Tag Archives: A. N. Stencl

Readings in London Yiddish Literature


October — December 2023


אונדזער קורס⸗בלאַט

אויסשניט פון דער הילע פון „יידיש לאָנדאָן“ נ. 1 (פרילינג 1938), רעדאַגירט פון י.א. ליסקי, נ.מ. סידאָ, אַ.נ.שטענצל


דורכן זום דאָנערשטיק 3:30—5 נאָכמיטיק לויטן ניו⸗יאָרקער זייגער: 12, 19 און 26 אָקטאָבער; 2, 9, 16, 30 נאָוועמבער; 7, 14 און 21 דעצעמבער 2023

די באַשרײַבונג פונעם קורס: בײַם אַרבעטער רינג; בײַם אינסטרוקטאָר

קאָנטאַקטן: קאָאָרדינאַטאָר פונעם קורס: סאַבינאַ ברוקנער; אינסטרוקטאָר: דוד קאַץ; קאָאָרדינאַטאָר פון דער פּראָגראַם: ברוך בלום; דער דירעקטאָר פון דער פּראָגראַם: קאָליאַ באָראָדולין

ווערטערביכער וואָס קומען צו הילף בײַם לייענען די יידישע ליטעראטור

אָנטיילנעמער זײַנען פאַרבעטן באַזוכן דעם אינסטרוקטאָרס וועבזײַטל; אויך דעם ענגליש⸗יידישן ווילנער ווערטערבוך (פּאַמעלינקערהייט אין גאַנג פון דער אַרבעט), און געבן צו וויסן וועגן ווערטער וואָס פעלן נאָך, טעותן וכדומה; אַ יישר⸗כח אַפריער!


די טעקסטן צום קורס

COURSE READINGS

A few words in English to participants: Classes are conducted entirely in Yiddish. In the context of our non-credit course, the instructor invites participants to read as much as possible beforehand with a dictionary, when possible, but cannot require or demand this. We all do the best we can in the context of our program which is designed to accommodate a wide diversity of levels, time limitations, and differing personal aspirations for the course. Where possible, NYBC links (for free access to the entire volumes from which our excerpts derive) are added (below) for those who wish to read more of the work of these London authors. This is followed below by a selection of academic and also more popular historic works that themselves contain many more references for a variety of research interests. Note also a listing of some resources on Esther Kreitman’s biography and the available translations in English for those interested. But this Yiddish-in-Yiddish reading course is sharply focused on enabling participants to enjoy, in the reading circle tradition, a close, in-depth and culturally literate reading of texts as well as, in this course, a diversity of original literary texts set in (or related to) London, thereby becoming acquainted first hand with the work of some of its leading authors, and hopefully inspiring those interested to go on to do great things in the field in the years to come. And, in any case, to enhance everyone’s skills, confidence and ease for reading Yiddish literature in the original.  — DK 

א.נ. שטענצל: „אונדזער יידיש שאַפן אין ענגלאַנד“ (אינעם „יובל⸗אַלמאַנאַך“, לאָנדאָן ווײַטשעפּל 1956)  (פּראָפ. ז.ש. פּראַווערס שטענצל⸗לעקציע; פונעם לערערס יוגנט⸗זכרונות; צום צענטן יאָרצײַט)

שלום⸗עליכם: „לאָנדאָן, פאַרוואָס ברענסטו ניט?“  [NYBC]

מאָריס ווינטשעווסקי: „דרײַ שוועסטער“  [NYBC]

מאָריס ווינטשעווסקי: לידער (פון באַנד II פון קלמן מרמרס אויסגאַבע)  [NYBC] (פּראָפ. ביל פישמאַנס לעקציע צו ווינטשעווסקיס 128טן געבאָרנטאָג און צום הונדערטסטן יובל פונעם „פּוילישן יידל“)

יעקב⸗מאיר זאַלקינד: הקדמות צו זײַנע „יידישע גמרות“ ברכות און פּאה  [NYBC] (צו דער ביאָגראַפיע: אויף יידיש; אויף ענגליש)

אסתר קרייטמאַן: דערציילונג „צו שפּעט“ (פון איר בוך „יחוס“)  [NYBC] (ביאָגראַפיעס; איבערזעצונגען אויף ענגליש)

קייטי בראַון: „אַלץ אין איינעם“ (אויסצוגן)  [NYBC]

י.א. ליסקי: מלאכה בזויה [NYBC] (ביאָגראַפיע; פון לערערס יוגנט⸗זכרונות)

י. א. ליסקי: „פּראָדוקטיוויזאַציע“ (אויסצוגן)  [NYBC]

א. מ. קײַזער: „בײַ אונדז אין ווײַטשעפּל“ (אויסצוגן)  [NYBC]

יוסף הילל לעווי: „ווײַטשעפּל“ (ליד)

שמואל ווהייט: עטלעכע לידער פון „פּאַמאָכעט דער כעלעמער פּאָעט“  [NYBC]

פון א.נ. שטענצלס „ווײַטשעפּל שטעטל דבריטן“  [NYBC]


צוגאָב⸗מאַטעריאַלן

אויפן אינטערנעט (בחינמדיק):

וועגן שרײַבער ביז מיטן 1920ער יאָרן (לויטן מחברס נאָמען): אין זלמן רייזענס לעקסיקאָן  —  IV  ,III  ,II  ,I

וועגן יידישע שרײַבער (לויטן נאָמען פון מחבר): אין דער ענגלישער אינטערנעטישער אַדאַפּטאַציע פון נײַעם לעקסיקאָן 

Leonard Prager: A Bibliography of Yiddish Periodicals in Great Britain (1867–1967)

S.S. Prawer: Stencl of Whitechapel

William J. Fishman: Morris Winchevsky and his London Yiddish Newspaper

Nicole Jarasse (Le Foll): A Sociolinguistic Study of Yiddish in London

Vivienne Lachs: Yiddish Poetry and Popular Song of London (1884-1914)

Bruce Mitchell: London’s “Haredi” Periodicals in Yiddish

Bruce Mitchell: Yiddish among Britain’s Ultra-Orthodox Jews since 1945

William Marshall Pimlott: Yiddish in Britain. Immigration, Culture and Politics (1896-1910)

Anna Elena Torres: The Anarchist Sage/Der Goen Anarkhist: Rabbi Yankev-Meir Zalkind and Religious Genealogies of Anarchism [as PDF]

 Dovid Katz: Odds and ends over the years. Recordings on Youtube

אויף יידיש: ייוואָ בלעטער 43: שטודיעס צו דער געשיכטע פון יידן אין ענגלאַנד (נ.י. 1966)

פאַרעפנטלעכטע ביכער (אָפּקלב):

Leonard Prager: Yiddish Culture in Britain. A Guide (Peter Lang: Frankfurt am Main 1990)

