Menke Katz: Two Poems on Svintsyán (Švenčionys) Translated from Yiddish into Lithuanian (2023)


Švenčionys (Svincian): Du Meinkės Kaco eilėraščiai

Iš jidiš kalbos vertė Goda Volbikaitė

Už atidžią eilėraščių peržiūrą ačiū poetui Tomui Petruliui

I: Hiršė-Leibas Taršišas

II: Mesijas

Taip pat žr.: Meinkės Kaco Ištekliai; Knygos; Knygos jidiš kalba internete; Angliškos knygos internete; Esė; Liaudies dainos; Biografija; Autobiografija

Hiršė-Leibas Taršišas

 • O tu turtingas esi, Švenčionių miesteli manasis,
 • išdegęs gruntas tavo turtingas liepsnõs,
 • tamsos
 • turtingas skaudantis tavo dangus.
 • Tavąją širdį ant kiekvieno baslio regėjau.
 • Pusiaunakčio gaisruose tikėjau:
 • tai
 • saulė leidžiasi pragaruos.
 • Taigi turtingas esi, Švenčionių miesteli manasis,
 • kraujo turtingas kaip tavo saulėlydžiai aukso.
 • Turtingas —
 • nuskuręs Švenčionių miesteli manasis.
 • Kiek bedugnių slepiasi tavo siaube?
 • Kiek dvejonių — gęstančioje šviesoje?
 • O kad didelis tu esi, Švenčionių miesteli manasis,
 • rodo dvi sinagogos ir trys pirtys,
 • rodo
 • dešimt gatvelių ir tiekai kiemų.
 • Kad didelis tu esi, vežikai giriasi,
 • mosuodami švilpiančiomis rykštėmis:
 • tavo
 • stogų jokiu pagaikščiu neužkliudysi.
 • Tik kaip išauga tavo nedalia
 • vakarais savižudžių palėpių kiaurymėse —
 • kai pražilę
 • iš išgąsčio vaikinai ir merginos virves užsineria.
 • O, žeme, kur tau dar begali būti liūdniau,
 • jeigu ne patvory — prie savižudžių kapų?
 • Didelis tu, didelis — oho, Švenčionių miesteli manasis,
 • su savo griuvėsių vaiduokliais ir elgetyno vargeta
 • tuoj tapsi
 • ant žemėlapio vos įžiūrimu taškeliu.
 • Kas gi, jeigu ne pamišėlis Hiršė-Leibas Taršišas,
 • žemesnysis chasidų namų patarnautojas,
 • apraudos
 • kiekvieną tavo griūvančių sienų aimaną.
 • Jis prakeiks rankas, kurios tave padegė.
 • Jis pavargęs nuo vaikymo varnų,
 • nujuodinusių
 • saulės plutą ant tavo elgetyno langų.
 • Kai per ištisą naktį gaisrai plaiksto saulėlydžius,
 • jis lenkiasi pabučiuoti tavo žaizdų pelenus.
 • Chasidų namuos skambant švenčiausioms maldoms,
 • Hiršė-Leibas mąsto, kiek dūmų nepakils kamuoliuos
 • šabo išvakarėse
 • iš sukrypusio šaltos sinagogkiemio pirties kamino.
 • Kiek mirusiųjų jau įrašyta bendruomenės metraštyje,
 • kiek žvaigždžių turi nukristi: koks nelyginis skaičius, koks – lyginis,
 • kiek ašarų
 • raudotojų akyse dar paliko.
 • Kiekvieną vakarą jis rymo gedulingai palinkęs,
 • nes nebegali kartu su saule kalbėti išpažinties —
 • juk net
 • tyliausiuose balandžio lapeliuose žydi nerimas —
 • Juk net Juričkės miško šlamesy girdėti
 • ateities pagalbos riksmų šnabždėjimas.
 • Prieblanda. Su išgriauto aron kodešo siaubu
 • sėdi jis, pasiligojusio vakaro gabalėlis, prie pompos priešais bažnyčią
 • ir stebisi, kokie šviesūs
 • Švenčionys. Sunku būtų saulę iš turgavietės išvaryti.
 • Kokie puikūs Švenčionys: naktimis kiekvienas akmuo virsta žvaigžde,
 • spindinčio šulinio vandens neįmanoma išsemti,
 • bet kai įsiklauso,
 • senoji sinagoga nebeataidi angelų giesme —
 • Girdėti tik kaukšėjimas sužeistų arklių, kurių
 • maldingas žvengsmas pripildo nusiaubtą sinagogą,
 • lyg jie norėtų
 • menamam Dievui pasiskųsti savo arklišku likimu —
 • Hiršė-Leibas atsimena, kad Švenčionys yra pragaras,
 • ir kad gilesnis už naktį čia veržiasi kraujo šaltinis.
 • Koks jis pavargęs, Hiršė-Leibas Taršišas, žemesnysis chasidų
 • namų patarnautojas — utėlėto elgetyno karalius;
 • pavargęs nuo savo keturiasdešimties
 • pavasarių. Pavargęs nuo Dievo vilkimo pamaldžiuos skarmaluos.
 • Prieblanda vynioja ugnies kamuolius jo mintyse.
 • Vakaruose saulė vėl veržiasi į šviesos karaliją —
 • ir mirksnis po mirksnio
 • lyg užkasta į dangišką kapą greitai nugrimzta diena.
 • Šungaudys Zablotės gatvėje užtildo šunų kauksmą.
 • Hiršė-Leibas Taršišas mąsto, kad kartu su vakaru miršta ir pasaulis.
 • Tik jis ir mirtis — jiedu vieni,
 • o dabar ir Dievą nuodėmingame rojuje apima siaubas.
