 • און מיט כעס כ′לעך עם אַזש צונעמען. (יב)
 • אײַנגעחתמעט איז די זינד פון אפרים,
 • פאַרזיגלט איז זײַן חטא. (יג)
 • ווייטיקן פון אַ געווינערין ′לן עם צוקומען,
 • אַז ער איז אַ זון ניט⸗קין⸗חכם,
 • שוים צײַט ער זאָל דאָרט ניט הײַען,
 • אָדאָרטן וואו אַ זון באַדאַרף אַדוכרײַסן. (יד)
 • פון גיהנום זאָלעך זיי אוֹיסלייזן?
 • פונעם טויט זיי אוֹיסגוֹאֵלן?
 • דײַנע די פּלאָג, אָ, טויט!
 • דײַנע דער אומקום, אָ, גיהנום!
 • פון מײַנע אויגן ′עט זיך רחמנות אַזש אוֹיסבאַהאַלטן זיך.  (טו)
 • צווישן די טשרעט איז′ר אַ גאַנצער אפרימער,
 • נאָר אַז פון מזרח קומט אָנעט דער רוח יי,
 • פון דער מדבר קומט ער אַזש אַרופעט,
 • ′עט⸗זעך אוֹיסטריקענען זײַן קוואַל און חרוב ווערן זײַן קרעניצע.
 • — צעפּטרן ט′ער אַזש די אוצרות פון אַיעדער פּראַכטפולער כלי.

≡≡ פּרק יד ≡≡

 • (א)  אַ שולדיקע וועט שוים פאַרבלײַבן שומרון,
 • מחמת זי האָט ווידערשפּעניקט אין איר גאָט,
 • אַ ז י י וועלן אַפן שווערד פאַלן,
 • זייערע קינדער ′לן צושניטן ווערן,
 • זייערע טראָגעדיקע פרוֹיען ′לן אופגעריסן ווערן. (ב) 
 •                                   
 •  איז מיט תשובה⸗טאָן,
 • אַף קאַריק טו קומען, אָ, ישראל,
 • ביזקל אֲדֹנָיען, דײַן גאָט,
 • ביסט דען מיטן זינד געשטרויכלט געוואָרן, (ג)  
 • איז נעם⸗זשע אָטאָ דיאָ ווערטער, מיט⸗זעך אינאיינעם,
 • און קערט זאַך אומעט צו אֲדֹנָיען,
 • און טו עם אַ זאָג: 
 • „פאַרגיב⸗זשע אונדז אַלצינעזדינג,
 • נעם⸗זשע אָדאָס וואָס איז גוט,
 • און מיט גוטע רייד אַף די ליפּן
 • — ′לן מיר די אָקסן⸗קרבנות פאַרבײַטן. (ד)  
 • אַשור ט′אונדז ניט אָפּראַטעווען
 • אַף קין פערד ′לן מיר ניט רײַטן
 • און מער ל′ן מיר ניט זאָגן:
 • ,אונדזער גאָט’ אַפן מאַכעץ פון אונדזערע הענט —
 • נײַערט אין דיר גופא ′עט⸗זעך טרייסטן דער יתום.“ (ה)  
 • ′על איך זיי אוֹיסהיילן פון קאַריקגליטשעניש,
 • ווי אַ נדבה — ′עלעך זיי פאָרט האָלט האָבן,
 • מחמת מײַן גרימצאָרן האָט⸗זעך פון זיי אָפּגעקערט. (ו) 
 • אָט ווי דער טוֹי ′על איך ישראלן זײַן,
 • און ער′ט אופבליען ווי די רויז,
 • וואָרצלען ט′ער אָנשלאָגן ווי דער הַר לְבָנוֹן. (ז)  
 • אַווײַטער ל′ן⸗זעך צעוואַקסן זײַנע צווײַגעלעך,
 • ווי דער פײַגנבוים זײַן פּראַכט,
 • בשמימדיק, טאַקע, ווי אין לבנון. (ח)  
 • אומקערן ′לן⸗זעך אָדי⸗אָ וואָס רוען אין זײַן שאָטן,
 • דעם קאָרן ל′ן זיי אופלעבן,
 • און צעבליען ל′ן זיי⸗זעך אַזש ווי דער ווײַנשטאָק,
 • די אָנדיינקעניש פונדאַפון 
 • — ווי לבנונדיקע ווײַן. (ט)  
 • ′עט זאָגן אפרים: 
 • „ט′אַוואָס דאַף איך די געצערײַען?“
 • און כ′ל ענטפערן, עם באַגליקן,
 • איך, ווי אַ צווײַגנדיקער בוקסערבוים,
 • — אַז באַ מיר ′סטע דײַנע פּירות געפינען. (י)  
 • איז ווער⸗זשע איז דען באַ אײַך אַ חכם,
 • אַוואָס ער′עט דאָס אַלצינעזדינג פאַרשטיין?
 • דער פאַרשטאַנדיקער — זאָל ער עס אַלצינעזדינג וויסן!
 • ווײַלע רעכטפאַרטיק זײַנען דאָך די וועגן פון גאָט,
 • די צדיקים ′לן דאָך אַף זיי גיין,
 • בעת פּושעים וועלן אָּדאָרטן ערשט אַרײַנפאַלן.

חזק


חשוון תשע″ח

אַ האַרציקן יישר⸗כח:

מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק)  פאַר זײַן גאָר ברייטהאַרציקער הילף און וויכטיקע פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די פולע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין.

Draft Bible translations into the Yiddish of easterly regions of the old Province of Vilna by Dovid Katz  (© Dovid Katz, Vilnius 2018).  See also RuthI KingsII Kings, Jonah, Lamentations, Daniel, and Esther.

Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Hosea in Lithuanian Yiddish

The Book of Lamentations


in Lithuanian Yiddish

part of an ongoing Bible translation project

translated from the Biblical Hebrew by Dovid Katz (© 2023)


איכה

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

  רות      ☜ מלכים א      ☜ מלכים ב      ☜ אסתר     ☜ דניאל

בווילנא

די פּרקים

א      ב      ג      ד     ה

לעין הקורא

אין אָט דעם תרגום איכה לייענט זיך וי  — [עי];  בשעת וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב [טעיב], בעת אַ טוֹיב [טאָיב] פליט אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש; ביי די ווערטער פון סעמיטישן אָפּשטאַם, איז עס בדרך כלל [עי] אין אָפענע טראַפן (סוחר [סעיכער], סודות [סעידעס]); [אָ] אין פאַרמאַכטע טראַפן (סוחרים [סאָכרים], סוד [סאָד]).

