Rabino Samuelio Jakobo Fefferio rabiniškasis sprendimas dėl planų senosiose Vilniaus žydų Piramonto (Šnipiškių) kapinėse statyti nacionalinį kongresų centrą
VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pateikiame oficialaus angliško 2017 m. sausio 31 d. vertimą. Originalų hebrajišką tekstą galima rasti dviem variantais – rabino Fefferio rašytą ranka ir suskaitmenintą.

Rabinas Samuelis Jakobas Fefferis

Vyriausiasis Lietuvos rabinas ir ortodoksiškojo žydų rabinų teismo Vilniuje dekanas

Dėl senųjų Vilniaus žydų kapinių:

 

5777 m. švato 4 d. / 2017 m. sausio 31 d.

Vardan Visagalio numylėtųjų, palaidotų senosiose Vilniaus žydų (Piramonto; Šnipiškių) kapinėse:

Aš esu rabinas, gyvenantis Vilniuje jau dvidešimt penkerius metus, tad esu artimai susipažinęs su vietinėmis problemomis ir rūpesčiais, ir baiminuosi dėl miesto žydiškosios ateities bei šlovingos praeities atminimo. Šiuo metu suvokiu svarbią užduotį: kalbėti viešai ir nutraukti bet kokią dviprasmybės skraistę nuo svarbaus klausimo, išviešinti tikrąją situaciją taip, kad ji būtų matoma aiškiai, kaip saulė vidurdienį; tvirtai stovėti atsivėrusiame plyšyje ir neleisti naikintojams ateiti ir sunaikinti, Dieve sergėk, senųjų kapinių; ir, tuo labiau, stovėti tvirtai su vis daugiau jėgos ir pašvęstos drąsos šioje šventoje sargyboje vardan Visagalio ir jo Toros bei tyro, sąžiningo tikėjimo.

Todėl lai būna šie žodžiai didis šauksmas, kurį būtina išgirsti, nuo vieno pasaulio krašto iki kito, kad būtų sustabdytas siaubingas potvarkis, tvyrantis virš mūsų, esantis dabartiniuose planuose: tam tikrų nekilnojamojo turto vystytojų planuose, bendradarbiaujant su Lietuvos Vyriausybe ir Vilniaus miesto savivaldybe, išnaikinti senąsias Vilniaus kapines jas užgrobiant (vadinamuoju „viešuoju pirkimu“) ir pakeičiant jų paskirtį, taip jas šlykščiai išniekinant.

Kiekvienas tikintis žydas ir, tiesą pasakius, viso pasaulio žmonija laiko savaime suprantamu faktu tai, kad senosios kapinės tarnavo Vilniaus žydų tautai daugiau nei penkis šimtus metų bei kad jose palaidotos didžios šventos sielos, neįkainojamos sielos, taip pat ir gausybė kitų žydų, tebūnie palaimintas jų atminimas. Kapinių šventumas yra amžinas, draudžiama jas naudoti kitais tikslais ir ant jų statyti statinius asmeninei, pramoginei, ar bet kokiai kitai paskirčiai, arba ant šios šventos žemės elgtis lengvabūdiškai. Kas būtų galėjęs sugalvoti ir išdrįsti ateiti ir išniekinti ją, statyti ant jos pastatus, tokius kaip tie du, kurie buvo pastatyti ant šventų kapų prieš daugiau nei dešimtmetį? Dievobaimingų žydų protestai buvo nutildyti galingų institucijų ir šalių, susirūpinusių asmeniniu pelnu.

Ir štai, jie vėl drąsiai eina atimti ramybės iš mirusiųjų, besiilsinčių žemėje, pavogti vietą, kurią šie žydai išsipirko savo kapams, atimti iš jų neginčijamą nuosavybę – visiems žydams, tikintiems laidojimu ir sielos išsaugojimu, garantuotą galimybę išsipirkti žemę kapui neribotam laikui, ir mirusiųjų prisikėlimą, numatytą šventojoje Toroje, nesikeičiančioje per amžius.

