Skaldymas ir valdymas
OPINION  |  VILNIUS JEWISH LIFE  |  LITVAK AFFAIRS  |  HUMAN RIGHTS

Ruta Bloshtein

Noriu išreikšti susirūpinimą dėl padėties, kuri jau keletą metų klostosi Lietuvos žydų bendruomenėje. O būtent, dėl LŽB pirmininkės veiksmų, keliančių pavojų Lietuvos žydų gyvenimo vienovei ir darnai. Paradoksas ir liūdna ironija tame, kad žydų religinius klausimus sprendžia nereliginga moteris. Ir dar labiau nepriimtina, kad pasaulietė, siekdama savanaudiškų žemiškų tikslų, stumdo rabinus kaip šachmatų figūras. Tokia elgsena prieštarauja religinėms tradicijoms. Ir tai vadinama „judaizmo atgimimu“?

Aš, gyvendama pagal žydų religines nuostatas ir siekdama nuoširdžiai ir nuosekliai eiti pasirinktu keliu, suprantama, ieškau atitinkamos aplinkos čia, Vilniuje. Tačiau, bandydama sieti savo gyvenimą su Lietuvos žydų bendruomene (religinga ar nereliginga, pavadinimai painiojami politiniais savanaudiškais tikslais: abi bendruomenes valdo, kaip matom, vienas žmogus), nusivyliau jos vykdoma religine veikla. „Judaizmo atgimimas“ kaip teigia LŽB pirmininkė — tai tik akių muilinimas. Jokio atgimimo nėra.

Esu litvakiškos kilmės ne chasidė. Tačiau nesiruošiu maivytis teigdama, neva egzistuoja kategoriški nesutarimai tarp litvakų (Chabad Liubavič taip pat laikomi litvakais) ar mitnagedų (kurių jau seniai nebėra) ir chasidų čia, Lietuvoje. Toks atkaklus teigimas, kad vyksta ideologinė kova tarp mitnagedų (ar tai litvakų) ir Chabad Liubavič chasidų gal ir skamba įtikinamai neišmanančiai vietinei publikai, tačiau netgi truputį suvokiantis situaciją žmogus mato nuolatiniame šių skirtumų iškėlime tikrą falšą.

Vilniuje ant pirštų galima suskaičiuoti tikinčius vietinius žydus, gyvenančius pagal Torą. Ir nė vienam, kiek žinau, vietiniam religingam, pabrėžiu, vietiniam religingam žydui netrukdo Chabad Liubavič rabino Š.-B. Krinskio veikla, juolab jo dalyvavimas maldose Vilniaus sinagogoje. Kaip tik, jis papildo ne visada susirenkantį vietinį minjaną,  pagyvina nykoką atmosferą sinagogoje ir, gerbdamas vietinę meldimosi tradiciją, meldžiasi pagal ją.  Be to, dauguma vietinių žydų mielai ir gausiai dalyvauja rabino Š.-B. Krinskio bendruomenės organizuojamose šventėse. Primygtinai pastaruoju metu demonstruojamas skirtumas tarp mitnagedų ir chasidų kelia mažų mažiausiai juoką ir atrodo profaniškai.

Bendruomenė skaldoma. Ir ne rabino Š.-B.Krinskio rankomis, o LŽB pirmininkės priimamais sprendimais, kuriuos įgyvendinti padeda samdomi rabinai. O sprendimai ciniški. Vienas ciniškiausių — tai LŽB sutikimas statyti Kongresų rūmus ant seniausių Vilniuje žydų kapinių, nežiūrint daugumos viso pasaulio garbingų rabinų (tarp kitko, litvakų) protesto. Ir ką tik priimtas sprendimas — tai uždaryti vienintelę Vilniuje sinagogą dėl visiems akivaizdžių politinių priežasčių (remonto darbai skamba neįtikinamai), t.y. išguiti rabiną Š.-B. Krinskį.

Noriu pažymėti, kad tik Chabad Liubavič bendruomenės dėka Lietuvoje įmanoma kokybiškai gyventi pagal religines nuostatas. Visų pirma, ši bendruomenė yra vienintelė, įkūrusi religinį vaikų darželį, religinę mokyklą, išlaiko mikvą, praveda vestuves pagal tikinčiųjų tradicijas (per pastaruosius 8-9 metus nebuvo nė vienų vestuvių Vilniaus sinagogoje), turi Chevrą Kadišą, labdaringą valgyklą, kurioje maitinama košeriniu maistu. Tai pagrindiniai veiksniai, reikalingi, kad egzistuotų religinė bendruomenė. Save vadinantys “mitnagedai” per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį nesugebėjo sukurti palankias religinio gyvenimo sąlygas: nei religinio darželio (tik pasaulietinis), nei religinės mokyklos (tik pasaulietinė, kurioje daugumą mokinių sudaro ne žydai), nei mikvos, nei Chevra Kadiša atstovų jie neturi.

Ciniški sprendimai ciniškai įgyvendinami. LŽB pirmininkės prijaukintas rabinas bendruomenės pastate užsiiminėjo chuliganizmu šabato išvakarėse, panaudodamas jėgą prieš rabino Š.-B.Krinskio sūnų. Matyt, iš susirūpinimo dėl galimų pasekmių LŽB pirmininkė kitą dieną per šabą pasirodė Chabad Liubavič centre, kur buvo svetingai, kaip kiekvienas žydas, priimta. Deja, kitą dieną, po šilto priėmimo pasirodė straipsnis kaip rabinas Š.-B. Krinskis skaldo bendruomenę. Dar po savaitės, rabinui Š.-B. Krinskiui nebuvo leista įeiti į žydų bendruomenės patalpą šabato maldai.

Negausios žydų visuomenės Lietuvoje skaldymo priežastis, mano manymu, yra kelių asmenų valdžios, pinigų ir garbės troškimas. Ir nieko daugiau.

Makiaveliai Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje mes stebime reiškinį, kurį būtų galima pavadinti makiavelizmo karikatūromis. Profesionaliais ir tikrais politikais laikomi valdžios paėmimo ir išlaikymo mechanikai, elementarūs partiniai ir rūmų intrigantai, kurie puikiai žino, kaip nuversti, izoliuoti arba sukompromituoti varžovus. Tokių valdžios mechanikų, socialinių inžinierių ir galios technologų turime į valias – ne vienas jų yra išėję garsiuosius komjaunimo, kompartijos, partinių mokyklų ir cenzūros „universitetus“.

Jie yra kone tobulos pilkosios eminencijos, bet vieno dalyko jie niekada nepajėgs sukurti — perimamumo ir tęstinumo. Viskas smenga kaip į pelkę. Tokia kompromitavimo ir svetimo elemento šalinimo arba diskreditavimo technika (tiesa, jie ją vadina politika) duoda greitą efektą ir momentinį rezultatą, bet ji nekuria jokios gyvybingos socialinės ir moralinės tvarkos. Tvarkos ir nesiekiama. Lygiai kaip neturima jokios ilgalaikės perspektyvos. Tiesiog viskas daroma savo valdžiai pratęsti ir įtakai išlaikyti.

— Leonidas Donskis


SEE ALSO:

Jacob Piliansky’s eyewitness accountZecharya Olickij’s eyewitness account; Dovid Katz’s article; Faina Kukliansky’s article; Leon Kaplan’s first and second comments; Former Chief Rabbi Chaim Burshtein’s comment.

This entry was posted in Human Rights, Identity Theft of Litvak Heritage, Lithuania, Lithuania's Jewish Community Issues, Litvak Affairs, Ruta (Reyzke) Bloshtein. Bookmark the permalink.
Return to Top