≡≡ פּרק א ≡≡ 

(א) אֵיכָה יָשְׁבָה בָדָד

ווי אַזוי זשע זיצט זי איינע אַליין, די שטאָט, וואָס איז דאָך אַזוי גרויסאַרטיק געווען, אַזש אַ פולע מענטשן? ווי אַן אלמנה איז זי געוואָרן: אַזוי גרויס געווען באַ די פעלקער, אַ פּרינצעסין פאַר די אַלע פּראָווינציעס, איז זי גאָר אין אַ צאָלערקע פון צינדז פאַרוואַנדלט געוואָרן:

(ב) בָּכוֹ תִבְכֶּה בַּלַיְלָה

אַז וויינען וויינט זי באַנאַכט, און די טרערן באַ איר זײַנען אַף די באַקן: זי האָט ניט ווער טרייסטן זאָל איר, פון די אַלע האָלטהאָבער: אַז די חברים האָבן איר אַלע פאַרראַטן, זײַנען איר שונאים פאַרבליבן:

(ג) גָּלְתָה יְהוּדָה

אין גלות איז אַוועק יהודה, אין מוטשעניש און אין עבדות, אַ פולע: זי זיצט⸗זאַך צווישן די פעלקער, טרעפט ניט קין מנוחה פון די אַלע וואָס רודפן איר: אַז זיי האָבן איר דען איבערגעיאָגט אַווען ס′האָט שמאָל געהאַלטן: 

(ד) דַּרְכֵי צִיּוֹן אֲבֵלוֹת

די וועגן קין ציון פּראַווען אבילות, אַז ס′פעלן אַדיאָ וואָס קומען אַף יום⸗טוב: וויסטע זײַנען באַ איר די שטאָט⸗טויערן: די כהנים זיפצן, די בתולות איז קאַלעמוטנע, און זי — איר איז, אײַ, ביטער:

(ה) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ

אויבנאָן זײַנען אירע פײַנטהאָבער אַרוף: באַרואיקן זיי זאַך, די שונאים אירע, אַלמאי גאָט האָט איר אַקעגנגעטאָן פאַר די פולע זינד: אַזש די קליינע קינדערלעך אירע זײַנען אין געפאַנגעניש אַוועק, פון פאַרן פײַנטהאָבער:

(ו) וַיֵצֵא מִן בַּת צִיּוֹן

פון בת⸗ציון האָט זיך אָפּגעטאָן גאָר די פּראַכט: אירע פּרינצן זײַנען ווי הינדן געוואָרן, אַוואָס זיי טרעפן ניט אַוואו⸗זאַך פּאַשען: פאַרן רודף זײַנען זיי געגאַנגען, אָן כח:

) זָכְרָה יְרוּשָׁלַיִם

האָט⸗זאַך פאַרגעדענקט ירושלים, אין די טעג פון אירע מוטשעניש מיט אירע צרות, אין די אַלע גליקלעכקטן וואָס באַ איר איז פון גאָר די אַמאָליקע יאָרן געווען: אַז דער פאָלק אירער איז באַם פנטהאָבער אין האַנט אַרנגעפאַלן, און אַף צו הילף קומען איז אַקיינער ניט געווען, האָבן זיך אָדי פנטהאָבער צוגעקוקט, איר אָפּגעלאַכט אַוואָס ס’איז אַלציקעדינג באַ איר אָפּגעשטעלט:

(ח) חֵטְא חָטְאָה יְרוּשָׁלַיִם

זינדיקן האָט ירושלים געזינדיקט, איז זי אַזוי אַרומעט אַ נידה געוואָרן: אָדי אַלע, אַוואָס זיי האָבן איר אָפּגעגעבן כבוד האָבן אין איר שוין מזלזל געווען, אַז זיי האָבן איר נאַקעטערהייט דאַזען: אַז זי אַליין טוט זיפצן, און האָט⸗זאַך אַף קאַריק אומגעקערט:

(ט) טֻמְאָתָהּ בְּשׁוּלֶיהָ

שוין אין קליידל איז דאָ באַ איר די טומאהניש, זי האָט זיך ניט דאַטראַכט וואָס′ט זן פאַראַ סוף: גייט זי אַראָפּעט אַ פאַרהִתְפַּעֲלוּתטע וואָס ס′ניטאָ ווער זאָל טרייסטן —

„זע, גאָט, מן מוטשעניש: אָט ווי אַזוי דער שונא מאַכט⸗זאַך אַזש גרויס“:

(י) יָדוֹ פָּרַשׁ צָר

אוֹיסגעשפּרייט האָט דער פנטהאָבער זן האַנט אַף אַלע טערסטע אוצרות אירע: זי האָט געזען, ווי די פעלקער קומען אין בית המקדש אַרנעט, אַזעטקענע אַוואָס דו האָסט געהייסן זיי זאָלן אין קהל דנעם ניט קומען:

(יא) כָּל עַמָהּ נֶאֱנָחִים

גאָר דער פאָלק באַ איר טוט זיפצן, בעטלען ברויט: זייערע חפצים די טערע האָבן זיי דאָך פאַר מאכלים געגעבן, זיך אַ קוויק טאָן די נשמה:

„זע, גאָט, און קוק זשע אנעט וואָס פאַראַ פאַרביליקטע בין איך פאַרבליבן:

(יב) לוֹא אֲלֵיכֶם

„א י ר אַלע, פאַרבגייער — ל א  ע ל י כ ם! קוקט⸗זאַך גוט אנעט דען און זעט, אויבע פאַראַן איז גאָר אַ ווייטיק אַמער פון מן ווייטיק, אַוואָס מיר איז אָפּגעטאָן, מיט וואָס גאָט האָט מיר אַקעגנגעטאָן אין טאָג פון זן גרימצאָרן:

(יג) מִמָרוֹם שָׁלַח אֵשׁ

„פון הייכענישן ט′ער מיר אַ פער אין די ביינער געשיקט, און ער′ט עם אַראָפּגעלאָזן, אַ כאַפּערשע נעץ צו די פיס ט′ער מיר אוֹיסגעשפּרייט: ער האָט מיר אַף קאַריק געטאָן שיקן, פאַר אַ וויסטע מיר געמאַכט, אַז ס′איז אין חלשות אַ גאַנצן טאָג:

(יד) נִשְׁקַד עַל פְּשָׁעַי

„צונויפגעפלאָכטן זנען מנע אַלע זינד אין איין יאָך, באַ עם אין די הענט, און אנגעשפּאַנט אין זיי אַלע איז מן האַלדז: ער האָט באַ מיר דעם כח אַזש קאַלע געמאַכט: גאָט האָט מיר געגעבן אין די הענט פון [אַזעטקענע וואָס טוען], איך זאָל זאַך אופשטעלן גאָר ניט קענען:

(טו) סִלָּה כָּל אַבִּירַי

„אַז פאַרהֶפְקֶרְט האָט גאָט באַ מיר גאָר די יונגע גיבורים, אַוואָס אַרום מיר: ער האָט נאָך אַף מיר יום⸗טוב אַרוֹיסגערופן, אַף די בחורים מנע אנברעכן: אַזש ווי אין אַ וונקלאַפּ, האָט גאָט די בתולה בת⸗יהודה צוטראָטן:

(טז) עַל אֵלֶה אֲנִי בוֹכִיָּה

„אַף אָטאָ דיאָ טו איך וויינען: מן אויג, מן אויג, לאָזט וואַסערן אַראָפּ, אַז איטלעכער וואָס טוט טרייסטן האָט זיך פון מיר פונווטגעהאַלטן: אַז די וואָס האָבן מיר די נשמה דאַקוויקט, סאַמע קינדער מנע, זנען זיי אַליין אין פאַרוויסטעניש: וולע דער שונא′ט גובר געווען:

(יז) פֵּרְשָׁה צִיּוֹן בְּיָדֶיהָ

„אַ שפּרייט אוֹיס טוט צִיוֹן מיט די הענט אירע: אַז ס′ניטאָ ווער ס′עט טרייסטן: האָט דאָך גאָט געהייסן אַף יעקבן, אַז די פנטהאָבער זנע זאָלן עם אַרומענאַרום זן: און צווישן זיי אַלעמען, איז גאָר פאַר אַ נידה געבליבן ירושלים:

(יח) צַדִּיק הוּא יי

„איז דאָך גאָט פאָרט דער רעכטפאַרטיקער: אַקעגן ז ײַ ן וואָרט האָב א י ך דאָך ווידערשפּעניקט: איז הערט זשע זאַך צו, אַלע פעלקער, און טוט זען דעם ווייטיק, אַז די בתולות מיט די בחורים אינאיינעם ט′מען אין געפאַנגענשאַפט אַרוֹיסגעפירט:

(יט) קָרָאתִי לַמְאַהֲבַי

„כאָ′דאָך אַ רוף געטאָן מנע געליבטע, האָבן זיי מיר אָבער אָפּגענאַרט: אַזש די כהנים מנע, מיט די זקנים מנע, אַוואָס אין שטאָט, פאַר הונגער זנען זיי אוֹיסגעגאַנגען, באַם אוֹיסבעטן זאַך אַוואָס צובסן:

(כ) רְאֵה יי כִּי צַר לִי 

„איז זע, גאָט, ווי אַזוי באַ מיר האַלט שמאָל, אַז ס′ברענט אַזש באַ מיר די אינגעווייד: אוֹי, האָב איך חרטה, אַז ווידערשפּעניקן האָב איך ווידערשפּעניקט: אינדרוֹיסן האַקט אָפּעט די שווערד און אינעווייניק איז גלאַט ווי דער טויט:

(כא) שָׁמְעוּ כִּי נֶאֱנָחָה

„אַ ז י י  האָבן דאַהערט אַזש ווי אַזוי כ′טו זיפצן, אַז ס′ניטאָ ווער זאָל טרייסטן: אַז די אַלע שונאים זנען געוואָר געוואָרן מנע צרות, האָבן זיי⸗זאַך דאַפרייט, אַלמאי אָדאָס האָס ט ע געמאַכט: דרום ווע⸗ס ט ע בריינגין צו טראָגן אָדעם טאָג, אַוואָס ד ו⸗עסט עם אַרוֹיסרופן, און זיי אַלע, צו מיר וועלן זיי זן צוגעגליכן:

(כב) תָּבֹא כָל רָעָתָם

טאָ זאָל די גאַנצע שאַלקהאַפטיקט ז י י ע ר ע קומען פון פאַר דיר: און ז י י טו אָפּעט אַוואָ′ דו′סט מ י ר אָפּגעטאָן אַף אַלע מנע זינד: באַ מיר איז אַ פולע זיצפן, און די האַרץ — אַ פאַרחלשטע:

≡≡ פּרק ב ≡≡ 

(א) אֵיכָה יָעִיב בְּאַפּוֹ

ווי אַזוי זשע האָט גאָט, אין זײַן גרימצאָרן, גאָר אין אַ וואָלקן אײַנגעוויקלט די בת⸗ציון? ער האָט דען אַ שלײַדער געטאָן פון די הימלען אין דרערד אַרײַן די פּראַכט פון ישראל: ז ײַ ן פוס⸗ביינקעלע האָט ער זאַך, אינעם טאָג פון זײַן גרימצאָרן, ניט פאַרגעדיינקט:

(ב) בִּלַּע אֲדֹנָי

אַז אָפּגעשלונגען האָט גאָט, ניט שאַנעווענדיק, די אַלע ישובים פון יעקבן: ער האָט אין זײַן רוגזא צעשמעטערט די פעסטונגען פון  די בת⸗יהודה, אַזש אין דרערד אַרײַן געטאָן בריינגען: ער האָט די מלוכה מיט אירע שָׂרִים אין חילול געבראַכט:

(ג) גָּדַע בָּחֳרִי אַף

אין גרימצאָרן האָט ער אָפּגעהאַקט גאָר דעם האָרן פון ישראל: די רעכטע האַנט זײַנע האָט ער אַף קאַריק געצויגן פון פאַרן שונא: און ער האָט באַ יעקבן אָפּגעברענט, אין אֵשׁ⸗לְהָבָֿהדיקן פּאָזשאַר, וואָס פרעסט רונד אַרומעט אופעט:

(ד) דָּרַךְ קַשְׁתּוֹ כְּאוֹיֵב

דעם בויגן האָט ער ווי אַ שונא געצויגן, שטייענדיק מיטן רעכטן האַנט ווי אַ פײַנט, און אַוועקגעהַרְגעט האָט ער אַלץ וואָס איז פאַרן אויג אַ מחיה: אינעם געצעלט פון די בת⸗ציון האָט ער ווי אַ פײַער דעם כעס אוֹיסגעגאָסן:

(ה) הָיָה אֲדֹנָי כְּאוֹיֵב

ווי אַ שונא איז געוואָרן גאָט, ישראל אופשלינגענדיק: ער האָט אירע פּאַלאַצן אַלע אופגעשלונגען, אירע פעסטונגען פאַרטיליקט: באַ די בת⸗יהודה האָט ער דען אבילות מיט עצבות פאַרמערט:

(ו) וַיַּחְמֹס כַּגַּן שֻׂכּוֹ

ווי אַ סאָד האָט ער דעם בית המקדש צושטערט, דעם הייליקן אָרט פאַרחורבהט: אַז ג אָ ט האָט דען אין ציון געפּועלט, מ′זאָל אין יום⸗טובים און שבתים פאַרגעסן: און אין רוגזא פון זײַן כעס האָט ער מלכים מיט כהנים פאַרשעמט:

(ז) זָנָה אֲדֹנָי מִזְבְּחוֹ

אַראָפּגעוואָרפן האָט גאָט זײַן מזבח, געעקלט האָט עם אין זײַן מקדש: האָט ער די ווענט פון אירע פּאַלאַצן אין האַנט די שונאים אָפּגעגעבן: האָבן ז י י קולות געמאַכט אינעם בית יי ווי אום יום⸗טוב:

(ח) חָשַׁב יי לְהַשְׁחִית

אַז גאָט האָט זיך מיישב געווען, חרוב מאַכן די שטאָטישע וואַנט פון די בת⸗ציון, האָט ער די שנור אַף אָפּמעסטן אַ צי אוֹיסעט געטאָן: די האַנט האָט⸗זאַך באַ עם ניט אַף קאַריק געקערט פון פאַרטיליקן: נײַערט ער האָט פאַראָבְֿׁלְט די קליינינקע וואַנט מיט די שטאָטישע וואַנט: אינאיינעם פאַראומגליקט זײַנען זיי:

(ט) טָבְעוּ בָאָרֶץ שְׁעָרֶיהָ

אינדרערד אײַנגעזונקען די שטאָטישע טויערן, האָט ער די ריגלען צושמעטערט און צובראָכן: איר מלך מיט אירע שָׂרִים זײַנען צווישן די פעלקער: ניטאָ קין תורה: אויך די נביאים, אַוואָס באַ איר, האָבן גאָטס חזיונות ניט אָפּגעזוכט: 

(י) יָשְׁבוּ לָאָרֶץ

שטילינקערהייט זיצן זאַך אַפדרערד די זקני בת⸗ציון: אַז שטויב האָבן זיי זאַך אַפן קאָפּ אַרופגעטאָן: מיט זאַק⸗לײַוונט האָבן זיי זיך אָנגעגורט: אַז די בתולות פון ירושלים האָבן זיך אַזש די קעפּ צו די ערד אַראָפּגעלאָזן:

(יא) כָּלוּ בַדְּמָעוֹת עֵינַי

פון די טרערן, איז באַ מיר קאַלע געוואָרן די אויגן, און באַ מיר ברענען די אינגעווייד: אַף די ערד איז מײַן לעבער אוֹיסגעגאָסן, אַפן בראָך פון די בַּת⸗עַמִּי, אַלמאי קינדערלעך מיט זויגלינגען חלשן אָפּעט אין די ברייטע פּלאַצן פון שטאָט:

(יב) לְאִמֹתָם יֹאמְרוּ

טוען זיי דען אַ פרעג באַ זייערע מאַמעס:

„אַוואו איז דען, קאָרן מיט ווײַן?“

אַז זיי חלשן ווי די פאַרוואונדעטע, אין די ברייטע פּלאַצן פון שטאָט, און גיסן זיך אוֹיסעט די נשמה אין ברוסט פון די מאַמעס זייערע:

(יג) מָה אֲעִידֵךְ

„אַוואָס פאַראַ עדות קען איך פאַר דיר זאָגן, אַצו וואָס דיר גלײַכן, אָדו, בת⸗ירושלים? מיט וואָס דיר פאַרגלײַכן כ′זאָל דיר טרייסטן, אָ בתולה בת⸗ציון, ווײַלע דײַן בראָך איז דאָך גרויס ווי דער ים: איז ווער′עט דיר שוין אוֹיסהיילן?“

(יד) נְבִיאַיִךְ חָזוּ לָךְ

„די נביאים דײַנע האָבן פונדײַנטוועגן חזיונות געזען, אומווערטיקע און שטותֿהאַפטיקע: אַז זיי האָבן דאָך דײַן זינד ניט מגלה געווען, אַף בטל מאַכן דעם גלות: אדרבא, זיי האָבן דיר נביאותן פאַרזאָגט, אַוואָס זיי זײַנען מערניט אומווערטיקײַט מיט אײַנריידענישן:

(טו) סָפְקוּ עָלַיִךְ כַּפַּיִם

„אַז אַלע פאַרבײַגייער פּאַטשן אַף דיר מיט די הענט: זיי צישען און מאַכן מיטן קאָפּ חוזק אַף די בת⸗ירושלים: איז דאָס דען די שטאָט וואָס מ′האָט אַף איר געזאָגט — כולה שיינקײַט? אַ פריידעניש צו גאָר די וועלט? 

(טז) פָּצוּ עָלַיִךְ פּיִהֶם

„אופגעעפנט האָבן זיי אַף דיר אַ פּיסק אַזאַ וואָס באַ זיי: זיי צישען און קריצן די ציינער: זיי זאָגן: ′מיר האָבן דאָך איר אופגעשלונגען, אָדאָס איז דער טאָג אַוואָס מיר האָבן געביינקט און — געפונען און געזען′:

(יז) עָשָׂה יי

„יי האָט אוֹיסגעפירט אַוואָס ער′ט אָנגעקלערט: ט′ער דאָך מקיים געווען דעם זאָג זײַנעם, אַוואָס ער′ט דאָך גאָר אַמאָליקע יאָרן געהייסן: ער האָט צושטערט, ניט שאַנעווענדיק, און ער האָט פרייען געמאַכט איבער דיר דעם שונא: אַזש דערהויבן ט′ער דעם האָרן פון דײַנע מוטשער:“

(יח) צָעַק לִבָּם

אַרוֹיסגעשריען צו גאָט האָט באַ זיי די האַרץ:

„אָ, שטאָטישע וואַנט פון די בת⸗ציון: לאָז זשע אַראָפּעט ווי אַ טײַכעלע די טרערן, סײַ באַטאָג סײַ באַנאַכט: קין מנוחה גיב⸗זאַך ניט: זאָל דער שוואַרצאַפּל פון אויג ניט פאַרשלאָפן ווערן:

(יט) קוּמִי רׁנִּי

„שטיי אופעט! באַנאַכט זינג אוֹיסעט, האַרט באַ די התחלה פון די שמירות! גיס⸗זאַך אוֹיסעט ווי אַ וואַסער דײַן האַרץ אַקעגנאיבער דעם פְּנֵי יי: די הענט דײַנע הייב אופעט פון דײַנע תינוקות לעבן וועגן: אַזיי חלשן אַוועקעט פון הונגער באַם שפּיץ פון אַלע גאַסן“:

(כ) רְאֵה יי וְהַבִּיטָה

„איז זע, גאָט, און טו זשע אַ קוק, אַוועמען דו האָסט אָטאַזויאָ אָפּגעטאָן: טאָ זאָלן דען פרוֹיען עסן זייער אייגענע פרוכט, די עופהלעך וואָס זיי האָבן זיך צוגעטוליעט? זאָל דער כהן מיטן נביא דאַהַרְגעט ווערן אין סאַמע בית המקדש פון יי?