וועגן שרײַבער (לויטן מחברס נאָמען): אין די אַכט בענד פון „נײַעם לעקסיקאָן“ (ניו⸗יאָרקער יידישער קולטור⸗קאָנגרעס, 1956–1981) פּלוס בערל כהנס מילואים⸗באַנד (נ.י. 1986)

William J. Fishman: East End Jewish Radicals 1875-1914 (Duckworth 1975)

Josef Fraenkel: The Jewish Press in Great Britain 1823-1963 (British Section of the World Jewish Congress 1963)

Lloyd P. Gartner: The Jewish Immigrant in England 1870-1914 (Wayne State University Press 1960)

Vivi Lachs: Whitechapel Noise: Jewish Immigrant Life in Yiddish Song and Verse, London 1884-1914 (Wayne State University Press 2018)

Vivi Lachs: London Yiddishtown. East End Jewish Life in Yiddish Sketch and Story, 1930–1950 (Wayne State University Press 2021)

Joseph Leftwich, Great Yiddish Writers of the Twentieth Century. Selected and translated by Joseph Leftwich (Jason Aronson 1969); see selections from Leo Kenig, Jacob Maitlis, Rudolf Rocker, Aaron Steinberg

Joseph Leftwich, An Anthology of Modern Yiddish Literature (Mouton 1974); see selections from A.N. Stenzel (Stencl)

Dov Noy & Issachar Ben-Ami (eds.), Studies in the Cultural Life of the Jews in England (Magnes 1975); see esp. in English section: Leonard Prager, “The Beginnings of Yiddish Fiction in England”; in Yiddish section: Julian Gold, “Harendorf’s ‘King of Lampedusa'”; Morris Goldwasser, “Termini Techniki in Y.M. Zalkind’s Yiddish Translation of the Talmud”; Jacob Maitlis, “The YIVO Activities in London: Reminiscences from the 1930s”: Chone Shmeruk, “Three Yiddish Street Songs from London”

_______

אסתר קרייטמאַן: צו דער ביאָגראַפיע

Maurice Carr, The Forgotten Singer: The Exiled Sister of I. J. and Isaac Bashevis Singer (White Goat Press 2023)

Michael Boyden, “The Other ‘Other Singer’: Linguistic Alterity in Esther Kreitman’s Transit Fiction” in Prooftexts 31.1-2: 95-117 (2011)

Rita Calabrese, “La voce di Yentl: Esther Kreitman” in La Rassegna Mensile di Israel 71.2-3: 93-112 (2005)

Dafna Clifford, “From Diamond Cutters to Dog Races: Antwerp and London in the Work of Esther Kreitman” in Prooftexts 23.3: 320-337 (2003).

Janet Hadda, Isaac Bashevis Singer: A Life (University of Wisconsin Press 2003) [relevant sections]

Anita Norich, “The Family Singer and the Autobiographical Imagination” in Prooftexts 10.1: 91-107 (1990)

Alicia Ramos González, “Diagnostics of a Writer: ‘The Case of Fraylin Esther S.’” in Mosaic 39.1: 131-146 (2006)

אסתר קרייטמאַן: איבערזעצונגען

Maurice Carr (trans.), Ilan Stavans (intro.), Anita Norich (afterword), Deborah. By Esther Singer Kreitman (David Paul 2004)

Maurice Carr (trans.), The Dance of the Demons. By Esther Singer Kreitman (The Feminist Press 2009)

Dorothee Van Tendeloo (trans.), Blitz and Other Stories. By Esther Kreitman (David Paul 2004)

Heather Valencia (trans.), Diamonds. By Esther Kreitman (David Paul 2010)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged , , , | Comments Off on Readings in London Yiddish Literature

Dovid Katz on Yiddish Culture in London 1. A.N. Stencl: Late 1970s Interview (audio only) [in Yiddish]. Online.

 2. A.N. Stencl, I. A. Lisky et al: Late 1970s recording of a Shábes Nokhmítik in Váytshepl (Sabbath afternoon weekly literary gathering chaired by Stencl) [in Yiddish]. Part 1. Part 2.

 3. A Celebration of Yiddish Culture in London (A kultur yontef in London) in Undzer vort (Paris), 15 March 1977, p. 4 [in Yiddish].

 4. A.N. Stencl: 1979 Chat in a Whitechapel Café [in Yiddish]. Online.

 5. Biography of Leyb-Sholem Kreditor (1875-1966) in Biographical Dictionary of Modern Yiddish Literature (Leksikon fun der nayer yidisher literatur), vol. viii, p. 168 (Congress for Jewish Culture: N.Y. 1981) [in Yiddish] (note: research included interview with his daughter Baroness Anna Dora Gaitskell in London in 1979; audiotape not yet located).

 6. Founding of Oxford Summer Programme in Yiddish in 1982, with central policy of including London Jewish authors, actors and cultural leaders for lectures (100% in Yiddish): C. Abramsky, H. Ariel, Y. Kh. Klinger,  S. Levenberg, I. A. Lisky, B. Mendelovich, L. Reyzen, A.N. Stencl, A. Tzelniker et al.

 7. Annual A.N. Stencl Lecture at the Oxford Summer Programme in Yiddish Language and Literature at the Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Research. Established in Stencl’s memory in 1983 by Dovid Katz, ed. of first six years’ published lectures, inaugurated by S. S. Prawer’s Stencl of Whitechapel (Oxford 1984), and William J. Fishman’s Morris Winchevsky’s London Yiddish Newspaper: One Hundred Years in Retrospect (Oxford 1985). Bibliography of the first six published lectures online.

 8. Jeffrey Grossman, “Why do Literary Historians Ignore A.N. Stencl?” (paper in Yiddish: Yeyde-Hesh Groysman, “Farvos ignorirn di literatur-historiker A-Nun Shtentslen?” supervised by Christopher Hutton and Dovid Katz at the Seventh Annual Oxford Summer Programme in Yiddish Language and Literature, Aug. 1988; published in Oksforder yidish (Oxford Yiddish), vol. 1, 1990, pp. 91-105.

 9. I. A. Lisky: Some Memories on his First Yórtsayt (Yud-Alef Lisky: A bintl zikhroynes tsum ershtn yortsayt) in Forverts (Yiddish Forward), 24 May 1991, p. 19 [in Yiddish].

 10. I. A. Lisky. Obituary in Oksforder yidish (Oxford Yiddish), vol. 2 (Chur 1991), pp. 277-282 [in Yiddish]. Online.

 11. Late Recollections of Moshe Sanders in Jewish Books in Whitechapel. A Bibliography of Narodiczky’s Press (compiled by Moshe Sanders; edited by Marion Aptroot), Duckworth: London 1991, pp. xviii-xx.

 12. Yiddish short story (set in London): A Day in Whitechapel (A Tog in Vaytshepl) in Di Tsukunft (N.Y.), vol. 97.1 (Jan.-Feb. 1992), pp. 29-35 [in Yiddish; English translation by Barnett Zumoff not yet published].

