The Seventy Years Declaration in Polish


Deklaracja w 70. rocznicę konferencji w Wannsee

20 stycznia 2012 roku


W siedemdziesiątą rocznicę przyjęcia ustaleń na temat Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej przez przywództwo hitlerowskie, my, poniżej podpisani:

 

Wspominamy:

z pokorą i smutkiem plan Ostatecznego Rozwiązania, który trwającej Zagładzie europejskich Żydów nadał oficjalny status oraz przesądził o jej realizacji na skalę przemysłową,

brutalność ludobójczej kampanii, przeprowadzonej przez nazistów i ich kolaborantów, zmierzającej do całkowitego unicestwienia europejskich Żydów,

to, że masowe morderstwa europejskich Żydów rozpoczęły się już pół roku przed formalnym przyjęciem planu Ostatecznego Rozwiązania i rozpoczęły się wraz z operacją „Barbarossa” – nazistowskim atakiem na Związek Radziecki w 1941 roku,

to, że w trakcie II wojny światowej z rąk nazistów oraz z powodu innych form tyranii ucierpiały w różnych formach miliony przedstawicieli różnych narodowości.

 

Uznajemy:

nazistowską kampanię unicestwienia narodu żydowskiego za ideologicznie, jakościowo i praktycznie odmienną od pozostałych form ucisku w Europie podczas II wojny światowej, takich jak na przykład przed- i powojenne zbrodnie stalinizmu,

z przerażeniem, że z Holokaustu nie wyciągnięto wniosków i ludobójstwo wciąż występuje na arenie międzynarodowej,

szlachetność bojowników żydowskich, którzy przeżyli getta lub obozy i podjęli walkę z nazistami oraz ich sojusznikami,

wysiłki państw europejskich zmierzające do szczerego przyznania ich roli podczas Holokaustu,

że dyskusja na temat ludobójstwa w Europie musi opierać się na definicji przedstawionej w Konwencji ONZ z 1948 roku w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa,

że antysemityzm nadal przejawia się w różnych formach zarówno w Europie, jak i poza nią.

 

Odrzucamy:

próby zaciemniania Holokaustu poprzez pomniejszanie jego wyjątkowości i uznawanie go za równy, podobny albo równoważny komunizmowi, co sugeruje Deklaracja Praska z 2008 roku,

utożsamianie zbrodni nazistowskich i stalinowskich, ponieważ zaciera to szczególny charakter każdej z nich i grozi niewyciągnięciem ważnych historycznych wniosków, płynących z owych odmiennych doświadczeń,

próby narzucenia europejskim podręcznikom do nauki historii koncepcji „podwójnego ludobójstwa” („równość” lub „identyczność” zbrodni nazistowskich i stalinowskich),

niedopuszczalną gloryfikacje nazistowskich sojuszników, a także sprawców Holokaustu i ich kolaborantów, w tym Waffen-SS w Estonii i na Łotwie oraz Litewskiego Frontu Aktywistów,

próby zalegalizowania lub bagatelizowania publicznego demonstrowania symbolu swastyki przez grupy rasistowskie i faszystowskie,

ograniczanie daty upamiętnienia ofiar Holokaustu do jednego wspólnego dnia z ofiarami komunizmu.

 

Zalecamy:

wyznaczenie odrębnych dat oraz odrębnych form upamiętniania ofiar Holokaustu oraz ofiar innych totalitarnych reżimów XX wieku,

dalsze wysiłki państw europejskich na rzecz przyznania ich roli w unicestwieniu europejskich Żydów,

kontynuowanie na terenie całej Unii Europejskiej upamiętniania Holokaustu oraz edukacji na jego temat,

wyrażanie sprzeciwu wobec wszelkich form współczesnego rasizmu i dyskryminacji, w tym antysemityzmu, pogardy dla muzułmanów, nienawiści do Romów, homofobii oraz wszelkich innych uprzedzeń i nietolerancji generowanej przez ekstremistyczną politykę.