Piktavalis troškimas išniekinti senąsias kapines paverčiant jas palaidų koncertų, kongresų ir susirinkimų vieta, kurioje žmonės tryps ir jauks šventų sielų, palaidotų joje, ramybę, taip sunaikindami šią šventą vietą, turi būti sustabdytas!

Argi neužtenka to, kad žydų atmintis Lietuvoje buvo beveik iki galo sunaikinta Antrojo pasaulinio karo metu nacių ir su jais kolaboravusios vietinių gyventojų dalies rankomis? Dabar tie, kurie drįsta grasinti mirusiųjų sieloms, atimti ramybę iš ten palaidotų šventųjų, išniekinti ir sunaikinti, ryžosi dar vienam beatodairiškam mėginimui. Tai – siaubingas ir neatleistinas nusikaltimas.

Plačiai žinoma, kad vietiniai interesantai ir organizacijos bei žydų komitetas užsienyje, atvykęs vizitui, susitarimams ir kompromisams, veikiantis lyg verslas, viešai sutarė dalyvauti šioje konspiracijoje bei išdavystėje, iš esmės pareikšdami: „Ateikime ir sunaikinkime senųjų Vilniaus žydų kapinių atminimą, jų šventumą ir jų ribas, ir perleiskime jų valdžią tiems, kurie nori čia elgtis kaip tik piktavališkai išmanydami.“

Tad lai būna aiškus mano pareiškimas: broliai žydai visame pasaulyje ir visos kultūringos tautos, išgirskite mūsų prašymą. Atvykite ir išsaugokite senąsias Vilniaus kapines nuo šio siaubingo išniekinimo, neleiskite niekam perleisti teisių į jas, neleiskite čia nei pėdos padėti niekam, jokiu būdu. Palikite poilsio vietą ramybėje tiems, kurių kūnai čia palaidoti bei jų sieloms.

O visiems, kurie prisideda prie šito, naikintojams ir jų partneriams, lai būna pasakyta tvirtai: traukite savo griaunančias rankas nuo senųjų Vilniaus kapinių. Jokia tauta neturi teisės į šventas žydų kapines, jokia organizacija ar komitetas neturi pozicijos, iš kurios galėtų prekiauti kapinėmis, parduoti ar pirkti jas, ar leisti jų išniekinimą bet kokiu būdu ar forma. Šis skandalas aktualus ne tik žydams. Taip nesielgia nei viena civilizuota tauta.

Būtina atsistoti šioje spragoje ir sergėti senąsias Vilniaus žydų kapines, aptverti jų ribas ir atkurti religingų žydų ortodoksų nuosavybę, kaip tais laikais, kai Vilniaus Chevra Kadiša nusipirko šią žemę, vardan kiekvieno asmens, kuris ten buvo teisėtai palaidotas ir įsigijo savo poilsio vietą, pilnai susimokėdamas už žemę, kaip numato žydų įstatymai ir per kartas perduodamos tradicijos.

Pasirašau tau su giliu skausmu, O Tu, Lietuvos Jeruzale, su šventu jauduliu: „Tiesos kalba bus išlaikyta per amžius.“


P.S. „Sporto rūmai“, pastatyti Sovietų Sąjungos metais, ir kiti du pastatai, pastatyti modernios demokratinės Lietuvos laikais, stovi ant senųjų Vilniaus žydų kapinių savo pamatais ir yra apsupti ten palaidotųjų kaulų ir palaikų. (Cementas, naudotas statyboms, buvo maišomas su žydų, palaidotų senosiose kapinėse, kaulais) Griežtai draudžiama, Dieve sergėk, naudoti šią žemę ar turėti iš jos kokio nors pelno. Ši vieta privalo likti tuščia tol, kol mes išvysime mirusiuosius prisikeliant, kai ateis tikrasis atpirkėjas. Amen

This entry was posted in Rabbi S. J. Feffer, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse. Bookmark the permalink.
Return to Top