 13. Yiddish short story (set in London): Der Nakhtvandler (the Sleepwalker) in Di Tsukunft (N.Y.), vol. 98.1 (Jan.-Feb. 1993), pp. 19-26 [in Yiddish; English translation by Barnett Zumoff not yet published].

 14. Stencl of a Higher Realm (Shtentsl shel mayle). In Yidishe kultur, vol. 56 (no. 3, May-Jun 1993), pp. 22-34 [in Yiddish].  Online.  Edited English version by Leonard Prager, “Stencl of Whitechapel” in the Mendele Review, vol. 07/003 (30 March 2003). Online.

 15. Yiddish short story (set in London): Dos Ringl (The Ring) in Kheshbn (Los Angeles), Spring 1994, pp. 28-31 [in Yiddish; English translation by Barnett Zumoff not yet published].

 16. Publication of Bernard Mendelovich’s memoir on Yiddish theatre in London in Yiddish Pen (no. 24, July 1996, pp. 18-26). Online.

 17. Yiddish short story (set in London): Der Foygl in Brivkestl (Bird in the Postbox) in Kheshbn (Los Angeles), Autumn 1997, pp. 34-41 [in Yiddish; English translation by Barnett Zumoff not yet published].

 18. A. N. Stencl Photo Album: personal album with introduction. Posted on Facebook in Jan. 2022. Online.

 19. I. A. Lisky & N. M. Seedo Photo Album: personal album with introduction. Posted on Facebook in Sept. 2022. Online.

 20. Youtube Playlist on Whitechapel Yiddish CultureOnline.

 21. Memoir on Preservation of Stencl’s Personal Library. Memoir of the collaborative effort that led to the early 1983 rescue of A. N. Stencl’s personal library and its permanent placement at London’s School of Oriental and African Studies (SOAS), with context from the era. Posted on Facebook on 26 January 2022. Online.

 22. Memoir on David Djanogly’s role in preserving A. N. Stencl’s personal library and archive and in helping to establishing the annual Stencl Lecture series at Oxford (in description box to a David Djanogly interview), Dec. 2021. Online.

 23. Unpublished: Barnett Zumoff’s second collection of translations of Dovid Katz’s Yiddish short stories (set in London and New York) is ready for the press but publication progress has stalled since Dr. Zumoff’s death in 2021. It is hoped that publication will proceed in memory of Dr. Zumoff (whose first collection — of DK’s Lithuania-based stories — was published by KTAV in 2012).

 24. An experimental course on A.N. Stencl: Poems, Prose & Life of A. N. Stencl. A five-week series at the Workmens Circle online program in Yiddish, Oct.-Nov. 2022. Course description. [Course postponed to a future semester.]

 25. Posting (Jan. 2023) of Nicole Jarasse’s 1966 study of Yiddish in London (in cooperation with and © Nicole Jarasse Lefoll). Online.

 26. Construction and teaching of ten-session online advanced-level course Readings in London Yiddish Literature taught (entirely in Yiddish) in the autumn-winter 2023 semester at the Workmens Circle Yiddish program. Syllabus online.

Tagged , , , , , , | Comments Off on Dovid Katz on Yiddish Culture in London

Dovid Katz: Online Courses to End of 2023


Fall-Winter 2023: online in Yiddish at Workmens Circle

Jan. 2023: History of the Yiddish Language (online in English, at Yivo)

2022-2023: online in Yiddish at Workmens Circle

Recorded online seminars


Autumn-Winter 2023

Details can be obtained as needed from the Workmen Circle’s webpage, and via email to the program’s director, Nikolai Borodulin (nborodulin@circle.org), or its coordinator, Baruch Blum (bblum@circle.org).

Readings in Isaac Bashevis Singer

Mondays 2:30 – 4:00 PM: Oct. 9, 16, 23, 30, Nov. 6. 13, 20, 27, Dec. 4, 18

Course Goals: The premise here is that intermediate students are ready and willing to read a modern Yiddish master in the unadulterated original edition (not in a watered-down version for students). We will read together, slowly and deliberately, in the classic Yiddish reading circle tradition of everybody having an opportunity to read, with emphasis on enjoying cultural, linguistic and historical nuance. The aim is to sharply enhance students’ abilities to cope with bona fide literary Yiddish of the modern masters. Because of the active language-enhancement focus, each session will, however, start with a conversational warm-up enabling practice of spoken Yiddish before we move on to the selections from Bashevis Singer.

Additional Info: For intermediate students only.


Readings in London Yiddish Literature 

Thursdays 3:30 – 5:00 PM: Oct. 12, 19, 26, Nov. 2, 9, 16, 30, Dec. 7, 14, 21

Course Goals: The course aims to present a diversity of shorter readings from Yiddish literature created in London (and in most cases about London) in the century from around 1880 to around 1980. In the classic tradition of the Yiddish reading circle, participants will take turns reading selections which are then discussed (entirely in Yiddish). The course will get underway with excerpts from Sholem Aleichem, Morris Rosenfeld, Morris Winchevsky, and Dovid Eydlshtat reflecting on London during their sojourns in the city. After a brief excerpt from Rudolf Rocker, the focus will shift to a selection of works from the twentieth century, featuring first and foremost, A. N. Stencl, and, among others, Katie Brown, L. Sh. Kreditor, Esther Kreitman (Hinde-Ester Singer), Y. Kh. Klinger, Yosef-Hilel Leyvi, I.A. Lisky, Morris Myer, Moyshe Oyved, N.M. Seedo (Sonia Chusid), Ben. A. Sochachevsky. Dovid Zaydnfeld. The course will conclude with retrospectives by Mayer Bogdanski and A.N. Stencl. Plays and daily press, which merit separate courses, are not included. The list is subject to modification as the course moves along.

Additional Info: Conducted entirely in Yiddish. For advanced students. Intermediate students are welcome with the usual understandings that they may follow much or most but perhaps not all of the points covered in class, and they may be called upon to read only brief segments of the text being studied.


Autumn-Winter 2022-2023

Details can be obtained as needed from the program’s director, Nikolai Borodulin (nborodulin@circle.org), or its coordinator, Baruch Blum (bblum@circle.org).

Six of the online Workmens Circle Yiddish courses, all via Zoom, now scheduled for the autumn-winter 2022 semester. More details on these (and many other courses by other instructors) appear on the WC Yiddish courses webpage. Five of these six courses comprise ten 1.5 hour sessions, running weekly from late October to the end of Dec. 2022 (and in one case, Hasidic Yiddish, with two final sessions in January); the sixth (on A.N. Stencl) is a five session mini-course in October and November. 

Five of these courses are held entirely in Yiddish, and one is in Hebrew. In either case, participants who can follow the language, are passionate about the texts read and analyzed, are welcome to sign up even if not (yet) fluent. Course titles, dates and times, and brief descriptions follow in sequence of days of the week. Times are New York City, please check for corresponding time in your location. LA and San Francisco are three hours before NY; London and Manchester five hours later; Paris and Berlin six hours later; Tel Aviv and Vilnius seven hours later.