(כא) שָׁכְבוּ לָאָרֶץ

„אַף דרערד אַף די גאַסן ליגט זיך אַ יונגערמאַן, מיט אַ זקן: די בתולות וואָס באַ מיר מיט די בחורים מײַנע זײַנען באַם שווערד דאָך געפאַלן: האָסט זיי דאַהַרְגעט אינעם טאָג פון דײַן גרימצאָרן: האָסט געשאָכטן, ניט שאַנעווענדיק:

(כב) תִּקְרָא כְיוֹם

„האָסט געטאָן רופן ווי אום יום⸗טוב די שכנים פון אַרומענאַרומעט: אָט אינעם טאָג פון גאָטס גרימצאָרן איז ניט געווען, ניט קין אַנטלאָפענער, ניט קין פאַרבליבענער: אָדיאָ אַוואָס כ′האָב געטוליעט און געהאָדעוועט, האָט מײַן שונא פאַרצוקט“:

≡≡ פּרק ג ≡≡ 

(א) אֲני. (ב) אוֹתִי. (ג) אַךְ.

(א) „בין איך⸗דעך אָ⸗דער מענטש, אַוואָס⸗ר′ט דיאָ מוטשעניש דאַזען, אַזש פון ז ײַ ן כעס, מיטן קאַנטשיק: (ב) ע ר′ט דאָך מיר געפירט, און מיר אַרײַנגעפירט אין חושך גיין, אַניט אין ליכט אַרײַן: (ג) אַקעגן מיר ט′ער זאַך אַוודאי געקערט, טוט ער אַף קאַריק, קערן קעגן מיר די האַנט זײַנע, אַ גאַנצן טאָג:

(ד) בִּלָּה. (ה) בָּנָה. (ו) בְּמַחֲשַׁכִּים.

(ד) „געמאַכט פוילן מײַן פלייש מיט מײַן הוֹיט, די ביינער צובראָכן: (ה) געסטרוֹיעט אַרום מיר און פאַרכאַפּט, מיט גאַל און סם: (ו) וואוינען ט′ער מיר געמאַכט אין פינצטערניש, אַזוי ווי באַ די אָפּגעשטאָרבענע פון די וועלט:

(ז) גָּדַר. (ח) גָּם. (ט) גָּדַר.

(ז) „אַרומגעצאַמט האָט ער מיר, איך זאָל ניט אַרוֹיס, די קייטן אַף מיר ט′ער שווערע געמאַכט: (ח) אַפילו אַז איך טו אַ שרײַ אוֹיסעט — ראַטעווע! — טוט ער מײַן תפילה פאַרשפּאַרן: (ט) פאַרצאַמט באַ מיר די וועגן מיט אוֹיסגעטעסעטן שטיין, אַזש די סטעזשקעס ט′ער מיר פאַרקרומעוועט:

(י) דֹּב. (יא) דְּרָכַי. (יב) דָּרַךְ.

(י) „מיר איז ער אַ בער וואָס ער לאָקערט, אַ לייב וואָס ער באַהאַלט זאַך אוֹיסעט: (יא) פון די וועגן מנע ט′ער מיר אַראָפּגענומען, אַף שטיקער מיר צוריסן, געשטעלט פאַר אַ וויסטן: (יב) דעם בויגן זײַנעם ט′ער אָנגעצויגן, און מ י ר  ט′ער פאַרן גאָרן ציל געשטעלט:

(יג) הֵבִיא. (יד) הָיָיתִי. (טו) הִשְׁבִּיעַנִי.

(יג) „אין מײַנע נירן אַרײַן ט′ער געטאָן בריינגען אָדי וואָס אין פײַלן⸗שיידל: (יד) צו שפּאָט בין איך באַם גאַנצן פאָלק מײַנעם געוואָרן, אַף זינגעכצער, דעם טאָג דעם גאַנצן: (טו) אָנגעזעטיקט ט′ער מיר מיט פאַרביסנקײַט, מיט ווערמוט אָנגעטרונקען:

(טז) וַיַגְרֵס. (יז) וַתִּזְנַחְ. (יח) וָאֹמַר.

(טז) „די ציינער באַ מיר ט′ער צובראָכן מיט בוֹי⸗שטיינדעלעך, אין אַש ט′ער מיר געמאַכט זאַך וואַלגערן: (יז) פון שלום איז באַ מיר די נשמה אָפּגעטיילט, פאַרגעסן האָב איך אין גוטע זאַכן: (יח) האָב איך אַ זאָג געטאָן: ′די כוחות פאַרלאָרן, און צו גאָט — דעם בטחון′:

(יט) זְכָר. (כ) זָכוֹר. (כא) זֹאת.

(יט) „איז פאַרגעדיינק מײַן מוטשעניש און מײַן פּײַן, אַזש ווערמוט מיט גאַל: (כ) געדיינקען זאָל געדיינקען די נשמה מײַנע, וואָס זי האַלט באַ מיר אין אונטערטעניקן זיך:

(כא) „איז אָט וואָס טו איך אָפּענטפערן, באַ זיך אין האַרצן, דרום ה אָ ב איך בטחון פאָרט:

(כב) חַסְדֵּי. (כג) חֲדָשִׁים. (כד) חֶלְקֵי.

(כב) „די באַרעמהאַרציקײַט באַ גאָט האָט⸗זאַך ניט אוֹיסגעשעפּט, זײַן רחמנות האָט⸗זאַך ניט אוֹיסגעלאָזן: (כג) באַנײַט ווערן זיי אַלע אינדערפרי, העט גרויס איז זײַן נאמנות: (כד) אָ מײַן נחלה איז — יי, זאָגט מײַן נשמה, דרום וועל′עך אין עם בטחון האָבן:

(כה) טוֹב. (כו) טוֹב. (כז) טוֹב

(כה) „אַגוט איז יי — אָדעם וואָס וואַרט עם אָפּעט, אָדי נשמה וואָס זוכט עם אוֹיסעט: (כו) אַגוט איז אָדעם וואָס האָט בטחון, הכנעהדיקערהייט, צו די ישועה פון יי: (כז) גוט איז אַ מענטשן, אַז ער באַדאַף אַ משא באַשטיין נאָך אין די יאָרן פון זײַן יונגשאַפט: 

(כח) יֵשֵׁב. (כט) יִתֵּן. (ל) יִתֵּן.

