Rabbi Shmuel Jacob Feffer: Rabbinic Judgment on the Old Vilna Jewish Cemetery
O P I N I O N

by Rabbi Shmuel Jacob Feffer

Editor’s note: The author is president of the World HaGró (Gaon of Vilna) Center in Israel, and co-editor of the Center’s seventy published volumes of the Gaon of Vilna’s works. He has been based in Vilnius around twenty-five years. The original handwritten document, with the rabbi’s signature and personal stamp, is available hereFor background on the issue, see here. For the paper trail to date, see here. A registry of the mounting international agreement with Rabbi Feffer’s position is here.


בסד ח′ תמוז התשע″ה לפ″ק פה ווילנא

זעקת קודש

למען אוהביך שוכני עפר בבית העלמין הישן דווילנא

    אני הרב הדר בעיר הזאת זה קרוב ל-25 שנה ומכיר היטב תהלוכותי′ה ובעיותי′ה, וחרד לעתידה היהודי ועל זכרון עברה הק′ והחשוב כידוע לכל, ועתה ראיתי חובה גדולה בנפשי לצאת בגלוי ולהסיר הלוט בעניין הנשגב דלהלן, ולפרסם האמת ללא צל ספק – העובדות הברורות כשמש בצהרים ולעמוד בפרץ ולא לתת למשחיתים לבוא ולנגוף ח″ו, ואדרבה ביתר תוקף ועוז דקדושה לעמוד איתן על משמרת הקודש למען ה′ ותורתו הק′ והאמונה הטהורה.

    וע″כ יבואו הדברים פה בזעקה גדולה המחוייבת להישמע מתחילת העולם ועד סופו, לעצור את הגזירה הנוראה המרחפת ועומדת זה עתה על הפרק, — והוא הרצון של הממשלה והעיריה הליטאית להכחיד את ″בית העלמין הישן דווילנא″ ע″י הפקעתו ולקיחתו (ובלשונם קנייתו) והמרתו מקדושתו ולחללו באופן נורא ומגעיל.

    כידוע ופשוט הוא לכל יהודי מאמין ולכל בני אנוש עלי חלד, ש″בית העלמין הישן הזה″ שימש יותר מ-500 שנה ובו טמונים קבורים וספונים שרפי מעלה צדיקי ומצוקי-ארץ שאין על עפר משלם, וכן שאר יהודים מעם ישראל נשמתם-עדן, וקדושת הבית העלמין קדושתה עולמית ואסור ליהנות ממנה ומבניינים שעליה, ולנהוג בה קלות ראש, ומי מדבר ומעלה על הדעת להעיז לבוא לחללו ולבנות עליו בניינים כמו שעשו הליטאים לפני שנים — מועטות בעבר הלא רחוק (ויראים שזעקו הושתקו בכח ע″י שונים עם אינטרסים שונים).

    והנה עתה שוב באים בעזות מצח לגזול מן המתים נוחי ארץ את מנוחתם, ואת מקום קניין קבורתם, ואת היהודים לְנַשְׁלָם מבעלותם הברורה — הָעַרבֻות המשמרת את המקום הקדוש השייך לכל היהודים המאמינים בקבורה ובהשראת הנפש ובתחיית המתים כדתורה″ק שלא תהא מוחלפת.

    רצון ההשתלטות הזדונית הזאת לחלל את ″בית העלמין הישן″ ולהופכו למקום קונגרסים וקונצרטים הוללות והתכנסויות ערבי שירה נכרים וכדו′, ודריסת ורמיסת המקום ברגלי אדם על מנוחת קדושינו ולא ישאר זכר ושמירה כראוי לקדושת ″בית העלמין הישן דווילנא″ הָיוֹ לֹא תִהְיֶה.

    לא די לנו בראותינו איך שנכחד במדינה זו כמעט לגמרי ″זכר יהודי″ והכל בעקבות מלחמת העולם השני′ה מהנאצים — והמקומיים כאחד, עתה מעיזים ובאים שוב על ″נפשות המתים″ — שוכני עפר הקדושים אשר בארץ המה, לגזול את מנוחתם ולחלל ולהכחיד מקום הקדוש, זה פשע חמור ונורא בל יתואר ובל יכופר.

    וידענא והמפורסמות שישנם בעלי אינטרסים מקומיים וארגונים מחוץ למדינה זו וכן וועד יהודי אשר מבקר עם אנשיו ובאו רצים ודחופים לפה לעשות הסכמים פשרות כמסחרים שונים, — ובזה הסכימו בגלוי בקשר בוגדים לאמר בואו וַיִּכָחֵד ולא יזכר שם ″בית העלמין הישן דווילנא″ — בקדושתו ובמתכונתו לכל שטחו מלב לבו ועד בכלל ד′ צדדיו, ותעבור השליטה לידי הַחֲפֵצִים פה לעשות כתאוותם הזדונית.

    ע″כ תבוא ההכרזה הברורה בזה, שמעו אחים יהודים ברחבי תבל את הזעקה, ועמים תרבותיים את הצעקה בואו להציל את ″בית העלמין הישן דווילנא″ מחילולו הנורא, ולא לתת שם ″נגיעה בו″ בכל אופן שהוא וכן שום ″דריסת רגל″ בכל אופן שהוא,  ולהשאיר מקום מנוחת נוחי עפר ועדן לנפשם בשלום  —  בלא פגע ושימוש בשטח ע″י ה″עמים″ או ″יהודים″ ח″ו.

    ולכל הנוגעים בדבר המהרסים ושותפיהם ייאמר ברורות הסירו ידיכם הטורפיות מבית העלמין הישן דווילנא, ואין לשום עם ואומה שייכות לבתי העלמין היהודים המקודשים, ואין לשום גוף ארגון וועד שהוא איזה בעלות לסחור ולמכור ולקנות בתי עלמין (ואין שום טצדקי וחשבון שבעולם לרווח כזה או אחר ע″ח בתי עלמין ר″ל) ועד להביא לחילול ח″ו.

    זו נבלה בישראל וכן לא יעשה באומות העולם.

   החובה לעמוד בַּפֶּרֶץ לזכות לִגְדוֹר וְלֶשַׁמֵר את בית העלמין הישן דווילנא ולחזק את בַּעַלֻותו היהודית המקורית והדתית — כ″החברה קדישא דווילנא″ שקנו כל שטחו, וכן כל נקבר מנוחת קבורתו כדין, ולכך זר לא יקרב אל הקודש (וסוּרוּ טָמֵא קָרְאוּ לָמוֹ) כנהוג בכל בתי העלמין מקדמת דנא ועד עולם, ונזכה לתחיית המתים, ולא יטוש ה′ את עמו בעבור שמו הגדול ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו במהרה בימינו אכי″ר.

באעה″ח בצעריך ירושלם דליטא ובחרדת קודש

ושפת אמת תכון לעד

הרב שמואל יעקב בלאאמו″ר הרב ירוחם פישל זללה″ה פעפער

נ.ב. הספורט-רום מזמן הסובייטים ו-2 הבנינים מזמן הליטאים הם על שטח בית העלמין הישן, וגם מעורבים בעצמות ישני עפר ר″ל, ואסורים המה בהנאה ובשימוש איזה שהוא לכל, ושׁוֹמֵמִים יהי′ו עדי נזכה לתחה″מ ובגוא″צ בב″א

This entry was posted in Cemeteries and Mass Graves, Human Rights, Lithuania, Litvak Affairs, News & Views, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Rabbi S. J. Feffer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
Return to Top