Mondays: Readings from the 1920s-1930s New York Leftist Yiddish daily Fráyhayt (Advanced; Intermediate students welcome)

2—3:30 PM NY time on Oct. 24, 31; Nov. 14, 21, 28; Dec. 5, 12, 26 (2022); January 2, 9 (2023)

Readings from scan-ins of original pages from the New York leftist Yiddish daily, the Fráyhayt from the 1920s and 1930s with emphasis on diversity: front page headlines and news columns on the bustling everyday American Yiddish life as well as wider American culture of a century ago; also on international affairs of the day; editorials and opinion pieces; original poetry and prose (with emphasis on women authors); literary criticism and passionate debates on writers and works; views on Yiddish and issues of usage; women’s and children’s sections; secular Yiddish education in North America. Discussions of attitudes toward free love, religion, social and political activism and the battles within the distinct lanes of the Yiddish progressive environment; nostalgia for the East European Old Country; advertisements for products and esp. for social events (ranging from multiracial balls featuring dancing until sunrise, spanning the spectrum to religious events and kosher upstate hotels). Note: The course is not a history of the Jewish labor movement or any part of it, though students thereof may find some relevant materials toward their own further research in that field. Conducted entirely in Yiddish. See the course page for background readings and samples of texts read. The course is affectionately dedicated in honor of S. Chic Wolk of Santa Monica, California, who made it possible in the first place.


Tuesdays: Reading Isaac Bashevis Singer’s Yentl in the Original (for Intermediate students only)

2—3:30 PM NY time on October 25; November 1, 15, 29; Dec 6, 13, 20, 21, 27 (2022); January 3 (2023)

The premise here is that some Intermediate students are ready and willing to read a modern Yiddish master in the unadulterated original edition! We will read together, slowly and deliberately, in the classic Yiddish reading circle tradition, with emphasis on enjoying cultural, linguistic and historical nuance. The aim is to sharply enhance students’ abilities to cope with bona fide literary Yiddish of the modern masters. Because of the active language-enhancement focus, each session will, however, start with a conversational warm-up enabling practice of spoken Yiddish before we move on to Isaac Bashevis Singer’s Yentl der yeshíve-bókher. Students are warned that Bashevis Singer’s prose includes explicit sexual content.


Wednesdays: Introduction to Ashkenazic Hebrew

3—4:30 PM NY time on Oct. 19, 26; Nov. 2, 9, 16, 30; Dec. 7, 14, 21, 28 (2022)

A chance to bid farewell to some old fears, hesitations and taboos, and fulsomely relish the pleasures, cultural uniqueness and humor of the rich, exotic (yet so very near) and variegated world of Ashkenazic Hebrew, from medieval Passover songs, through the great Hebrew poets of the language’s revival (including the original of Israel’s national anthem) to today’s Haredi world, with equal emphasis on religious and secular Ashkenazic creativity over the last thousand years of Jewish history. Suitable for participants who have some familiarity with any variety of Hebrew (ancient, medieval or modern — or just prayers). Conducted in Ashkenazic Hebrew (with occasional brief explanations in English, Yiddish, or Israeli as required). If your Hebrew is not Ashkenazic, please don’t worry, that will be taken care of on site. Knowledge of Yiddish helpful but not required. Earlier offerings of this W.C. course led to this early draft of the instructor’s Manual of Ashkenazic Hebrew and A Mini Dictionary of Ashkenazic Hebrew (both available free online). Another spinoff of this course is the instructor’s evolving Ashkenazic Hebrew youtube playlist.

Thursdays: Chaim Grade’s Shorter Fiction set in Old Jewish Vilna (Advanced)

2—3:30 PM NY time on October 20, 27; November 3, 10, 17; December 1, 8, 15, 22, 29 (2022)

Each of the ten sessions will comprise two components: (a) a close, detailed reading from a Chaim Grade novella set in old Jewish Vilna (Yiddish Vílne) and (b) presentation of a select aspect of (or artefact from) Vilna Jewish culture. The instructor will provide stylistic, cultural, linguistic, religious and Vilna-specific commentary, sharing relevant extracts (and maps) from his book, Lithuanian Jewish Culture and exhibits from his online Mini-Museum of Old Jewish Vilna. Those interested are invited to visit the Lithuania page of the author’s website at www.dovidkatz.net. NOTE: Readings will not repeat those of previous courses (but some of the cultural artefacts will have been displayed in earlier courses). Conducted entirely in Yiddish.


Fridays: Poems, Prose, & Life of A. N. Stencl

(a five-week advanced-level mini-course)

11 AM —12:30 PM NY time on October 21, 28; November 4, 11, 18 (2022)

The mystic Yiddish poet A. N. Stencl (1897-1983), scion of grand hasidic and rabbinic masters, is remembered for two distinct periods: Weimar (and, remarkably — Nazi) Germany (1921-1936), where he published a series of expressionist, avant garde works; and London (1936-1983), where he arrived in 1936 and became the Yiddish Bard of Whitechapel in London’s East End. He was a guru-like figure to generations of Yiddishists, instituting a weekly literary gathering, while publishing exquisite anthologies and a folksy magazine that elevated Whitechapel to the permanent repository (and lore) of Yiddish literary history. The instructor (who was a close friend of Stencl’s) will recount from his memories and share some keepsakes and reports on Stencl’s personal (often controversial) views on Yiddish and Yiddishism. But the core of this course is an actual close reading of extracts from a limited number of selected works from both the Berlin/Leipzig and London-Whitechapel periods (in the classic Yiddish reading circle spirit of taking turns reading followed by group discussion). Those interested may look at the instructor’s 1993 essay published on Stencl’s tenth yórtsayt in Itche Goldberg’s Yidishe kultur (online). In Stencl’s memory, the instructor established the A.N. Stencl Lecture at Oxford University, edited its first 6 years’ published lectures, starting with Professor S. S. Prawer’s Stencl of Whitechapel (1983) and William J. Fishman’s Morris Winchevsky’s London Yiddish Newspaper, and coordinated the successful efforts to rescue Stencl’s library and archive at London’s School of Oriental and African Studies. See also instructor’s other work on Stencl and London Yiddish literature. Conducted entirely in Yiddish.


Sundays: The Yiddish of Today’s Hasidic Yiddish Periodicals (Advanced)

Sundays 2:00–3:30 PM NY time on October 23, 30; November 6, 13, 20; December 4, 11, 18 (2022); January 8, 15 (2023)

Readings from current Hasidic periodicals, primarily magazines (in the Yiddish reading circle spirit of taking turns reading selections) with emphasis on diversity and discussion of style, grammar, vocabulary, spelling and “linguistic directionality” in the spirit of ascertaining the actual structure and grammar of current Hasidic Yiddish in Print. This text-based course is concentrated on the readings, with opportunities for open and tolerant discussion on varying interpretations of the data presented. Note that it is not a course about contemporary Hasidism or its groups and issues. Conducted entirely in Yiddish. The course has been developed with the generous assistance of Genesis University and Mr. Albert Rosenblatt of New York City.