 • Jis žino: jo siela prašosi lauk iš prakeikto kūno
 • kaip akmens kietumo išvarginta pievų gėlė.
 • Hiršė-Leibas Taršišas girdi, kaip pro vėjo šofarą skamba
 • sena vakaro tyla. Jis mato sušaudytus būrius, nešančius
 • saulės palaikus
 • pro pragaro krosnis — Bašano karaliaus Ogo karste.
 • Užmerktomis akimis mato: iš žaizdų ir tamsos buvusieji
 • žmonės dirba tokią begalinę šarvojimo lentą ir prausia
 • mirusią saulę
 • nakties rašalu ir savo kūnų krauju.
 • Jis mato: gatvelės iš baimės beveik susitraukė,
 • ir sužibus pirmajai žvaigždei pravirksta graudžia
 • pražūties malda,
 • Hiršė-Leibas Taršišas, žemesnysis chasidų namų patarnautojas.
 • Ištuštėjusiame turguje kartu su vėju siautėja visiškas niekis.
 • Hiršė-Leibas saugo Dangų: Dievas negali pasitraukti iš šio pasaulio.
 • Prakeiktas balandi, neperženk apleistų slenksčių.
 • Prieš tavo skaisčiausiąją šviesą net stosis tamsa.
 • Lojimas iš tuščių mėsinių
 • nutildys tavo tviskančių upelių šniokštesį.
 • Kaip tu suporuosi savo vėją kvatoklį su vaiko verksmu?
 • Kaip švelniai ir vėsiai auginsi piktus erškėčius vietoj rugių?
 • Palėpių voratinkly
 • su išprievartautų dvylikamečių mergaičių krauju tu išbluksi.
 • Prakeiktas balandi, neperženk apleistų slenksčių.
 • Rusų belaisvių grandinių žvangesys tave užklups.
 • Jie savo skeletų
 • akiduobėmis pro pridvisusį kalėjimo rūsių aklumą spindulio ieško.
 • Tavo dangus ant mažakraujų mergaičių skruostų sumėlynuos.
 • Šešėliai saulę išbogins. Tavo naktis nebepasirodys.
 • Nekalta balandžio naktis žvaigždėmis nusėja mirtį virš štetlo.
 • Hiršė-Leibas Taršišas prisėlina — prie šungaudžio pašiūrės malda šešėliuos.
 • Ir glosto besimeldžiančias uodegas
 • nuplaktų šunų, kuriuos šungaudys auštant ruošiasi dirti.
 • Ir lyg lavono ranka jis diriguoja šešiolikos šunų chorui.
 • Ir klausia kiekvieno, kur yra Pragaras, kur yra karščiausia Pragaro vieta —
 • o tada iš šungaudžio mirties pašiūrės
 • siaubingu kauksmu atsiliepia šunys: tenai, t-e-n-a-i.
 • Hiršė-Leibas klausia, ar virš aukščiausių viršūnių dar esama kitų viršūnių.
 • Hiršė-Leibas klausia, ar po giliausiomis bedugnėmis dar esama kitų bedugnių.
 • Ir pašiūrės šunys atsako
 • užkimę nuo inkštimo. Bandydami pasprukti nuo šungaudžio kirvio — į šviesą.
 • Šunys, išsivarginę nuo lojimo, susilieja su tyla, su žvaigždynų kančia.
 • Hiršė-Leibas Taršišas nesiliauja skaičiuoti paskutinio jų miego košmarų.
 • Amžinai įsimylėjęs balandis. Vaikai iš muilo pro šiaudą pučia vaivorykštes.
 • Išblyškę, plonytės mergaitės subręsta ir skausmingai virsta moterimis.
 • Žolynų šešėliai vaikiškai vėsūs.
 • Prie Badanės namo šermukšnis droviom uogom liepsnoja ryškiai ir raudonai.
 • Elčikas ir Dveirkė glaustosi viešbučio „Italija“ sode.
 • Jie žengia tyliai kaip vagys. Jų nerimas šlama pro obelis.
 • Jie girdi kraujyje grojančias arfas.
 • Dveirkė paleidžia grakščius klubus siekiančius lėliškus plaukus.
 • Jie saugo gimstančius pumpurus. Obelis perpranta
 • Elčiko ir Dveirkės mintis, paslepia juos po pražydusiomis šakomis.
 • Jie vieni — čia tiek daug pavasario,
 • ir balandis dainuoja jų juslėmis kaip medžio šaknimis.
 • Naktis — Sutvėrimo paslaptis. Dveirkė pati atsidūrė Elčiko glėby.
 • Jos švytinčiose akyse rytojaus kartos spinduliuoja ir žėri.
 • Šaltinis: Menke Katz, Brenendik štetl (Degantis miestelis), I t., New York: 1938, pp. 83-94 (internetetik eilėraštis)

Mesijas

 • Žinau, tėtuši, kad Mesijas iš Michališkių ateis,
 • ant asilėlio prajos pro Svierius ir Švenčionis,
 • ten, kur pasaulio žemė švenčiausiai atrodo.
 • Žinau, motuše, kad Mesijas iš Michališkių ateis,
 • nes jos pasiliko Rojuje,
 • o Švenčionys šaknimis aukštyn įsitvirtino Danguje,
 • ten, kur ilgesys kaip Dievas neturi nei galo, nei krašto,
 • Mesijas ateis: ak, Michališkės, ak, Svieriai, ak, Švenčionys.
 • Šaltinis: Menke Katz, Cfas (Safad), Tel Aviv: 1979, p. 52 (internetetik eilėraštis)

 

Comments are closed.