(כח) „זיצט ער זאַך איינער אַליין און מאַכט אַ שווײַג, נעמט אַף זיך אָנעט דעם גורל: (כט) אין שטויב אַרײַן לייגט ער דעם מוֹיל, אַזוי אַרום, זאָל זשע זײַן אַף וואָס האָפן: (ל) זאָל ער זײַן באַק געבן אָדעם וואָס שלאָגט עם, ער זאָל אַזש זאַט ווערן מיט חרפּה:

(לא) כִּי. (לב) כִּי. (לג) כִּי.

(לא) „ווײַלע אַף אייביק וועט דאָך גאָט ניט אַוועקשלײַדערן: (לב) ווײַלע אַפילו אַז ער בריינגט צער, טוט ער רחמנות האָבן לוֹיט די גאַנצע גוטסקײַט זײַנע: (לג) ווײַלע ניט מיט כוונה טוט ער מוטשען און צער טאָן דעם מענטשן — 

(לד) לְדַכֵּא. (לה) לְהַטּוֹת. (לו) לְעַוֵּת.

(לד) „אַף צעטרעטן אונטער די פיס זײַנע די אַלע פאַרשפּאַרטע אין טורמע איבער די וועלט: (לה) אַף אָפּוואַרפן אָן אַ זײַט דעם יושרדיקן משפּט איבער אַ מענטשן: (לו) אַף פעלשן אַ מענטשנס אַ וואָרט אין זײַן סכסוך וועט דאָך ניט אײַנגיין גאָט:

(לז) מִי זֶה. (לח) מִפִּי. (לט) מַה.

(לז) „אַווער אי′ דאָס, וואָס ער זאָגט און אָט ס′ווערט? אַז גאָט האָט עס דען ניט געהייסן? (לח) פון אייבערשטנס מוֹיל וועט דען ניט אַרוֹיס שלעכטיקײַט מיט גוטיקײַט? (לט) אַוואָס′עט אַ מענטש אַ לעבעדיקער האָבן טענות? אַ מאַן — פאַרן שטראָף צו די זינד זײַנע? 

(מ) נַחְפְּשָׂה. (מא) נִשָׂא. (מב) נַחְנוּ.

(מ) „איז לאָמיר אונדזערע זיטן אוֹיסזוכן, אָפּפאָרשן, און מי′לן זאַך צו גאָט אומקערן: (מא) לאָמיר אַ הייב טאָן די האַרץ באַ אונדז מיט אונדזערע הענט, צו גאָט וואָס אין די הימלען: (מב) מיר האָבן געזינדיקט און ווידערשפּעניקט און דו האָסט — ניט געטאָן פאַרגעבן:

(מג) סַכּוֹתָה. (מד) סַכֹּתָה. (מה) סְחִי.

(מג) „אַ באַדעקטער מיט גרימצאָרן האָסט אונדז גערודפט, געהַרְגעט, ניט שאַנעווענדיק: (מד) האָסט⸗זאַך מיט אַ טומאַן באַדעקט, קין תפילה זאָל ניט אַדוך: (מה) האָסט אונדז פאַר בלאָטע און פאַרמיאוסונג געשטעלט אַצווישן די פעקלער:

(מו) פָּצוּ. (מז) פַּחַד. (מח) פַּלְגֵי.

(מו) „צעעפנט אַף אונדז אַ פּיסק האָבן די אַלע שונאים אונדזערע: (מז) אַף אונדז אַ פּחד און אַ פּאַסטקע, גרוֹיליקײַט און צובראָכנקײַט: (מח) טײַכן מיט וואַסער לאָזט אַראָפּעט מײַן אויג אַפן בראָך פון די בת⸗עמי:

(מט) עֵינִי. (נ) עַד. (נא) עֵינִי.

(מט) „פון מײַן אויג גיסט זאַך, ס′שטילט זאַך ניט אײַנעט, גאָר ניט אָפּצושטעלן: (נ) ביזקל וואַנענט ס′עט זאַך גאָט ניט צוקוקן און וועט אַזש זען פון די הימלען: (נא) פון מײַן אויג איז שלאַף געוואָרן די נשמה, פון דעם אַלעמען, וואָס באַ די מיידלעך פון מײַן שטאָט:

(נב) צוֹד. (נג) צָמְתוּ. (נד) צָפוּ.

(נב) „יאָגן האָבן זיי מיר ווי אַ פויגל געיאָגט, אָדי וואָס אומזיסט זײַנען זיי מיר שונאים: (נג) פאַרהאַקט דעם לעבן האָבן זיי מיר אין אַ גרוב, און שטיינער אַף מיר אָנגעלייגט: (נד) וואַסערן האָבן איבערן קאָפּ געפלאָסן, האָב′עך זאַך שוין געזאָגט —אַ פאַרטיקער בינ′עך:

(נה) קָרָאתִי. (נו) קוֹלי. (נז) קָרַבְתָּ.

(נה) „אַרוֹיסגערופן האָב′עך דײַן נאָמען, אָ, יי, אַזש פון תפיסה⸗גרוב דעם טיפסטן: (נו) און האָסט מיר געהערט! טאָ זאָל איצטער ניט נעלם ווערן דײַן אייווער פון הערן מײַן בקשה אַף אַ קאַפּ ברייט⸗אָרט: (נז) האָסטע זאַך טאַקע צוגענענטערט, אין טאָג ווען איך האָ′דיר אַ רוף געטאָן; האָסט מיר אַ זאָג געגעבן — ′האָ′ניט קין מורא′:

(נח) רַבְתָּ. (נט) רָאִיתָה. (ס) רָאִיתָה.

(נח) „האָסט דאָך מיר די קריוודעס פון די נשמה מײַנע אָנגענומען, אָ גאָט, האָסטע דעם לעבן מײַנעם אוֹיסגעלייזט: (נט) געזען האָסטע אָדי עוולה, גאָט, איז זאָלסטע דעם משפּט מײַנעם אָפּפַּסְקענען: (ס) געזען האָסטע די גאַנצע נקמה וואָס באַ זיי, די גאַנצע מאַכאַרײַקעס זייערע אַף מיר:

( סא) שָׁמַעְתָּ. (סב) שִׂפתֵי. (סג) שִׁבְתָּם.

