Absoliutus barbarizmas: senosios žydų Piramónto kapinės
O P I N I O N   /   C E M E T E R I E S   /   P I R A M Ó N T   (Š N I P I Š K Ė S)

Rūta (Reyzke) Bloshtein


Ruta Bloshtein

Rūta (Reyzke) Bloshtein

Šią savaitę mes, žydai, minėjome tragiškiausią mūsų tautos istorijos datą — Tiša b’Av (jidiš: Tišebov) — abiejų Jeruzalės Šventyklų sugriovimą. Gedulą ir netekties skausmą išreiškiame pasninkaudami. Sėdėdama ant grindų ir skaitydama Kinojs knygą (gedulingas elegijas), mąsčiau ir apie tradiciją šią dieną lankyti mūsų didžių išminčių kapus.

Vilniuje ši tradicija buvo puoselėjama lankant Piramont kapines, kuriose per penkis šimtmečius palaidoti šimtai tūkstančių mano protėvių — Vilniaus žydų, tarp jų iškilių rabinų ir išminčių, palikusių neišsemiamus išminties lobius mums, siekiantiems kilniai ir dorai eiti gyvenimo keliu. Per jų nuopelnus bus, duok Dieve, pagreitintas Trečiosios Šventyklos atstatymas.

Tragiški Tišebov įvykiai man skausmingai susiję su mano miesto Vilniaus žydų kapinių likimu. Prie sovietų pradėta tyčiotis iš kapinių: antkapiai buvo buldozeriais išvartyti, išvežti ir suskaldyti kaip statybinė žaliava. Tai didelė kančia mirusiojo sielai: užrašas ant antkapio yra jos ryšys su šiuo, mūsų gyvųjų pasauliu. Suskaldžius antkapius su jų užrašais, tas ryšys sunaikinamas negrįžtamai. Tai buvo padaryta įžūliai ir drastiškai. Tačiau tarsi to dar būtų maža, „demokratiški“ naujieji statybų užmojai numato tiek statybinių žemės kasimo darbų, kad toje žemėje palaidotiems neliks ne tik ramybės, bet ir vietos: jie bus iškasti, išvežti ar kitaip sumaitoti vietoje. O… kad žmonės tik pamatytų nuotraukas, kurias aš mačiau iš pirmojo statybų etapo, vykdyto jau nepriklausomos Lietuvos laikais! Kelių dešimčių metrų gylio begėdiškai apnuogintų mano protėvių palaikų žemėje prieš dešimtmetį buvo klojami pamatai prašmatniems apartamentų blokams …

Deja daug ženklų byloja, kad istorija kartojasi, artėja tai, kas blogiausia. Neįmanoma suvokti, kad Piramont kapinės ruošiamos sunaikinti galutinai. Sklype rengiami plataus masto statybų projektai — pramogų centras su visom instaliacijom, kanalizacijom, konferencijom ir jas lydinčiais lėbavimais. Vardan ko tos naujos statybos? Dėl dar vieno statinio miesto centre? Tarsi čia jų būtų mažai. Tarsi visai šalia Piramont kapinių nebūtų pusiau apleistų pastatų, kuriuos galima ne tik tobulinti, bet būtina kuo skubiau remontuoti. Statyboms ten ne vieta.

Palikite ramybėje mūsų didžių protėvių Vilniaus žydų kapus — vietą, miesto gyventojų išpirktą ir rabinų pašventintą tik mirusiųjų atilsiui ir niekam kitam.


P.S. – norėčiau, kad trumpam įsivaizduomėt, jog tai jūsų kapinės, kuriose palaidoti jūsų didvyriai, karaliai, kunigai, išminčiai, galų gale tėvai, seneliai… Ar taip paprastai sutiktumėt statyti pramogų, konferencijų ar kad ir kokį ten centrą, leisdami nueiti į užmarštį penkių amžių protėvių istorijai. Taip elgiasi tik mankurtai.

RELATED:

WHO OPPOSES THE CONVENTION CENTER PROJECT & WHY?

DH SECTION ON THE OLD VILNA CEMETERY

BACKGROUND

 

 

This entry was posted in Cemeteries and Mass Graves, Lithuania, Litvak Affairs, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Opinion, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse and tagged , , . Bookmark the permalink.
Return to Top