Summer 2022

Online courses in the New York Workmens Circle Yiddish Studies program. Registration information. Details can be obtained as needed from the program’s director, Nikolai Borodulin (nborodulin@circle.org), or its coordinator, Baruch Blum (bblum@circle.org). Four of these five-session courses are held entirely in Yiddish, and one is in Hebrew. In either case, participants who can follow the language, are passionate about the texts being read and analyzed, are welcome to sign up even if not (yet) fluent. Course titles, dates and times, and brief descriptions follow in sequence of days of the week. Times are New York City, please check for corresponding time in your location.

Sundays: Structure of Hasidic Yiddish (in periodic publications from 2022)

2 – 3:30 PM on July 17, 24, 31; August 14, 21

Readings from current Hasidic periodicals, primarily magazines (in the Yiddish reading circle spirit of taking turns reading selections) with emphasis on diversity and discussion of style, grammar, vocabulary, spelling and “linguistic directionality” in the spirit of ascertaining the actual structure and grammar of current Hasidic Yiddish in print. This text-based course is concentrated on the readings, with opportunities at the end of each session for open discussion on varying interpretations of the data presented. Note that it is not a course about contemporary Hasidism or its groups and issues. Conducted entirely in Yiddish. The course has been developed with the generous assistance of Genesis University and Mr. Albert Rosenblatt of New York City.

Mondays: Readings from the New York Leftist Yiddish daily Fráyhayt (1920s / 1930s)

2 – 3:30 PM on July 11, 18, 25, August 1, 8

Readings from scan-ins of original pages from the New York leftist Yiddish daily Fráyhayt (from 1929: Morgn-Fráyhayt) from the 1920s and 1930s with emphasis on diversity: front page headlines and news columns on American and international affairs; editorials and opinion pieces; original poetry and prose (with emphasis on women authors); literary criticism and passionate debates on writers and works; views on Yiddish and issues of usage; women’s and children’s sections; secular Yiddish education in North America. Discussions of attitudes toward free love, religion, social and political activism, the East European ‘old country’ and the new American homeland; advertisements for products and esp. for social events (as well as religious events and kosher products). Note: The course is not a history of the Jewish labor movement or any part of it, though students thereof may find some relevant materials toward their own further research in that field. Conducted entirely in Yiddish.

See the course page for background readings and samples of texts read. The course is affectionately dedicated to S. Chic Wolk of Santa Monica, California.

Tuesdays: Intellectual History of the Vilna Yivo (prehistory from 1908 through the 1925 founding to Max Weinreich’s departure in 1939)

2 – 3:30 PM on July 12, 19, 26, August 2, 9

Readings from the original works of the Yivo’s precursor theoreticians (Matisyohu Mieses, 1908 and Ber Borokhov, 1913), and of leading figures in Yivo’s founding (Nokhem Shtif, Max Weinreich), and in the realization of its programs, projects, and publications (in and outside of Vilna), during the years from 1925 to 1939: Zelik-Hirsh Kalmanovitsh, Yudl Mark, Noyekh Prilutski, Zalmen Reyzen, Nokhem Shtif, Elyóhu Tsherikover (Cherikover), Max Weinreich, with greater representation for the policy-determining works of Weinreich. The goal is to grasp the actual original ideas, style and milieu of these figures and their work and aspiration via brief excerpts from their own writings, read in class in the Yiddish reading circle spirit of taking turns reading. While only short excerpts can be read in the time allotted, participants will be given links or PDFs of the entirety of each work excerpted for further private reading if desired. Conducted entirely in Yiddish.

For brief background reading, see the instructor’s pages on Yivo in his 2007 revised edition of Words on Fire: The Unfinished Story of Yiddish, available free online (pp. 294-300; 355-360; 408-411).

Wednesdays: Introduction to Ashkenazic Hebrew

2 – 3:30 PM on July 13, 20, 27; August 3, 10

An opportunity to say goodbye to hesitations and taboos, and fulsomely enjoy the rich and variegated world of Ashkenazic Hebrew, from medieval Passover songs, through the great Hebrew poets of the language’s revival (including the original of Israel’s national anthem) to today’s Haredi world, with equal emphasis on religious and secular Ashkenazic creativity over the last thousand years of Jewish history. Suitable for participants who have some command of any variety of Hebrew (ancient, medieval or modern). Conducted in Ashkenazic Hebrew (with occasional brief explanation in English, Israeli or Yiddish as required). Knowledge of Yiddish helpful but not required.

Earlier offerings of this W.C. course led to this early draft of the instructor’s Manual of Ashkenazic Hebrew and A Mini Dictionary of Ashkenazic Hebrew (both available free online). Another spinoff  of this course is the evolving Ashkenazic Hebrew youtube playlist.

Thursdays: Readings on Old Jewish Vilna

2 – 3:30 PM on July 14, 21, 28, August 4, 11

On the eve of the 700th anniversary (in 2023) of the city Vilna (Wilno, modern Vilnius, in Yiddish forever Vílne): readings reflecting the unique cultural character and concrete achievements of Jewish Vilna over the centuries, with emphasis on the nineteenth and twentieth centuries. After a brief look at earlier centuries, excerpts will be read (in the Yiddish reading circle tradition of taking turns reading) from works selected from those of Daniel Charney, Esther Frumkin, A. I. Goldshmid, Chaim Grade, Sofye Markovne Gurevitsh, Avrom Karpinovitsh, Israel Klausner, Meyshe Kulbak, Chaikel (Khaykl) Lunski, Kalmen Marmor, Leyzer Ran, and Max Weinreich. Conducted entirely in Yiddish.

Participants interested in pre-course background reading are invited to read selections from Leyzer Ran’s three volume illustrated masterpiece Jerusalem of Lithuania (N.Y. 1974). The course itself will include excerpts from Ran’s book, Vilne: Ash fun Yerusholáyim d’Lite (N.Y. 1959). Participants are also invited to look at several of the instructor’s works online: Windows to a Lost Jewish Past: Vilna Jewish Book Stamps, Seven Kingdoms of the Litvaks, and his Lithuanian Jewish Culture (selections available on his Lithuania page). Those who enjoy artefacts may also wish visit the virtual Mini Museum of Old Jewish Vilna.


Winter-Spring 2022

January 2022:

History of the Yiddish Language [in English] Six-session online seminar course taught in English  at the Yivo-Bard Winter Program on Ashkenazi Civilization. Choice of afternoon or evening sections. Details and registration information here.

March-May 2022:

Online courses in the New York Workmens Circle Yiddish Studies program [in Yiddish]. Registration information. Details can be obtained as needed from the program’s director, Nikolai Borodulin (nborodulin@circle.org), or its coordinator, Baruch Blum (bblum@circle.org). The five ten-session courses offered are held entirely in Yiddish, but folks who follow Yiddish, are passionate about the texts being read and analyzed, are welcome to sign up even if not (yet) personally fluent in Yiddish. Course titles, dates and times, and brief descriptions follow in sequence of days of the week.