 

Sygnatariusze Deklaracji są członkami Parlamentu Europejskiego lub parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej:

 • Vytenis Povilas Andriukaitis, poseł, Litwa
 • Volker Beck, poseł, Niemcy
 • Luciana Berger, poseł, Wielka Brytania
 • Vilija Blinkevičiūtė,, Litwa
 • Martin Callanan, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Boriss Cilevičs, poseł, Łotwa
 • Paolo De Castro, członek Parlamentu Europejskiego, Włochy
 • The Baroness Deech D.B.E, Izba Lordów, Wielka Brytania
 • Proinsias De Rossa, członek Parlamentu Europejskiego, Irlandia
 • Sergejs Dolgopolovs, poseł, Łotwa
 • Andrew Duff, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Louise Ellman, poseł, Wielka Brytania
 • Ioan Enciu, członek Parlamentu Europejskiego, Rumunia
 • Tanja Fajon, członek Parlamentu Europejskiego, Słowenia
 • Göran Färm, członek Parlamentu Europejskiego, Szwecja
 • Elisa Ferreira, członek Parlamentu Europejskiego, Portugalia
 • Knut Fleckenstein, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Mike Freer, poseł, Wielka Brytania
 • Ana Maria Gomes, członek Parlamentu Europejskiego, Portugalia
 • Kinga Göncz, członek Parlamentu Europejskiego, Węgry
 • Jutta Haug, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Edit Herczog, członek Parlamentu Europejskiego, Węgry
 • Stephen Hughes, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Vincenzo Iovine, członek Parlamentu Europejskiego, Włochy
 • Lord Janner of Braunstone, Izba Lordów, Wielka Brytania
 • Lukrezia Jochimsen, poseł, Niemcy
 • Karin Kadenbach, członek Parlamentu Europejskiego, Austria
 • Justinas Karosas, poseł, Litwa
 • Evgeni Kirilov, członek Parlamentu Europejskiego, Bułgaria
 • Jan Korte, poseł, Niemcy
 • Constanze Krehl, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Christian Lange, poseł, Niemcy
 • Monika Lazar, poseł, Niemcy
 • Jörg Leichtfried, członek Parlamentu Europejskiego, Austria
 • Jo Leinen, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Baroness Sarah Ludford, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Denis MacShane, poseł, Wielka Brytania
 • John Mann, poseł, Wielka Brytania
 • Miguel Angel Martínez, członek Parlamentu Europejskiego, Hiszpania
 • Linda McAvan, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Louis Michel, członek Parlamentu Europejskiego, Belgia
 • Alexander Mirsky, członek Parlamentu Europejskiego, Łotwa
 • Jerzy Montag, poseł, Niemcy
 • Jan Mulder, członek Parlamentu Europejskiego, Holandia
 • Norbert Neuser, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Bill Newton Dunn, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Matthew Offord, poseł, Wielka Brytania
 • Justas Paleckis, członek Parlamentu Europejskiego, Litwa
 • Petra Pau, poseł, Niemcy
 • Marija Aušrinė Pavilionienė, poseł, Litwa
 • Bernhard Rapkay, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Frédérique Ries, członek Parlamentu Europejskiego, Belgia
 • Niccolò Rinaldi, członek Parlamentu Europejskiego, Włochy
 • Dagmar Roth-Behrendt, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Julius Sabatauskas, poseł, Litwa
 • Olle Schmidt, członek Parlamentu Europejskiego, Szwecja
 • Martin Schulz, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Jutta Steinruck, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Hannes Swoboda, członek Parlamentu Europejskiego, Austria
 • Algirdas Sysas, poseł, Litwa
 • Hannu Takkula, członek Parlamentu Europejskiego, Finlandia
 • Charles Tannock, członek Parlamentu Europejskiego, Wielka Brytania
 • Catherine Trautmann, członek Parlamentu Europejskiego, Francja
 • Giommaria Uggias, członek Parlamentu Europejskiego, Włochy
 • Birutė Vėsaitė, poseł, Litwa
 • Barbara Weiler, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy
 • Prof. (em.) Gert Weisskirchen, poseł (1976 – 2009), Niemcy
 • Boris Zala, członek Parlamentu Europejskiego, Słowacja
 • Tatjana Ždanoka, członek Parlamentu Europejskiego, Łotwa
 • Gabriele Zimmer, członek Parlamentu Europejskiego, Niemcy

 

Powyższa Deklaracja została napisana na podstawie tekstu Dovida Katza i Danny’ego Ben-Moshe’ego z inicjatywy DefendingHistory.com.

Tłum. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ www.nigdywiecej.org

 

 

Return to Top

Comments are closed.