Rabinų deklaracija dėl senųjų Vilniaus Piramonto žydų kapinių (Šnipiškėse)
OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Lietuvių kalba

Neseniai, 5775 žydų kalendoriaus metų Avo mėnesį (2015 m. liepos 16-rugpjūčio 15), buvo hebrajiškai ir angliškai paskelbta rabinų deklaracija dėl senųjų žydų kapinių Vilniuje (tekstas buvo paskelbtas abiem kalbomis 2015 m. liepos 30 d. „Hamodia“ numeryje; liepos 29 d. „Hamodia“ tinklapyje ir liepos 30 d. defendinghistory.com buvo paskelbta apie šį dokumentą).

Ši reikšminga rabinų deklaracija dėl senųjų Vilniaus Piramonto žydų kapinių (Šnipiškėse) buvo pasirašyta dvylikos įtakingiausių lietuviškosios (litvakiškosios arba „litviš“) tradicijos rabinų ir ješivų vadovų JAV, pasaulyje pripažintų litvakiškosios religinės žydų kultūros paveldėtojų. 2015 m. buvo paskelbtas jos hebrajiškas originalas ir angliškas vertimas. [Pristatome jums pilną lietuvišką hebrajiškojo originalo vertimą:]


Seniūnų, vadovaujančių ješivoms ilgus palaimintus metus, raginimas gelbėti, skausmo šauksmas ir atsišaukimas dėl senųjų Vilniaus žydų kapinių, vietoj kurių vietinė valdžia planuoja atkurti, Dieve sergėk, džiaugsmingų švenčių vietą.

Su Šventojo Viešpaties pagalba

Avo mėnesis, 5775 m.

Šiomis eilutėmis norime išreikšti savo nerimą dėl mus pasiekusių negerų gandų apie Lietuvos Respublikos ir Vilniaus savivaldybės valdžių projektą vėl pradėti naudoti apleistą sporto kompleksą, pramoginės paskirties pastatą ir „koncertų salę“, kurią komunistai pastatė ant senųjų Vilniaus kapinių teritorijos, kuri ilgiau nei keturis šimtus metų buvo vienintele laidojimo vieta šiame didžiame Viešpaties mieste ir kurioje guli palaidoti gausybė Izraelio milžinų, savųjų kartų šventosios, iškiliosios aukštybių sielos, kurių vandenį mes geriame ir kurių žodžiai palaiko mūsų gyvastį. Ten jų daugiau, nei galime suskaityti, o tarp jų yra Be’eyras Hagoylo (rabinas Mozė Rivkesas, 1590 m.-apie 1671 m.); Vilniaus Gaono šeima; jo žymieji studentai, tarp kurių – Zélmele iš Valózhino (rabinas Šlomas Zalmanas Valožinietis, 1856 m.-1898 m.); Góenas Yankevas (Jokūbas Vilnietis); Chaye Odomas (rabinas Abraomas Danzigas, 1748 m.-1820 m.), lai jų nuopelnai sergsti mus.

Negana to, vietinė valdžia surinko gausybę turto, kuriuo naudosis renovuodama apleistus ir griūvančius, atgyvenusius pastatus; vadinasi, projektas beveik neabejotinai bus išplėstas į ir sužalos, Dieve sergėk, aplinkines šios šventos senovinės laidojimo vietos žemes.

Kaip mes galime ramiai stebėti, kai niekinamos šventenybės, kaip galime tylėti, kai tokia šventa ir nuostabi vieta verčiama didžiuliu lengvabūdiškumo ir pasilinksminimų centru, skaudžiai pažeminsiančiu ir išniekinsiančiu šventuosius? Aišku ir paprasta, kad visos kapinės, su visomis savo originaliomis ribomis, yra šventos.

Jau mūsų mokytojas didysis rabinas Chaimas Ozeras (Grodzenskis, 1864 m.-1940 m., vienas paskutiniųjų didžiųjų Vilniaus rabinų) nenuilstamai ragino savo raštais skubėti gelbėti Vilniaus kapines ir nurodė, kad čia, šio pagrindinio principo atžvilgiu, negali būti nei vietos, nei teisės „kompromisui“.

Todėl mes kviečiame visus, kurie gali padaryti ką nors, kas pasiektų Lietuvos valdžios ausis, priverstų ją išgirsti apie Izraelio tautos šauksmą ir sielvarto gelmę dėl šios gėdingos programos, išniekinsiančios šventvietę, nes skausmas yra didis, prašyti Lietuvos valdžios neliesti kapinių ir atkurti jų buvusį orumą. Palaiminti tebūna tie, kurie stengiasi išsaugoti šias šventas kapines, mylimas Izraelio, kaip yra rašoma: „Kokie šaunūs yra ištikimi Viešpaties žmonės! Būti su jais man didžiausias malonumas“ (Psalmynas, 16:3). Ir lai nuopelnai tų Vilniaus šventųjų, kurie guli žemėje palaidoti, užstoja tuos, kurie daro visa, kad išgelbėtų šios poilsio vietos garbę, ir lai mums tenka kuo greičiau išvysti mirusiųjų prisikėlimą ir mūsų tikrojo Mesijo atėjimą, Amen, tebūnie Jo valia.

Rabinas Moišė Brounas (Vakarų Lorenso Izraelio Agudatas); rabinas Dovydas Fainšteinas (Mesivta Tiferes Amerikos Jeruzalė); rabinas Reuvenas Fainšteinas (Staten Ailando Ješiva); rabinas Aharonas Feldmanas (Ner Izraelio Rabinų Kolegija); rabinas Moišė Grynas (Ješiva D’Monsėjaus Rabinų Kolegija); rabinas Ošeris Kalmanovičius (Mirerio Ješiva); rabinas Chaimas Dovas Keleris (Telšių Ješiva Čikagoje); rabinas Šmuelis Kameneckis (Talmudinė Filadelfijos Ješiva); rabinas Arijas Malkielis Kotleris (Beis Midraš Govoha, Leikvudas, Naujasis Džersis); rabinas Josefas Rozenblumas (Beis HaMidraš Šaarei Jošer); rabinas Aronas M. Šechteris (Mesivta Rabinų Chaim Berlyne); rabinas Elija Beras Vachtfogelis (Zichron Moše Ješiva).

This entry was posted in Cemeteries and Mass Graves, Documents, Lithuania, Litvak Affairs, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Opinion, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse and tagged , , , . Bookmark the permalink.
Return to Top