Sundays: 1:00 – 2:30 PM: Current Hasidic Yiddish Publications

Readings from diverse genres of current (and recent) Hasidic Yiddish publications with emphasis on magazines. The goal is to acquaint participants from the “wider world of modern Yiddish” with current Published Hasidic Yiddish. Emphasis on stylistic, linguistic, cultural, religious, historical and societal nuance. NOTE: Readings will not repeat those of previous courses. Conducted entirely in Yiddish.

The course has been developed with the generous assistance of Genesis University and Mr. Albert Rosenblatt of New York City.

March 6, 13, 20, 27; April 3, 10, 24; May 1, 8, 15.

Mondays 1:00 – 2:30 PM: Readings in New York’s Daily Fráyhayt (Freiheit) from the 1930s

Read and analyze original pages of New York’s leftist daily newspaper, the Fráyhayt (later the Morgn Fráyhayt) with emphasis on 1930s Yiddish creativity (including now-forgotten writers, particularly women writers) on New York City’s Lower East Side. NOTE: Readings will not repeat those of previous courses. Conducted entirely in Yiddish.

The course is offered thanks to the generous support of S. Chic Wolk (Santa Monica, California) to whom the course is affectionately dedicated.

March 7, 14, 21, 28; April 4, 11, 25; May 2, 9, 16.

Tuesdays 2:00 – 3:30 PM: Readings in Isaac Bashevis Singer’s Shorter Fiction

Close, detailed readings from Isaac Bashevis Singer’s short stories set in the Polish Jewish shtetl, designed to enhance participants’ abilities for their own future reading of sophisticated modern Yiddish literature with maximum capture of nuance. Emphasis on cultural, Talmudic, and Kabbalistic references and on stylistic detail. Note that some of the texts may contain material of an explicit erotic nature. NOTE: Readings will not repeat those of previous courses. Conducted entirely in Yiddish.

March 1, 8, 15, 22, 29; April 5, 12, 26; May 3, 10.

Wednesdays 3:00 – 4:30 PM: Introduction to Ashkenazic Hebrew with Dovid Katz

Emphasis on enjoyment of Ashkenazic Hebrew conversation and study of a range of texts stretching from medieval times (including the Aramaic Chad Gadyo) to the modern Hebrew poets of the 19th and 20th century (including Lebensohn, Mikhal, Gordon, Bialik, Imber, Tchernichovsky) all the way to today’s Hasidic polemics. Religious texts include samples from Hasidic, Litvak, and Muserist milieus. The course is appropriate for participants who have some working proficiency in any form of Hebrew (knowledge of Yiddish helpful but not required). Participants are urged to become acquainted with the online manual (and slowly evolving dictionary), both of which grew out of the spring WC’s online Spring and Summer 2021 programs. Conducted in Ashkenazic Hebrew (with occasional explanations/translations as needed in Yiddish, English, or Israeli Hebrew).

March 2, 9, 16, 23, 30; Apr. 6, 13, 27; May 4, 11.

Thursdays 1:00 – 2:30 PM:  Chaim Grade’s Fiction and Old Jewish Vilna 

Each of the ten sessions will comprise two components: (a) a close, detailed reading from a Chaim Grade novella set in old Jewish Vilna (Yiddish Vílne) and (b) presentation of a select aspect of (or artefact from) Vilna Jewish culture. The instructor will provide stylistic, cultural, linguistic, religious and Vilna-specific commentary, sharing relevant extracts (and maps) from his book, Lithuanian Jewish Culture and his online Mini-Museum of Old Jewish Vilna. Those interested are invited to visit the Lithuania page of the author’s website at www.dovidkatz.net. NOTE: Readings will not repeat those of previous courses (but some of the cultural artifacts may have been displayed in earlier courses). Conducted entirely in Yiddish.

March 3, 10, 17, 24, 31; Apr. 7, 14, 28; May 5, 12.

April 2022:

Lecturer [in English] in Vilnius for the Hebrew Union College (Jerusalem) study trip in Lithuania under the direction of Jeremy Leigh.

May 2022:

Scholar on Board [in English] for the Lithuania component of the Workmens Circle Yiddishland trip to Lithuania and Poland 22-31 May 2022. Details here. UPDATE: POSTPONED & RESCHEDULED FOR 21–30 MAY 2023. 


AUTUMN-WINTER SEMESTER 2021

Isaac Bashevis Singer. Chaim Grade & Old Jewish Vilna. Current Hasidic Yiddish Publications. Ashkenazic Hebrew. Yiddish literature in 1920s & 1930s New York in the old radical daily Fráyhayt.

Information & Registration at

the Workmens Circle website

Inquiries: please contact program coordinator Baruch Blum: bblum@circle.org

Sundays: Current Hasidic Yiddish Publications

Fall 2021: 1 PM — 2:30 PM NY time (10 AM LA; 6 PM London; 7 PM Paris & Berlin; 8 PM Tel Aviv & Vilnius) on the following Sundays: Oct. 3, 10, 17, 24, 31; Nov. 7, 14, 21; Dec. 5, 12

The course provides a selection of readings from diverse genres of current (and recent) Hasidic Yiddish publications with a substantial emphasis on magazines and journals, but with some reference to books and newspapers in the final sessions. The goal is to acquaint participants from the “wider world of modern Yiddish” with current Published Hasidic Yiddish. Following the classic Yiddish reading circle tradition, participants who wish to read take turns reading segments, which are then analyzed with reference to stylistic, linguistic, cultural, religious, historic and societal nuance. Some friendly ghosts (Is it real Yiddish? Is it any good?) are confronted head-on. The emphasis is roundly on language, with comparison with features of non-Hasidic Yiddish, including the last generation of secular literary masters, the language of 20th century Yiddish immigrant communities internationally, and the language emanating from “our own” courses, study books and groups.  Note: The course does not deal with religious, political, or demographic aspects of today’s Hasidism and its internal groupings and divisions (nor with the forces behind any specific publication). It is about ― the Yiddish language in a published form that serves a vast number of 21st  century native Yiddish speakers of all generations. Conducted entirely in Yiddish.

The course has been developed with the generous assistance of Genesis University and Mr. Albert Rosenblatt of New York City.


