חד גדיא


חד גדיא

 

די ציגעלע

 • אַמאָל איז געווען אַ ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן.
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

די קאַץ

 • איז געקומען אַ קאַץ
 • און האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן,
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער הונט

 • איז געקומען אַ הונט
 • און האָט געביסן די קאַץ
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן,
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער שטעקן

 • איז געקומען אַ שטעקן
 • און האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער פײַער

 • איז געקומען אַ פײַער
 • און האָט פאַרברענט דעם שטעקן
 • וואָס האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ 
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

די וואַסער

 • איז געקומען אַ וואַסער
 • און האָט אויסגעלאָשן דעם פײַער
 • וואָס האָט פאַרברענט דעם שטעקן
 • וואָס האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ 
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער אָקס

 • איז געקומען אַן אָקס
 • און האָט געטרונקען די וואַַסער
 • וואָס האָט אויסגעלאָשן דעם פײַער
 • וואָס האָט פאַרברענט דעם שטעקן
 • וואָס האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ 
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער שוחט

 • איז געקומען אַ שוחט
 • און האָט געשאָכטן דעם אָקס
 • וואָס האָט געטרונקען די וואַַסער
 • וואָס האָט אויסגעלאָשן דעם פײַער
 • וואָס האָט פאַרברענט דעם שטעקן
 • וואָס האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ 
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער מלאך המות

 • איז געקומען דער מלאך המות
 • און האָט צוגענומען דעם שוחט 
 • וואָס האָט געשאָכטן דעם אָקס
 • וואָס האָט געטרונקען די וואַַסער
 • וואָס האָט אויסגעלאָשן דעם פײַער
 • וואָס האָט פאַרברענט דעם שטעקן
 • וואָס האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ 
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

דער רבונו של עולם

 • איז געקומען דער רבונו של עולם
 • און האָט אַוועֶקגעֶהַרְגעֶט דעם מלאך המות
 • וואָס האָט צוגענומען דעם שוחט
 • וואָס האָט געשאָכטן דעם אָקס
 • וואָס האָט געטרונקען די וואַַסער
 • וואָס האָט אויסגעלאָשן דעם פײַער
 • וואָס האָט פאַרברענט דעם שטעקן
 • וואָס האָט געשלאָגן דעם הונט
 • וואָס האָט געביסן די קאַץ 
 • וואָס האָט פאַרצוקט די ציגעלע
 • וואָס דער טאַטע האָט געקויפט פאַר צוויי גילדן
 • חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

 

As remembered by Menke Katz from his childhood in Mikháleshik and Svintsyán in the Vilna area. See his Yiddish songbooks based on songs heared during his childhood in Lithuania: Menke Katz’s Yiddish Song Book, (see also: handwritten version).

 

 

 

Comments are closed.