(סא) „געהערט האָסטע וואָס פאַראַ חרפּה באַ זיי, די גאַנצע מאַכאַרײַקעס זייערע אַף מיר: (סב) אַדי ליפּן באַ די וואָס שטייען אַף מיר אופעט, זייערע אָנדרודלונגען אַף מיר, הײַנט אַ גאַנצן טאָג: (סג) טו נאָר אַ קוק, צו זיי זיצן זאַך אַוועקעט, צו זיי שטעלן זאַך אופעט, די גאַנצע זינגעכץ באַ זיי — בינעך:

(סד) תָּשִׁיב. (סה) תִּתֵּן. (סו)תִּרְדֹּף.

(סד) „טאָ זאָלסטע זיי אַרײַנגעבן, דעם חשבון מאַכן, אָ, גאָט, לוֹיט די מעשים פון די הענט זייערע: (סה) אַ מכה אין האַרצן זאָלסטע זיי געבן, אַף זיי די קללה דנע: (סו) וועסט זיי אַזש נאָכיאָגן אינעם גרימצאָרן דײַנעם, און זיי פאַרטיליקן פון אונטער די הימלען פון יי“: 

≡≡ פּרק ד ≡≡ 

(א) אֵיכָה

ווי אַזוי זשע איז מאַט געוואָרן די גאָלד, די גינגאָלד פאַראַנדערשט, די פײַנשטיינער פונעם בית המקדש באַם שפּיץ פון די אַלע גאַסן צעוואָרפן?

(ב) בְּנֵי צִיוֹן

ווי אַזוי זשע זײַנען די טײַערע קינדער פון ציון, אָפּגעוואויגענע ווי די שענסטע גאָלד, באַטראַכט געוואָרן ווי ליימענע קריג, די אַרבעט פון טעפּערס האַנט?

(ג) גַּם תַּנִין

אַז אַפילו שאַקאַלן טוען אַרוֹיסרוקן די ברוסט, גיבן זייגן זייערע שאַקאַלעכלעך: נאָר די בת⸗עמי איז אַן אכזריותדיקע געוואָרן, ווי די שטרוֹיס⸗פויגלען, וואָס אין מדבר:

(ד) דָּבַק לָשׁוֹן

באַם זייגנדיקן עופהלע קלעפּט זאַך די צונג אַזש צום גומען צו, פונעם דאָרשט: יונגע קינדער בעטן אַ שטיקל ברויט, ס′פאָרט ניטאָ ווער זאָל זיי אָפּקרײַציקן:

(ה) הָאֹכְלִים לְמַעֲדַנִּים

אָדי וואָס האָבן זיך מיט זיסיקײַטן אָנגעגעסן, גייען פאַרוואָרלאָזטע איבער די גאַסן: די געהאָדעוועטע מיט רויט⸗שיינע מלבושים זײַנען אָן מיסטהויפנס צוגעטוליעט:

(ו) וַיִּגְדַּל עֲוֹן בת⸗עמי

גרעסער איז פאַררעכנט געוואָרן דער זינד פון די בת⸗עמי ווי דער חטא אַזש פון סדום — וואָס איז אין אַן ערך אַ רגע איבערגעקערט געוואָרן, אָן אַוועלכע הענט וואָס זאָלן אַף איר גילטיקן:

(ז) זַכּוּ נְזִירֶיהָ

ריינער פאַרן שניי איז באַ איר געווען אירע פּרינצן, און ווײַסער פון מילך; רויט⸗מונטערע פון פּערל, ווי שאַפירשטיין געפּוצטע:

(ח) חָשַׁךְ מִשְּׁחוֹר

איז אָבער די צורה באַ זיי שוואַרצער פאַר קוילן, אין גאַס דאַקענט מען זיי אַזש ניט: די הוֹיט באַ זיי איז דען ביזקל′ן ביין אײַנגעשרומפּן, ווי אַ שטעקן אוֹיסגעטריקנט:

(ט) טוֹבִים הָיוּ

בעסער איז זיי, די דאַהַרְגעטע מיטן שווערד, ווי די דאַהַרְגעטע פונעם הונגער, ווײַלע אָדי⸗אָ,  ז י י  רינען דאָך אוֹיסעט, דוכגעשטאָכענערהייט, פון דוחק אין תבואות פונעם פעלד:

(י) יְדֵי נָשִׁים רַחֲמָנִיּוֹת

אַז די הענט פון רחמנותהאַפטיקע פרוֹיען האָבן זייערע קינדער אַזש אָפּגעקאָכט, זיי פאַר אַ מאכל, אינעם בראָך פון בת⸗עמי:

(יא) כִּלָה יי

האָט גאָט מיטן כעס זײַנעם געקאָנטשעט, דעם גרימצאָרן אוֹיסגעגאָסן: אונטערגעצונדן האָט ער אַ שריפה אין ציון וואָס זי האָט באַ איר די גרונטפעסטענישן אופגעפרעסן:

(יב) לֹא הֶאֱמִינוּ

אַז ניט געגלייבט האָבן, ניט די מלכים אַף די וועלט, ניט די תושבים די אַלע אַף גאָר די ערד, אַז אַ שונא, אַ פײַנט, ט′אַזש דאַגיין ביזקל די שטאָטישע טויערן ירושלימס:

(יג) מֵחַטֹּאת נְבִיאֶהָ

מחמת די חטאים פון אירע נביאים, און די זינד פון אירע כהנים, וואָס האָבן אין איר גופא די בלוט פון צדיקים אוֹיסגעגאָסן:

(יד) נָעוּ עִוְרִים

ווי בלינדעלײַט דרייען זיי זאַך אין די גאַסן, מיט בלוט פאַרקוֹיטיקט, אַז צו זייערע מלבושים ט′מען זאַך ניט אָנרירן:

(טו) סוּרוּ טָמֵא

„אַוועק פון דאַנענט! טָמֵא!“ טוט מען זיי אַ רוף אוֹיסעט, „וועק⸗אַוועקעט, רירט ניט אָנעט!“ האָבן זיי פּליטה געמאַכט, אַ ויברח: ט′מען באַ די פעלקער אַ זאָג געטאָן, „אָדאָרטן וועלן זיי שוין ווײַטער ניט וואוינען“:

(טז) פְּנֵי יי

אַז גאָטס כעס האָט זיי פאַנאַנדערגעטיילט, ער′ט זיי אַווײַטער ניט אָנקוקן: ניט זיי האָבן צו כהנים דרך⸗ארץ, ניט זיי דערבאַרמענען זקנים:

(יז) עוֹדֵינֻה תִּכְלֶינָה

מיר האָבן געוואַרט אַביזקל ס′קאַליע געוואָרן די אויגן אַף אונדזערע כלומרשטיקע העלפער — גאָרנישניט: אַרוֹיסקוקן האָבן מיר אַרוֹיסגעקוקט — אַף אַ פאָלק וואָס′עט קיין ישועה ניט בריינגען:

(יח) צָדוּ צְעָדֵינוּ

יאָגן זיי אונדזערע טריט, קענען מיר ניט גיין אין די אייגענע ברייט⸗פּלאַצן: ס′האַלט האַרט באַם סוף, די טעג אונדזערע האָבן זיך שוין פאַרפולט, ווײַלע ס′איז דער סוף געקומען:

(יט) קַלִים הָיוּ

פלינקער ווי די אָדלערס פון די הימלען זײַנען געווען די וואָס האָבן אונדז גערודפט: אונדז געיאָגט אין די בערג אַרײַן, אין מדבר אַף אונדז געלאָקערט:

(כ) רוּחַ אַפּיֵנוּ

אַזש דעם אָטעם פון אונדזער נאָז, דעם געזאַלבטן פון יי, ט′מען עם אין זייערע תפיסהגריבער געפאַנגען, עם, אַוועמען אונדז האָט געדאַכט, אַז באַ זײַן שאָטן ט′מען באַַ די פעלקער כאָטש לעבן:

(כא) שִׂישִׂי וְשִׂמְחִי

טאָ פריי זאַך און שמחה פּראַווע, אָ, בַּת⸗אֱדוֹם, וואָס זיצט אין לאַנד עוּץ: אַף דיר אויכעט וועט אַדוך די כּוֹסע, וועסט⸗זאַך אָנשיכורן, וועסט זיך נאַקעט מאַכן:

(כב) תַּם עֲוֹנֵךְ

געענדיקט האָט זיך די זינד⸗שטראָף, אָ, בַּת⸗צִיּוֹן: אַווײַטער ט′ער דיר אין ג ל ו ת ניט פאַרשיקן: אָ ד ײַ ן זינד⸗שטראָף, אָ, בּת⸗אֱדוֹם וועט ער נאָך פּראַווען, און דײַנע זינד ט′ער ערשט מ ג ל ה זײַן.

≡≡ פּרק ה ≡≡ 

(א) געדיינק זשע, גאָט, אַוואָס אונדז ס′האָט געטראָפן, טו אַ קוק אָן, זע באַ אונדז די חרפּה: (ב) אונדזער נחלה איז צו פרעמדע איבערגעקערט, די הײַזער אונדזערע פאַר די גוים: (ג) יתומים זײַנען מיר, קין טאַטע אי′ ניטאָ, די מאַמעס ווי אלמנות: (ד) אייגענע וואַסער טרינקען מיר פאַר געלט, אייגענע האָלץ פאַר אַ מקח קומט אונדז צו: (ה) ביזקל′ן האַלדז רודפט מען אונדז, מיר האָרעווען, קין אָפּרו גיט מען ניט: (ו) אַז האַנט האָבן מיר שוין מִצְרַיִם געגעבן, אויך אַשׁוּר אַפילו, אַף געזעטיקט ווערן מיט ברויט.

(ז) אונדזערע אבות האָבן טאַקע אונטערגעזינדיקט, זײַנען זיי דאָך ניטאָ, האָבן מ י ר זיך פאַר ז י י ע ר ע זינד אָנגעליטן: (ח) אַז באַדינער געוועלטיקן שוין איבער אונדז, און ניטאָ ווער זאָל אונדז אַרוֹיסציען פון די הענט זייערע: (ט) די ברויט אונדזערע בריינגען מיר ערשט מיט סכנת⸗נפשות פון פאַרן מדברדיקן שווערד: (י) די הוֹיט באַ אונדז ברענט, אַזש ווי אַן אויוון, פון די היץ וואָס פונעם הונגער ס′טוט ברענען: (יא) די פרוֹיען פון ציון האָט מען אָפּגעמוטשעט, די בתולות אין די שטעט פון יהודה: (יב) באַ זיי אין די הענט היינגט מען שוין אַ פּרינץ, און קין זקן גיט מען ניט אָפּ כבוד: (יג) אַ מיל⸗שטיין טראָגט אַ בחור, אַ קינד פאַרטשעפּעט זאַך אונטער אַ משא געהילץ: (יד) ניט ס′דאָ זקנים באַם שטאָטישן טויער, און ניט — נגינה באַ יונגע בחורים: (טו) אוֹיס מיט  פרייד באַ אונדז אין האַרצן, אַז אַפן אָרט פון טאַנצן איז אבילות:

(טז) די קרוין פון קאָפּ איז אַראָפּגעפאַלן, איז אַזאָכנוויי אונדז, אַוואָס מיר האָבן דען אונטערגעזינדיקט: (יז) אַפדערוף חלשט באַ אונדז אַוועקעט די האַרץ, אַף אָטאָ דיאָ זאַכן איז אונדז פינצטער פאַר די אויגן: (יח) אַפן סאַמע הר ציון דעם פאַרוויסטן, גייען זאַך שפּאַצירן פוקסן:

(יט) אַדו, גאָט, וואָס אַף אייביק זיצסטע זאַך אַפן טראָן דײַנעם, פון איין דור ביזקל דעם אַנדערן, (כ) פאַרוואָ′דען טוסט אין אונדז אַף אַזאַ לאורך⸗ימים פאַרגעסן?

(כא) הֲשִׁיבֵנוּ יי אֵלֶיךָ: איז טו אונדז אַף קאַריק צו דיר אָפּבריינגען, אָ גאָט, און מיר וועלן אַף קאַריק קומען: באַנײַ זשע אונדזערע טעג, טאַקע ווי אַמאָל: (כב) אַניט⸗קוקנדיק וואָס פײַנט האָבן האָסטע אונדז גוט פײַנט געהאַט, האָסט אַף אונדז שוין פונדעסטוועגן צופיל געבייזערט:

הֲשִׁיבֵנוּ יי אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֱם:

איז טו אונדז אַף קאַריק צו דיר אָפּבריינגען, אָ גאָט, און מיר וועלן אַף קאַריק קומען: באַנײַ זשע אונדזערע טעג ווי אַמאָל:

חזק

רות   ☜ מלכים א   ☜ מלכים ב   ☜ איכה   ☜ אסתר    ☜ דניאל  


אַ האַרציקן יישר⸗כח: מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק) פאַר זיינע תיקונים און פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די גאַנצע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין. 


Tagged , , | Comments Off on The Book of Lamentations