Mondays: Readings from the New York Yiddish Daily Fráyhayt (Freiheit)

Fall 2021: 1 PM — 2:30 PM NY time (10 AM LA; 6 PM London; 7 PM Paris & Berlin; 8 PM Tel Aviv & Vilnius) on the following Mondays: Oct. 4, 11, 18, 25 Nov. 1, 8, 15, 22, 29 Dec. 6

Readings, discussion and analysis of original pages of New York’s leftist daily newspaper, the Fráyhayt (later the Morgn Fráyhayt) during its earlier period. Founded in 1922 and closed in 1988, the paper had at various times carried the prose, poetry, essays and journalism of some of the leading Yiddish writers and educators of the twentieth century, including Menachem Boraisho, Moyshe-Leyb Halperin, H. Leyvik, Kalmen Marmor, Nakhmen Mayzl, Moyshe Nadir, Isaac Raboy and Avrom Reisen (most of whom would eventually leave and join the ‘right-wing socialists’  ― strange as the term may sound today).  It is perhaps the later twentieth century politics of McCarthyism and its subsequent (sometimes unconscious) incarnations in academia and mainstream Jewish culture (sometimes extending to condemnation of secular Yiddishism generally), added to the utterly objective evils and massive crimes against humanity of Soviet tyranny, that have in a sense combined forces to prevent a more laid-back, descriptive survey and enjoyment of actual pages from actual issues of a vast reservoir  of vibrant  Yiddish culture. Emphasis on 1920s and 1930s Yiddish literature of New York’s Lower East Side, and on forgotten authors. The instructor, author of the introduction to Amelia Glaser’s and David Weintraub’s  Proletpén, contends that there never was a Frayhayt page (or paragraph!) that could be confused with one from any Soviet publication. Indeed, its unique American social and Yiddish literary character had its roots in virtually every corner of Jewish Eastern Europe and a writing staff and readership whose childhood years were steeped in traditionally Orthodox Jewish religious culture.  A PDF of select pages, starting with issue no. 1 in 1922, will be provided at each session from the instructor’s private collection. Conducted entirely in Yiddish.

The course is affectionately dedicated in honor of S. Chic Wolk of Los Angeles, California, whose own childhood studies in the related progressive Yiddish Ordn  schools in Chicago inspired deeper studies of America’s old Yiddishist literary left, and its daily newspaper, the Fráyhayt. Indeed, the set used for the course was rescued thanks to his timely foresight and generosity of spirit.


Tuesdays: Readings in Isaac Bashevis Singer’s Shorter Fiction

Fall 2021: 2 PM — 3:30 PM (11 AM LA; 7 PM London; 8 PM Paris & Berlin; 9 PM Tel Aviv & Vilnius) on the following Tuesdays: Oct. 7, 14, 21, 28 Nov. 4, 11, 18 Dec. 2, 9, 16

Close, detailed readings from Isaac Bashevis Singer’s short stories set in the Polish Jewish shtetl, designed to enhance participants’ abilities for their own future reading of sophisticated modern Yiddish literature with maximum capture of nuance in the original. Emphasis on cultural, Talmudic, and Kabbalistic references and on stylistic detail. Conducted in the spirit of the classic Yiddish reading circle, with participants who wish to read taking turns reading followed by paragraph-by-paragraph discussion and analysis. Note that some of the texts contain materials of an erotic nature. Conducted entirely in Yiddish.


Wednesdays: Ashkenazic Hebrew II

Fall 2021: 3 PM — 4:30 PM (12 noon LA; 8 PM London; 9 PM Paris & Berlin; 10 PM Tel Aviv & Vilnius) the following Wednesdays: Oct. 6, 13, 20, 27 Nov. 3, 10, 17 Dec. 1, 8, 15

Emphasis on enjoyment of Ashkenazic Hebrew conversation and study of a range of texts stretching from medieval times (including the Aramaic Chad Gadyo) to the Hebrew revival poets of the nineteenth and twentieth century (including Lebensohn, Mikhal, Gordon, Bialik, Imber, Tchernichovsky) all the way to today’s Hasidic polemics. Religious texts include samples from Hasidic, Litvak, and Muserist milieus.

The course is appropriate for participants who have working proficiency in any form of Hebrew (whether ancient, rabbinic, or modern) and who have some passion for East European Jewish culture (and a love of diversity). Knowledge of Yiddish not required. Participation in the previous elementary courses not required, but participants are urged to become acquainted with the online manual (and slowly evolving dictionary), both of which grew out of the spring and summer sessions of the WC’s online program. Conducted in Ashkenazic Hebrew (with occasional explanations as needed in Yiddish, English, or Israeli Hebrew).


Thursdays: Chaim Grade’s Fiction and Old Jewish Vilna

Fall 2021: 1 PM — 2:30 PM (10 AM LA; 6 PM London; 7 PM Paris & Berlin; 8 PM Tel Aviv & Vilnius) on the following Thursdays: Oct. 7, 14, 21, 28 Nov. 4, 11. 18 Dec. 2, 9  

Each session will be divided into (a) an illustrated aspect of the history and culture of Jewish Vilne (Yiddish Vílne) and (b) a close reading of one (or more) of Chaim Grade novellas set in the city.  Emphasis on enhancing participants’ ability to read sophisticated Yiddish literature on their own with maximal capture of nuance.  The course follows the classic Yiddish reading circle tradition of taking turns reading and discussing the material read. The instructor will provide stylistic, cultural, linguistic, religious and Vilna-specific commentary, sharing relevant extracts (and maps) from his book, Lithuanian Jewish Culture and his online Mini-Museum of Old Jewish Vilna. Those interested are invited to visit the Lithuania page of the author’s website at www.dovidkatz.net. Conducted entirely in Yiddish.


SUMMER SESSION 2021

Information on registration at the Workmens Circle website

(email for queries)

All times listed are North American Eastern, please check your local time!

1: Contemporary Hasidic Yiddish Journals

Sundays 1—2:30 PM on June 20; July 11, 25 & Aug. 1, 8

This five-week mini-course provides a survey of readings from Hasidic Yiddish publications from the last five or so years (but mostly from 2020 and 2021). Course goals: to explore the Yiddish of the magazines published by this Yiddish-speaking civilization, and confront all those friendly ghosts out there: Is it really Yiddish? Is it any good? Do they know what they are doing with “Yiddish fit for print”? Does it have a future? How does it compare with today’s Yiddish coming out of our own classes, courses, clubs, and conferences? With the Yiddish of the last generation of non-Hasidic East-European-born Jewish immigrants to America and beyond (and their children….)? If you’re ready to take on a curious Yiddish taboo, and look with an open mind at the actual language used in Hasidic magazines, you might want to try this course, where participants take turns reading and analyzing in a spirit of tolerance and good humor…

Course Notes


 

2: Vilna in Jewish Lore

Mondays 1—2:30 PM on July 5, 12, 19, 26 & Aug. 2

Reading and discussion of short excerpts from writings on Vilna by (among others): sons of the Gaon of Vilna; Shmuel Joseph Fin (Fuenn); Hillel Noah Maggid (Steinschneider); Chaikel (Khaykl) Lunski; Meyshe Kulbak; Kalmen Marmor; Daniel Charny; Max Weinreich; Noyakh Prilutski; Leyzer Ran; Israel Lempert (Izraelis Lempertas). A few of the early readings are in Ashkenazic Hebrew, with full (verbal-only, in-session) translation into Yiddish. Knowledge of Hebrew not required. PDFs of texts will be provided weekly at each session. Participants who volunteer take turns reading segments as per the classic Yiddish reading circle tradition. Conducted entirely in Yiddish.

Course Notes


 ◊

3: Ideas about Yiddish

Tuesdays 2—3:30 PM on July 6, 13, 20, 27 & Aug. 3

This five-week mini-course entails five sessions each devoted to one or more excerpts from a Yiddish scholar’s provocative work about Yiddish (with reference, where relevant, to his/her opponent’s work). Excerpts to be read include works of (in alphabetical order): S.A. Birnbaum, Jean Jofen, Yudl Mark, Matisyohu Mieses, Sh. Niger, Chaya R. Nove, Noyakh Prilutski, I. M. Shpilreyn, Max Weinreich, Uriel Weinreich, L. L. Zamenhof. Conducted entirely in Yiddish.

Course Notes


4: Introduction to Ashkenazic Hebrew

Wednesdays 3—4:30 PM on July 7, 14, 21, 28 & Aug. 4

A five-session mini-course whose prime object is to help participants gain the skills and confidence to speak Ashkenazic Hebrew as a living language and better enjoy classic works written in the language as well as ancient texts as recast in the language over a period of many centuries. The course, conducted in Ashkenazic Hebrew (with occasional explanations as needed in Yiddish, English, or Israeli) is appropriate for participants who have working proficiency in some form of Hebrew (whether ancient, rabbinic, or modern) and who have some passion for East European Jewish culture. Knowledge of Yiddish helpful but not required. The online manual (and slowly evolving dictionary) were initiated as a work in progress during the WC’s first course in Spring 2021.

Handbook (in progress)

Mini-Dictionary (in progress)


 ◊

5: Chaim Grade’s Vilna Vignettes

Thursdays 1—2:30 PM on July 1, 8, 15, 22, 29

Readings of some Chaim Grade vignettes set in prewar Jewish Vilna, selected from his Der mámes shabósim (My Mother’s Sabbaths) and Der shtúmer mínyen (The Silent Prayerhouse) with possible addition of a poem or two. The five-session course follows the classic Yiddish reading circle tradition of taking turns reading and discussing the material read. The instructor will provide cultural, linguistic and Vilna-specific background. Conducted entirely in Yiddish.


SPRING SESSION 2021

Workmens Circle list of all offered courses

1: Intermediate via Sholem Aleichem

2: Advanced via Chaim Grade

3:Topics in Semantics, Grammar, Stylistics & Dialectology

4: Ashkenazic Hebrew


 

(1) Intermediate via Sholem Aleichem:

Course goals: The course follows the “read together and discuss in Yiddish” method of the classic Yiddish reading circle. Emphasis on development and enrichment of participants’ language capabilities. Texts will be analyzed for cultural nuance and dialect as well as religious and civilizational background (including the nature of Yiddish humor). Course Tools: Texts, to be provided as online PDFs of excerpts from Sholem Aleichem, including Menakhem-Mendl, Tevye der milkhiker, Motl Peyse dem khazns, and Funem yarid. (Readings from previous semesters will not be repeated, so “veterans” are welcome to re-enroll if they feel the format is useful to their ongoing Yiddish development.) Additional Information: This course is suitable for those who have completed one year of college-level Yiddish instruction or the equivalent. This course is taught entirely in Yiddish.

TENTATIVE SLOT: Mondays 1—2:30 PM  NY time: on 1, 8, 15 & 22 March; 5, 12, 19 & 26; April; 3 &10 May.

 ◊


(2) Advanced via Chaim Grade:

A close reading of Chaim Grade’s short story (/novella) Di Shvúe (The Oath). Course goals: To  read the text of a modern master as a group with analysis focused on linguistic, stylistic, cultural, historical and religious elements “of every sentence” (rather than aiming for some great number of pages covered). Participants take turns reading with each segment followed by discussion. Course Tools: PDF of the text provided online to participants. Additional Information: This course is taught entirely in Yiddish.

TENTATIVE SLOT: Thursdays, 1—2:30 PM NY time: on 4, 11, 18 & 25 March; 8, 15, 22 & 29 April; 6 & 13 May.


(3) Topics in Grammar, Semantics, Stylistics & Dialectology:

Intended for a wide spectrum of students of Yiddish (at intermediate and advanced levels). No specialized background in technical linguistics required. The course will look  both at issues that continue to confront many Yiddish students in our times, and at others where prevalent variation itself makes way for an array of meaningful observations on usage, including the secular-religious, normativist-descriptivist, and purist-variationist axes, as well as the centuries-old “north-south division” in grammar, semantics and pronunciation. At the first session, students will be invited to propose specific issues under these rubrics that interest them, which will, in the event of wider interest among participants, be added as possible and appropriate. Additional information: The course is conducted entirely in Yiddish.

TENTATIVE SLOT: Tuesdays 2—3:30 PM NY time: on 2, 9, 16 & 23 March; 6, 13, 20 & 27 April; 4 & 11 May.


(4) Ashkenazic Hebrew:

A five-session mini-course whose prime object is to help participants gain the skills and confidence to speak and communicate in Ashkenazic Hebrew as a living language and better enjoy classic works written in the language as well as ancient texts as recast in the language over a period of many centuries. The course, conducted in Ashkenazic Hebrew (with occasional explanations as needed in Yiddish, English, or Israeli as appropriate to participants) is appropriate for participants who have working proficiency in some form of Hebrew (whether ancient, medieval or modern — or Israeli) and who have some passion for East European Jewish culture. Knowledge of Yiddish very helpful but not required.

Far from being a monolith, Ashkenazic comprises an array of variants that are systematically differentiated on two axes. First, that of basic type: (1)  formal synagogue Torah, Haftorah and Megillah reading; (2) prayers; (3) Talmud study; (4) Creators of modern Hebrew (“pre-Israeli”) poetry (Bialik, Gordon, Imber, Lebensohn, Tchernichovsky etc.) and prose (Mendele, Berdichevsky, Gnessin, early Devorah Baron) (5) the Semitic (Hebrew & Aramaic) component in Yiddish per se. Second, the dialect variation for each of these five categories (following the sound patterning of the coterritorial Yiddish dialect). Beyond the sound system, Ashkenazic Hebrew, a vital (and understudied) component of East European Jewish culture, has its own specificities in vocabulary, semantics, syntax and idiomaticity, collectively a manifestation of a unique Jewish (and European) milieu.

Participants interested also in more technical linguistic aspects, particularly in relation to Yiddish linguistics (which will not be the focus of this course) are invited to have a look at the instructor’s papers in English and Yiddish (more: here and here; on the origins of Ashkenazic stress; on the Ashkenazic of a poem by Y. L. Gordon; see also Yiddish linguistics page).

TENTATIVE SLOT: Wednesdays 3—4:30 PM NY time: on 24 February; 3, 10, 17 & 24 March.

 

 

 

 

 

 

Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Dovid Katz: Online Courses to End of 2023